Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Nacionalnog vijeća za uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj

NN 52/2018 (6.6.2018.), Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Nacionalnog vijeća za uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj

Vlada Republike Hrvatske

1026

Na temelju članka 24. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. svibnja 2018. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O OSNIVANJU NACIONALNOG VIJEĆA ZA UVOĐENJE EURA KAO SLUŽBENE VALUTE U REPUBLICI HRVATSKOJ

I.

U Odluci o osnivanju Nacionalnog vijeća za uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, broj 43/18), u točki II. podstavak 2. mijenja se i glasi:

» – ministar financija – zamjenik predsjednika Nacionalnog vijeća«.

Podstavak 5. mijenja se i glasi:

» – potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar poljoprivrede«.

Iza podstavka 13. dodaje se novi podstavak 14., koji glasi:

» – ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta«.

Dosadašnji podstavci 14. i 15. postaju podstavci 15. i 16.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/18-04/141

Urbroj: 50301-15/28-18-02

Zagreb, 30. svibnja 2018.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.