Odluka o pokretanju projekta e-Poslovanje

NN 53/2018 (8.6.2018.), Odluka o pokretanju projekta e-Poslovanje

Vlada Republike Hrvatske

1034

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16), Vlada Repub­like Hrvatske je na sjednici održanoj 7. lipnja 2018. godine donijela

ODLUKU

O POKRETANJU PROJEKTA e-POSLOVANJE

I.

Na temelju preporuke Vijeća za državnu informacijsku infrastrukturu, pokreće se projekt e-Poslovanje, koji će omogućiti pristup javnim informacijama i informacijama o javnim uslugama za poslovne subjekte na jednom mjestu, siguran pristup podacima poslovnih subjekata i elektroničku komunikaciju poslovnih subjekata i javnog sektora.

II.

Zadužuje se Ministarstvo uprave za pripremu dokumenata za pokretanje te upravljanje projektom e-Poslovanje.

Ovlašćuje se Ministarstvo uprave da u provedbu projekta e-Poslovanje, po potrebi, može uključiti i druge dionike, s kojima će se sklopiti odgovarajući ugovori ili sporazumi.

III.

Projekt e-Poslovanje ostvarivat će se kroz tri glavne sastavnice, koje čine državnu informacijsku infrastrukturu:

– Portal s javnim informacijama i elektroničkim uslugama za poslovne subjekte

– Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav s funkcionalnostima za poslovne subjekte (NIAS)

– Poslovni korisnički pretinac (PKP).

IV.

U svrhu prikaza informacija za poslovne subjekte na jednom mjestu i u lako dostupnim formatima, kao i informacija i dokumenata vezanih uz provođenje politika u području poslovanja, proširit će se Sustav središnjeg državnog portala navedenim informacijama.

V.

Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav s funkcionalnostima za poslovne subjekte (NIAS) je sustav središnje identifikacije i autentifikacije korisnika poslovnih elektroničkih javnih usluga.

S ciljem omogućavanja identifikacije i autentifikacije poslovnih subjekata, nadogradit će se Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav s funkcionalnostima za poslovne subjekte (NIAS).

Posao nadogradnje Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava s funkcionalnostima za poslovne subjekte (NIAS) te uspostava i operativno vođenje funkcionalnosti identifikacije i autentifikacije poslovnih subjekata povjerava se Financijskoj agenciji.

VI.

Sustav Poslovnog korisničkog pretinca (PKP) predstavlja realizaciju pristupa informacijama koje javni sektor želi uputiti poslovnim subjektima (npr. informacije o statusu predmeta ili informacije o elektroničkoj razmjeni podataka vezanih uz poslovne subjekte).

Osigurat će se da svaki poslovni subjekt u Republici Hrvatskoj ima mogućnost korištenja Poslovnog korisničkog pretinca (PKP).

S ciljem stvaranja sustava Poslovnog korisničkog pretinca (PKP), nadogradit će se Sustav osobnog korisničkog pretinca (OKP).

Posao nadogradnje Sustava osobnog korisničkog pretinca (OKP) te uspostava i operativno vođenje sustava Poslovnog korisničkog pretinca (PKP) povjerava se Agenciji za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama d.o.o.

VII.

Međusobni odnosi između Ministarstva uprave i Agencije za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama d.o.o. te Financijske agencije, uredit će se sporazumima o partnerstvu u provedbi projekta e-Poslovanje za razdoblje od tri godine.

VIII.

Sredstva za realizaciju projekta e-Poslovanje osigurana su Ministarstvu uprave, kao nositelju projekta iz Europskog socijalnog fonda Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali, na aktivnosti A830022, Izvor 561, a sredstva za sufinanciranje osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2018. godinu i projekcijama za 2019. i 2020. godinu, na Aktivnosti 830022, Izvor 12.

IX.

Obvezuju se tijela javnog sektora definirana člankom 2. točkom 20. Zakona o državnoj informacijskoj infrastrukturi (»Narodne novine«, broj 92/14) da, prilikom pružanja e-usluga iz svoje nadležnosti, koriste sastavnice sustava e-Poslovanje iz točke III. ove Odluke.

X.

Ministarstvo uprave obavijestit će sva tijela javnog sektora iz točke IX. ove Odluke o spremnosti sustava e-Poslovanje u svrhu uključivanja njihovih elektroničkih usluga i elektroničkih poruka u isti.

XI.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o pokretanju projekta e-Poslovanje (»Narodne novine«, br. 70/16 i 27/17).

XII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/18-04/64

Urbroj: 50301-25/05-18-4

Zagreb, 7. lipnja 2018.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.