Odluka o izmjeni Odluke Agencije za elektroničke medije, klasa: UP/I-612-12/17-02/0008, urbroj: 567-06-18-14 od 30. svibnja 2018.

NN 54/2018 (13.6.2018.), Odluka o izmjeni Odluke Agencije za elektroničke medije, klasa: UP/I-612-12/17-02/0008, urbroj: 567-06-18-14 od 30. svibnja 2018.

Agencija za elektroničke medije

1090

Vijeće za elektroničke medije, u sastavu Robert Tomljenović, zamjenik predsjednika Vijeća te Vanja Gavran, Anita Malenica, Davor Marić i Gordana Simonović, članovi Vijeća, na temelju odredbe članka 73. stavka 7. i 8. Zakona o elektroničkim medijima (»Narodne novine«, broj 153/09, 84/11, 94/13 i 136/13), nakon provedenog postupka nadmetanja sukladno Obavijesti o namjeri davanja koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga radija br. 8/17, klasa: UP/I-612-12/17-02/0008, urbroj: 567-06-18-04, »Narodne novine« broj 27/17 i utvrđivanja uvjeta za davanje koncesije, na 22-18 sjednici održanoj 30. svibnja 2018., donijelo je

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE

I. Točka VI. Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, klasa: 612-12/17-02/0008, urbroj: 567-06-18-04 od 14. ožujka 2017. mijenja se i glasi:

Rok za sklapanje ugovora o koncesiji je 180 (stotinuiosamdeset) dana od dana objave ove odluke u »Narodnim novinama«. U odnosu na odabranog ponuditelja Diadora media d.o.o. rok za podnošenje zahtjeva za obavljanje tehničkog pregleda i za obavljanje tehničkog pregleda te rok za sklapanje ugovora o koncesiji je 180 (stotinuiosamdeset) dana od dana objave ove odluke u »Narodnim novinama«, to jest 17. rujna 2018. Ako odabrani ponuditelji u navedenim rokovima ne sklope ugovore o koncesiji Vijeće će poništiti odluku o davanju koncesije, a odabrani ponuditelji nemaju pravo na naknadu štete. Ostvarivanje koncesije, odnosno pravo obavljanja djelatnosti televizije na temelju provedenog postupka nadmetanja odabrani ponuditelji stječu na temelju ove Odluke i sklopljenog ugovora o koncesiji.

II. Ostali dijelovi Odluke ostaju nepromijenjeni.

III. Odluka će se objaviti u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

Vijeće za elektroničke medije na 12-18 sjednici održanoj 14. ožujka 2018., donijelo je Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja temeljem Obavijesti o namjeri davanja koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije br. 08/17 za područje – Zadarska, Šibensko-kninska, dio Ličko-senjske županije (Digitalna regija D7); MUX D; objavljene temeljem Odluke Vijeća za elektroničke medije od 29. prosinca 2017.

Kao najpovoljniji ponuditelji odabrani su trgovačko društvo Robur j.d.o.o. te Diadora media d.o.o.

Dana 21. svibnja 2018. zaprimljena je molba trgovačkog društva Diadora media d.o.o. za produljenjem roka za obavljanje tehničkog pregleda.

Vijeće je razmotrilo navedenu zamolbu te utvrdilo kako se istoj može udovoljiti budući da produljenje roka nije u suprotnosti s pozitivnim zakonskim odredbama ni sa javnim interesom.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ove Odluke.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove odluke nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom u roku od 30 dana od dana primitka odluke. Tužba se predaje ili šalje neposredno nadležnom upravnom sudu, a može se podnijeti i na zapisnik kod redovnog suda nadležnog za obavljanje pravne pomoći.

Klasa: UP/I-612-12/17-02/0008

Urbroj: 567-06-18-14

Zagreb, 30. svibnja 2018.

VIJEĆE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE

Zamjenik predsjednika
Vijeća za elektroničke medije
Robert Tomljenović, v. r.