Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere 5, tipa operacije 5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

NN 53/2018 (8.6.2018.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere 5, tipa operacije 5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Ministarstvo poljoprivrede

1059

Na temelju članka 10. stavka 9. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 30/15) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI MJERE 5, TIPA OPERACIJE 5.2.1. OBNOVA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I PROIZVODNOG POTENCIJALA IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020.

Članak 1.

U Pravilniku o provedbi mjere 5, tipa operacije 5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine«, br. 74/17) u članku 3. stavku 1. točke 19., 20. i 21. brišu se.

Dosadašnje točke 22. do 28. postaju točke 19. do 24.

Članak 2.

U članku 4. stavku 5. iza riječi: »nositelj« dodaju se riječi »ili član«.

Članak 3.

U članku 5. točke f) i g) mijenjaju se i glase:

»f) su svi isti prihvatljivi troškovi u cijelosti sufinancirani iz drugih izvora javne potpore

g) šteta nije prijavljena u skladu s posebnim propisima koji uređuju zaštitu od elementarnih nepogoda.«.

Članak 4.

U članku 6. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Kako bi se projekt smatrao prihvatljivim za sufinanciranje mora ispuniti sve opće uvjete prihvatljivosti projekta za koji se traži sufinanciranje:

a) provodi se na području Republike Hrvatske

b) nadležno javno tijelo mora proglasiti elementarnu nepogodu ili katastrofalni događaj u skladu s posebnim propisima koji uređuju zaštitu od elementarnih nepogoda

c) mjere i aktivnosti koje propisuje i određuje nadležno javno tijelo poduzimaju se na temelju Direktive Vijeća 2000/29/EZ

d) uništenje poljoprivrednog potencijala korisnika prouzročeno elementarnom nepogodom ili provođenjem mjera i aktivnosti iz točke c) ovoga stavka mora iznositi najmanje 30 %

e) obnova poljoprivrednog potencijala prihvatljiva je samo na katastarskim česticama koje se nalaze na području na kojem je nastala/proglašena elementarna nepogoda ili katastrofalni događaj

f) iznimno od točke e) ovoga stavka, sadnja višegodišnjeg bilja nije obvezna na istoj katastarskoj čestici ako iz nalaza i mišljenja sudskog vještaka proizlazi da sadnja određene kulture višegodišnjeg bilja na dosadašnjoj katastarskoj čestici nije moguća

g) u slučaju iz točke f) ovoga stavka, ako korisnik nema u vlasništvu poljoprivredno zemljište na kojem je moguća sadnja tada je prihvatljiv trošak kupnja poljoprivrednog zemljišta slične površine i boniteta tla

h) poljoprivredno zemljište koje je zahvaćeno elementarnom nepogodom ili katastrofalnim događajem, mora biti registrirano u ARKOD sustavu ili upisano u Upisniku poljoprivrednika. Po završetku projekta korisnik mora poljoprivredno zemljište registrirati u ARKOD sustavu, ako je primjenjivo

i) poljoprivredna gospodarska zgrada koje je zahvaćena elementarnom nepogodom ili katastrofalnim događajem mora biti zakonito izgrađena ili u postupku ozakonjenja nezakonito izgrađenih građevina

j) u trenutku nastanka/proglašenja elementarne nepogode ili katastrofalnog događaja poljoprivredna gospodarska zgrada mora biti u vlasništvu korisnika ili korisnik mora biti ovlaštenik stvarnog ili obveznog prava iz kojeg proizlazi pravo korištenja poljoprivredne gospodarske zgrade koja je zahvaćena elementarnom nepogodom ili katastrofalnim događajem

k) strojevi i gospodarska vozila koji su zahvaćena elementarnom nepogodom ili katastrofalnim događajem moraju biti registrirani i u vlasništvu u trenutku nastanka/proglašenja elementarne nepogode ili katastrofalnog događaja

l) iznimno od točke k) ovoga stavka za strojeve i gospodarska vozila koja ne podliježu obveznoj registraciji mora se dokazati vlasništvo u trenutku nastanka/proglašenja elementarne nepogode ili katastrofalnog događaja

m) domaće životinje koje su zahvaćene elementarnom nepogodom ili katastrofalnim događajem moraju biti upisane u Jedinstveni registar domaćih životinja (u daljnjem tekstu: JRDŽ) ili ostale propisane upisnike u trenutku nastanka/proglašenja elementarne nepogode ili katastrofalnog događaja

n) izrađena je sva potrebna dokumentacija u skladu s nacionalnim zakonodavstvom koja propisuje građenje, ako je primjenjivo

o) proveden je postupak Ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu Natura 2000, ako je primjenjivo

p) obnovljeni poljoprivredni potencijal mora biti istovjetan poljoprivrednom potencijalu koji je uništen

r) prihvatljivi su projekti koji ostvaruju najmanji mogući broj bodova za prag prolaznosti prema kriterijima odabira koji će biti propisani natječajem.«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Za štete od elementarne nepogode ili katastrofalnog događaja korisnik mora dostaviti obrazac procjene štete.«.

Članak 5.

U članku 11. točki d) riječi: »osnovnog stada/matičnog jata« brišu se.

Iza točke f) dodaje se točka g) koja glasi:

»g) kupnja poljoprivrednog zemljišta, ali ne više od 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta.«.

Članak 6.

U članku 12. točka i) mijenja se i glasi:

»i) troškovi nastali prije nastanka elementarne nepogode, a u slučaju katastrofalnog događaja troškovi nastali prije podnošenja zahtjeva za potporu.«.

U točki n) riječ: »zemljišta/« briše se.

Članak 7.

U članku 13. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Tečaj po kojem se radi preračun iz eura u kune propisan je Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 907/2014 оd 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu agencija za plaćanja i ostalih tijela, financijskog upravljanja, poravnanja računa, jamstava i upotrebe eura. U skladu s člancima 34. i 40. predmetne Uredbe preračun eura u kune obavlja se prema zadnjem tečaju koji je Europska središnja banka odredila prije 1. siječnja godine u kojoj se donosi Odluka o dodjeli sredstava.«.

Članak 8.

U članku 15. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Kriteriji odabira iz stavka 1. ovoga članka upućuju se na mišljenje Odboru za praćenje Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.«.

Članak 9.

U članku 22. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Nakon zaprimanja svih zahtjeva za potporu podnesenih na natječaj Agencija za plaćanja formira rang-listu zahtjeva za potporu na temelju traženih procijenjenih iznosa potpore te broja bodova koje je korisnik naveo u zahtjevu za potporu u skladu s kriterijima odabira.«.

Članak 10.

U članku 23. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Agencija za plaćanja provodi administrativnu kontrolu zahtjeva za potporu po redoslijedu na rang-listi formiranoj na temelju broja bodova koje je korisnik naveo u zahtjevu za potporu.«.

Članak 11.

Članak 24. mijenja se i glasi:

»(1) Agencija za plaćanja nakon provedenih radnji iz članaka 22. i 23. ovoga Pravilnika donosi sljedeće akte:

a) Odluku o rezultatu administrativne kontrole zahtjeva za potporu

b) Obavijest o odbacivanju zahtjeva za potporu zbog nedostatnosti sredstava

c) Odluku o odbijanju zahtjeva za potporu.

(2) Agencija za plaćanja donosi akt iz stavka 1. točke a) ovoga članka za svaki pravovaljan i potpun zahtjev za potporu za koji je odrađena administrativna kontrola zahtjeva za potporu.

(3) Agencija za plaćanja sklapa Ugovor o financiranju s korisnicima na temelju akta iz stavka 1. točke a) ovoga članka, a za koje su sredstva dostatna.

(4) Agencija za plaćanja izdaje akt iz stavka 1. točke b) ovoga članka korisnicima kojima je izdala akt iz stavka 1. točke a) ovoga članka, a za koje sredstva nisu dostatna.

(5) Agencija za plaćanja izdaje akt iz stavka 1. točke b) ovoga članka korisnicima za koje nije odrađena administrativna kontrola zahtjeva za potporu jer se na temelju traženih bodova po kriterijima odabira nalaze na rang listi ispod praga dostatnih sredstava.

(6) Agencija za plaćanja donosi akt iz stavka 1. točke c) ovoga članka za svaki zahtjev za potporu koji ne ispunjava uvjete prihvatljivosti i/ili se nalazi ispod praga prolaznosti kriterija odabira te ne ispunjava druge uvjete propisane ovim Pravilnikom i natječajem.

(7) Akti iz stavka 1. ovoga članka moraju sadržavati uvod, izreku i obrazloženje.

(8) Korisnici koji su zaprimili akte iz stavka 1. točaka b) i c) ovoga članka ne mogu podnijeti drugi dio zahtjeva za potporu.«.

Članak 12.

U članku 25. stavku 3. riječi: »u roku propisanom natječajem« brišu se.

Članak 13.

U članku 26. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Način, uvjeti i rokovi podnošenja drugog dijela zahtjeva za potporu bit će propisani natječajem.«.

Dosadašnji stavci 2. do 9. postaju stavci 3. do 10.

U dosadašnjem stavku 4. koji postaje stavak 5. iza riječi: »prihvatljivih troškova« dodaju se riječi: »kao i iznos potpore za dodjelu«.

Članak 14.

Članak 27. mijenja se i glasi:

»(1) Agencija za plaćanja će u roku od 120 dana od dana zaprimanja posljednje Potvrde o podnošenju prvog dijela zahtjeva za potporu izdati sljedeće akte:

a) Odluku o dodjeli sredstava ili

b) Odluku o odbijanju zahtjeva za potporu.

(2) U rok od 120 dana iz stavka 1. ovoga članka ne uračunava se razdoblje od dana sklapanja ugovora o financiranju do podnošenja drugog dijela zahtjeva za potporu niti se uračunava razdoblje od izjavljivanja prigovora kada je podnesen prigovor na prethodno izdanu odluku do donošenja odluke Povjerenstva za rješavanje po prigovorima.

(3) Upravljačko tijelo može produžiti rok iz stavka 1. ovoga članka na temelju obrazloženog zahtjeva Agencije za plaćanja. Odluka Upravljačkog tijela objavljuje se na mrežnim stranicama u skladu s člankom 16. stavkom 6. ovoga Pravilnika.

(4) Agencija za plaćanja će donijeti Odluku iz stavka 1. točke a) ovoga članka za sve pravovaljane i potpune zahtjeve za potporu za koji je odrađena administrativna kontrola zahtjeva za potporu u drugoj fazi.

(5) Agencija za plaćanja će donijeti Odluku iz stavka 1. točke b) ovoga članka za sve zahtjeve za potporu za koje je odrađena administrativna kontrola zahtjeva za potporu u slučaju neispunjavanja uvjeta propisanih natječajem i ovim Pravilnikom.

(6) U Odluci o dodjeli sredstava bit će navedeni:

a) najviši odobreni iznos potpore

b) iznos i razlog umanjenja potpore ili umanjenje intenziteta potpore i

c) rokovi u kojima korisnik mora ispuniti pojedine uvjete.

(7) Najviši iznos potpore koji se utvrđuje Odlukom o dodjeli sredstava ne može biti veći od najvišeg procijenjenog iznosa potpore za dodjelu iz ugovora o financiranju.

(8) Agencija za plaćanja će korisniku prije slanja Odluke o dodjeli sredstava dostaviti predložak Izjave o nepromijenjenim okolnostima koju je korisnik u obvezi, popunjenu i potpisanu, dostaviti Agenciji za plaćanja u roku od pet radnih dana od dana zaprimanja predloška.

(9) Predložak Izjave o nepromijenjenim okolnostima kojom korisnik dokazuje da i dalje ispunjava sve uvjete prihvatljivosti te da ne postoje razlozi za isključenje korisnika bit će sastavni dio natječaja.

(10) U slučaju da korisnik ne dostavi potpisanu Izjavu o nepromijenjenim okolnostima, Agencija za plaćanja će izdati Odluku iz stavka 1. točke b) ovoga članka.«.

Članak 15.

Članak 29. mijenja se i glasi:

»(1) Razdoblje provedbe projekta je najviše 36 mjeseci od datuma donošenja Odluke o dodjeli sredstava.

(2) Prihvatljivim se smatraju samo troškovi nastali nakon nastanka elementarne nepogode, a u slučaju katastrofalnog događaja nakon podnošenja zahtjeva za potporu u skladu s odredbom članka 60. Uredbe (EU) br. 1305/2013.

(3) Opći troškovi su prihvatljivi ako su nastali nakon 1. siječnja 2014. godine.

(4) Specifični zahtjevi vezani uz prihvatljivost troškova i projekta tijekom provedbe bit će propisani natječajem i ugovorom o financiranju.

(5) Korisniku ni u kom slučaju ne može biti ukupno isplaćeno više sredstava nego što je odobreno u Odluci o dodjeli sredstava.

(6) Rizik povećanja cijena određenih stavki ulaganja nakon provedene nabave je rizik korisnika.

(7) Nakon konačne isplate korisnik je u obvezi najmanje narednih pet godina baviti se poljoprivrednom proizvodnjom za koju je ostvario potporu i osigurati da predmet ulaganja za koji je ostvario potporu bude u funkciji iste, ako je primjenjivo.«.

Članak 16.

Članak 33. mijenja se i glasi:

»(1) Na odluke koje donosi Agencija za plaćanja korisnik ima pravo izjaviti prigovor Povjerenstvu za rješavanje po prigovorima (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

(2) Korisnik je dužan preuzeti odluku Agencije za plaćanja najkasnije u roku od pet dana od dana učitavanja odluke Agencije za plaćanja na AGRONET-u i zaprimanja obavijesti putem elektroničke pošte.

(3) Dostava odluke Agencije za plaćanja korisniku se smatra obavljenom u trenutku kad korisnik navedenu odluku preuzme s AGRONET-a. Ako korisnik ne preuzme odluku Agencije za plaćanja s AGRONET-a u roku određenom u stavku 2. ovoga članka, dostava se smatra obavljenom istekom tog roka.

(4) Prigovor iz stavka 1. ovoga članka podnosi se u roku od osam dana od dana dostave odluke Agencije za plaćanja.

(5) Korisnik se u tijeku roka za izjavljivanje prigovora može odreći prava na prigovor putem AGRONET-a. Odricanje od prava na prigovor ne može se opozvati.

(6) Korisnik može podnijeti prigovor zbog:

a) povrede postupovnih odredbi ovoga Pravilnika i natječaja

b) pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i/ili

c) pogrešne primjene pravnog propisa na kojem se temelji odluka.

(7) Korisnik podnosi prigovor Povjerenstvu putem AGRONET-a.

(8) Agencija za plaćanja je obvezna u roku od pet dana od dana zaprimanja prigovora Povjerenstvu dostaviti obrazloženje na sve navode korisnika zajedno s popratnom dokumentacijom.

(9) Sjednici Povjerenstva moraju prisustvovati svi članovi Povjerenstva. Povjerenstvo odluke donosi većinom glasova svih članova, u roku od 30 dana od dostave prigovora.

(10) Tijekom odlučivanja o prigovoru u postupku utvrđivanja činjeničnog stanja Povjerenstvo može od Agencije za plaćanja zatražiti pisano očitovanje, a koje smatra neophodnim kako bi moglo donijeti pravilnu i zakonitu odluku.

(11) Tijekom postupka rješavanja po prigovorima ne mogu se uvoditi nove činjenice i dokazi. Ako se tijekom postupka rješavanja po prigovorima Povjerenstvu učine dostupnim činjenice koje bitno mijenjaju sadržaj već donesenih odluka, Povjerenstvo će predložiti izmjene prethodno donesenih odluka zbog ujednačenog postupanja te naložiti Agenciji za plaćanja primjenu načela za postupanje samo u situaciji kada takva izmjena ide na korist korisnika.

(12) Nakon provedenog postupka, Povjerenstvo može:

a) odbaciti prigovor

b) odbiti prigovor ili

c) usvojiti prigovor i vratiti predmet Agenciji za plaćanja na ponovni postupak.

(13) Povjerenstvo o istoj stvari može odlučivati samo jednom.

(14) Odluke Povjerenstva su izvršne te na njih nije moguće uložiti prigovor.

(15) Korisnik je dužan preuzeti odluku Povjerenstva najkasnije u roku od pet dana od dana učitavanja odluke na AGRONET-u i zaprimanja obavijesti putem elektroničke pošte.

(16) Dostava odluke Povjerenstva korisniku se smatra obavljenom u trenutku kad korisnik odluku Povjerenstva preuzme s
AGRONET-a. Ako korisnik ne preuzme odluku Povjerenstva s AGRONET-a u roku određenom u stavku 15. ovoga članka, dostava se smatra obavljenom istekom tog roka.«.

Članak 17.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/18-01/32

Urbroj: 525-08/1696-18-2

Zagreb, 4. lipnja 2018.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske i ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.