Pravilnik o posredovanju pri zapošljavanju pomoraca

NN 55/2018 (15.6.2018.), Pravilnik o posredovanju pri zapošljavanju pomoraca

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1097

Na temelju članka 125.a stavka 3. Pomorskog zakonika (»Narodne novine« broj 181/2004, 76/2007, 146/2008, 61/2011, 56/2013 i 26/2015) ministar mora, prometa i infrastrukture uz suglasnost ministra rada i mirovinskoga sustava donosi

PRAVILNIK

O POSREDOVANJU PRI ZAPOŠLJAVANJU POMORACA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti koje moraju ispunjavati pravne osobe koje obavljaju posredovanje pri zapošljavanju pomoraca, kao i postupak i način njihovog ovlašćivanja, te provođenje nadzora nad njihovim radom.

(2) Odredbe ovog Pravilnika, ne primjenjuju se na Hrvatski zavod za zapošljavanje.

(3) Ako ovim Pravilnikom nije drugačije određeno, njegove odredbe koje se odnose na brodove primjenjuju se i na jahte te na plutajuće objekte i nepomične odobalne objekte.

Članak 2.

Za potrebe ovog Pravilnika pojedini izrazi imaju sljedeća značenja:

1. Pomorac je svaka osoba koja je zaposlena, uzeta u službu ili koja radi u bilo kojem svojstvu na brodu.

2. Brodar jest fizička ili pravna osoba koja je kao posjednik broda nositelj plovidbenog pothvata, kao i fizička ili pravna osoba koja je kao poslovođa broda, kompanija, zakupoprimatelj broda bez posade ili poslodavac preuzela odgovornost za upravljanje brodom od vlasnika broda i koja je preuzimajući takvu odgovornost preuzela dužnosti i odgovornosti brodara. Pretpostavlja se, dok se ne dokaže protivno, da je brodar osoba koja je u upisnik brodova upisana kao vlasnik broda.

3. Posrednik je pravna osoba koja obavlja poslove posredovanja pri zapošljavanju pomoraca na brodovima hrvatske i strane državne pripadnosti u ime brodara ili raspoređivanjem pomoraca kod brodara i ispunjava uvjete propisane ovim Pravilnikom.

4. Ministarstvo je ministarstvo nadležno za pomorstvo.

5. Ministar je ministar u Ministarstvu.

Članak 3.

(1) Posredovanje pri zapošljavanju pomoraca može obavljati Posrednik kojem je izdana dopusnica.

(2) Dopusnicu iz stavka 1. ovog članka izdaje Ministarstvo uz prethodno mišljenje Povjerenstva.

(3) Povjerenstvo iz stavka 2. ovog članka imenuje Ministar, a sastoji se od dva predstavnika Ministarstva, jednog predstavnik ministarstva nadležnog za rad, jednog predstavnika udruge brodara i jednog predstavnika sindikata pomoraca.

(4) Povjerenstvo mora biti nepristrano, a članovi povjerenstva ne smiju imati nikakav gospodarski interes u svezi s obavljanjem poslova posredovanja pri zapošljavanju.

(5) Ministar može prema potrebi osnovati više Povjerenstava.

(6) Voditelj Povjerenstva je predstavnik Ministarstva.

(7) Pored poslova iz stavka 2. ovog članka Povjerenstvo daje stručna mišljenja u svezi s posredovanjem pri zapošljavanju pomoraca na zahtjev Ministarstva ili ministarstva nadležnog za poslove rada, te predstavnika pomoraca ili brodara.

II. UVJETI ZA IZDAVANJE DOPUSNICE

Članak 4.

Ministarstvo će izdati dopusnicu iz članka 3. ovog Pravilnika domaćoj pravnoj osobi koja ispunjava sljedeće uvjete:

1. ima sjedište u Republici Hrvatskoj i registrirana je za obavljanje djelatnosti posredovanja pri zapošljavanju prema nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti

2. najmanje jedan član uprave pravne osobe ima najmanje tri godine radnog iskustva u području pomorstva

3. ispunjava uvjete navedene u članku 5. i 6. ovog Pravilnika

4. uredno izvršava obveze plaćanja poreza, doprinosa i drugih javnih davanja i

5. posjeduje važeću policu osiguranja od profesionalne odgovornosti za novčane gubitke koje pretrpi pomorac uslijed propusta u radu Posrednika u iznosu od najmanje 50.000,00 kuna po štetnom događaju.

Članak 5.

(1) Pravna osoba mora za obavljanje poslova posredovanja pri zapošljavanju pomoraca imati zaposlenu najmanje jednu osobu koja udovoljava sljedećim uvjetima:

1. ima najmanje preddiplomski sveučilišni studij i najmanje godinu dana radnog iskustva na poslovima posredovanja pri zapošljavanju pomoraca ili najmanje preddiplomski sveučilišni studij pomorskog usmjerenja i najmanje 12 mjeseci plovidbene službe,

2. nije pravomoćno osuđena za kaznena djela ili protiv koje se ne vodi kazneni postupak i

3. nije joj izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti.

(2) Ukoliko je unutar pravne osobe organizirana posebna služba za obavljanje poslova posredovanja pri zapošljavanju pomoraca, osoba koja rukovodi radom takve službe mora ispunjavati uvjete propisane u stavku 1. ovog članka.

Članak 6.

(1) Pravna osoba mora za obavljanje poslova posredovanja pri zapošljavanju pomoraca imati u vlasništvu ili zakupu prostor koji se sastoji od izdvojene prostorije za rad sa strankama, te pomoćne prostorije ili predsoblja koje služi kao čekaonica.

(2) Pravna osoba mora za obavljanje poslova posredovanja pri zapošljavanju pomoraca imati odgovarajuću tehničku opremu koja osigurava vođenje svih potrebnih poslova u svezi sa posredovanjem pri zapošljavanju pomoraca, te za obavljanje poslova iz članka 20. ovog Pravilnika, uključujući opremu koja jamči sigurnost pohranjenih dokumenata.

Članak 7.

(1) Posrednik je dužan u roku od osam dana od dana nastanka promjene pisano prijaviti Ministarstvu svaku promjenu činjenica ili okolnosti iz članka 4. ovog Pravilnika mjerodavnih za izdavanje dopusnice za obavljanje poslova posredovanja pri zapošljavanju pomoraca.

(2) Ako posrednik ne izvrši pravovremeno prijavu iz stavka 1. ovog članka, a zbog promjene više ne ispunjava uvjete iz članka 4. ovog Pravilnika, privremeno će mu se oduzeti dopusnica i odrediti rok za ispunjavanje uvjeta, a ako Posrednik po proteku određenog roka i dalje ne ispunjava uvjete oduzet će mu se dopusnica.

III. POSTUPAK IZDAVANJA DOPUSNICE

Članak 8.

(1) Dopusnica se izdaje na temelju pisanog zahtjeva koji se podnosi Ministarstvu.

(2) Uz zahtjev iz stavka 1. ovog članka podnositelj je dužan dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz članka 4., 5. i 6. ovog Pravilnika, kako slijedi:

1. izvadak iz registra nadležnog trgovačkog suda (uvjet iz članka 4. stavka 1. točke 1. ovog Pravilnika)

2. elektronički zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji iz kojih je razvidan poslodavac, trajanje staža osiguranja, stvarna i potrebna stručna sprema; pomorsku knjižicu odnosno druge isprave koje dokazuju stručnu spremu i radno iskustvo (uvjeti iz članka 4. stavka 1. točke 2; te članka 5. stavka 1. točke 1. ovog Pravilnika)

3. uvjerenje Porezne uprave Ministarstva financija (uvjet iz članka 4. stavka 1. točke 4. ovog Pravilnika)

4. policu osiguranja (uvjet iz članka 4. stavka 1. točke 5. ovog Pravilnika)

5. potvrdu nadležnog suda (uvjet iz članka 5. stavka 1. točke 2. ovog Pravilnika) i

6. vlasnički list, ugovor o zakupu ili najmu, (uvjet iz članka 6. stavka 1. ovog Pravilnika).

(3) Ako podnositelj zahtjeva u trenutku podnošenja zahtjeva nema policu osiguranja sukladno članku 4. stavak 1. točka 5. ovog Pravilnika, dužan je do izdavanja dopusnice dostaviti dokaz o ispunjavanju navedenog uvjeta.

Članak 9.

(1) Zahtjev sa svim prilozima Ministarstvo će dostaviti na mišljenje Povjerenstvu.

(2) U postupku davanja mišljenja Povjerenstvo će pored analize zahtjeva provesti i pregled u radnim prostorijama podnositelja zahtjeva.

(3) Povjerenstvo je dužno svoje mišljenje o zahtjevu dostaviti Ministarstvu u roku od 15 dana od dana primitka zahtjeva.

Članak 10.

(1) Ministarstvo će po primitku mišljenja Povjerenstva rješenjem odlučiti o zahtjevu za izdavanje dopusnice za obavljanje poslova posredovanja pri zapošljavanju pomoraca.

(2) Kada Ministarstvo utvrdi da podnositelj zahtjeva ispunjava sve uvjete za izdavanje dopusnice, osim uvjeta iz članka 4. stavak 1. točka 5. ovog Pravilnika, izvijestit će podnositelja o obvezi dostave dokaza o ispunjavanju navedenog uvjeta.

(3) Podnositelj je dužan dostaviti dokaz iz stavka 2. ovog članka najkasnije u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavijesti, nakon čega Ministarstvo donosi rješenje iz stavka 1. ovog članka.

Članak 11.

O izdanim dopusnicama Ministarstvo vodi službenu evidenciju, a popis ovlaštenih posrednika pri zapošljavanju pomoraca objavljuje se na službenim internetskim stranicama Ministarstva.

IV. PRAVA I OBVEZE POSREDNIKA

Članak 12.

(1) Posrednik mora imati uveden i održavan sustav upravljanja kvalitetom sukladno međunarodnim ISO standardima, kojim sustavom su obuhvaćeni poslovi posredovanja pri zapošljavanju pomoraca i koji mora biti ocijenjen od nezavisne certifikacijske ustanove.

(2) Sustav upravljanja kvalitetom iz stavka 1. ovog članka Posrednik je dužan uvesti najkasnije godinu dana od dana izdavanja dopusnice, te o uvođenju i ocjenjivanju sustava izvijestiti Ministarstvo.

(3) Posrednik je dužan izvijestiti Ministarstvo o rezultatima nezavisne prosudbe, neposredno nakon proveden prosudbe, a najkasnije u roku od 15 dana nakon završene prosudbe.

(4) Ukoliko Posrednik ne ispuni obveze iz stavka 1., 2. ili 3. ovog članka, Ministarstvo će mu oduzeti dopusnicu.

Članak 13.

(1) Posrednik je dužan utvrditi svoje uvjete poslovanja s kojima je dužan upoznati brodare i tražitelje zaposlenja koji zatraže njegove usluge.

(2) Posrednik mora na ulazu u prostor u kojem obavlja djelatnost istaknuti natpisnu ploču da se u tom prostoru obavlja djelatnost posredovanja pri zapošljavanju pomoraca i radno vrijeme.

(3) Posrednik je dužan u pravnom prometu u poslovnim ispravama, na svakom dopisu i oglasu navesti broj rješenja iz članka 10. ovoga Pravilnika kojim mu je izdana dopusnica.

Članak 14.

(1) Posrednik može naplatiti naknadu za obavljene poslove u svezi sa posredovanjem pri zapošljavanju pomorca samo od brodara.

(2) Ugovori kojima su regulirani odnosi između brodara i Posrednika, te naknada koju naplaćuje Posrednik od brodara moraju se čuvati kod Posrednika i biti dostupni za nadzor koji obavljaju nadležna tijela.

Članak 15.

(1) Posrednik ne smije naknadu za izvršeno posredovanje pri zapošljavanju naplatiti izravno ili neizravno od pomorca.

(2) Troškovi vezani za izdavanje putovnice, pomorske knjižice, svjedodžbi o osposobljenosti i svih liječničkih pregleda koji spadaju u obvezne preglede sukladno važećim zakonima i propisima u Republici Hrvatskoj, ne smatraju se naknadom za posredovanje pri zapošljavanju.

(3) Trošak dodatnih liječničkih pregleda, kao i trošak dokumenata koji nisu zahtijevani važećim zakonika i propisima u Republici Hrvatskoj, te trošak viza snosi brodar i posrednik ih ne smije izravno ili neizravno naplatiti od pomorca.

Članak 16.

(1) Posrednik je dužan osigurati da pomorac prije upućivanja na brod ima potpisan individualni ugovor o radu koji mora biti u skladu s mjerodavnim pravom i sadržavati najmanje standarde utvrđene primjenjivim međunarodnim ugovorima i/ili nacionalnim kolektivnim ugovorom.

(2) Ugovor o radu s pomorcem potpisuje brodar ili posrednik u ime i za račun brodara.

(3) Posrednik je dužan prije potpisivanja ugovora pomorca obavijestiti o njegovim pravima i obvezama koji proistječu iz ugovora o radu.

(4) Posrednik je dužan prije potpisivanja ugovora iz stavka 1. ovog članka provjeriti ima li brodar osiguranje odgovornosti za slučaj smrti, narušavanja zdravlja ili tjelesne ozljede pomorca, najmanje na razini koja je utvrđena mjerodavnim pravom i kolektivnim ugovorom, te ima li sustav osiguranja repatrijacije pomorca, te o tome izvijestiti pomorca.

(5) Posrednik je dužan posjedovati dokaz da brodar za čije brodove obavlja djelatnost posredovanja pri zapošljavanju pomoraca, posjeduje osiguranje ili drugo financijsko jamstvo radi naknade gubitka pomorcima koji može nastati kao posljedica propusta brodara po ugovoru o zaposlenju pomorca.

(6) Posrednik je dužan prije potpisivanja ugovora iz stavka 1. ovog članka provjeriti udovoljava li pomorac uvjetima za ukrcavanje na određeni brod, u određenu službu i u određenom svojstvu.

(7) Posrednik je dužan omogućiti pomorcu da pažljivo provjeri uvjete zapošljavanja prije i poslije potpisa ugovora o radu, te je dužan uručiti mu njegov primjerak ugovora o radu prije ukrcaja na brod.

Članak 17.

Posrednik se ne smije služiti nikakvim sredstvima, mehanizmima ili listama sa svrhom da spriječi ili uskrati pomorcima dobivanje posla.

Članak 18.

Posrednik ne smije posredovati pri zapošljavanju na brodove za koje ima saznanja da ne udovoljavaju standardima sigurnosti plovidbe, zaštite mora od onečišćenja, te životnih i radnih uvjeta pomoraca.

V. EVIDENCIJE KOJE VODI POSREDNIK

Članak 19.

(1) Posrednik je dužan prema uputama Ministarstva voditi evidenciju o pomorcima koji traže zaposlenje i brodarima koji prijavljuju potrebu za pomorcima.

(2) Posrednik je dužan čuvati najmanje tri godine svu dokumentaciju o posredovanju pri zapošljavanju pomoraca i sve evidencije koje vodi.

(3) Podaci o pomorcu koje prikupi Posrednik mogu se obrađivati i dostavljati drugim osobama isključivo u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Članak 20.

(1) Posrednik je dužan podatke o ukrcaju odnosno iskrcaju pomorca unijeti u informacijski sustav u kojem se vode podaci o plovidbenoj službi hrvatskih pomoraca sukladno posebnom propisu kojim se uređuju postupci i način prijave i odjave pomoraca na obvezno mirovinsko i obvezno zdravstveno osiguranje.

(2) Posrednik jamči za istinitost podataka u svezi plovidbene službe pomorca za koju je obavljao posredovanje pri zapošljavanju.

Članak 21.

Posrednik je dužan podatke iz evidencija koje vodi dostaviti Ministarstvu i Hrvatskom zavodu za zapošljavanje na njihovo traženje.

VI. INSPEKCIJSKI NADZOR

Članak 22.

(1) Na rad posrednika pri zapošljavanju pomoraca može se podnijeti prigovor.

(2) Ministarstvo je nadležno za zaprimanje prigovora na rad posrednika, te postupanje po zaprimljenom prigovoru, uključujući obavljanje inspekcijskog nadzora posrednika.

Članak 23.

Inspekcijski nadzor nad provođenjem ovog Pravilnika provodi se sukladno odredbama Pomorskog zakonika kojima se uređuje inspekcijski nadzor nad obavljanjem djelatnosti posredovanja pri zapošljavanju pomoraca.

Članak 24.

(1) Uprava i zaposlene osobe Posrednika dužni su omogućiti obavljanje inspekcijskog nadzora poslovnih prostorija, cjelokupne dokumentacije i svih evidencija koje vodi Posrednik.

(2) Ako je fizičkim otporom, onemogućavanjem pristupa poslovnim prostorijama, dokumentaciji, evidencijama ili na bilo koji drugi način onemogućeno obavljanje inspekcijskog nadzora, inspektor odnosno ovlaštena osoba koja provodi nadzor može obustaviti nadzor i predložiti Ministarstvu oduzimanje dopusnice.

Članak 25.

U slučaju kada se inspekcijskim nadzorom utvrdi povreda propisa i drugih akata, a za postupanje u svezi s tim povredama je nadležno neko drugo tijelo, o utvrđenom će se bez odgađanja obavijestiti nadležno tijelo.

Članak 26.

Pored slučaja iz članka 24. ovoga Pravilnika, Ministarstvo će oduzeti dopusnicu Posredniku ako tijekom inspekcijskog nadzora utvrdi da postupa suprotno odredbama članaka 15., 16., 18. ili 20. ovoga Pravilnika.

Članak 27.

Ministarstvo će o obavljenom inspekcijskom nadzoru Posrednika i rezultatima istoga izvijestiti Povjerenstvo iz članka 3. stavka 3. ovog Pravilnika.

Članak 28.

Posrednik kojem je oduzeta dopusnica ne može zatražiti izdavanje nove dopusnice u roku od najmanje 5 godine od dana oduzimanja dopusnice.

Članak 29.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o posredovanju pri zapošljavanju pomoraca (»Narodne novine« br. 120/2007).

Članak 30.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/18-01/2

Urbroj: 530-03-2-1-2-18-4

Zagreb, 7. lipnja 2018.

Ministar
Oleg Butković, v. r.