Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2018. godinu

NN 51/2018 (4.6.2018.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2018. godinu

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

1014

Na temelju odredbi članka 20. stavka 1. alineje 2. i stavka 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine«, broj 140/05 i 12/12), članka 554.a. stavka 2. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine«, broj 88/08, 146/08, 74/09, 54/13, 159/13, 18/15, 110/15 i 123/16), članka 198. stavka 5. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, broj 19/14 i 93/15), članka 275. stavka 5. Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, broj 19/14), članka 347. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (»Narodne novine«, broj 44/16), članka 233. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (»Narodne novine«, broj 21/18), članka 157.b Zakona o osiguranju (»Narodne novine«, broj 30/15), članka 138. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima (»Narodne novine« broj 22/14), članka 33. Zakona o doživotnoj otpremnini odnosno dokupu mirovine (»Narodne novine« broj 153/13), članka 80. Zakona o leasingu (»Narodne novine« broj 141/13), članka 74. Zakona o faktoringu (»Narodne novine« broj 94/14 i 41/16), Upravno vijeće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga donijelo je na sjednici održanoj 30. svibnja 2018. godine

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZRAČUNU, VISINI I NAPLATI NAKNADA KOJE SE PLAĆAJU HRVATSKOJ AGENCIJI ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA ZA 2018. GODINU

Članak 1.

U Pravilniku o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2018. (»Narodne novine«, broj 128/17), u članku 2. stavku 1. mijenja se točka 6.a i sada glasi:

»6.a. subjekti nadzora Agencije iz članka 232. stavka 6. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (»Narodne novine« broj 21/18, u daljnjem tekstu: ZAIF)«.

Članak 2.

U članku 2. stavku 1. točki 8., iza riječi »članka 20. stavka 1.« brišu se riječi: »i pravne osobe koje obavljaju poslove faktoringa iz članka 117. stavka 1«.

Članak 3.

U članku 10.b. mijenja se stavak 2. i sada glasi:

»Naknada iz stavka 1. ovoga članka izračunava se u rokovima koji su istovjetni rokovima vrednovanja imovine fonda osnovanim posebnim zakonom na način da se ukupna imovina pomnoži s odgovarajućim postotkom i podijeli s brojem dana vrednovanja u godini. Mjesečni iznos obveze naknade za plaćanje izračunava se zbrajanjem naknada izračunatih na način iz ovog stavka tijekom obračunskog mjeseca.«

Članak 4.

U članku 11. stavku 1., iza riječi: »članka 2. stavka 1. točke« briše se brojka »8.« i zamjenjuje brojkom »7.«

Članak 5.

U članku 12., stavcima 1., 3., i 5. brišu se riječi: »i pravne osobe koje obavljaju poslove faktoringa«.

Članak 6.

U članku 12. stavku 2. brišu se riječi »i pravnih osoba koje obavljaju poslove faktoringa«.

Članak 7.

U članku 12. stavku 1., iza riječi »članka 2. stavka 1. točke« briše se brojka »9.« i zamjenjuje brojkom »8.«

Članak 8.

U članku 12. stavku 2. brišu se riječi »Statističko izvješće factoring društva« i zamjenjuju riječima »Izvještaj o financijskom položaju«.

Članak 9.

U članku 13. stavku 1., iza riječi »članka 2. stavka 1. točke« briše se brojka »10.« i zamjenjuje brojkom »9.«

Članak 10.

U članku 14. stavku 1., iza riječi »članka 2. stavka 1. točke« briše se brojka »11.« i zamjenjuje brojkom »10.«

Članak 11.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/17-08/03

Urbroj: 326-01-220-221-18-2

Zagreb, 30. svibnja 2018.

Predsjednik Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.