Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze

NN 55/2018 (15.6.2018.), Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze

Ministarstvo poljoprivrede

1095

Na temelju članka 14. stavka 4. Zakona o biljnom zdravstvu (»Narodne novine«, br. 75/05, 25/09 i 55/11) i članka 6. Naredbe o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze (»Narodne novine«, broj 48/18), ministar poljoprivrede donosi

ODLUKU

O ODREĐIVANJU DEMARKIRANIH PODRUČJA U KOJIMA SE PROVODE MJERE ZA SPRJEČAVANJE ŠIRENJA I SUZBIJANJE ZLATNE ŽUTICE VINOVE LOZE

I.

Određuju se demarkirana područja u kojima je obvezno provođenje mjera navedenih u člancima 8., 9., 10. i 12. Naredbe o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze (»Narodne novine«, broj 48/18).

II.

Demarkirana područja iz točke I. ove Odluke obuhvaćaju zaraženo područje širine najmanje 1 km od mjesta na kojem je utvrđena prisutnost zlatne žutice vinove loze i koje obuhvaća jednu ili više susjednih katastarskih općina te sigurnosno područje širine najmanje 5 km računajući od granice zaraženog područja, koje obuhvaća više susjednih katastarskih općina koje okružuju zaraženo područje.

III.

Karte demarkiranih područja iz točke I. ove Odluke nalaze se u Prilogu koji je tiskan uz ovu Odluku i njezin je sastavni dio.

IV.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere sprječavanja širenja i suzbijanja zlatne žutice vinove loze (Grapevine flavescence dorée MLO) (»Narodne novine«, broj 51/17).

V.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 320-20/18-01/39

Urbroj: 525-09/1177-18-1

Zagreb, 7. lipnja 2018.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske
i ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.

PRILOG

KARTE DEMARKIRANIH PODRUČJA

Karta 1: Demarkirana područja u Republici Hrvatskoj

Karta 2: Demarkirana područja u Istarskoj županiji

Karta 3: Demarkirana područja u Karlovačkoj županiji

Karta 4: Demarkirana područja u Vukovarsko-srijemskoj županiji

Karta 5: Demarkirana područja u Zagrebačkoj županiji

Karta 6: Demarkirana područja u Gradu Zagrebu

Karta 7: Demarkirana područja u Krapinsko-zagorskoj županiji

Karta 8: Demarkirana područja u Varaždinskoj županiji

Karta 9: Demarkirana područja u Koprivničko-križevačkoj županiji

Karta 10: Demarkirana područja u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji

Karta 11: Demarkirana područja u Međimurskoj županiji

Karta 12: Demarkirana područja u Virovitičko-podravskoj županiji