Pravilnik o načinu ispitivanja i označavanja vatrenog oružja, oružja iz kategorije C i naprava

NN 54/2018 (13.6.2018.), Pravilnik o načinu ispitivanja i označavanja vatrenog oružja, oružja iz kategorije C i naprava

Ministarstvo unutarnjih poslova

1076

Na temelju članka 15. stavka 12. Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja (»Narodne novine« br. 70/17) ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O NAČINU ISPITIVANJA I OZNAČAVANJA VATRENOG ORUŽJA, ORUŽJA IZ KATEGORIJE C I NAPRAVA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način ispitivanja radi označavanja i označavanje vatrenog oružja, oružja iz kategorije C i naprava te način ispitivanja radi obilježavanja i obilježavanje žigom vatrenog oružja.

Članak 2.

Vatreno oružje iz kategorije B i njegovi bitni dijelovi, oružje iz kategorije C i naprave prije stavljanja na tržište u Republici Hrvatskoj moraju biti ispitani od strane proizvođača i označeni jedinstvenom oznakom, sukladno odredbama Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja.

Članak 3.

(1) Ispitivanje i označavanje iz članka 2. ovog Pravilnika, provodi se u svrhu potvrđivanja ispravnosti oružja i naprava za sigurnu uporabu.

(2) Ispitivanje i označavanje iz stavka 1. ovog članka provodi se sukladno opisu sustava vlastite kontrole kvalitete proizvođača.

(3) Nakon ispitivanja i označavanja iz stavka 1. ovog članka, ako je oružje i naprava sigurna za uporabu, proizvođač izdaje potvrdu o ispitivanju i označavanju.

(4) Potvrda iz stavka 2. ovog članka sadrži naziv i OIB pravne osobe ili obrta koji je obavio ispitivanja, datum i godina ispitivanja, opis radnji pri ispitivanju i zaključak o ispravnosti oružja za uporabu.

Članak 4.

Vatreno oružje iz kategorije B i njegovi bitni dijelovi, uz ispitivanje i označavanje iz članka 2. ovog Pravilnika, prije stavljanja na tržište moraju biti ispitani i označeni od strane ovlaštene pravne osobe ili obrtnika i obilježeni žigom.

Članak 5.

Ispitivanje i obilježavanje iz članka 4. ovog Pravilnika provodi se u svrhu stavljanja oružja na tržište zemalja koje zahtijevaju ispitivanje oružja prema regulativi C.I.P-a.

Članak 6.

Ako je to potrebno, zbog procesa proizvodnje, obilježavanje iz članka 4. ovog Pravilnika, može se obavljati i u prostoru proizvođača oružja.

Članak 7.

Ako su ispunjeni uvjeti propisani Zakonom o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja, ovim Pravilnikom te pravilima C.I.P-a, pravna osoba ili obrt obilježava vatreno oružje svojim žigom.

Članak 8.

(1) Oružje iz kategorije C koje se nalazi u posjedu pravnih osoba, obrta, udruga ili građana, a služi za izvođenja glasnog pucanja, mora biti označeno oznakom koja sadrži oznaku Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i godinu označavanja.

(2) Oznaka iz stavka 1. ovog članka mora se nalaziti na cijevi oružja.

(3) Izgled oznake iz stavka 1. ovog članka propisan je u Prilogu I. ovog Pravilnika.

Članak 9.

(1) Pravna osoba, obrt, udruga ili građanin koji ima u posjedu oružje iz članka 8. ovog Pravilnika dužan je u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika podnijeti zahtjev za označavanje oružja (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva).

(2) Zahtjev sadrži naziv i adresu podnositelja zahtjeva, OIB podnositelja zahtjeva, vrstu oružja i broj komada oružja.

(3) Zahtjev se, zajedno s oružjem, predaje policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji, nadležnoj prema sjedištu podnositelja zahtjeva.

(4) Oružje iz članka 8. ovog Pravilnika označava nadležno tijelo Ministarstva i dostavlja ga nadležnoj policijskoj upravi ili policijskoj postaji, koja će o tome obavijestiti podnositelja zahtjeva.

(5) Ministarstvo izdaje potvrdu o označenom oružju, koju je vlasnik oružja dužan trajno čuvati.

(6) Potvrda sadrži naziv i adresu vlasnika oružja, OIB vlasnika oružja, vrstu oružja, oznaku i datum označavanja.

(7) Ministarstvo vodi evidencije o označenom oružju.

Članak 10.

Vatreno oružje iz kategorije A mora biti označeno oznakom koja sadrži oznaku proizvođača, serijski broj, godinu i zemlju proizvodnje oružja, koja se mora nalaziti na kućištu i cijevi oružja.

Članak 11.

(1) Vatreno oružje koje se prenosi iz vlasništva državnih tijela Republike Hrvatske u vlasništvo pravnih osoba ili obrta za civilnu uporabu ili u vlasništvo građana za osobne potrebe, mora biti označeno oznakom koja sadrži oznaku Republike Hrvatske, godinu prenošenja i oznaku da se radi o prenošenju.

(2) Oznaka iz stavka 1. ovog članka mora se nalaziti na kućištu i cijevi oružja.

(3) Izgled oznake iz stavka 1. ovog članka propisan je u Prilogu II. ovog Pravilnika.

Članak 12.

(1) Vatreno oružje iz kategorije B i oružje kategorije C ili naprave, koje se uvoze u Republiku Hrvatsku, ako je Republika Hrvatska prva zemlja uvoza u Europskoj uniji, osim oznake iz članka 2. ovog Pravilnika, mora biti označeno i oznakom koja sadrži oznaku Repub­like Hrvatske, godinu uvoza u Republiku Hrvatsku i međunarodnu oznaku zemlje iz koje se uvozi.

(2) Oznaka iz stavka 1. ovog članka mora se nalaziti na navlaci ili na kućištu oružja ili naprave.

(3) Izgled oznake iz stavka 1. ovog članka propisan je u Prilogu III. ovog Pravilnika.

Članak 13.

(1) Propisane oznake i žig vatrenog oružja, osim oznaka iz članka 8., 10., 11. i 12. ovog Pravilnika stavljaju se na sve bitne dijelove oružja prema izboru proizvođača.

(2) Ako je bitni dio oružja premalen da bi ga se moglo označiti u skladu s ovim Pravilnikom, označuje se barem serijskim brojem ili alfanumeričkim ili digitalnim kodom koji sadrži serijski broj.

(3) Slovni dijelovi oznake moraju biti na latiničnom pismu, a veličina znakova mora biti od najmanje 1,6 mm i dubine upisivanja najmanje 0,04 mm.

Članak 14.

Odredbe ovog Pravilnika ne odnose se na vatreno oružje i njegove bitne dijelove, oružje iz kategorije C i naprave, koje su proizvedene ili stavljene na tržište u Republici Hrvatskoj prije stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Članak 15.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima koje mora ispunjavati pravna osoba za obavljanje poslova ispitivanja i obilježavanja žigom vatrenog oružja (»Narodne novine« broj: 15/2013).

Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/18-01/45

Urbroj: 511-01-152-18-15

Zagreb, 6. lipnja 2018.

Ministar
dr. sc. Davor Božinović, v. r.

PRILOG I.

Primjer oznake:

MUP RH 2018

PRILOG II.

Primjer oznake:

RH 2018 P

PRILOG III.

Primjer oznake:

RH 2018 USA