Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o prometu robe vojne namjene, obrambenih proizvoda i nevojnih ubojnih sredstava

NN 53/2018 (8.6.2018.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o prometu robe vojne namjene, obrambenih proizvoda i nevojnih ubojnih sredstava

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA

1061

Na temelju članaka 7., 8., 9., 10., 15., 29., 33., 34., 53. stavak 4., 54., stavak 2., 56. stavak 4., 57. stavak 5. i 64. stavka 3. Zakona o nadzoru prometa robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava (»Narodne novine«, broj 80/13), ministar nadležan za gospodarstvo, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROMETU ROBE VOJNE NAMJENE, OBRAMBENIH PROIZVODA I NEVOJNIH UBOJNIH SREDSTAVA

Članak 1.

U Pravilniku o prometu robe vojne namjene, obrambenih proizvoda i nevojnih ubojnih sredstava (»Narodne novine«, broj 104/13) u članku 7. točka 4. mijenja se i glasi:

» – potvrdu kojom pravna ili fizička osoba – obrtnik dokazuje da žiro račun preko kojeg posluje nije u blokadi 30 dana do dana zaprimanja zahtjeva,«.

Iza točke 4. dodaje se točka 5. koja glasi:

» – potvrdu kojom pravna ili fizička osoba – obrtnik dokazuje da nije kažnjavana posljednjih šest mjeseci,«.

Dosadašnje točke 5. i 6. postaju točke 6. i 7.

Članak 2.

U članku 16. stavku 1. točka 5. mijenja se i glasi:

» – potvrdu kojom pravna ili fizička osoba – obrtnik dokazuje da žiro račun preko kojeg posluje nije u blokadi 30 dana do dana zaprimanja zahtjeva,«.

Iza točke 5. dodaje se točka 6. koja glasi:

» – potvrdu kojom pravna ili fizička osoba – obrtnik dokazuje da nije kažnjavana posljednjih šest mjeseci,«.

Dosadašnje točke 6. i 7. postaju točke 7. i 8.

Članak 3.

U članku 22. stavku 3. točka 5. mijenja se i glasi:

» – potvrdu kojom pravna ili fizička osoba – obrtnik dokazuje da žiro račun preko kojeg posluje nije u blokadi 30 dana do dana zaprimanja zahtjeva,«.

Iza točke 5. dodaje se točka 6. koja glasi:

» – potvrdu kojom pravna ili fizička osoba – obrtnik dokazuje da nije kažnjavana posljednjih šest mjeseci,«.

Dosadašnje točke 6. i 7. postaju točke 7. i 8.

Članak 4.

U članku 24. stavku 3. točka 4. mijenja se i glasi:

» – potvrdu kojom pravna ili fizička osoba – obrtnik dokazuje da žiro račun preko kojeg posluje nije u blokadi 30 dana do dana zaprimanja zahtjeva,«.

Iza točke 4. dodaje se točka 5. koja glasi:

» – potvrdu kojom pravna ili fizička osoba – obrtnik dokazuje da nije kažnjavana posljednjih šest mjeseci,«.

Dosadašnje točke 5. i 6. postaju točke 6. i 7.

Članak 5.

Postupci započeti do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika, dovršit će se prema odredbama Pravilnika o prometu robe vojne namjene, obrambenih proizvoda i nevojnih ubojnih sredstava (»Narodne novine«, broj 104/13).

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/18-01/62

Urbroj: 526-05-01-01-02/3-18-1

Zagreb, 29. svibnja 2018.

Ministar
Darko Horvat, v. r.