Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije« podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

NN 53/2018 (8.6.2018.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije« podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1060

Na temelju članka 10. stavka 9. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 30/15) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI PODMJERE 19.2. »PROVEDBA OPERACIJA UNUTAR CLLD STRATEGIJE« PODMJERE 19.3. »PRIPREMA I PROVEDBA AKTIVNOSTI SURADNJE LAG-a« I PODMJERE 19.4. »TEKUĆI TROŠKOVI I ANIMACIJA« UNUTAR MJERE 19 »POTPORA LOKALNOM RAZVOJU U OKVIRU INICIJATIVE LEADER (CLLD – LOKALNI RAZVOJ POD VODSTVOM ZAJEDNICE)« IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020.

Članak 1.

U Pravilniku o provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije« podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19. »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine«, broj 96/17), u članku 1. podstavku 5. iza brojeva: »48 – 73)« dodaju se riječi: »(u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 640/2014)«.

Članak 2.

U članku 2. stavku 1. točka 18. mijenja se i glasi:

»18) pravilnik kojim se uređuje provedba pojedinog tipa operacije iz Programa je važeći pravilnik u trenutku aktivacije tipa operacije, koji regulira mjeru/podmjeru/tip operacije za koji se objavljuje LAG Natječaj«.

Iza točke 28. dodaje se točka 29. koja glasi:

»29) aktivacija tipa operacije je pokretanje od strane Agencije za plaćanja pojedinog tipa operacije iz Programa koji se provodi putem odabrane LRS i za koji se objavljuje LAG Natječaj, a navedeno podrazumijeva dostavu odgovarajuće dokumentacije odabranom LAG-u u dijelu delegiranih administrativnih provjera.«.

U stavku 4. riječi: »u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja)« brišu se.

Članak 3.

U članku 6. stavku 1. točki m) riječ: »regulirane« zamjenjuje se riječju: »uređene«.

Iza točke n) dodaje se točka o) koja glasi:

»o) članovi UO LAG-a ne smiju biti partnerska i povezana poduzeća sukladno prilogu I. Uredbe (EU) br. 702/2014.«.

Iza stavka 4. dodaju se stavci 5. i 6. koji glase:

»(5) Predstavnici izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u tijelima LAG-a mogu predstavljati isključivo tu jedinicu lokalne i područne (regionalne) samouprave. Svako odstupanje od navedene odredbe smatrati će se povredom obveza propisanih Ugovorom iz članka 12. ovoga Pravilnika.

(6) Zadaća odabranog LAG-a je da u tijela LAG-a bira reprezentativne i relevantne predstavnike svake pojedine interesne skupine.«.

Članak 4.

U članku 8. stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Natječaj za odabir LAG-ova je moguće izmijeniti i/ili ispraviti.«.

Članak 5.

U članku 9. stavku 3. riječi: »dopune, ispravke i obrazloženja« zamjenjuju se riječima: »dopune/obrazloženja/ispravke«.

Članak 6.

U članku 15. stavku 2. riječ: » tri (3)« zamjenjuje se riječju: »pet«.

Stavak 10. mijenja se i glasi:

»(10) Odabrani LAG izmijenjenu odabranu LRS može početi provoditi od dana podnošenja Zahtjeva za promjenu iz članka 19. ovoga Pravilnika. U tome slučaju, odabrani LAG na vlastitu odgovornost provodi izmjene odabrane LRS, odnosno troškovi provedbe LRS obuhvaćeni izmjenama odabrane LRS nisu prihvatljivi za sufinanciranje sredstvima iz Programa ako Agencija za plaćanja za predmetne izmjene odabrane LRS donese Odluku o odbijanju promjene iz članka 19. ovoga Pravilnika.«.

Članak 7.

U članku 19. stavku 6. riječi: »obrazloženja/ispravke« zamjenjuju se riječima: »dopune/obrazloženja/ispravke«, a riječi: »Zahtjeva za dopunu« zamjenjuju se riječima: »Zahtjeva za dopunu/obrazloženje/ispravak«.

Članak 8.

U članku 22. podstavku 3. riječ: »regulirane« zamjenjuje se riječju: »uređene«.

Članak 9.

U članku 28. naslov članka mijenja se i glasi: »Sporazum o suradnji u izvršavanju delegiranih administrativnih provjera«.

Iza stavka 3. dodaju se stavci 4., 5. i 6. koji glase:

»(4) Temeljem sklopljenog Sporazuma, Agencija za plaćanja izrađuje Smjernice za provedbu postupka odabira projekata (u daljnjem tekstu: Smjernice) kojima se propisuju pravila koja su obvezujuća za odabrane LAG-ove prilikom postupka odabira projekata. Sukladno Smjernicama, odabrani LAG izrađuje interne procedure za sve postupke provedbe LAG Natječaja.

(5) U slučaju da se odabrani LAG ne pridržava obveza propisanih Sporazumom, Agencija za plaćanja ima pravo privremeno obustaviti sve postupke vezane za provedbu tipova operacija u okviru odabrane LRS, a u slučaju težih povreda obveza propisanih Sporazumom, Agencija za plaćanja ima pravo jednostrano raskinuti i sklopljeni Ugovor sa sasvim pravnim posljedicama koje iz njega proizlaze.

(6) Detaljna postupanja iz stavka 5. ovoga članka propisuju se Sporazumom.«.

Članak 10.

U članku 29. u stavku 2. iza riječi: »ako su« dodaje se riječ: »kumulativno«.

U stavku 2. podstavak 3. mijenja se i glasi:

»- aktiviran tip operacije za koji se objavljuje LAG Natječaj«.

U stavku 3. iza riječi: »objave« dodaju se riječi: »odnosno izmjene«.

U stavku 6. iza riječi »LAG-a« dodaju se riječi »uz prethodno odobrenje UO LAG-a odnosno nadležnog tijela LAG-a«.

Iza stavka 9. dodaju se novi stavci 10., 11. i 12. koji glase:

»(10) Iznimno od stavka 9. ovoga članka, LAG Natječaj je moguće izmijeniti nakon datuma kojim počinje rok za prijavu projekta, u sljedećim slučajevima:

– povećanje raspoloživih sredstava LAG Natječaja, najkasnije do dana početka izdavanja odluka

– produženje krajnjeg roka za podnošenje prijava projekata, najkasnije do krajnjeg roka za podnošenje prijava projekata

– ispravak teksta natječaja tehničke prirode ili pojašnjavanje odredbi koje nisu bile jasno propisane.

(11) Odabrani LAG može poništiti LAG Natječaj prije izdavanja odluka, u sljedećim slučajevima:

– kada se utvrdi da se na bilo koji način ugrožava načelo jednakog postupanja i/ili načelo zabrane diskriminacije

– kada je u LAG Natječaju utvrđena greška koja onemogućava daljnji postupak i/ili

– ako se utvrde okolnosti koje nisu bile poznate prije objave LAG Natječaja, a koje bi dovele do neobjavljivanja natječaja ili do sadržajno bitno drukčijeg LAG Natječaja.

(12) Poništenje LAG Natječaja objavljuje se sukladno stavku 6. ovoga članka.«.

Dosadašnji stavak 10. postaje stavak 13.

Članak 11.

U članku 40. naslov članka mijenja se i glasi: »Postupak dodjele potpore«.

Stavci 2., 3., 4. i 5. brišu se.

Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 2.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Ako ovim Pravilnikom nije drugačije određeno, u postupku dodjele potpore na odgovarajući se način primjenjuju postupovna pravila iz pravilnika kojim se uređuje provedba pojedinog tipa operacije iz Programa.«.

Članak 12.

U članku 41. stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»(2) Odabrani LAG je dužan u ime i za račun nositelja projekta podnijeti Zahtjev za potporu putem AGRONET-a u roku od 60 dana od dana pravomoćnosti svih odluka na pojedinom LAG Natječaju.

(3) Odabrani LAG podnosi Zahtjev za potporu za odabrane projekte na način i u skladu s uvjetima propisanim natječajem za provedbu LRS. Uz Zahtjev za potporu, odabrani LAG podnosi i dokumentaciju za sve odluke na koje je podnesen prigovor, a za koje odluka po prigovoru nije riješena u korist podnositelja prigovora.«.

Članak 13.

U članku 42. stavku 1. podstavku 1. iza riječi: »odabranom LRS« dodaje se riječ: », Smjernicama«.

U stavku 1. podstavku 2. riječi: »o suradnji« brišu se.

U stavku 3. riječi: »dopune, ispravke i obrazloženja« zamjenjuju se riječima: »dopune/obrazloženja/ispravke«.

Iza stavka 8. dodaje se stavak 9. koji glasi:

»(9) Ako se utvrdi da postupak odabira projekata nije proveden kako je propisano člankom 35. ovoga Pravilnika, odabranom LRS, Smjernicama i LAG Natječajem, Agencija za plaćanja može za sve podnesene Zahtjeve za potporu izdati Odluku o odbijanju Zahtjeva za potporu sukladno članku 43. stavku 1. ovoga Pravilnika.«.

Članak 14.

U članku 43. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Agencija za plaćanja će nakon provedene administrativne kontrole donijeti odluke i/ili sklopiti ugovore kako je propisano natječajem za provedbu LRS.«.

Stavci 2., 3., 4., 5., 6., 7. i 8. brišu se.

Dosadašnji stavak 9. koji postaje stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Agencija za plaćanja je dužna obavijestiti odabrani LAG o donesenim odlukama i/ili sklopljenim ugovorima iz stavka 1. ovoga članka.«.

Članak 15.

Iza članka 49. dodaje se članak 49.a koji glasi:

»Isključenje partnera

Članak 49.a

Partner, a koji je odabrani LAG, će biti isključen iz sudjelovanja u postupku odobrenja projekta, u razdoblju od administrativne kontrole pa do konačne isplate sredstava, ako:

a) je dostavio lažne dokaze/podatke za potrebe ostvarivanja potpore

b) mu je utvrđena ozbiljna nesukladnost za potrebe ostvarivanja potpore, a sve sukladno članku 35. Uredbe (EU) br. 640/2014

c) nema podmirene odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske

d) mu se utvrdi umjetno stvaranje uvjeta sukladno članku 60. Uredbe (EU) br. 1306/2013

e) nije izvršio zatraženi povrat sredstava ili je u postupku povrata sredstava prethodno dodijeljenih u drugom natječaju iz bilo kojeg javnog izvora (uključujući fondove EU-a)

f) su isti prihvatljivi troškovi u cijelosti već sufinancirani sredstvima potpore

g) se utvrdi da je bilo koja promjena izvršena bez odobrenja Agencije za plaćanja

h) se utvrdi neprihvatljivost partnera

i) se nalazi na crnoj listi Agencije za plaćanja koja je objavljena na mrežnoj stranici Agencije za plaćanja – www.apprrr.hr.«.

Članak 16.

U članku 51. stavku 1. točki 2. podstavak 6. mijenja se i glasi:

» – imenovanje glavnog partnera, a u slučaju da niti jedan odabrani LAG nije glavni partner u transnacionalnom projektu suradnje, imenovanje LAG-a koji je nacionalni koordinator te osobe (koordinatora projekta) koja je zadužena za provedbu i praćenje projekta suradnje«.

U stavku 1. točki 2. podstavak 7. briše se.

U stavku 1. točki 2. dosadašnjem podstavku 8. koji postaje podstavak 7. riječ: »organizaciji« briše se.

U stavku 1. točki 2. dosadašnji podstavci 9., 10., 11., 12., 13. i 14. postaju podstavci 8., 9., 10., 11., 12. i 13.

U stavku 1. točki 7. iza riječi: »vlasnika« dodaju se riječi: », lokaciju, namjenu niti se dati u najam ili zakup (isključujući održavanje i upravljanje)«.

U stavku 1. točka 8. briše se.

U stavku 1. dosadašnje točke 9. i 10. postaju točke 8. i 9.

U stavku 2. riječi: »zajedno s predloškom o informacijama projekta koji će biti propisan natječajem za provedbu podmjere 19.3.« brišu se.

Članak 17.

Iza članka 51. dodaje se članak 51.a koji glasi:

»Opći uvjeti prihvatljivosti troškova

Članak 51.a

(1) Opći uvjeti prihvatljivosti troškova su:

– troškovi su prihvatljivi sukladno listi prihvatljivih troškova

– povezanost s projektom i nastanak u okviru projekta

– stvarnost nastanka kod korisnika

– izvršenje plaćanja korisnika dobavljačima roba, izvođačima radova te pružateljima usluga

– dokazivost putem računa ili dokumenata jednake dokazne vrijednosti

– usklađenost s pravilima javne nabave, ako je primjenjivo

– usklađenost s primjenjivim poreznim i socijalnim zakonodavstvom, ako je primjenjivo

– usklađenost s odredbama članka 65. stavka 11. Uredbe (EU) br. 1303/2013 koje se odnose na zabranu dvostrukog financiranja iz drugog financijskog instrumenta Europske unije i

– usklađenost s pravilima o trajnosti operacija iz članka 71. Uredbe (EU) br. 1303/2013.

(2) Uvjeti iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se kumulativno.

(3) Nove kategorije troškova dodane izmjenom Programa prihvatljive su od datuma podnošenja zahtjeva za izmjenu Programa Europskoj komisiji pod uvjetima navedenima u članku 65. stavku 9. Uredbe (EU) br. 1303/2013.«.

Članak 18.

U članku 52. stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Prihvatljivi troškovi unutar tipa operacije 19.3.1. i tipa operacije 19.3.2. propisuju se listom prihvatljivih troškova koja je sastavni dio natječaja iz članka 53. ovoga Pravilnika.«.

U stavku 6. podstavak 2. mijenja se i glasi:

» – drugi porezi, kamate, tečajne razlike, pristojbe i doprinosi, osim pristojbi kod putovanja i smještaja, troškova javnog bilježnika, državnih biljega, poštarina te javnih davanja temeljem ugovora o radu i/ili ugovora o djelu ili autorskog ugovora vezanih za provedbu projekta suradnje«.

U stavku 6. podstavku 8. iza riječi: »Zahtjeva za potporu« dodaju se riječi: », osim općih troškova«.

U stavku 6., podstavak 14. mijenja se i glasi:

» – plaće i naknade, osim za stručnjake koji su uključeni u projekt suradnje.«.

Članak 19.

U članku 54. dodaje se novi stavak 1. koji glasi:

»(1) Postupak odobrenja pripreme i provedbe projekta suradnje sastoji se od sljedećih faza:

– 1. faza: zaprimanje Zahtjeva za potporu

– 2. faza: administrativna kontrola Zahtjeva za potporu

– 3. faza: izdavanje odluka iz članka 55. ovoga Pravilnika.«.

U dosadašnjem stavku 4. koji postaje stavak 5. broj: »3« zamjenjuje se brojem »4«.

U dosadašnjem stavku 7. koji postaje stavak 8. riječi: »dopune/ispravke/obrazloženja« zamjenjuju se riječima: »dopune/obrazloženja/ispravke«.

Dosadašnji stavci 1., 2., 3., 5., 6. i 8. postaju stavci 2., 3., 4., 6., 7. i 9.

Članak 20.

U članku 56. stavku 1. podstavak 2. mijenja se i glasi:

» – promjenu koordinatora projekta«.

Iza podstavka 3. dodaju se novi podstavci 4., 5. i 6. koji glase:

» – promjenu odabranog ponuditelja

– promjene tehničkih karakteristika opreme i

– izmjenu i/ili dopunu akta kojim se odobrava građenje.«.

U stavku 2. brišu se riječi: »U toj situaciji, troškovi nastali po isključenom partneru nisu prihvatljivi.«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, promjena glavnog partnera i/ili nacionalnog koordinatora nije dozvoljena.«.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Nakon administrativne kontrole Zahtjeva za promjenu, Agencija za plaćanja donosi sljedeće akte:

– Odluku o izmjeni Odluke o odobrenju provedbe projekta suradnje, u slučaju odobravanja promjene kojom se mijenja Odluka o odobrenju provedbe projekta suradnje

– Pismo odobrenja Zahtjeva za promjenu, u slučaju odobravanja promjene kojom se ne mijenja Odluka o odobrenju provedbe projekta suradnje

– Pismo odbijanja Zahtjeva za promjenu, u slučaju neodobravanja promjene.«.

Iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»(6) Detaljniji uvjeti promjene projekta suradnje propisuju se natječajem za provedbu Podmjere 19.3.«.

Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 7.

Članak 21.

U članku 57. dodaje se novi stavak 1. koji glasi:

»(1) Postupak isplate sredstava sastoji se od sljedećih faza:

– 1. faza: zaprimanje Zahtjeva za isplatu

– 2. faza: administrativna kontrola Zahtjeva za isplatu

– 3. faza: izdavanje odluka iz stavka 11. ovoga članka.«.

U dosadašnjem stavku 8. koji postaje stavak 9. riječi: »dopune/ispravke/obrazloženja« zamjenjuju se riječima »dopune/obrazloženja/ispravke«.

Iza dosadašnjeg stavka 8., koji postaje stavak 9., dodaje se novi stavak 10. koji glasi:

»(10) Dio administrativne kontrole zahtjeva za isplatu je i posjeta ulaganju prije isplate koju će provoditi djelatnici Agencije za plaćanja.«.

Iza dosadašnjeg stavka 9. koji postaje stavak 11. dodaju se novi stavci 12. i 13. koji glase:

»(12) Agencija za plaćanja provesti će isplatu najkasnije u roku od 90 dana od dana podnošenja Zahtjeva za isplatu, u što se ne uračunava i vrijeme potrebno za dopunu/obrazloženje/ispravak.

(13) U rok iz stavka 12. ovoga članka ne uračunava se vrijeme od izjavljivanja prigovora na Odluku o isplati do donošenja odluke Povjerenstva za rješavanje po prigovorima (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).«.

Dosadašnji stavci 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. i 10. postaju stavci 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. i 14.

Članak 22.

U članku 60. dodaju se novi stavci 1., 2. i 3. koji glase:

»(1) Opći uvjeti prihvatljivosti troškova su:

– troškovi su prihvatljivi sukladno listi prihvatljivih troškova

– povezanost s projektom i nastanak u okviru projekta

– stvarnost nastanka kod korisnika

– izvršenje plaćanja korisnika dobavljačima roba, izvođačima radova te pružateljima usluga

– dokazivost putem računa ili dokumenata jednake dokazne vrijednosti

– usklađenost s pravilima javne nabave, ako je primjenjivo

– usklađenost s primjenjivim poreznim i socijalnim zakonodavstvom, ako je primjenjivo

– usklađenost s odredbama članka 65. stavka 11. Uredbe (EU) br. 1303/2013 koje se odnose na zabranu dvostrukog financiranja iz drugog financijskog instrumenta Europske unije

– usklađenost s pravilima o trajnosti operacija iz članka 71. Uredbe (EU) br. 1303/2013.

(2) Uvjeti iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se kumulativno.

(3) Nove kategorije troškova dodane izmjenom Programa prihvatljive su od datuma podnošenja zahtjeva za izmjenu Programa Europskoj komisiji pod uvjetima navedenima u članku 65. stavku 9. Uredbe (EU) br. 1303/2013.«.

Dosadašnji stavci 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. i 9. postaju stavci 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. i 12. «

Iza dosadašnjeg stavka 9., koji postaje stavak 12., dodaje se stavak 13. koji glasi:

»(13) Neizravni troškovi se izračunavaju temeljem fiksne stope do visine od 15 % prihvatljivih izravnih troškova osoblja sukladno članku 68. stavku 1. točki b) Uredbe (EU) br. 1303/2013.«.

Članak 23.

U članku 61. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Prihvatljivi troškovi unutar tipa operacije 19.4.1. propisuju se listom prihvatljivih troškova koja je sastavni dio natječaja iz članka 62. ovoga Pravilnika.«.

U stavku 2. podstavak 2. mijenja se i glasi:

» – drugi porezi, kamate, tečajne razlike, pristojbe i doprinosi, osim onih propisanih listom prihvatljivih troškova iz stavka 1. ovoga članka«.

U stavku 2. podstavak 3. briše se.

U stavku 2. dosadašnji podstavci 4., 5., 6., 7., 8., 9. i 10. postaju podstavci 3., 4., 5., 6., 7., 8. i 9.

Članak 24.

U članku 63. stavku 3. riječi: »dopune, ispravke i obrazloženja« zamjenjuju se riječima: »dopune/obrazloženja/ispravke«.

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Dio administrativne kontrole zahtjeva za isplatu je i posjeta ulaganju prije isplate koju će provoditi djelatnici Agencije za plaćanja.«.

Iza dosadašnjeg stavka 7. koji postaje stavak 8. dodaju se novi stavci 9. i 10. koji glase:

»(9) Agencija za plaćanja provest će isplatu najkasnije u roku od 90 dana od dana podnošenja Zahtjeva za isplatu, u što se ne uračunava i vrijeme potrebno za dopunu/obrazloženje/ispravak.

(10) U rok iz stavka 9. ovoga članka ne uračunava se vrijeme od izjavljivanja prigovora na Odluku o isplati do donošenja odluke Povjerenstva.«.

Dosadašnji stavci 4., 5., 6., i 8. postaju stavci 5., 6., 7. i 11.

Članak 25.

U članku 64. brišu se stavci 2. i 3.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 2.

Članak 26.

U članku 65. stavku 1. podstavku 2. broj: »2018.« zamjenjuje se brojem: »2019.«.

U podstavku 5. iza riječi: »povratu« dodaje se riječ: »sredstava«.

Članak 27.

U članku 66. dodaje se novi stavak 1. koji glasi:

»(1) Agencija za plaćanja zahtjeva povrat sredstava u skladu s Uredbom (EU) br. 1306/2013 te nacionalnim zakonodavstvom koje propisuje odredbe za provedbu te Uredbe.

Dosadašnji stavci 1. i 2. postaju stavci 2. i 3.

U dosadašnjem stavku 3. koji postaje stavak 4. brojevi »1.« i »2.« zamjenjuju se brojevima »2.« i »3.«, a riječi: »za rješavanje po prigovorima (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo)« brišu se.

Članak 28.

Članak 67. mijenja se i glasi:

»(1) Na odluke koje donosi Agencija za plaćanja, LAG ili nositelj projekta (u daljnjem tekstu: korisnik) imaju pravo podnijeti prigovor Povjerenstvu.

(2) Korisnik je obvezan preuzeti odluku Agencije za plaćanja najkasnije u roku od pet dana od dana učitavanja odluke Agencije za plaćanja na AGRONET i zaprimanja obavijesti putem elektroničke pošte.

(3) Dostava odluke Agencije za plaćanja korisniku smatra se obavljenom u trenutku kad korisnik navedenu odluku preuzme s AGRONET-a. Ako korisnik ne preuzme odluku Agencije za plaćanja s AGRONET-a u roku određenom u stavku 2. ovoga članka, dostava se smatra obavljenom istekom tog roka.

(4) Prigovor iz stavka 1. ovoga članka podnosi se u roku od osam dana od dana dostave odluke Agencije za plaćanja.

(5) Korisnik se u tijeku roka za izjavljivanje prigovora može odreći prava na prigovor putem AGRONET-a. Odricanje od prava na prigovor ne može se opozvati.

(6) Korisnik može podnijeti prigovor zbog:

– povrede postupovnih odredbi ovoga Pravilnika i natječaja

– pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i/ili

– pogrešne primjene pravnog propisa na kojem se temelji odluka.

(7) Korisnik podnosi prigovor Povjerenstvu putem AGRONET-a.

(8) Agencija za plaćanja je obvezna u roku od pet dana od dana zaprimanja prigovora Povjerenstvu dostaviti obrazloženje na sve navode korisnika zajedno s popratnom dokumentacijom.

(9) Sjednici Povjerenstva moraju prisustvovati svi članovi Povjerenstva. Povjerenstvo odluke donosi većinom glasova svih članova, u roku od 30 dana od dana dostave prigovora.

(10) Tijekom odlučivanja o prigovoru u postupku utvrđivanja činjeničnog stanja Povjerenstvo može od Agencije za plaćanja zatražiti pisano očitovanje, a koje smatra neophodnim kako bi moglo donijeti pravilnu i zakonitu odluku.

(11) Tijekom postupka rješavanja po prigovorima ne mogu se uvoditi nove činjenice i dokazi. Ako se tijekom postupka rješavanja po prigovorima Povjerenstvu učine dostupnim činjenice koje bitno mijenjaju sadržaj već donesenih odluka, Povjerenstvo će predložiti izmjene prethodno donesenih odluka zbog ujednačenog postupanja te naložiti Agenciji za plaćanja primjenu načela za postupanje samo u situaciji kada takva izmjena ide na korist korisnika.

(12) Nakon provedenog postupka, Povjerenstvo može:

– odbaciti prigovor

– odbiti prigovor ili

– usvojiti prigovor i vratiti predmet Agenciji za plaćanja na ponovni postupak.

(13) Povjerenstvo o istoj stvari može odlučivati samo jednom.

(14) Odluke Povjerenstva su izvršne te na njih nije moguće uložiti prigovor.

(15) Korisnik je dužan preuzeti odluku Povjerenstva najkasnije u roku od pet dana od dana učitavanja odluke na AGRONET i zaprimanja obavijesti putem elektroničke pošte.

(16) Dostava odluke Povjerenstva korisniku se smatra obavljenom u trenutku kad korisnik odluku Povjerenstva preuzme s AGRONET-a. Ako korisnik ne preuzme odluku Povjerenstva s AGRONET-a u roku određenom u stavku 15. ovoga članka, dostava se smatra obavljenom istekom tog roka.«.

Članak 29.

Odredbe iz članka 6. i članka 10. ovoga Pravilnika primjenjuju se i na postupke započete po odredbama Pravilnika o provedbi Podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije« Podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i Podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar Mjere 19. »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine«, broj 96/17)«.

Članak 30.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/15-01/13

Urbroj: 525-08/0478-18-48

Zagreb, 29. svibnja 2018.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske
i ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.