Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za tumore prostate« Klinici za urologiju Kliničkog bolničkog centra »Sestre milosrdnice«, Zagreb

NN 54/2018 (13.6.2018.), Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za tumore prostate« Klinici za urologiju Kliničkog bolničkog centra »Sestre milosrdnice«, Zagreb

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

1082

Ministar zdravstva na temelju članka 112. stavka 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine« broj 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 35/12, 70/12, 82/13, 159/13, 22/14, 154/14, 70/16 i 131/17) na prijedlog Nacionalnog zdravstvenog vijeća Ministarstva zdravstva te na temelju odredbe članka 96. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku (»Narodne novine« broj 47/09), donosi

RJEŠENJE

1. Klinici za urologiju Kliničkog bolničkog centra »Sestre milosrdnice«, Zagreb, verificira se i dodjeljuje naziv »Referentni centar Ministarstva zdravstva za tumore prostate« na vrijeme od pet godina.

2. Klinika za urologiju Kliničkog bolničkog centra »Sestre milosrdnice«, Zagreb, dužna je do isteka pet godina od donošenja rješenja o dodjeli odnosno obnovi naziva podnijeti zahtjev za obnovu naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za tumore prostate«.

3. »Referentni centar Ministarstva zdravstva za tumore prostate« Klinike za urologiju Kliničkog bolničkog centra »Sestre milosrdnice«, Zagreb, obvezan je dostaviti izvješće o radu za protekle tri godine i plan rada za iduće dvogodišnje razdoblje najkasnije 60 dana nakon isteka tri godine, od dana donošenja ovog rješenja.

Klasa: UP/I-510-01/17-01/28
Urbroj: 534-03-2-2/7-18-16
Zagreb, 17. svibnja 2018.

Ministar
prof. dr. sc. Milan Kujundžić, dr. med., v. r.