Pravilnik o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih geodetskih poslova

NN 54/2018 (13.6.2018.), Pravilnik o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih geodetskih poslova

Državna geodetska uprava

1086

Na temelju članka 19. stavka 7. i članka 37. stavka 5. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (»Narodne novine«, broj 25/18) ravnatelj Državne geodetske uprave donosi

PRAVILNIK

O IZDAVANJU SUGLASNOSTI ZA OBAVLJANJE STRUČNIH GEODETSKIH POSLOVA

Predmet Pravilnika

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje sadržaj zahtjeva za izdavanje suglasnosti za obavljanje stručnih geodetskih poslova ovlaštenom inženjeru geodezije, zajedničkom geodetskom uredu i pravnoj osobi registriranoj za obavljanje geodetske djelatnosti, dokumentacija koja se predaje uz zahtjev, sadržaj suglasnosti kao i sadržaj i način vođenja evidencije o izdanim suglasnostima za obavljanje stručnih geodetskih poslova i rješenjima o ukidanju tih suglasnosti.

Suglasnost

Članak 2.

(1) Pod suglasnošću za obavljanje stručnih geodetskih poslova koja se izdaje ovlaštenom inženjeru geodezije, u smislu ovoga Pravilnika podrazumijeva se:

1. suglasnost za obavljanje stručnih geodetskih poslova za potrebe održavanja katastra zemljišta i katastra nekretnina, a koji poslovi obuhvaćaju: pružanje usluga obavljanja terenskih mjerenja i prikupljanja podataka s izradom parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata koji služe za održavanje katastra zemljišta, geodetskih elaborata koji služe za održavanje katastra nekretnina i geodetskih elaborata za pojedinačno prevođenje katastarskih čestica katastra zemljišta u katastarske čestice katastra nekretnina, izrade geodetskog projekta, ako se u okviru tog projekta izrađuju elaborati koji služe za održavanje katastra zemljišta i katastra nekretnina, te pružanje drugih geodetskih usluga za potrebe katastra zemljišta i katastra nekretnina

2. suglasnost za obavljanje stručnih geodetskih poslova za potrebe katastra infrastrukture, a koji poslovi obuhvaćaju: pružanje geodetskih usluga obavljanja terenskih mjerenja i prikupljanja podataka s izradom elaborata za potrebe održavanja katastra infrastrukture, usluga tehničkog vođenja katastra infrastrukture za potrebe jedinica lokalne samouprave te pružanje drugih geodetskih usluga za potrebe katastra infrastrukture

3. suglasnost za obavljanje stručnih geodetskih poslova za potrebe katastra zgrada, a koji poslovi obuhvaćaju pružanje geodetskih usluga za potrebe katastra zgrada.

(2) Pod suglasnošću za obavljanje stručnih geodetskih poslova koja se izdaje zajedničkom geodetskom uredu i pravnoj osobi registriranoj za obavljanje geodetske djelatnosti, u smislu ovoga Pravilnika podrazumijeva se:

1. suglasnost za obavljanje stručnih geodetskih poslova za potrebe državne izmjere, a koji poslovi obuhvaćaju: pružanje usluga projektiranja, obavljanja terenskih poslova i izrade elaborata stalnih geodetskih točaka za potrebe osnovnih geodetskih radova, usluga obavljanja geodetskih, fotogrametrijskih i kartografskih poslova koji se odnose na izradu i održavanje Hrvatske osnovne karte i izradu odgovarajućih elaborata, usluga obavljanja geodetskih i fotogrametrijskih poslova koji se odnose na izradu službenih digitalnih ortofotokarata i odgovarajućeg elaborata, usluga obavljanja geodetskih, fotogrametrijskih i kartografskih poslova koji se odnose na izradu i održavanje državnih topografskih karata i izradu odgovarajućih elaborata, usluga izmjere, označivanja i održavanja točaka državne granice i izrade odgovarajućeg elaborata te pružanje drugih geodetskih usluga za potrebe državne izmjere

2. suglasnost za obavljanje stručnih geodetskih poslova za potrebe osnivanja katastra nekretnina, a koji poslovi obuhvaćaju: pružanje usluga homogenizacije katastarskog plana i izrade elaborata homogenizacije, usluga provođenja katastarske izmjere i izrade elaborata katastarske izmjere te usluga provođenja tehničke reambulacije i izrade elaborata tehničke reambulacije, usluga tehničkog nadzora nad provođenjem katastarske izmjere i izrade elaborata katastarske izmjere te usluga tehničkog nadzora nad provođenjem tehničke reambulacije i izrade elaborata tehničke reambulacije.

Zahtjev za izdavanje suglasnosti

Članak 3.

(1) Zahtjev za izdavanje suglasnosti za obavljanje stručnih geodetskih poslova iz članka 2. stavka 1. ovoga Pravilnika i dokazi o ispunjavanju uvjeta za izdavanje suglasnosti iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika, mogu se predati Državnoj geodetskoj upravi neposredno u pisanom obliku, slanjem poštom i putem elektroničke pošte na obrascu čiji je sadržaj pobliže prikazan u Prilogu 1. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika i koji je dostupan na mrežnim stranicama Državne geodetske uprave.

(2) Zahtjev za izdavanje suglasnosti za obavljanje stručnih geodetskih poslova iz članka 2. stavka 2. ovoga Pravilnika i dokazi o ispunjavanju uvjeta za izdavanje suglasnosti iz članka 4. stavka 2. ovoga Pravilnika, mogu se predati Državnoj geodetskoj upravi neposredno u pisanom obliku, slanjem poštom i putem elektroničke pošte na obrascu čiji je sadržaj pobliže prikazan u Prilogu 2. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika i koji je dostupan na mrežnim stranicama Državne geodetske uprave.

(3) Zahtjevi za izdavanje suglasnosti iz stavaka 1. i 2. ovoga članka i dokazi o ispunjavanju uvjeta za izdavanje suglasnosti iz članka 4. stavaka 1. i 2. ovoga Pravilnika, mogu se predati Državnoj geodetskoj upravi i putem elektroničkih usluga (u daljnjem tekstu: e-usluge).

(4) U slučaju predaje zahtjeva za izdavanje suglasnosti iz stavka 3. ovoga članka putem e-usluge, dokazi o ispunjavanju uvjeta za izdavanje suglasnosti iz članka 4. stavaka 1. i 2. ovoga Pravilnika, mogu se prilagati u digitalnom obliku (scan dokumenta), sve dok nadležna postupovna tijela ne razviju odgovarajuće elektroničke postupke.

Dokumentacija uz zahtjev za izdavanje suglasnosti za obavljanje stručnih geodetskih poslova

Članak 4.

(1) Ovlašteni inženjer geodezije uz zahtjev za izdavanje suglasnosti za obavljanje stručnih geodetskih poslova za potrebe održavanja katastra zemljišta i katastra nekretnina, katastra infrastrukture i katastra zgrada predaje:

1. dokaz o upisu ovlaštenog inženjera geodezije u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije (rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije i potvrda Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije da je ovlašteni inženjer geodezije upisan u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije te da mu članstvo nije u mirovanju)

2. dokaz da je ured u kojem ovlašteni inženjer geodezije obavlja stručne geodetske poslove upisan u odgovarajući upisnik (rješenje ili potvrda Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije)

3. dokaz da je zajednički geodetski ured u kojem ovlašteni inženjer geodezije obavlja stručne geodetske poslove upisan u odgovarajući upisnik (rješenje ili potvrda Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije)

4. dokaz da je pravna osoba u kojoj ovlašteni inženjer geodezije obavlja stručne geodetske poslove registrirana za obavljanje djelatnosti iz članka 5. stavaka 4., 5. i 6. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (»Narodne novine«, broj 25/18), (rješenje o upisu u sudski registar ili izvadak iz sudskog registra)

5. dokaz o radnom iskustvu ovlaštenog inženjera geodezije u obavljanju stručnih geodetskih poslova u trajanju od najmanje tri godine (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili ugovor o radu ili ugovor o djelu ili ugovor o poslovnoj suradnji)

6. dokaz o stručnom usavršavanju ovlaštenog inženjera geodezije u proteklom razdoblju od tri godine (potvrda Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije)

(2) Zajednički geodetski ured ili pravna osoba uz zahtjev za izdavanje suglasnosti za obavljanje stručnih geodetskih poslova za potrebe državne izmjere i osnivanja katastra nekretnina predaje:

1. dokaz da je zajednički geodetski ured upisan u odgovarajući upisnik (rješenje ili potvrda Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije)

2. dokaz da je pravna osoba registrirana za obavljanje geodetske djelatnosti iz članka 5. stavaka 2. i 3. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (rješenje o upisu u sudski registar ili izvadak iz sudskog registra)

3. dokaz o upisu ovlaštenog inženjera geodezije u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije (rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije i potvrda Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije da je ovlašteni inženjer geodezije upisan u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije te da mu članstvo nije u mirovanju)

4. dokaz o radnom iskustvu ovlaštenog inženjera geodezije u obavljanju stručnih geodetskih poslova u trajanju od najmanje tri godine (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili ugovor o radu ili ugovor o djelu ili ugovor o poslovnoj suradnji)

5. dokaz o stručnom usavršavanju ovlaštenog inženjera geodezije u proteklom razdoblju od tri godine (potvrda Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije)

6. dokaz o upisu stručnog suradnika ili suradnika u evidenciju stručnih suradnika i suradnika (potvrda Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije)

7. dokaz o položenom ili priznatom stručnom ispitu stručnog suradnika ili suradnika.

Sadržaj suglasnosti

Članak 5.

(1) Izreka suglasnosti obvezno sadrži:

a) ime, prezime i OIB ovlaštenog inženjera geodezije, odnosno zajedničkog geodetskog ureda, odnosno tvrtku/naziv pravne osobe kojem/kojoj se suglasnost izdaje

b) stručne geodetske poslove za obavljanje kojih se suglasnost izdaje

c) obvezu upisa suglasnosti i uvjeta u Evidenciju suglasnosti koju vodi Državna geodetska uprava.

(2) U obrazloženju suglasnosti se, uz ostalo potrebno, obvezno navodi ime i prezime ovlaštenog inženjera geodezije odnosno naziv tvrtke zajedničkog geodetskog ureda/pravne osobe kojemu/kojoj se izdaje suglasnost te dokazi iz članka 4. stavka 1. točaka 1. – 6. ovoga Pravilnika, odnosno dokazi iz članka 4. stavka 2. točaka 1. – 7. ovoga Pravilnika.

Evidencija o izdanim suglasnostima

Članak 6.

(1) Evidenciju o izdanim suglasnostima i rješenjima o ukidanju tih suglasnosti vodi Državna geodetska uprava.

(2) Evidencija iz stavka 1. ovoga članka koja se odnosi na suglasnosti iz članka 2. stavka 1. ovoga Pravilnika sadrži:

a) ime, prezime i OIB ovlaštenog inženjera geodezije

b) stručne poslove za obavljanje kojih je izdana suglasnost

c) klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj i datum akta o izdanoj suglasnosti odnosno ukidanju te suglasnosti

d) odjeljak za napomene i promjene.

(3) Evidencija iz stavka 1. ovoga članka koja se odnosi na suglasnosti iz članka 2. stavka 2. ovoga Pravilnika sadrži:

a) podatke o pravnoj osobi (naziv, skraćeni naziv, OIB, adresu sjedišta) odnosno podatke o zajedničkom geodetskom uredu

b) imena, prezimena i OIB ovlaštenih inženjera geodezije koji obavljaju stručne geodetske poslove u pravnoj osobi odnosno zajedničkom geodetskom uredu

c) imena, prezimena i OIB stručnih suradnika i suradnika koji su zaposleni u pravnoj osobi odnosno zajedničkom geodetskom uredu

d) djelatnosti i stručne poslove za obavljanje kojih je izdana suglasnost

e) klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj i datum akta o izdanoj suglasnosti odnosno ukidanju te suglasnosti

f) odjeljak za napomene i promjene.

(4) Zahtjev za izdavanje potvrde iz Evidencije suglasnosti iz stavka 1. ovoga članka, može se predati Državnoj geodetskoj upravi neposredno u pisanom obliku, slanjem poštom i putem elektroničke pošte.

(5) Zahtjev za izdavanje potvrde iz Evidencije suglasnosti iz stavka 1. ovoga članka, može se predati Državnoj geodetskoj upravi i putem e-usluge.

(6) Dokumentacijom kojom ovlašteni inženjer geodezije kojem je izdana suglasnost iz članka 2. stavka 1. ovoga Pravilnika obavještava o brisanju iz Imenika ovlaštenog inženjera geodezije ili o nastupu mirovanja članstva u Hrvatskoj komori ovlaštenih inženjera geodezije i o svakoj promjeni koja utječe na izdanu suglasnost, u smislu članka 20. stavka 2. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti, smatra se:

– rješenje o brisanju iz Imenika ovlaštenih inženjera geodezije odnosno rješenje o nastupu mirovanja članstva

– rješenje o brisanju ureda ovlaštenog inženjera geodezije iz odgovarajućeg upisnika

– rješenje o brisanju zajedničkog geodetskog ureda u kojem ovlašteni inženjer geodezije obavlja stručne geodetske poslove iz odgovarajućeg upisnika

– rješenje o brisanju pravne osobe iz sudskog registra odnosno promjeni predmeta poslovanja pravne osobe u kojoj ovlašteni inženjer geodezije obavlja stručne geodetske poslove ili izvadak iz sudskog registra

– potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili ugovor o radu ili ugovor o djelu ili ugovor o poslovnoj suradnji

– ostali dokazi kojima ovlašteni inženjer geodezije dokazuje druge promjene koje utječu na izdanu suglasnost, u smislu članka 20. stavka 2. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti.

(7) Dokumentacijom kojom se dokazuje da se uvjeti na temelju kojih su zajednički geodetski ured odnosno pravna osoba dobili suglasnost iz članka 2. stavka 2. ovoga Pravilnika nisu izmijenili odnosno kojom se obavještava o svakoj promjeni koja utječe na izdanu suglasnost u smislu članka 20. stavka 3. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti, smatra se:

– potvrda Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije da je/nije zajednički geodetski ured upisan u odgovarajući upisnik

– za pravnu osobu izvadak iz sudskog registra

– potvrda Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije da je/nije ovlašteni inženjer geodezije upisan u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije te da mu članstvo nije u mirovanju

– za ovlaštenog inženjera geodezije, potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili ugovor o radu ili ugovor o djelu ili ugovor o poslovnoj suradnji

– za stručnog suradnika ili suradnika, potvrda Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije o upisu u evidenciju stručnih suradnika i suradnika

– ostali dokazi kojima zajednički geodetski ured odnosno pravna osoba dokazuje druge promjene koje utječu na izdanu suglasnost u smislu članka 20. stavka 3. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti.

Stupanje na snagu Pravilnika

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 080-01/18-01/07

Urbroj: 541-1-18-12

Zagreb, 4. lipnja 2018.

Ravnatelj
dr. sc. Damir Šantek, dipl. ing. geod., v. r.

PRILOG 1.

OBRAZAC ZAHTJEVA
ZA IZDAVANJE SUGLASNOSTI OVLAŠTENOM INŽENJERU
GEODEZIJE ZA OBAVLJANJE
STRUČNIH GEODETSKIH POSLOVA ZA POTREBE ODRŽAVANJA KATASTRA ZEMLJIŠTA I KATASTRA NEKRETNINA, KATASTRA INFRASTRUKTURE I KATASTRA ZGRADA
1.1.OVLAŠTENI INŽENJER GEODEZIJE
1.2.OIB
1.3.redni broj upisa u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije i pečat
2.1.stručne geodetske poslove obavljam u
2.2.UREDU OVLAŠTENOG INŽENJERA GEODEZIJE
2.2.1.adresa sjedišta
2.2.2.OIB
2.2.3.telefon/e-mail/fax
2.3.ZAJEDNIČKOM GEODETSKOM UREDU
2.3.1.adresa sjedišta
2.3.2.OIB
2.3.3.telefon/e-mail/fax
2.4.PRAVNOJ OSOBI
2.4.1.adresa sjedišta
2.4.2.OIB
2.4.3.telefon/e-mail/fax
2.5.datum podnošenja zahtjeva
2.6.potpis ovlaštene osobe i pečat

PRILOG 2.

OBRAZAC ZAHTJEVA
ZA IZDAVANJE SUGLASNOSTI ZAJEDNIČKOM GEODETSKOM UREDU / PRAVNOJ OSOBI ZA OBAVLJANJE STRUČNIH
GEODETSKIH POSLOVA ZA POTREBE DRŽAVNE IZMJERE
I OSNIVANJA KATASTRA NEKRETNINA
1.1.TVRTKA/NAZIV ZAJEDNIČKOG GEODETSKOG UREDA/PRAVNE OSOBE
1.2.adresa sjedišta
1.3.OIB
1.4.e-mail
1.5.broj telefona/mobitela/fax-a
2.1.OVLAŠTENI INŽENJER GEODEZIJE
2.2.redni broj upisa u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije i pečat
3.1.OVLAŠTENI INŽENJER GEODEZIJE
3.2.redni broj upisa u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije i pečat
4.1.OVLAŠTENI INŽENJER GEODEZIJE
4.2.redni broj upisa u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije i pečat
5.1.OVLAŠTENI INŽENJER GEODEZIJE/STRUČNI SURADNIK/SURADNIK
5.2.akademski ili stručni naziv
5.3.redni broj upisa u Imenik ovlaštenih inženjera i pečat/Evidenciju stručnih suradnika i suradnika
6.1.OVLAŠTENI INŽENJER GEODEZIJE/STRUČNI SURADNIK/SURADNIK
6.2.akademski ili stručni naziv
6.3.redni broj upisa u Imenik ovlaštenih inženjera i pečat/Evidenciju stručnih suradnika i suradnika
7.1.OVLAŠTENI INŽENJER GEODEZIJE/STRUČNI SURADNIK/SURADNIK
7.2.akademski ili stručni naziv
7.3.redni broj upisa u Imenik ovlaštenih inženjera i pečat/Evidenciju stručnih suradnika i suradnika
8.1.osobe ovlaštene za zastupanje zajedničkog geodetskog ureda/pravne osobe
8.2.datum podnošenja zahtjeva
8.3.potpis ovlaštene osobe i pečat