Odluka o lokalnim porezima Općine Vižinada – Visinada

NN 52/2018 (6.6.2018.), Odluka o lokalnim porezima Općine Vižinada – Visinada

Općina Vižinada - Visinada

1030

Na temelju članka 20. i članka 42. stavka 1. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine«, broj 115/16 i 101/17) i članka 30. Statuta Općine Vižinada – Visinada (»Službene novine Općine Vižinada – Visinada«, broj 04/09, 01/10, 02/13 i 06/13), Općinsko vijeće Općine Vižinada – Visinada na sjednici održanoj 24. svibnja 2018. godine, donosi

ODLUKU

O LOKALNIM POREZIMA OPĆINE VIŽINADA – VISINADA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom propisuju vrste poreza koji pripadaju Općini Vižinada – Visinada, obveznici plaćanja poreza, porezna osnovica, stope i visina poreza te način obračuna i plaćanja poreza u skladu sa Zakonom o lokalnim porezima.

II. OPĆINSKI POREZI

Članak 2.

Općinski porezi Općine Vižinada – Visinada jesu:

1. prirez porezu na dohodak,

2. porez na potrošnju,

3. porez na kuće za odmor,

4. porez na korištenje javnih površina.

1. Prirez porezu na dohodak

Članak 3.

Prirez porezu na dohodak plaćaju obveznici poreza na dohodak s područja Općine Vižinada – Visinada sukladno odredbama Zakona o porezu na dohodak i Pravilnika o porezu na dohodak te ove Odluke.

Obveznik prireza porezu na dohodak je fizička osoba koja je obveznik poreza na dohodak i ima prebivalište ili uobičajeno boravište na području Općine Vižinada – Visinada.

Članak 4.

Osnovica za prirez porezu na dohodak je porez na dohodak utvrđen sukladno Zakonu o porezu na dohodak i Pravilniku o porezu na dohodak iz članka 3. ove Odluke.

Članak 5.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 3% od utvrđene osnovice iz članka 4. ove Odluke.

Članak 6.

Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom prireza porezu na dohodak obavlja Porezna uprava.

2. Porez na potrošnju

Članak 7.

Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i ostala žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima na području Općine Vižinada – Visinada.

Obveznik poreza na potrošnju je svaka fizička i pravna osoba koja pruža ugostiteljske usluge na području Općine Vižinada – Visinada.

Osnovica poreza na potrošnju je prodajna cijena pića koje se proda u ugostiteljskim objektima na području Općine Vižinada – Visinada, a u koju nije uključen porez na dodanu vrijednost.

Članak 8.

Stopa poreza na potrošnju određuje se u visini od 3% od osnovice iz članka 7. stavak 3. ove Odluke.

Članak 9.

Obračunsko razdoblje poreza na potrošnju je od prvog do posljednjeg dana u kalendarskom mjesecu.

Ako je porezni obveznik poslovao samo tijekom dijela obračunskog razdoblja, tada je obračunsko razdoblje jednako razdoblju poslovanja.

Porezni obveznik dužan je za obračunsko razdoblje sam utvrditi obvezu poreza na potrošnju i iskazati je na Obrascu PP-MI-PO, koji, osim podataka o obvezniku poreza, sadrži i podatke o mjestu obavljanja djelatnosti za koje se prijava poreza podnosi, podatke o obračunskom razdoblju, osnovici poreza, stopi poreza i utvrđenoj obvezi poreza na potrošnju.

Porezni obveznik dužan je prijavu poreza na potrošnju iz stavka 3. ovog članka dostaviti tijelu iz članka 15. ove Odluke do 20. dana u mjesecu za prethodni mjesec, pojedinačno za svaki poslovni prostor.

Utvrđenu obvezu porezni obveznik dužan je platiti do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.

3. Porez na kuće za odmor

Članak 10.

Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor na području Općine Vižinada – Visinada.

Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koriste povremeno ili sezonski.

Kućom za odmor ne smatraju se gospodarstvene zgrade koje služe za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora.

Članak 11.

Porez na kuće za odmor ne plaća se:

– na kuće za odmor koje se ne mogu koristiti zbog ratnih razaranja i prirodnih nepogoda (poplava, požar, potres i sl.) te zbog starosti i trošnosti,

– na kuće za odmor dok su u njima smješteni prognanici i izbjeglice,

– na odmarališta u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koje služe za smještaj djece do 15 godina starosti.

Članak 12.

Porez na kuće za odmor plaća se prema četvornom metru korisne površine.

Visina poreza iz stavka 1. ovog članka iznosi 15,00 kuna godišnje po četvornom metru korisne površine kuće za odmor.

Obveznici poreza na kuće za odmor moraju tijelu iz članka 15. ove Odluke dostaviti podatke o kućama za odmor odnosno mjesto gdje se nalaze objekti te korisnu površinu istih do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez na kuću za odmor ili u roku od 15 dana od datuma nastanka promjene.

Porez na kuće za odmor plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju poreza.

4. Porez na korištenje javnih površina

Članak 13.

Porez na korištenje javnih površina plaćaju pravne i fizičke osobe koje koriste javne površine na području Općine Vižinada – Visinada.

Javnom površinom iz stavka 1. ovog članka smatraju se sve površine u vlasništvu Općine Vižinada – Visinada odnosno površine kojima upravlja Općina Vižinada – Visinada i sve površine na kojima je Općina Vižinada – Visinada nadležna za davanje odobrenja za obavljanje djelatnosti ili koje se koriste bez dobivenog odobrenja.

Članak 14.

Visinu, uvjete i način obračuna i plaćanja poreza za korištenje javnih površina propisat će posebnom odlukom Općinsko vijeće Općine Vižinada – Visinada.

III. ZAJEDNIČKE ODREDBE

Članak 15.

Poslove utvrđivanja i naplate lokalnih poreza propisanih člankom 2. točka 2. i 3. za Općinu Vižinada – Visinada obavlja Istarska županija putem svog nadležnog upravnog tijela, dok poslove utvrđivanja i naplate lokalnih poreza iz članka 2. točka 4. obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Vižinada – Visinada.

Na postupak utvrđivanja i naplate poreza iz ove Odluke te druga postupovna pitanja koja nisu uređena ovom Odlukom primjenjuje se Zakon o lokalnim porezima te zakon kojim je uređen porezni postupak.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Danom primjene ove Odluke stavlja se izvan snage Odluka o općinskim porezima (»Službeni glasnik Grada Poreča«, broj 14/2001), Odluka o prirezu poreza na dohodak (»Službeni glasnik Grada Poreča«, broj 4/2004) i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o prirezu poreza na dohodak (»Službene novine Općine Vižinada – Visinada«, broj 1/2012).

Postupci utvrđivanja i naplate općinskih poreza koji su započeti prije stupanja na snagu ove Odluke dovršit će se prema odredbama Odluke o općinskim porezima (»Službeni glasnik Grada Poreča«, broj 14/2001) i drugih propisa koji su važili u trenutku njihovog započinjanja.

Članak 17.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu osmoga dana od dana objave.

Ova Odluka objavljuje se i u »Službenim novinama Općine Vižinada – Visinada«.

Klasa: 011-01/18-01/09

Urbroj: 2167/05-01-18-2

Vižinada – Visinada, 24. svibnja 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŽINADA – VISINADA

Predsjednica
Općinskog vijeća
Neda Šainčić Pilato, v. r.