Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za članstvo u upravi i nadzornom odboru mirovinskog društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima

NN 51/2018 (4.6.2018.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za članstvo u upravi i nadzornom odboru mirovinskog društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1017

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Hanfa) na temelju članka 42. stavka 8. Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« broj 19/2014 i 29/18), na sjednici Upravnog vijeća održanoj 30. svibnja 2018. godine donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA ZA ČLANSTVO U UPRAVI I NADZORNOM ODBORU MIROVINSKOG DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima za članstvo u upravi i nadzornom odboru mirovinskog društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« broj 52/14 i 41/17), u članku 8. stavku 1. iza točke m) dodaje se točka n) koja glasi:

»n) popis osoba koje su u smislu članka 3. stavka 1. točke 35. Zakona suradnici podnositelja zahtjeva za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave mirovinskog društva, s opisom suradničkog odnosa, odnosno uspostavljenog načina suradnje, kada je primjenjivo,«

Dosadašnja točka n) postaje točka o).

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/14-04/24

Urbroj: 326-01-440-443-18-4

Zagreb, 30. svibnja 2018.

Predsjednik Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.