Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za ovisnosti o drogama« Klinici za psihijatriju Kliničkog bolničkog centra »Sestre milosrdnice«, Zagreb

NN 54/2018 (13.6.2018.), Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za ovisnosti o drogama« Klinici za psihijatriju Kliničkog bolničkog centra »Sestre milosrdnice«, Zagreb

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

1083

Ministar zdravstva na temelju članka 112. stavka 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine« broj 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 35/12, 70/12, 82/13, 159/13, 22/14, 154/14, 70/16 i 131/17) na prijedlog Nacionalnog zdravstvenog vijeća Ministarstva zdravstva te na temelju odredbe članka 96. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku (»Narodne novine« broj 47/09), donosi

RJEŠENJE

1. Klinici za psihijatriju Kliničkog bolničkog centra »Sestre milosrdnice«, Zagreb, verificira se i dodjeljuje naziv »Referentni centar Ministarstva zdravstva za ovisnosti o drogama« na vrijeme od pet godina.

2. Klinika za psihijatriju Kliničkog bolničkog centra »Sestre milosrdnice«, Zagreb, dužna je do isteka pet godina od donošenja rješenja o dodjeli odnosno obnovi naziva podnijeti zahtjev za obnovu naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za ovisnosti o drogama«.

3. »Referentni centar Ministarstva zdravstva za ovisnosti o drogama« Klinike za psihijatriju Kliničkog bolničkog centra »Sestre milosrdnice«, Zagreb, obvezan je dostaviti izvješće o radu za protekle tri godine i plan rada za iduće dvogodišnje razdoblje najkasnije 60 dana nakon isteka tri godine, od dana donošenja ovog rješenja.

Klasa: UP/I-510-01/17-01/21
Urbroj: 534-03-2-2/7-18-20
Zagreb, 17. svibnja 2018.

Ministar
prof. dr. sc. Milan Kujundžić, dr. med., v. r.