Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sigurnosti igračaka

NN 50/2018 (1.6.2018.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sigurnosti igračaka

Ministarstvo zdravstva

999

Na temelju članka 8. stavka 3. Zakona o predmetima opće uporabe (»Narodne novine«, br. 39/13 i 47/14) ministar zdravstva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SIGURNOSTI IGRAČAKA

Članak 1.

U Pravilniku o sigurnosti igračaka (»Narodne novine«, br. 83/14, 38/15 i 35/17) članku 1. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Ovim Pravilnikom u hrvatsko zakonodavstvo preuzima se Direktiva 2009/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2009. o sigurnosti igračaka (Tekst značajan za EGP.) (SL L 170, 30. 6. 2009.), kako je posljednji put izmijenjena Direktivom Komisije (EU) 2017/898 оd 24. svibnja 2017. o izmjeni, za potrebe donošenja posebnih graničnih vrijednosti za kemikalije koje se koriste u igračkama, Dodatka C Prilogu II. Direktivi 2009/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o sigurnosti igračaka u pogledu bisfenola A (Tekst značajan za EGP) (SL L 138, 25. 5. 2017.).«.

Članak 2.

U članku 4. stavku 5. iza riječi: »označena« dodaju se riječi: »nazivom proizvoda,«.

Članak 3.

U Prilogu II. u dijelu: »III. KEMIJSKA SVOJSTVA« točki 13., u tablici, redak: »Olovo« mijenja se i glasi:

Elementmg/kg u suhom, lomljivom,
praškastom ili
savitljivom
materijalu za igračke
mg/kg u tekućem ili ljepljivom materijalu za igračkemg/kg u
materijalu ostruganom s površine igračke
Olovo2,00,523

U »Dodatku C«, u tablici, redak: »Bisfenol A« mijenja se i glasi:

TvarCas brojGranična vrijednost
Bisfenol A80-05-70,04 mg/l (granica migracije) u skladu s metodama utvrđenima u EN 71 – 10:2005 i EN 71-11:2005

Iza retka: »2-metilzotiazolin-3(2H)-on« dodaje se redak koji glasi:

TvarCas brojGranična vrijednost
Fenol108-95-2

5 mg/l (granična vrijednost migracije) u polimernim materijalima u skladu s metodama utvrđenima u normama EN 71-10:2005 i EN 71-11:2005

10 mg/kg (granična vrijednost sadržaja) kao konzervans u skladu s metodama utvrđenima u normama EN 71-10:2005 i EN 71-11:2005


Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članka 3. podstavka 1. koji stupa na snagu 28. listopada 2018. godine, podstavka 2. koji stupa na snagu 26. studenoga 2018. godine te podstavka 3. koji stupa na snagu
4. studenoga 2018. godine.

Klasa: 011-02/18-02/18
Urbroj: 534-02-1-1/6-18-18
Zagreb, 22. svibnja 2018.

Ministar
prof. dr. sc. Milan Kujundžić, dr. med., v. r.