Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Primorsko-goranske županije o produženju roka trajanja koncesije za dizanje i spuštanje plovila na pomorskom dobru, Grad Crikvenica

NN 53/2018 (8.6.2018.), Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Primorsko-goranske županije o produženju roka trajanja koncesije za dizanje i spuštanje plovila na pomorskom dobru, Grad Crikvenica

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1037

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16), a u vezi s člankom 22. stavkom 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 56/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 7. lipnja 2018. godine donijela

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE O PRODUŽENJU ROKA TRAJANJA KONCESIJE ZA DIZANJE I SPUŠTANJE PLOVILA NA POMORSKOM DOBRU, GRAD CRIKVENICA

I.

Daje se suglasnost na Odluku o produženju roka trajanja koncesije za dizanje i spuštanje plovila na pomorskom dobru, Grad Crikvenica, klase: 021-04/18-01/1, urbroja: 2710/1-01-01/4-18-58, koju je donijela Županijska skupština Primorsko-goranske županije na sjednici održanoj 22. veljače 2018. godine, a kojom se za koncesiju dodijeljenu Damiru i Robertu Gašparoviću, suvlasnicima obrta Brodomehanika iz Crikvenice, produžuje rok trajanja koncesije do 1. veljače 2023. godine, odnosno do dana zaključenja ugovora o koncesiji s odabranim ponuditeljem na predstojećem javnom natječaju za dodjelu koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma Crikvenica.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/18-04/121

Urbroj: 50301-27/20-18-2

Zagreb, 7. lipnja 2018.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.