Odluka o izmjeni Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu posebne upotrebe luke posebne namjene – industrijske luke Stinice

NN 53/2018 (8.6.2018.), Odluka o izmjeni Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu posebne upotrebe luke posebne namjene – industrijske luke Stinice

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1039

Na temelju članka 19. stavka 2. i članka 80. stavka 4. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 56/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 7. lipnja 2018. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O KONCESIJI POMORSKOG DOBRA U SVRHU POSEBNE UPOTREBE LUKE POSEBNE NAMJENE – INDUSTRIJSKE LUKE STINICE

I.

U Odluci o koncesiji pomorskog dobra u svrhu posebne upotrebe luke posebne namjene – industrijske luke Stinice (»Narodne novine«, broj 132/14), u točki III. stavku 2. riječ: »četiri« zamjenjuje se riječju: »osam«.

II.

Na temelju ove Odluke ovlašćuje se ministar mora, prometa i infrastrukture da sklopi dodatak br. 1. Ugovoru o koncesiji u roku od 90 dana od dana objave ove Odluke u »Narodnim novinama«.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/18-04/122

Urbroj: 50301-27/20-18-2

Zagreb, 7. lipnja 2018.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.