Odluka o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra radi gradnje i korištenja građevine »Most kopno – Pelješac«

NN 53/2018 (8.6.2018.), Odluka o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra radi gradnje i korištenja građevine »Most kopno – Pelješac«

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1036

Na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 56/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 7. lipnja 2018. godine donijela

ODLUKU

O DAVANJU KONCESIJE ZA POSEBNU UPOTREBU POMORSKOG DOBRA RADI GRADNJE
I KORIŠTENJA GRAĐEVINE
»MOST KOPNO – PELJEŠAC«

I.

Vlada Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije), na temelju zahtjeva društva Hrvatske ceste d.o.o. za upravljanje građenje i održavanje državnih cesta, iz Zagreba, Vončinina 3 (u daljnjem tekstu: Ovlaštenik koncesije), daje Ovlašteniku koncesije koncesiju za posebnu upotrebu pomorskog dobra radi gradnje i korištenja građevine »Most kopno – Pelješac«, na području Dubrovačko-neretvanske županije, na česticama u katastarskoj općini Brijesta i katastarskoj općini Slivno.

II.

Pomorsko dobro koje se daje u koncesiju u svrhu gradnje i korištenja građevine »Most kopno – Pelješac« obuhvaća dio kopna u Općini Slivno na dijelu k.č.br. 8114/140 i na dijelu k.č.br. 8114/152, obje k.o. Slivno, dio kopna u Općini Ston na k.č.br. 1120/2, k.č.br. 1057/227, na dijelu k.č.br. 1057/226 i na dijelu k.č.br. 1057/228, sve k.o. Brijesta, te dio akvatorija u Malostonskom zaljevu.

Područje pomorskog dobra (kopneni i morski dio) obilježeno je poligonima određenim koordinatnim točkama izraženim u HTRS96 projekciji, kako slijedi:

k.o. Slivno: dio k.č.br. 8114/140 i dio k.č.br. 8114/152
YX
585 021,414 756 241,56
585 041,514 756 212,21
585 075,214 756 158,96
585 089,534 756 136,14
585 223,994 755 999,29
585 235,334 756 037,97
585 231,234 756 036,20
585 217,844 756 035,56
585 197,124 756 053,50
585 180,444 756 068,81
585 161,794 756 082,48
585 162,574 756 089,49
585 144,394 756 104,87
585 121,034 756 130,36
585 105,464 756 149,09
585 103,744 756 151,15
585 094,554 756 162,20
585 076,204 756 192,78
585 068,824 756 208,55
585 050,264 756 234,23
585 038,004 756 252,92
POVRŠINA m25.997,00

STUP S3
YX
585 101,634 756 010,11
585 136,134 755 996,74
585 149,494 756 031,25
585 114,994 756 044,61
POVRŠINA m21.369,00

STUP S4
YX
585 051,564 755 919,25
585 096,404 755 890,09
585 116,934 755 920,87
585 072,094 755 950,03
POVRŠINA m21.980,00

STUP S5
YX
584 962,124 755 800,33
585 001,824 755 771,62
584 976,634 755 736,77
584 936,924 755 765,48
POVRŠINA m22.107,00

STUP S6
YX
584 799,254 755 566,43
584 838,964 755 537,72
584 813,774 755 502,87
584 774,064 755 531,58
POVRŠINA m22.107,00

STUP S7
YX
584 636,394 755 332,53
584 684,964 755 298,18
584 659,764 755 263,33
584 611,204 755 297,68
POVRŠINA m22.558,00

STUP S8
YX
584 513,244 755 069,92
584 488,044 755 035,07
584 448,334 755 063,79
584 473,534 755 098,63
POVRŠINA m22.107,00

STUP S9
YX
584 310,674 754 864,73
584 350,374 754 836,02
584 325,184 754 801,18
584 285,474 754 829,89
POVRŠINA m22.107,00

STUP S10
YX
584 147,804 754 630,83
584 187,514 754 602,12
584 162,314 754 567,28
584 122,614 754 595,99
POVRŠINA m22.107,00

STUP S11
YX
584 020,934 754 439,38
584 050,924 754 417,70
584 072,604 754 447,68
584 042,624 754 469,36
POVRŠINA m21.369,00

STUP S12
YX
583 959,224 754 350,74
583 989,204 754 329,06
584 010,884 754 359,05
583 980,904 754 380,73
POVRŠINA m21.369,00

k.o. Brijesta: k.č.br. 1120/2, k.č.br. 1057/227, dio k.č.br. 1057/226 i dio k.č.br. 1057/228
YX
583 967,844 754 225,61
583 918,804 754 243,94
583 891,184 754 261,95
583 862,004 754 276,93
583 817,814 754 303,85
583 793,924 754 319,73
583 783,184 754 322,14
583 778,734 754 325,04
583 776,304 754 326,62
583 761,554 754 323,36
583 750,004 754 314,65
583 750,474 754 305,16
583 746,334 754 302,18
583 739,474 754 299,76
583 734,144 754 301,46
583 725,214 754 308,41
583 704,234 754 319,74
583 764,404 754 412,84
583 891,424 754 341,91
583 989,964 754 248,35
583 973,204 754 223,55
583 968,244 754 225,45
POVRŠINA m219.008,00

UKUPNA POVRŠINA m244.185,00

a sve u skladu s Lokacijskom dozvolom, klase: UP/I-350-05/05-01/00185, urbroja: 531-06-2-1-05-14, od 29. rujna 2005. godine i I. izmjenom i dopunom Lokacijske dozvole, klase: UP/I-350-05/15-1/000181, urbroja: 531-06-1-16-0004, od 27. siječnja 2016. godine, izdanima od strane Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja.

III.

Površina pomorskog dobra koje se daje u koncesiju ukupno iznosi 44.185 m², a sve prema grafičkoj podlozi koja čini Prilog 1. ove Odluke i ne objavljuju se u »Narodnim novinama«.

IV.

Davatelj koncesije daje na upotrebu pomorsko dobro navedeno u točki II. ove Odluke, Ovlašteniku koncesije na vremensko razdoblje od 50 godina, računajući od dana sklapanja ugovora o koncesiji iz točke VIII. ove Odluke.

V.

Ovlaštenik koncesije se obvezuje da će pomorsko dobro koje ovom Odlukom dobiva na posebnu upotrebu, koristiti isključivo radi gradnje i korištenja građevine »Most kopno – Pelješac«, a prema namjeni koncesije.

Ovlaštenik koncesije je ovlašten i dužan u roku ne dužem od 48 mjeseci od dana sklapanja ugovora o koncesiji iz točke VIII. ove Odluke dovršiti izgradnju i predati Davatelju koncesije uporabnu dozvolu.

Ovlaštenik koncesije dužan je za svaku daljnju gradnju ili rekonstrukciju na koncesioniranom pomorskom dobru iz točke II. ove Odluke zatražiti suglasnost Davatelja koncesije, te dozvole sukladno propisima koji uređuju prostorno uređenje i gradnju.

Ovlaštenik koncesije nema pravo naplaćivati mostarinu za korištenje građevine »Most kopno – Pelješac« koja je predmet ove koncesije.

Ovlaštenik koncesije dužan je koristiti pomorsko dobro iz točke II. ove Odluke sukladno zakonu kojim se uređuju pomorsko dobro i morske luke, te drugim zakonima i podzakonskim aktima iz područja sigurnosti plovidbe, zaštite okoliša, prostornog uređenja i gradnje, i to na način koji će osigurati zaštitu okoliša i prirode.

VI.

Ovlaštenik koncesije ne može prava stečena koncesijom niti djelomično niti u cijelosti prenositi na drugog bez izričitog odobrenja Davatelja koncesije.

VII.

Za upotrebu pomorskog dobra navedenoga u točki II. ove Odluke, Ovlaštenik koncesije obvezuje se da će uredno plaćati Davatelju koncesije godišnju koncesijsku naknadu u iznosu od 0,50 kuna po metru kvadratnom zauzete površine pomorskog dobra, odnosno 22.092,50 kuna godišnje.

Koncesijska naknada iz stavka 1. ove točke plaća se unaprijed za tekuću godinu, najkasnije do 1. ožujka:

– za godinu u kojoj je dana koncesija i za godinu u kojoj koncesija istječe, naknada se plaća razmjerno mjesecima upotrebe

– za početnu godinu koncesijskog perioda naknada se plaća u roku 30 dana od dana sklapanja ugovora o koncesiji.

VIII.

Na temelju ove Odluke ovlašćuje se ministar mora, prometa i infrastrukture da sklopi ugovor o koncesiji pomorskog dobra iz točke II. ove Odluke, u roku 90 dana od dana objave ove Odluke u »Narodnim novinama«.

IX.

Ovlaštenik koncesije dužan je prije sklapanja ugovora o koncesiji iz točke VIII. ove Odluke, Davatelju koncesije dostaviti zadužnice u korist Republike Hrvatske – Ministarstva mora, prometa i infrastrukture na iznos od dvije godišnje naknade za stalni dio koncesijske naknade, u ukupnom iznosu od 44.185,00 kuna, kao instrumente osiguranja naplate naknade za koncesiju, te za naknadu štete koja može nastati zbog neispunjenja obveza iz ugovora o koncesiji.

X.

Protiv ove Odluke žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu u Splitu, u roku 30 dana od dana objave ove Odluke u »Narodnim novinama«.

XI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-022-03/18-04/03

Urbroj: 50301-27/20-18-2

Zagreb, 7. lipnja 2018.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.