Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Šibensko-kninske županije o izmjenama i dopunama Odluke o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – brodogradilišta u Betini

NN 53/2018 (8.6.2018.), Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Šibensko-kninske županije o izmjenama i dopunama Odluke o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – brodogradilišta u Betini

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1038

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16), a u vezi s člankom 22. stavkom 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 56/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 7. lipnja 2018. godine donijela

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KONCESIJI NA POMORSKOM DOBRU U SVRHU GOSPODARSKOG KORIŠTENJA LUKE POSEBNE NAMJENE – BRODOGRADILIŠTA U BETINI

I.

Daje se suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – brodogradilišta u Betini, klase: 934-04/17-01/32, urbroja: 2182/1-01-17-1, koju je donijela Županijska skupština Šibensko-kninske županije na sjednici održanoj 5. prosinca 2017. godine, a kojom se za koncesiju dodijeljenu trgovačkom društvu Brodogradilište i marina d.o.o. iz Betine povećava površina pomorskog dobra danog u koncesiju, produžuje rok trajanja koncesije za dodatnih osam godina, zaključno do 30. ožujka 2029. godine, povećava koncesijska naknada u produženom razdoblju korištenja koncesije i iskazuju lomne točke lučkog područja u službenom HTRS96/TM koordinatnom sustavu.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/18-04/131

Urbroj: 50301-27/20-18-2

Zagreb, 7. lipnja 2018.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.