Odluka o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra radi gradnje i korištenja građevine »Most Ston«

NN 53/2018 (8.6.2018.), Odluka o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra radi gradnje i korištenja građevine »Most Ston«

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1035

Na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 56/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 7. lipnja 2018. godine donijela

ODLUKU

O DAVANJU KONCESIJE ZA POSEBNU UPOTREBU POMORSKOG DOBRA RADI GRADNJE I KORIŠTENJA GRAĐEVINE »MOST STON«

I.

Vlada Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije), na temelju zahtjeva društva Hrvatske ceste d.o.o. za upravljanje građenje i održavanje državnih cesta, iz Zagreba, Vončinina 3 (u daljnjem tekstu: Ovlaštenik koncesije), daje Ovlašteniku koncesije koncesiju za posebnu upotrebu pomorskog dobra radi gradnje i korištenja građevine »Most Ston« na državnoj cesti D414, dionica Sparagovići – Doli, u Općini Ston, na području Dubrovačko-neretvanske županije.

II.

Pomorsko dobro koje se daje u koncesiju u svrhu gradnje i korištenja građevine »Most Ston«, obuhvaća dio akvatorija u Stonskom kanalu, u Općini Ston te je obilježeno poligonima određenim koordinatnim točkama izraženim u HTRS96 projekciji, kako slijedi:

STUP S3
TOČKAY (E)X (N)
1598 797,364 743 531,99
2598 806,794 743 541,23
3598 819,814 743 527,95
4598 810,384 743 518,71
POVRŠINA m2246,00

STUP S4
TOČKAY (E)X (N)
5598 875,914 743 609,01
6598 885,334 743 618,25
7598 898,364 743 604,97
8598 888,934 743 595,73
POVRŠINA m2246,00

UKUPNA POVRŠINA m2492,00

a sve u skladu s Lokacijskom dozvolom, klase: UP/I-350-05/16-01/000080, urbroja: 531-06-1-1-1-16-0012, od 26. srpnja 2016 godine i I. izmjenom i dopunom Lokacijske dozvole, klase: UP/I-350-05/18-01/000022, urbroja: 531-06-1-1-1-18-0007, od 16. ožujka 2018. godine, izdanima od strane Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, Uprave za dozvole državnog značaja, Sektora lokacijskih dozvola i investicija.

III.

Površina pomorskog dobra koje se daje u koncesiju ukupno iznosi 492 m², a sve prema grafičkoj podlozi koja čini Prilog 1. ove Odluke i ne objavljuju se u »Narodnim novinama«.

IV.

Davatelj koncesije daje na upotrebu pomorsko dobro navedeno u točki II. ove Odluke, Ovlašteniku koncesije na vremensko razdoblje od 50 godina, računajući od dana sklapanja ugovora o koncesiji iz točke VIII. ove Odluke.

V.

Ovlaštenik koncesije se obvezuje da će pomorsko dobro koje ovom Odlukom dobiva na posebnu upotrebu, koristiti isključivo radi gradnje i korištenja građevine »Most Ston«, a prema namjeni koncesije.

Ovlaštenik koncesije je ovlašten i dužan u roku ne dužem od 24 mjeseca od dana sklapanja ugovora o koncesiji iz točke VIII. ove Odluke ishoditi građevinsku dozvolu i dostaviti je Ministarstvu mora prometa i infrastrukture.

Ovlaštenik koncesije je ovlašten i dužan u roku ne dužem od 48 mjeseci od dana sklapanja ugovora o koncesiji iz točke VIII. ove Odluke dovršiti izgradnju i predati Davatelju koncesije uporabnu dozvolu.

Ovlaštenik koncesije dužan je za svaku daljnju gradnju ili rekonstrukciju na koncesioniranom pomorskom dobru iz točke II. ove Odluke zatražiti suglasnost Davatelja koncesije, te dozvole sukladno propisima koji uređuju prostorno uređenje i gradnju.

Ovlaštenik koncesije nema pravo naplaćivati mostarinu za korištenje građevine »Most Ston« koja je predmet ove koncesije.

Ovlaštenik koncesije dužan je koristiti pomorsko dobro iz točke II. ove Odluke sukladno zakonu kojim se uređuju pomorsko dobro i morske luke, te drugim zakonima i podzakonskim aktima iz područja sigurnosti plovidbe, zaštite okoliša, prostornog uređenja i gradnje, i to na način koji će osigurati zaštitu okoliša i prirode.

VI.

Ovlaštenik koncesije ne može prava stečena koncesijom niti djelomično niti u cijelosti prenositi na drugog bez izričitog odobrenja Davatelja koncesije.

VII.

Za upotrebu pomorskog dobra navedenoga u točki II. ove Odluke, Ovlaštenik koncesije obvezuje se da će uredno plaćati Davatelju koncesije godišnju koncesijsku naknadu u iznosu od 0,50 kuna po metru kvadratnom zauzete površine pomorskog dobra, odnosno 246,00 kuna godišnje.

Koncesijska naknada iz stavka 1. ove točke plaća se unaprijed za tekuću godinu, najkasnije do 1. ožujka:

– za godinu u kojoj je dana koncesija i za godinu u kojoj koncesija istječe, naknada se plaća razmjerno mjesecima upotrebe

– za početnu godinu koncesijskog perioda naknada se plaća u roku 30 dana od dana sklapanja ugovora o koncesiji.

VIII.

Na temelju ove Odluke ovlašćuje se ministar mora, prometa i infrastrukture da sklopi ugovor o koncesiji pomorskog dobra iz točke II. ove Odluke, u roku 90 dana od dana objave ove Odluke u »Narodnim novinama«.

IX.

Ovlaštenik koncesije dužan je prije sklapanja ugovora o koncesiji iz točke VIII. ove Odluke, Davatelju koncesije dostaviti zadužnice u korist Republike Hrvatske – Ministarstva mora, prometa i infrastrukture na iznos od dvije godišnje naknade za stalni dio koncesijske naknade, u ukupnom iznosu od 492,00 kuna, kao instrumente osiguranja naplate naknade za koncesiju, te za naknadu štete koja može nastati zbog neispunjenja obveza iz ugovora o koncesiji.

X.

Protiv ove Odluke žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu u Splitu, u roku 30 dana od dana objave ove Odluke u »Narodnim novinama«.

XI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-022-03/18-04/04

Urbroj: 50301-27/20-18-2

Zagreb, 7. lipnja 2018.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.