Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izdavanju odobrenja za rad i stjecanju kvalificiranog udjela mirovinskog društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima

NN 51/2018 (4.6.2018.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izdavanju odobrenja za rad i stjecanju kvalificiranog udjela mirovinskog društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1016

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Hanfa) na temelju članka 31. stavka 3. i članka 84. stavka 4. Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« broj 19/14 i 29/18), na sjednici Upravnog vijeća održanoj 30. svibnja 2018. godine donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZDAVANJU ODOBRENJA ZA RAD I STJECANJU KVALIFICIRANOG UDJELA MIROVINSKOG DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA

Članak 1.

U Pravilniku o izdavanju odobrenja za rad i stjecanju kvalificiranog udjela mirovinskog društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« broj 52/14) u članku 6. stavku 1. točki i) iza riječi »naknade« briše se točka i stavlja zarez te se dodaje točka j) koja glasi:

»j) popis osoba koje su u smislu članka 3. stavka 1. točke 34. Zakona suradnici namjeravanog stjecatelja, s opisom suradničkog odnosa, odnosno uspostavljenog načina suradnje, kada je primjenjivo.«.

U stavku 2. točki g) iza riječi »naknade« briše se točka i stavlja zarez te se dodaje točka h) koja glasi:

»h) popis osoba koje su u smislu članka 3. stavka 1. točke 34. Zakona suradnici namjeravanog stjecatelja, s opisom suradničkog odnosa, odnosno uspostavljenog načina suradnje, kada je primjenjivo.«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/14-04/21

Urbroj: 326-01-440-443-18-3

Zagreb, 30. svibnja 2018.

Predsjednik Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.