Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o metodologijama vještačenja

NN 56/2018 (20.6.2018.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o metodologijama vještačenja

Vlada Republike Hrvatske

1142

Na temelju članka 5. stavka 1. Zakona o jedinstvenom tijelu vještačenja (»Narodne novine«, broj 85/14), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. lipnja 2018. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O METODOLOGIJAMA VJEŠTAČENJA

Članak 1.

U Uredbi o metodologijama vještačenja (»Narodne novine«, broj 67/17), u članku 2. stavku 1. točka b) mijenja se i glasi:

»b) u postupcima za ostvarivanje prava prema propisima o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, postojanje uzročne veze: između smrti hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata uslijed bolesti, pogoršanja ili pojave bolesti i njegova sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, između samoubojstva hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i psihičke bolesti uzrokovane sudjelovanjem u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, te između smrti hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata (u daljnjem tekstu: HRVI) I. skupine s priznatim pravom na doplatak za njegu i pomoć druge osobe i rane ili ozljede zadobivene u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, kao i činjenica da je umro uslijed bolesti koja je nastala kao posljedica oštećenja organizma uslijed rane ili ozljede na temelju koje mu je bio priznat status HRVI I. skupine, uzrok i postotak oštećenja organizma HRVI, stupanj potrebe za njegom i pomoći druge osobe, stupanj ortopedskog doplatka, nesposobnost za privređivanje, potreba za doplatkom za pripomoć u kući, oštećenje organizma HRVI II. do IV. skupine nastalo kao posljedica sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske za koje je potrebna prilagodba osobnog automobila, postojanje oštećenja organizma kao osnove za podnošenje zahtjeva za utvrđivanje novog postotka oštećenja organizma te činjenice je li rana, ozljeda, bolest, pogoršanje bolesti, odnosno pojava bolesti kod hrvatskog branitelja neposredna posljedica sudjelovanja u Domovinskom ratu kao osnove za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koja nisu utvrđena kao standard prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja«.

Stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) U postupcima medicinskog vještačenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, kao i revizije nalaza i mišljenja vijeća vještaka u prvom stupnju u postupcima ostvarivanja prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, primjenjuje se ova Uredba i propis o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Revizija ocjene radne sposobnosti prema propisima o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji obavlja se na način i u postupku predviđenom tim propisima.«.

Članak 2.

U članku 3. stavku 3. riječi: »s najmanje deset godina radnog iskustva u struci« zamjenjuju se riječima: »s najmanje deset godina radnog iskustva u liječničkoj praksi«.

Iza stavka 9. dodaje se novi stavak 10. koji glasi:

»(10) Vještak koji je bio u sastavu vijeća vještaka ili vijeća viših vještaka koje je dalo nalaz i mišljenje odnosno obavilo reviziju nalaza i mišljenja u postupku donošenja prvostupanjskog rješenja u predmetu ostvarivanja prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ne može biti u sastavu vijeća viših vještaka koji vještače u drugostupanjskom postupku po žalbi.«.

Dosadašnji stavci 10. i 11. postaju stavci 11. i 12.

Članak 3.

U članku 7. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Obrazac 2-IN za osiguranika u radnom odnosu i s njim izjednačenim osiguranicima ispunjava poslodavac. Obrazac 2-IN za osiguranika koji nije zaposlen te za sve ostale kategorije osiguranika koji su osigurani u obveznom mirovinskom osiguranju ispunjava vještak Zavoda iz redova diplomiranih socijalnih radnika ili magistara socijalnog rada.«.

U stavku 5. riječi: »u radnom odnosu« zamjenjuju se riječima: »u obveznom mirovinskom osiguranju«.

Članak 4.

Članak 12. mijenja se i glasi:

»(1) Nadležna ustrojstvena jedinica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koja vodi postupak za ostvarivanje prava na temelju smanjenja radne sposobnosti uz preostalu radnu sposobnost, djelomičnog gubitka radne sposobnosti ili potpunog gubitka radne sposobnosti, odnosno profesionalne ili opće nesposobnosti za rad prema posebnim propisima, prikuplja podatke o svojstvu osobe koja se vještači, mirovinskom stažu i druge podatke, provjerava jesu li Obrazac 1-IN i Obrazac 2-IN formalno ispravno popunjeni, tj. je li Obrazac 1-IN ovjeren i potpisan od doktora medicine i stranke, a Obrazac 2-IN od poslodavca, je li naveden naziv zdravstvene ustanove, datum pisanja obrasca i OIB osobe, opći podaci o osiguraniku te je li dostavljena sva navedena medicinska dokumentacija.

(2) Nadležna ustrojstvena jedinica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koja vodi postupak za ostvarivanje prava na temelju smanjenja radne sposobnosti uz preostalu radnu sposobnost, djelomičnog gubitka radne sposobnosti ili potpunog gubitka radne sposobnosti, odnosno profesionalne ili opće nesposobnosti za rad, primljeni Obrazac 1-IN doktora medicine zajedno sa svim prikupljenim podacima iz članka 7. ove Uredbe i svim ranijim nalazima i mišljenjima dostavlja Zavodu uz zahtjev za vještačenje u kojem se jasno navodi u svrhu ostvarivanja kojih prava je potrebno provesti postupak vještačenja te koje je činjenice u postupku potrebno utvrditi.

(3) Vijeće vještaka Zavoda ispituje je li Obrazac 1-IN u skladu s člankom 7. i člancima 8. do 11. ove Uredbe, a u slučaju primjene članka 14. stavka 10. ove Uredbe, je li inozemna medicinska dokumentacija obrađena i dostavljena u skladu s uredbama Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i međunarodnim ugovorima o socijalnom osiguranju.

(4) Ako je u postupku vještačenja potrebno obaviti uvid u cjelokupnu raniju medicinsku dokumentaciju, Zavod će to zatražiti od podnositelja zahtjeva za vještačenje.«.

Članak 5.

U članku 14. stavku 1. druga rečenica mijenja se i glasi: »Poziv na pregled upućuje se osiguraniku s dostavnicom prema pravilima za osobnu dostavu s upozorenjem da je obvezan u navedeno vrijeme javiti se vještaku Zavoda radi pregleda.«.

U stavku 10. ispred riječi: »vijeće vještaka« dodaju se riječi: »vještak ili«.

Članak 6.

U članku 15. stavku 9. riječi: »Vijeće vještaka« zamjenjuje se riječima: »Vještak ili vijeće vještaka«, a riječ: »nalaz« s riječju: »nalaza«.

Članak 7.

U članku 22. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Tijelo koje je zatražilo vještačenje će dostaviti ovjerenu presliku obrasca »Nalaz i mišljenje o težini i vrsti invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti« iz stavka 4. ovoga članka na zahtjev drugog tijela nadležnog za priznavanje prava iz područja socijalne skrbi, zdravstvenog i mirovinskog osiguranja iz članka 21. ove Uredbe, ukoliko drugo tijelo ocijeni da je u postupku ostvarivanja prava iz tog područja potrebno provesti vještačenje.«.

Članak 8.

U članku 23. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Status osobe s invaliditetom ima osoba koja je upisana u Hrvatski registar o osobama s invaliditetom.«.

Dosadašnji stavak 2. koji postaje stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Osim osobe iz stavka 2. ovoga članka, status osobe s invaliditetom ima osoba (starija od 15 godina) kojoj je u postupku vještačenja utvrđeno barem jedno oštećenje iz Liste I i najmanje stupanj 1. iz Liste težine i vrste invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti.«.

U dosadašnjim stavcima 3. i 4. koji postaju stavci 4. i 5. brojka: »2« zamjenjuje se brojkom: »3«.

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 6.

Članak 9.

Članak 25. mijenja se i glasi:

»(1) Nalaz i mišljenje o činjenicama iz članka 2. stavka 1. točke b) ove Uredbe u prvostupanjskom upravnom postupku daje vijeće vještaka po pisanom zahtjevu prvostupanjskog tijela i vijeće viših vještaka u postupku revizije nalaza i mišljenja vijeća vještaka nakon donesenog nalaza i mišljenja vijeća vještaka, a prije donošenja prvostupanjskog rješenja prema propisu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

(2) Nalaz i mišljenje o činjenicama iz članka 2. stavka 1. točke b) ove Uredbe u drugostupanjskom upravnom postupku prema propisu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji daje vijeće viših vještaka po pisanom zahtjevu ministarstva nadležnog za hrvatske branitelje.

(3) Nalaz i mišljenje o činjenicama iz članka 2. stavka 1. točke c) ove Uredbe u prvostupanjskom upravnom postupku daje vijeće vještaka po pisanom zahtjevu prvostupanjskog tijela, a u drugostupanjskom upravnom postupku i u postupku revizije prema propisima o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata vijeće viših vještaka po pisanom zahtjevu ministarstva nadležnog za hrvatske branitelje.«.

Članak 10.

U članku 26. stavci 3., 4. i 5. mijenjaju se i glase:

»(3) U prvostupanjskim i drugostupanjskim postupcima prema propisu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, vijeća vještaka iz članka 25. ove Uredbe daju nalaz i mišljenje na osnovi medicinske i druge dokumentacije koja se nalazi u dostavljenom spisu upravnog predmeta te stručne procjene ovlaštene zdravstvene ustanove o uzroku oštećenja organizma radi ostvarivanja statusa HRVI po osnovi bolesti, pogoršanja bolesti odnosno pojave bolesti kao posljedice sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske.

(4) U prvostupanjskim i drugostupanjskim postupcima prema propisu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata vijeća vještaka iz članka 25. ove Uredbe daju nalaz i mišljenje na osnovi medicinske i druge dokumentacije koja se nalazi u dostavljenom spisu upravnog predmeta.

(5) U prvostupanjskom postupku prema propisu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji vijeće vještaka donosi nalaz i mišljenje isključivo nakon neposrednog pregleda hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili HRVI, osim u postupku utvrđivanja činjenica o uzroku smrti hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata radi ostvarivanja statusa člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.«.

Iza stavka 5. dodaju se stavci 6. i 7. koji glase:

»(6) U prvostupanjskom postupku prema propisu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji vijeće viših vještaka prilikom obavljanja revizije nalaza i mišljenja vijeća vještaka donosi nalaz i mišljenje isključivo nakon neposrednog pregleda hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili HRVI odnosno nakon neposrednog vještačenja u kojem sudjeluje stranka u sljedećim slučajevima:

a) kada je vijeće vještaka oštećenje organizma ocijenilo sa 100% do 80%

b) u postupku ostvarivanja prava na doplatak za njegu i pomoć druge osobe ili

c) kada vijeće viših vještaka ocijeni da je neposredan pregled potreban.

(7) U prvostupanjskim postupcima prema propisu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata vijeće vještaka daje nalaz i mišljenje nakon obveznog osobnog pregleda, odnosno uz sudjelovanje osobe koja se vještači.«.

Članak 11.

U članku 27. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) U drugostupanjskom postupku prema propisu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, povodom izjavljene žalbe na prvostupanjsko rješenje vijeće viših vještaka donosi nalaz i mišljenje isključivo nakon neposrednog pregleda hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili HRVI odnosno nakon neposrednog vještačenja u kojem sudjeluje stranka.«.

Stavak 3. briše se.

Članak 12.

U članku 29. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Vijeća vještaka iz članka 25. ove Uredbe daju nalaz i mišljenje u postupcima za ostvarivanje prava na temelju propisa o pravima hrvatskih branitelja na obrascima:

– »Nalaz i mišljenje vijeća vještaka o uzroku smrti hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata«

– »Nalaz i mišljenje vijeća viših vještaka u postupku revizije o uzroku smrti hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata«

– »Nalaz i mišljenje vijeća viših vještaka o uzroku smrti hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata«

– »Nalaz i mišljenje vijeća vještaka o postojanju rane, ozljede, bolesti, postotka oštećenja, potrebi njege i pomoći druge osobe, o razvrstavanju u stupanj oštećenja i stupanj ortopedskog dodatka hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata«

– »Nalaz i mišljenje vijeća viših vještaka u postupku revizije o postojanju rane, ozljede, bolesti, postotka oštećenja, potrebi njege i pomoći druge osobe, o razvrstavanju u stupanj oštećenja i stupanj ortopedskog dodatka hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata«

– »Nalaz i mišljenje vijeća viših vještaka o postojanju rane, ozljede, bolesti, postotka oštećenja, potrebi njege i pomoći druge osobe, o razvrstavanju u stupanj oštećenja i stupanj ortopedskog dodatka hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata«

– »Nalaz i mišljenje vijeća vještaka o potrebi pripomoći u kući – doplatka«

– »Nalaz i mišljenje vijeća viših vještaka u postupku revizije o potrebi pripomoći u kući – doplatka«

– »Nalaz i mišljenje vijeća viših vještaka o potrebi pripomoći u kući – doplatka«

– »Nalaz i mišljenje vijeća vještaka o oštećenju organizma na osnovi kojeg se može podnijeti zahtjev za utvrđivanje novog postotka oštećenja organizma«

– »Nalaz i mišljenje vijeća viših vještaka u postupku revizije o oštećenju organizma na osnovi kojeg se može podnijeti zahtjev za utvrđivanje novog postotka oštećenja organizma«

– »Nalaz i mišljenje vijeća viših vještaka o oštećenju organizma na osnovi kojeg se može podnijeti zahtjev za utvrđivanje novog postotka oštećenja organizma«

– »Nalaz i mišljenje vijeća vještaka o sposobnosti za privređivanje«

– »Nalaz i mišljenje vijeća viših vještaka u postupku revizije o sposobnosti za privređivanje« – »Nalaz i mišljenje vijeća viših vještaka o sposobnosti za privređivanje«

– »Nalaz i mišljenje vijeća vještaka o ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu koja nisu utvrđena kao standard prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja«

– »Nalaz i mišljenje vijeća viših vještaka u postupku revizije o ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu koja nisu utvrđena kao standard prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja«

– »Nalaz i mišljenje vijeća viših vještaka o ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu koja nisu utvrđena kao standard prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja«

– »Nalaz i mišljenje vijeća vještaka o oštećenju organizma HRVI II. do IV. skupine nastalom kao posljedica sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske za koje je potrebna prilagodba osobnog automobila«

– »Nalaz i mišljenje vijeća viših vještaka u postupku revizije o oštećenju organizma HRVI II. do IV. skupine nastalom kao posljedica sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske za koje je potrebna prilagodba osobnog automobila«

– »Nalaz i mišljenje vijeća viših vještaka o oštećenju funkcije ekstremiteta ili oštećenju kralježnice ili drugih organa čije oštećenje utječe na funkciju ekstremiteta odnosno o oštećenju vida HRVI iz Domovinskog rata II. do IV. skupine«.«.

Članak 13.

U članku 55. riječi: »korisnika zajamčene minimalne naknade« zamjenjuju se riječima: » hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili korisnika obiteljske invalidnine koji je korisnik novčane naknade za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji ostvarene prema propisu kojim se uređuju prava hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji ili zajamčene minimalne naknade«.

Članak 14.

Iza članka 55. dodaje se članak 55.a koji glasi:

»Članak 55.a

Vijeća vještaka iz članka 25. ove Uredbe daju nalaz i mišljenje o potrebi HRVI II. do IV. skupine za prilagodbu osobnog automobila, odnosno je li oštećenje organizma HRVI II. do IV. skupine za koje se traži prilagodba osobnog automobila nastalo kao posljedica sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske te je li za konkretno oštećenje organizma HRVI II. do IV. skupine potrebna prilagodba osobnog automobila, sukladno utvrđenim kriterijima medicinske znanosti.«.

Članak 15.

U članku 63. stavku 4. riječi: »zaključalo svoj nalaz u bazi podataka medicinskog vještačenja, ukoliko je nalaz pisan u bazi medicinskog vještačenja« brišu se.

U stavku 5. riječi: »i zaključalo nalaz u bazi podataka medicinskog vještačenja« brišu se.

Članak 16.

U članku 66. stavku 4. točka a) mijenja se i glasi:

»a) podatke o ranije ostvarenom pravu«.

Članak 17.

Iza članka 69. dodaje se članak 69.a koji glasi:

»Članak 69.a

Nalaz i mišljenje vijeća viših vještaka donesen u drugostupanjskom postupku dostavlja se tijelu koje je zatražilo vještačenje, u jednom primjerku.«.

Članak 18.

U cijelom tekstu Uredbe o metodologijama vještačenja (»Narodne novine«, broj 67/17) riječi: »propisi o pravima hrvatskih branitelja« u određenom broju i padežu zamjenjuju se riječima: »propisi o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji« u odgovarajućem broju i padežu, riječi: »Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji« u određenom broju i padežu, zamjenjuju se riječima: »Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji« u odgovarajućem broju i padežu, a riječi: »ministarstvo nadležno za branitelje« u određenom broju i padežu zamjenjuju se riječima: »ministarstvo nadležno za hrvatske branitelje« u odgovarajućem broju i padežu.

Članak 19.

U Prilogu 3. LISTA OŠTEĆENJA ORGANIZMA – LISTA I koji je sastavni dio Uredbe o metodologijama vještačenja (»Narodne novine«, broj 67/17), u GLAVI III MOZAK, MOŽDANO DEBLO I LEĐNA MOŽDINA, točka 4. mijenja se i glasi:

»4. Potpuna motorna uzetost jedne strane tijela, paraplegije-------------------------------- 100%«.

Članak 20.

U Prilogu 4. LISTA POSTOTKA OŠTEĆENJA ORGANIZMA – LISTA II koji je sastavni dio Uredbe o metodologijama vještačenja (»Narodne novine«, broj 67/17), u GLAVI IX – NEUROZE I PSIHOZE, točka 238. mijenja se i glasi:

»238. Psihički poremećaji vezani uz ratnu traumu (posttraumatski stresni poremećaj i trajne promjene osobnosti nakon ratnog PTSP) ako se utvrdi da prije rata nije bolovao od psihičkih poremećaja te ukoliko se tijekom ocjene oštećenja organizma isključe druga traumatska iskustva osim onih zadobivenih za vrijeme sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske. Kod odgođenog PTSP, koji se pojavio nakon 6 mjeseci ili kasnije od prestanka sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, visina postotka ocjene oštećenja organizma ovisi o kontinuitetu i primjerenosti liječenja uz protokol sukladan medicinskoj znanosti:

a) lakog stupnja manje od 20%

b) srednjeg stupnja 20 do 30%

c) teškog stupnja 30 do 40%

d)     teškog stupnja s komorbiditetom (psihički i
psihosomatski) 30 do 40%

privremeno do 3 godine, a nakon toga trajno za točke b), c) i d)«.

U GLAVI XV – RAZNE DRUGE OZLJEDE I BOLESTI dodaje se točka 317. koja glasi:

»317. Psorijaza:

a) lakog stupnja 20%

b) srednjeg stupnja 50%

c) teškog stupnja 80%.«.

Članak 21.

Prilog 6. OBRASCI NALAZA I MIŠLJENJA koji je sastavni dio Uredbe o metodologijama vještačenja (»Narodne novine«, broj 67/17) zamjenjuje se novim Prilogom 6. OBRASCI NALAZA I MIŠLJENJA koji je sastavni dio ove Uredbe.

Članak 22.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/18-03/13

Urbroj: 50301-25/18-18-6

Zagreb, 14. lipnja 2018.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

PRILOG 6.

OBRASCI NALAZA I MIŠLJENJA

Obrazac OP

ZAVOD ZA VJEŠTAČENJE, PROFESIONALNU
REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA
S INVALIDITETOM

SREDIŠNJA SLUŽBA – PODRUČNI URED ________________

KLASA:

URBROJ:

Mjesto, datum

Nadležno tijelo koje podnosi zahtjev za vještačenje: ______________

Za koje pravo/a ___________; ____________; __________;

Postupak:prvostupanjski
drugostupanjski
drugostupanjski žalbeni
kontrolni pregled
ponovni pregled

1.     jer je od dana donošenja rješenja prošlo šest mjeseci, a osiguranik nije upućen na profesionalnu rehabilitaciju

2.     jer je praćenjem provedbe profesionalne rehabilitacije utvrđeno da se osiguranik neće moći osposobiti za rad

3.     na prijedlog nadležnog liječnika zbog – pogoršanja zdravstvenog stanja – promjene u stanju invalidnosti i preostale radne sposobnosti

4.     zbog novog slučaja invalidnosti

OSOBNI PODACI osobe koja se vještači

Evidencijski broj vještačenja (u bazi ZOSI)

ImeOIB
PrezimeMBG(za osobe koje nemaju OIB)
SpolMŽ

Dan, mjesec, godina rođenja

Mjesto rođenja

Adresa prebivališta, boravišta (mjesto, općina, ulica i kućni broj):

__________________________________________________

Datum vještačenja:_______________

Vijeće vještaka/viših vještaka/vještak/viši vještak:

________________ (ime, prezime)

________________ (ime, prezime)

________________ (ime, prezime)

________________ (ime, prezime)

OPĆI DIO

ANAMNEZA

1. Tko daje podatke: osoba koja se vještači, roditelj, skrbnik/staratelj, drugo_______

2. Socijalna anamneza (sažetak)

3. Obiteljska anamneza

4. Anamneza

STATUS

5. Status praesens:

6. Lab. nalazi (bitni)

7. Specijalističko-konzilijarni nalazi i funkcionalna ispitivanja (bitni)

8. Ostali nalazi i ispitivanja (psiholog, logoped, pedagog, soc. pedagog, rehabilitator)

9. Dijagnoza/e: (MKB X)

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

Obrazac RS

NALAZ I MIŠLJENJE O RADNOJ SPOSOBNOSTI OSIGURANIKA

1. Dijagnoza/e (MKB X) iz poglavlja »Opći dio« sukladno utjecaju na radnu sposobnost (RS):

Glavna/e____________________________
____________________________
____________________________
Utječu na RS____________________________
____________________________
Ne utječu na RS____________________________
____________________________

(Dg iz točke 1. ovoga poglavlja moraju biti navedene u točki 9. poglavlja »Opći dio«)

2. Utvrđene bolesti i anatomsko-funkcionalni defekti onemogućuju rad na poslovima na kojima postoje sljedeći uvjeti rada i utjecaj radne okoline:

a. __________________________

b. __________________________

c. __________________________

d. __________________________

3. Poslovi koje može obavljati

Na osnovi MEDICINSKE I DRUGE DOKUMENTACIJE I PREGLEDOM utvrđenog zdravstvenog stanja koje uzrokuje navedene kontraindikacije i usporedbom sa zdravim osiguranikom iste ili slične razine obrazovanja, vještak/ci daje/u sljedeće mišljenje:

4. Utvrđena vrsta i % oštećenja organizma iz Liste oštećenja organizma

4.1. _______________________________________________

4.2. _______________________________________________

4.3. _______________________________________________

4.4. _______________________________________________

5. Vrsta i težina invaliditeta – oštećenja funkcionalne sposobnosti prema Listi težine i vrste invaliditeta – oštećenja funkcionalne sposobnosti

5.1. _______________________________________________

5.2. _______________________________________________

5.3. _______________________________________________

5.4. _______________________________________________

6. Osoba s invaliditetom

DANE

7. ZAKLJUČNO MIŠLJENJE:

I. Ne postoji smanjenje radne sposobnosti uz preostalu radnu sposobnost niti djelomičan ili potpun gubitak radne sposobnosti:

– jer još nisu nastale trajne promjene u zdravstvenom stanju koje uzrokuju smanjenje radne sposobnosti

– jer unatoč postojanju anatomsko-funkcionalnog oštećenja organa i organskih sustava, kao i

medicinskih kontraindikacija koje ta oštećenja uzrokuju, osiguranik može raditi na

poslovima koje obavlja

– jer njegova radna sposobnost nije trajno smanjena za više od polovice prema tjelesno i

psihički zdravom osiguraniku iste ili slične naobrazbe i sposobnosti.

II. Postoji smanjenje radne sposobnosti uz preostalu radnu sposobnost:

– jer je osiguranikova radna sposobnost trajno smanjena za više od polovice u odnosu na zdravog osiguranika iste ili slične razine obrazovanja, ali se s obzirom na zdravstveno stanje, životnu dob, naobrazbu i sposobnost može profesionalnom rehabilitacijom osposobiti za rad s punim radnim vremenom na drugim poslovima (školovanjem, prekvalifikacijom, praktičnim radom, stručnim osposobljavanjem):

__________________________________________________

(navedite konkretno koji posao)

III. Postoji djelomičan gubitak radne sposobnosti:

– jer je osiguranikova radna sposobnost trajno smanjena za više od polovice u odnosu na zdravog osiguranika iste ili slične razine obrazovanja, a s obzirom na zdravstveno stanje, životnu dob, naobrazbu i sposobnost ne može se profesionalnom rehabilitacijom osposobiti za rad s punim radnim vremenom na drugim poslovima, ali može raditi najmanje 70% radnog vremena na prilagođenim poslovima iste ili slične razine obrazovanja koji odgovaraju njegovim dosadašnjim poslovima:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(navedite konkretne, prilagođene poslove iste ili slične razine obrazovanja koji odgovaraju osiguranikovim dosadašnjim poslovima u trajanju od 70%, 80%, 90% radnog vremena – obavezno upisuje vještak)

IV. Postoji potpuni gubitak radne sposobnosti:

– jer je kod osiguranika zbog promjena u zdravstvenom stanju nastao trajni gubitak radne sposobnosti, bez preostale radne sposobnosti

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

V. Postoji neposredna opasnost od nastanka smanjenja radne sposobnosti (samo za radnike i s njima prema posebnim propisima izjednačene osobe, članak 9. stavak 1. točka 1. ZOMO) kada pri obavljanju određenih poslova uvjeti rada, bez obzira na mjere zaštite na radu, utječu na osiguranikovo zdravstveno stanje i radnu sposobnost toliko da je prijeko potrebno, radi sprječavanja nastanka smanjenja ili gubitka radne sposobnosti, premjestiti ga na drugi posao zbog sljedećih uvjeta rada:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

– pa ga je potrebno premjestiti na posao primjeren njegovoj razini obrazovanja na kojemu može raditi s radnim naporom koji ne pogoršava njegovo zdravstveno stanje.

8. DATUM NASTANKA:

___________________

9. UZROK

ozljeda na radu

profesionalna bolest

bolest

ozljeda izvan rada

KONTROLNI PREGLED JE POTREBAN i obavit će se:

___________________

(mjesec i godina)

10. OBRAZLOŽENJE MIŠLJENJA:

____________________________________________________________________________________________________

VIJEĆE VJEŠTAKA/VJEŠTAK

_______________________

_______________________

_______________________

Obrazac OO/TO

NALAZ I MIŠLJENJE O OŠTEĆENJU ORGANIZMA – TJELESNOM OŠTEĆENJU

1. Dijagnoza/e (MKB X) iz poglavlja »Opći dio« sukladno utjecaju na oštećenje organizma/tjelesno oštećenje (OO/TO):

Glavna/e____________________________
____________________________
____________________________
Utječu na OO/TO____________________________
____________________________
Ne utječu na OO/TO____________________________
____________________________

(Dg iz točke 1. ovoga poglavlja moraju biti navedene u točki 9. poglavlja »Opći dio«)

Na osnovi MEDICINSKE I DRUGE DOKUMENTACIJE I PREGLEDOM utvrđenog zdravstvenog stanja vijeće vještaka daje sljedeće mišljenje:

2. Oštećenje/a iz Liste oštećenja organizma

R.br.Naziv oštećenja iz Liste oštećenja organizma

Uzrok

(N, PB, B, O)*

Datum nastanka oštećenjaBroj poglavlja/ potpoglavlja/ skupine u LOO%Razina
       
       
       

*N=nesreća/ozljeda na radu; PB= profesionalna bolest; B=bolest O= ozljeda izvan rada

Ukupan postotak oštećenja organizma /tjelesnog oštećenja _______ % (razina _____)

3. Vrsta i težina invaliditeta – oštećenja funkcionalne sposobnosti prema Listi težine i vrste invaliditeta – oštećenja funkcionalne sposobnosti

3.1. _______________________________________________

3.2. _______________________________________________

3.3. _______________________________________________

3.4. _______________________________________________

4. Osoba s invaliditetom

DANE

5. OBRAZLOŽENJE MIŠLJENJA:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VIJEĆE VJEŠTAKA

________________

________________

________________

Obrazac OB

NALAZ I MIŠLJENJE O POSTOJANJU/NEPOSTOJANJU POTPUNOG GUBITKA RADNE SPOSOBNOSTI ČLANA OBITELJI OSIGURANIKA

1. PODACI O UMRLOM OSIGURANIKU

Ime

PrezimeOIB

Srodstvo

Datum rođenja

Datum smrti

2. Dijagnoza/e (MKB X) iz poglavlja »Opći dio« sukladno utjecaju na radnu sposobnost (RS):

Glavna/e____________________________
____________________________
____________________________
Utječu na RS____________________________
____________________________
Ne utječu na RS____________________________
____________________________

(Dg iz točke 2. ovoga poglavlja moraju biti navedene u točki 9. poglavlja »Opći dio«)

3. Utvrđena vrsta i % oštećenja organizma iz Liste oštećenja organizma

3.1. _______________________________________________

3.2. _______________________________________________

3.3. _______________________________________________

3.4. _______________________________________________

4. Vrsta i težina invaliditeta – oštećenja funkcionalne sposobnosti prema Listi težine i vrste invaliditeta – oštećenja funkcionalne sposobnosti

4.1. _______________________________________________

4.2. _______________________________________________

4.3. _______________________________________________

4.4. _______________________________________________

5. Osoba s invaliditetom

DANE

Na osnovi MEDICINSKE I DRUGE DOKUMENTACIJE I PREGLEDOM utvrđenog zdravstvenog stanja, vijeće vještaka daje sljedeće mišljenje:

6. ZAKLJUČNO MIŠLJENJE

a) Ne postoji potpuni gubitak radne sposobnosti

b) Postoji potpuni gubitak radne sposobnosti koja je nastala ______________ (datum)

7. OBRAZLOŽENJE:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VIJEĆE VJEŠTAKA

________________

________________

________________

Obrazac PIK

NALAZ I MIŠLJENJE O RADNOJ SPOSOBNOSTI OSIGURANIKA NAKON PONOVNOG/KONTROLNOG PREGLEDA

1. RJEŠENJEM PODRUČNE SLUŽBE HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE u _________________, broj __________ od __________________ osiguraniku je priznato pravo iz mirovinskog osiguranja na temelju mišljenja – invalidske komisije – vještaka – vijeća vještaka:

Ime i prezime vještaka/predsjednika vijeća: __________________

Posljednje mišljenje vještaka/vijeća vještaka P.S./P.U. u__________, broj _________ od ____________ kako slijedi:

(navedite sadržaj mišljenja ukoliko isti ne postoji u bazi ZOSI)

2. Anamneza: (u odnosu na prvobitnu)

3. Status: (u odnosu na prvobitan)

4. Dijagnoze (MKB X) u odnosu na prvobitne)

Glavna/e____________________________
____________________________
____________________________
Utječu na RS____________________________
____________________________
Ne utječu na RS____________________________
____________________________

5. Zdravstveno stanje:

a.     Utječe li pogoršano zdravstveno stanje na ranije utvrđenu invalidnost? – DA NE

b.     Je li se zdravstveno stanje pogoršalo zbog – pogoršanja ranije utvrđenih bolesti – novih bolesti – tako da utječe na ranije utvrđenu invalidnost? – DA NE

c.     Je li se zdravstveno stanje poboljšalo? – DA NE

6. PROVEDBA PROFESIONALNE REHABILITACIJE

a.     Provodi li se profesionalna rehabilitacija uspješno? – DA NE

b.     Dokazuje li dosadašnji tijek profesionalne rehabilitacije da je osiguranik s obzirom na zdravstveno stanje i dalje sposoban rehabilitirati se za određen posao? – DA NE

c.     Dokazuje li tijek dosadašnje profesionalne rehabilitacije da se osiguranik s obzirom na nedostatak – opće naobrazbe – sklonosti – potrebnih osobnih svojstava – neće moći profesionalno osposobiti za određen posao? – DA NE

d.     Je li potrebno osigurati drugi posao za koji će se osiguranik moći s ili bez profesionalne rehabilitacije osposobiti? – DA NE

7. Utvrđena vrsta i % oštećenja organizma iz Liste oštećenja organizma

7.1. _______________________________________________

7.2. _______________________________________________

7.3. _______________________________________________

7.4. _______________________________________________

8. Vrsta i težina invaliditeta – oštećenja funkcionalne sposobnosti prema Listi težine i vrste invaliditeta – oštećenja funkcionalne sposobnosti

8.1. _______________________________________________

8.2. _______________________________________________

8.3. _______________________________________________

8.4. _______________________________________________

9. Osoba s invaliditetom

DANE

Na temelju pregleda osiguranika i medicinske i ostale dokumentacije donosi se

10. MIŠLJENJE O INVALIDNOSTI, PROFESIONALNOJ NESPOSOBNOSTI ZA RAD ILI OPĆOJ NESPOSOBNOSTI ILI SMANJENJU RADNE SPOSOBNOSTI UZ PREOSTALU RADNU SPOSOBNOST – DJELOMIČNOM GUBITKU RADNE SPOSOBNOSTI – POTPUNOM GUBITKU RADNE SPOSOBNOSTI

ne mijenja se

    mijenja se ranije mišljenje vještaka/vijeća vještaka jer kod osiguranika, počevši od _______________

I. Ne postoji smanjenje radne sposobnosti uz preostalu radnu sposobnost niti djelomičan ili potpun gubitak radne sposobnosti:

– jer još nisu nastale trajne promjene u zdravstvenom stanju koje uzrokuju smanjenje radne sposobnosti

– jer unatoč postojanju anatomsko-funkcionalnog oštećenja organa i organskih sustava, kao i medicinskih kontraindikacija koje ta oštećenja uzrokuju, osiguranik može raditi na poslovima koje obavlja

– jer njegova radna sposobnost nije trajno smanjena za više od polovice prema tjelesno i psihički zdravom osiguraniku iste ili slične naobrazbe i sposobnosti.

II. Postoji smanjenje radne sposobnosti uz preostalu radnu sposobnost:

– jer je osiguranikova radna sposobnost trajno smanjena za više od polovice u odnosu na zdravog osiguranika iste ili slične razine obrazovanja, ali se s obzirom na zdravstveno stanje, životnu dob, naobrazbu i sposobnost može profesionalnom rehabilitacijom osposobiti za rad s punim radnim vremenom na drugim poslovima (školovanjem, prekvalifikacijom, praktičnim radom, stručnim osposobljavanjem):

__________________________________________________

(navedite konkretno koji posao)

III. Postoji djelomičan gubitak radne sposobnosti:

– jer je osiguranikova radna sposobnost trajno smanjena za više od polovice u odnosu na zdravog osiguranika iste ili slične razine obrazovanja, a s obzirom na zdravstveno stanje, životnu dob, naobrazbu i sposobnost ne može se profesionalnom rehabilitacijom osposobiti za rad s punim radnim vremenom na drugim poslovima, ali može raditi najmanje 70% radnog vremena na prilagođenim poslovima iste ili slične razine obrazovanja koji odgovaraju njegovim dosadašnjim poslovima:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(navedite konkretne, prilagođene poslove iste ili slične razine obrazovanja koji odgovaraju osiguranikovim dosadašnjim poslovima u trajanju od 70%, 80%, 90% radnog vremena – obavezno upisuje vještak)

IV. Postoji potpuni gubitak radne sposobnosti:

– jer je kod osiguranika zbog promjena u zdravstvenom stanju nastao trajni gubitak radne sposobnosti, bez preostale radne sposobnosti.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

V. Postoji neposredna opasnost od nastanka smanjenja radne sposobnosti (samo za radnike i s njima prema posebnim propisima izjednačene osobe, članak 9. stavak 1. točka 1. ZOMO) kada pri obavljanju određenih poslova uvjeti rada, bez obzira na mjere zaštite na radu, utječu na osiguranikovo zdravstveno stanje i radnu sposobnost toliko da je prijeko potrebno, radi sprječavanja nastanka smanjenja ili gubitka radne sposobnosti, premjestiti ga na drugi posao zbog sljedećih uvjeta rada:

(ako se mišljenje mijenja, navedite barem jedno mišljenje iz poglavlja »Radna sposobnost«)

11. UZROK INVALIDNOSTI:

ozljeda na radu – profesionalna bolest – bolest – ozljeda izvan rada

12. KONTROLNI PREGLED:

potreban je i obavit će se _____________________________

(navedite mjesec i godinu)

nije potreban.

13. OBRAZLOŽENJE MIŠLJENJA:

VIJEĆE VJEŠTAKA

________________

________________

________________

Obrazac FS

NALAZ I MIŠLJENJE O TEŽINI I VRSTI INVALIDITETA – OŠTEĆENJU FUNKCIONALNIH SPOSOBNOSTI

1. Utvrđena vrsta i % oštećenja organizma iz Liste oštećenja organizma

1.1. _______________________________________________

1.2. _______________________________________________

1.3. _______________________________________________

1.4. _______________________________________________

2. Vrsta i težina invaliditeta – oštećenja funkcionalne sposobnosti prema Listi težine i vrste invaliditeta – oštećenja funkcionalne sposobnosti

2.1. _______________________________________________

2.2. _______________________________________________

2.3. _______________________________________________

2.4. _______________________________________________

3. Vrsta oštećenja:

3.1. postojanje tjelesnog oštećenjaDANE
3.2. postojanje osjetilnog oštećenjaDANE
3.3. postojanje intelektualnog oštećenjaDANE
3.4. postojanje mentalnog oštećenjaDANE
3.5. postojanje poremećaja autističnog spektraDANE

4. Postojanje više vrsta oštećenja

DA, navesti kojih

NE

5. Postojanje više vrsta teških oštećenja

DA, navesti kojih

NE

6. Postojanje teškog invaliditeta (IV stupanj)DANE
7. Postojanje težeg invaliditeta (III stupanj)DANE
8. Postojanje trajne promjene u zdravstvenom stanjuDANE
9. Postojanje privremene promjene u zdravstvenom stanjuDANE

10. Postojanje sposobnosti za osposobljavanje za samozbrinjavanje

DA (I i II stupanj, III stupanj uz podršku druge osobe)

NE (III i IV stupanj)

Ne utvrđuje se

11. Postojanje sposobnosti za osposobljavanje za samostalan rad

DA (I i II stupanj, III stupanj uz podršku druge osobe)

NE (III i IV stupanj)

Ne utvrđuje se

12. Postojanje nesposobnosti za rad

DA (privremena, trajna)

NE

Ne utvrđuje se

13. Postojanje potrebe individualnoga rada u provođenju psihosocijalne rehabilitacije

DA

NE

14. Postojanje prijeke potrebe trajne ili privremene pomoći i njege i njezin opseg

a) DA, navesti

    trajna potreba u punom opsegu (IV stupanj, a moguće i III stupanj)

–     trajna potreba u smanjenom opsegu (III stupanj, a moguće i II stupanj)

–     privremena potreba u punom opsegu (IV stupanj, a moguće i III stupanj)

–     privremena potreba u smanjenom opsegu (III stupanj, a moguće i II stupanj)

b) NE

15. Postojanje potrebe za specifičnom njegom uz izvođenje medicinsko tehničkih zahvata zbog kojih je osoba onemogućena pri uključivanju u svakodnevne životne aktivnosti u kući i izvan kuće:

DA, navesti kojih

1. primjenu terapije kisikom putem endotrahealnog tubusa

2. primjenu terapije kisikom putem kanile

3. primjenu terapije kisikom s visokom koncentracijom kisika

4. aspiraciju dišnih putova kroz nos ili usta, kanilu ili tubus

5. aspiraciju dišnih putova kroz kanilu ili tubus osobe koja je na umjetnoj ventilaciji – otvoreni i zatvoreni sistem

6. upotreba aparata za potporu disanja i/ili iskašljavanje i/ili aspiraciju dišnih puteva

7. hranjenje putem gastrostome

8. hranjenje putem jejunostome

9. hranjenje putem želučane sonde

10. kateterizaciju i promjenu trajnog urinskog katetera i sl.

11. centralni venski kateter te

12. stanja koja zahtijevaju specifičnu njegu uz izvođenje medicinskih postupaka zbog kojih je osoba onemogućena pri uključivanju u svakodnevne aktivnosti u kući i izvan kuće.

NE

16. Osoba s invaliditetom

DANE

17. Obrazloženje mišljenja

18. Napomena

VIJEĆE VJEŠTAKA

________________

________________

________________

________________

________________

Obrazac FSP

NALAZ I MIŠLJENJE O TEŽINI I VRSTI INVALIDITETA – OŠTEĆENJU FUNKCIONALNIH SPOSOBNOSTI KOD PONOVNOG PREGLEDA

1. RJEŠENJEM NADLEŽNOG TIJELA _______________ u ______________, broj _________ od _____________ osobi je priznato pravo iz ___________________:

Ime i prezime vještaka: ___________________

Posljednje mišljenje vještaka S.S./P.U. u__________, broj _________ od ____________ kako slijedi:

(navedite sadržaj mišljenja ukoliko isti ne postoji u bazi ZOSI)

2. Anamneza: (u odnosu na prvobitnu)

3. Status: (u odnosu na prvobitan)

4. Utvrđena nova oštećenja organizma iz Liste oštećenja organizma – Lista I (u odnosu na prvotna)

Vrsta oštećenja i %/stupanj

4.1. ___________________________

4.2. ___________________________

4.3. ___________________________

4.4. ___________________________

5. Vrsta i težina invaliditeta – oštećenja funkcionalne sposobnosti prema Listi težine i vrste invaliditeta – oštećenja funkcionalne sposobnosti

5.1. ____________________________

5.2. ____________________________

5.3. ____________________________

5.4. ____________________________

6. Vrsta oštećenja:

6.1. postojanje tjelesnog oštećenjaDANE
6.2. postojanje osjetilnog oštećenjaDANE
6.3. postojanje intelektualnog oštećenjaDANE
6.4. postojanje mentalnog oštećenjaDANE
6.5. postojanje poremećaja autističnog spektraDANE

7. Postojanje više vrsta oštećenja

DA, navesti kojih

NE

8. Postojanje više vrsta teških oštećenja

DA, navesti kojih

NE

9. Postojanje teškog invaliditeta (IV stupanj)DANE
10. Postojanje težeg invaliditeta (III stupanj)DANE
11.     Postojanje trajne promjene u zdravstvenom stanjuDANE
12. Postojanje privremene promjene u zdravstvenom stanjuDANE

13. Postojanje sposobnosti za osposobljavanje za samozbrinjavanje

DA (I i II stupanj, III stupanj uz podršku druge osobe)

NE (III i IV stupanj)

Ne utvrđuje se

14. Postojanje sposobnosti za osposobljavanje za samostalan rad

DA (I i II stupanj, III stupanj uz podršku druge osobe)

NE (III i IV stupanj)

Ne utvrđuje se

15. Postojanje nesposobnosti za rad

DA (privremena, trajna)

NE

Ne utvrđuje se

16. Postojanje potrebe individualnoga rada u provođenju psihosocijalne rehabilitacije

DA

NE

17. Postojanje prijeke potrebe trajne ili privremene pomoći i njege i njezin opseg

a) DA, navesti

    trajna potreba u punom opsegu (IV stupanj, a moguće i III stupanj)

–     trajna potreba u smanjenom opsegu (III stupanj, a moguće i II stupanj)

–     privremena potreba u punom opsegu (IV stupanj, a moguće i III stupanj)

–     privremena potreba u smanjenom opsegu (III stupanj, a moguće i II stupanj)

b) NE

18. Postojanje potrebe za specifičnom njegom uz izvođenje medicinsko tehničkih zahvata zbog kojih je osoba onemogućena pri uključivanju u svakodnevne životne aktivnosti u kući i izvan kuće:

DA, navesti kojih

1. primjenu terapije kisikom putem endotrahealnog tubusa

2. primjenu terapije kisikom putem kanile

3. primjenu terapije kisikom s visokom koncentracijom kisika

4. aspiraciju dišnih putova kroz nos ili usta, kanilu ili tubus

5. aspiraciju dišnih putova kroz kanilu ili tubus osobe koja je na umjetnoj ventilaciji – otvoreni i zatvoreni sistem

6. upotreba aparata za potporu disanja i/ili iskašljavanje i/ili aspiraciju dišnih puteva

7. hranjenje putem gastrostome

8. hranjenje putem jejunostome

9. hranjenje putem želučane sonde

10. kateterizaciju i promjenu trajnog urinskog katetera i sl.

11. centralni venski kateter te

12. stanja koja zahtijevaju specifičnu njegu uz izvođenje medicinskih postupaka zbog kojih je osoba onemogućena pri uključivanju u svakodnevne aktivnosti u kući i izvan kuće.

NE

19. Osoba s invaliditetom

0. Obrazloženje mišljenja

21. Napomena

VIJEĆE VJEŠTAKA

________________

________________

________________

________________

________________

Obrazac Ž

NALAZ I MIŠLJENJE VIJEĆA VIŠIH VJEŠTAKA U DRUGOSTUPANJSKOM POSTUPKU

1. RJEŠENJEM NADLEŽNOG TIJELA (navesti kojeg) u _________, broj __________ od _________________ osobi JE – NIJE priznato pravo na _______________________ osnovom nalaza i mišljenja vještaka – vijeća vještaka:

Ime i prezime vještaka/predsjednika vijeća vještaka: ___________

Posljednje mišljenje vještaka – vijeća vještaka PU u__________, broj _________ od ____________ kako slijedi:

(navedite sadržaj mišljenja ukoliko isti ne postoji u bazi ZOSI)

2. Razlog zbog kojeg se osporava mišljenje vještaka

3. Anamneza: (nova u odnosu na prvobitnu)

4. Status: (novi u odnosu na prvobitan)

5. Specijalističko-konzilijarni nalazi (novi u odnosu na prvobitne)

6. Dijagnoze (MKB X – nove u odnosu na prvobitne)


DANE
a. Glavna/e_________________________
_________________________
b. Utječu na ocjenu_________________________
_________________________
c. Ne utječu na ocjenu_________________________
_________________________


7. Bitne činjenice, okolnosti i sporna pitanja koja vještak nije razmatrao:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. MIŠLJENJE O PRAVILNOSTI NALAZA I MIŠLJENJA VIJEĆA VJEŠTAKA

NalazPRAVILAN
PRAVILAN uz dopunu
NIJE PRAVILAN
Mišljenje/zaključno mišljenjePRAVILNO
PRAVILNO uz dopunu
NIJE PRAVILNO
Žalbeni navodi su:OSNOVANI
OSNOVANI ostali razlozi
NEOSNOVANI

9. OBRAZLOŽENJE:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VIJEĆE VIŠIH VJEŠTAKA/VIŠI VJEŠTAK

_________________________________

_________________________________

_________________________________

Obrazac HB1

NALAZ I MIŠLJENJE VIJEĆA VJEŠTAKA O UZROKU SMRTI HRVATSKOG BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA

Na temelju članaka 30. do 45. i članka 51. Uredbe o metodologijama vještačenja vijeće vještaka daje

NALAZ I MIŠLJENJE

NALAZ:

MIŠLJENJE:

– Smrt hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata JE – NIJE u uzročno posljedičnoj vezi s bolesti, pogoršanjem bolesti odnosno pojavom bolesti u izravnom sudjelovanju hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata u obrani suvereniteta Republike Hrvatske.

– Smrt HRVI iz Domovinskog rata I. skupine s priznatim pravom na doplatak za njegu i pomoć druge osobe posljedica JE – NIJE rane ili ozljede zadobivene u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, umro JE – NIJE uslijed bolesti koja je nastala kao posljedica oštećenja organizma uslijed rane ili ozljede na temelju koje mu je bio priznat status HRVI iz Domovinskog rata I. skupine.

– Smrt uslijed samoubojstva hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata posljedica JE – NIJE psihičke bolesti uzrokovane sudjelovanjem u obrani suvereniteta Republike Hrvatske.

Obrazloženje

Članovi vijeća vještaka:Predsjednik vijeća:
1. ____________________________________
2. __________________

Nalaz i mišljenje priopćeni su mi dana ________________

______________________

(datum i potpis prisutne osobe)

Obrazac HBREV1

NALAZ I MIŠLJENJE VIJEĆA VIŠIH VJEŠTAKA U POSTUPKU REVIZIJE O UZROKU SMRTI HRVATSKOG BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA

Na temelju članaka 30. do 45. i članka 51. Uredbe o metodologijama vještačenja vijeće viših vještaka u postupku revizije daje

NALAZ I MIŠLJENJE

NALAZ:

MIŠLJENJE:

– Smrt hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata JE – NIJE u uzročno posljedičnoj vezi s bolesti, pogoršanjem bolesti odnosno pojavom bolesti u izravnom sudjelovanju hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata u obrani suvereniteta Republike Hrvatske.

– Smrt HRVI iz Domovinskog rata I. skupine s priznatim pravom na doplatak za njegu i pomoć druge osobe posljedica JE – NIJE rane ili ozljede zadobivene u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, umro JE – NIJE uslijed bolesti koja je nastala kao posljedica oštećenja organizma uslijed rane ili ozljede na temelju koje mu je bio priznat status HRVI iz Domovinskog rata I. skupine.

– Smrt uslijed samoubojstva hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata posljedica JE – NIJE psihičke bolesti uzrokovane sudjelovanjem u obrani suvereniteta Republike Hrvatske.

Obrazloženje

Članovi vijeća vještaka – revizora:Predsjednik vijeća:
1. ____________________________________
2. __________________

Nalaz i mišljenje priopćeni su mi dana ________________

______________________

(datum i potpis prisutne osobe)

Obrazac HBD1

NALAZ I MIŠLJENJE VIJEĆA VIŠIH VJEŠTAKA O UZROKU SMRTI HRVATSKOG BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA

Na temelju članaka 30. do 45. i članka 51. Uredbe o metodologijama vještačenja vijeće viših vještaka daje

NALAZ I MIŠLJENJE

NALAZ:

MIŠLJENJE:

– Smrt hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata JE – NIJE u uzročno posljedičnoj vezi s bolesti, pogoršanjem bolesti odnosno pojavom bolesti u izravnom sudjelovanju hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata u obrani suvereniteta Republike Hrvatske.

– Smrt HRVI iz Domovinskog rata I. skupine s priznatim pravom na doplatak za njegu i pomoć druge osobe posljedica JE – NIJE rane ili ozljede zadobivene u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, umro JE – NIJE uslijed bolesti koja je nastala kao posljedica oštećenja organizma uslijed rane ili ozljede na temelju koje mu je bio priznat status HRVI iz Domovinskog rata I. skupine.

– Smrt uslijed samoubojstva hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata posljedica JE – NIJE psihičke bolesti uzrokovane sudjelovanjem u obrani suvereniteta Republike Hrvatske.

Obrazloženje

Članovi vijeća viših vještaka:Predsjednik vijeća:
1. ____________________________________
2. __________________

Nalaz i mišljenje priopćeni su mi dana ________________

______________________

(datum i potpis prisutne osobe)

Obrazac HB2

NALAZ I MIŠLJENJE VIJEĆA VJEŠTAKA O POSTOJANJU RANE, OZLJEDE, BOLESTI, POSTOTKA OŠTEĆENJA, POTREBI NJEGE I POMOĆI DRUGE OSOBE, O RAZVRSTAVANJU U STUPANJ OŠTEĆENJA I STUPANJ ORTOPEDSKOG DODATKA HRVATSKOG BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA

Na temelju članaka 46. do 50. i članka 52. Uredbe o metodologijama vještačenja vijeće vještaka daje

NALAZ I MIŠLJENJE

Vijeće vještaka je utvrdilo:

1) da postoje RANE, OZLJEDE koje se UZIMAJU kao osnova za priznavanje postotka oštećenja organizma

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2) da postoje BOLESTI koje se UZIMAJU kao osnova za priznavanje postotka oštećenja organizma

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3) da postoje RANE, OZLJEDE, BOLESTI koje se NE UZIMAJU u obzir za priznavanje postotka oštećenja organizma

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4) da oštećenje organizma iznosi ______________% i slovima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

STALNO – PRIVREMENO DO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5) da je imenovanom-oj potrebna njega i pomoć druge osobe ________ stupnja u skladu s odredbama Uredbe o metodologijama vještačenja za utvrđivanje tjelesnog, intelektualnog, osjetilnog i mentalnog oštećenja, invaliditeta, funkcionalne sposobnosti, razine potpore te radne sposobnosti.

6) da se navedeno oštećenje organizma može razvrstati u ________stupanj oštećenja prema članku 46. točki _______Uredbe o metodologijama vještačenja za utvrđivanje tjelesnog, intelektualnog, osjetilnog i mentalnog oštećenja, invaliditeta, funkcionalne sposobnosti, razine potpore te radne sposobnosti.

Obrazloženje

Članovi vijeća vještaka:Predsjednik vijeća:
1. ____________________________________
2. __________________

Nalaz i mišljenje priopćeni su mi dana ________________

______________________

(datum i potpis prisutne osobe)

Obrazac HBREV2

NALAZ I MIŠLJENJE VIJEĆA VIŠIH VJEŠTAKA U POSTUPKU REVIZIJE O POSTOJANJU RANE, OZLJEDE, BOLESTI, POSTOTKA OŠTEĆENJA, POTREBI NJEGE I POMOĆI DRUGE OSOBE, O RAZVRSTAVANJU U STUPANJ OŠTEĆENJA I STUPANJ ORTOPEDSKOG DODATKA HRVATSKOG BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA

Na temelju članaka 46. do 50. i članka 52. Uredbe o metodologijama vještačenja vijeće viših vještaka u postupku revizije daje

NALAZ I MIŠLJENJE

Vijeće viših vještaka – revizora je utvrdilo:

1) da postoje RANE, OZLJEDE koje se UZIMAJU kao osnova za priznavanje postotka oštećenja organizma

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2) da postoje BOLESTI koje se UZIMAJU kao osnova za priznavanje postotka oštećenja organizma

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3) da postoje RANE, OZLJEDE, BOLESTI koje se NE UZIMAJU u obzir za priznavanje postotka oštećenja organizma

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4) da oštećenje organizma iznosi _________% i slovima

____________________________________________________________________________________________________

STALNO – PRIVREMENO DO

__________________________________________________

5) da je imenovanom-oj potrebna njega i pomoć druge osobe _______ stupnja u skladu s odredbama Uredbe o metodologijama vještačenja za utvrđivanje tjelesnog, intelektualnog, osjetilnog i mentalnog oštećenja, invaliditeta, funkcionalne sposobnosti, razine potpore te radne sposobnosti.

6) da se navedeno oštećenje organizma može razvrstati u _____ stupanj oštećenja prema članku 46. točki ______ Uredbe o metodologijama vještačenja za utvrđivanje tjelesnog, intelektualnog, osjetilnog i mentalnog oštećenja, invaliditeta, funkcionalne sposobnosti, razine potpore te radne sposobnosti.

Obrazloženje

Članovi vijeća viših vještaka – revizora:Predsjednik vijeća:
1. __________________________________________
2. ___________________________

Nalaz i mišljenje priopćeni su mi dana ____________________

_______________________

(datum i potpis pregledane osobe)

Obrazac HBD2

NALAZ I MIŠLJENJE VIJEĆA VIŠIH VJEŠTAKA O POSTOJANJU RANE, OZLJEDE, BOLESTI, POSTOTKA OŠTEĆENJA, POTREBI NJEGE I POMOĆI DRUGE OSOBE, O RAZVRSTAVANJU U STUPANJ OŠTEĆENJA I STUPANJ ORTOPEDSKOG DODATKA HRVATSKOG BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA

Na temelju članaka 46. do 50. i članka 52. Uredbe o metodologijama vještačenja vijeće viših vještaka daje

NALAZ I MIŠLJENJE

Vijeće viših vještaka je utvrdilo:

1) da postoje RANE, OZLJEDE koje se UZIMAJU kao osnova za priznavanje postotka oštećenja organizma

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2) da postoje BOLESTI koje se UZIMAJU kao osnova za priznavanje postotka oštećenja organizma

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3) da postoje RANE, OZLJEDE, BOLESTI koje se NE UZIMAJU u obzir za priznavanje postotka oštećenja organizma

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4) da oštećenje organizma iznosi _________% i slovima

__________________________________________________

STALNO – PRIVREMENO DO

__________________________________________________

5) da je imenovanom-oj potrebna njega i pomoć druge osobe ________ stupnja u skladu s odredbama Uredbe o metodologijama vještačenja za utvrđivanje tjelesnog, intelektualnog, osjetilnog i mentalnog oštećenja, invaliditeta, funkcionalne sposobnosti, razine potpore te radne sposobnosti.

6) da se navedeno oštećenje organizma može razvrstati u ______ stupanj oštećenja prema članku 46. točki ______ Uredbe o metodologijama vještačenja za utvrđivanje tjelesnog, intelektualnog, osjetilnog i mentalnog oštećenja, invaliditeta, funkcionalne sposobnosti, razine potpore te radne sposobnosti.

Obrazloženje

Članovi vijeća viših vještaka:Predsjednik vijeća:
1. __________________________________________
2. ___________________________

Nalaz i mišljenje priopćeni su mi dana ____________________

_______________________

(datum i potpis pregledane osobe)

Obrazac HB3

NALAZ I MIŠLJENJE VIJEĆA VJEŠTAKA O POTREBI PRIPOMOĆI U KUĆI – DOPLATKA

Na temelju članka 55. Uredbe o metodologijama vještačenja vijeće vještaka daje

NALAZ I MIŠLJENJE

NALAZ:

MIŠLJENJE:

Prema propisima o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji pregledanom hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata ili korisniku obiteljske invalidnine koji je korisnik novčane naknade za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata ili zajamčene minimalne naknade JE – NIJE potreban doplatak za pripomoć u kući.

Obrazloženje

Članovi vijeća vještaka:Predsjednik vijeća:
1. ____________________________________
2. __________________

Nalaz i mišljenje priopćeni su mi dana ________________

______________________

(datum i potpis prisutne osobe)

Obrazac HBREV3

NALAZ I MIŠLJENJE VIJEĆA VIŠIH VJEŠTAKA U POSTUPKU REVIZIJE O POTREBI PRIPOMOĆI U KUĆI – DOPLATKA

Na temelju članka 55. Uredbe o metodologijama vještačenja vijeće viših vještaka u postupku revizije daje

NALAZ I MIŠLJENJE

NALAZ:

MIŠLJENJE:

Prema propisima o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji pregledanom hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata ili korisniku obiteljske invalidnine koji je korisnik novčane naknade za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata ili zajamčene minimalne naknade JE – NIJE potreban doplatak za pripomoć u kući.

Obrazloženje

Članovi vijeća viših vještaka – revizora:Predsjednik vijeća:
1. __________________________________________
2. ___________________________

Nalaz i mišljenje priopćeni su mi dana ____________________

_______________________

(datum i potpis pregledane osobe)

Obrazac HBD3

NALAZ I MIŠLJENJE VIJEĆA VIŠIH VJEŠTAKA O POTREBI PRIPOMOĆI U KUĆI – DOPLATKA

Na temelju članka 55. Uredbe o metodologijama vještačenja vijeće viših vještaka daje

NALAZ I MIŠLJENJE

NALAZ:

MIŠLJENJE:

Prema propisima o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji pregledanom hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata ili korisniku obiteljske invalidnine koji je korisnik novčane naknade za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata ili zajamčene minimalne naknade JE – NIJE potreban doplatak za pripomoć u kući.

Obrazloženje

Članovi vijeća viših vještaka:Predsjednik vijeća:
1. __________________________________________
2. ___________________________

Nalaz i mišljenje priopćeni su mi dana ____________________

_______________________

(datum i potpis pregledane osobe)

Obrazac HB4

NALAZ I MIŠLJENJE VIJEĆA VJEŠTAKA O OŠTEĆENJU ORGANIZMA NA OSNOVI KOJEG SE MOŽE PODNIJETI ZAHTJEV ZA UTVRĐIVANJE NOVOG POSTOTKA OŠTEĆENJA ORGANIZMA

Na temelju članka 45. Uredbe o metodologijama vještačenja vijeće vještaka daje

NALAZ I MIŠLJENJE

NALAZ:

MIŠLJENJE:

Oštećenje organizma NASTALO JE – NIJE NASTALO kod HRVI iz Domovinskog rata u vezi s utvrđenim oštećenjem organizma propisanim člankom 45. Uredbe o metodologijama vještačenja za utvrđivanje tjelesnog, intelektualnog, osjetilnog i mentalnog oštećenja, invaliditeta, funkcionalne sposobnosti, razine potpore te radne sposobnosti: kirurško odstranjivanje organa, kirurški zahvati na vitalnim organima, dekompezacija srca, jetre, pluća, bubrega, gušterače i paralize živaca, aktivna tuberkuloza te gubitak ili teško oštećenje parnog organa na osnovi kojeg može podnijeti zahtjev za utvrđivanje novog postotka oštećenja organizma.

Obrazloženje

Članovi vijeća vještaka:Predsjednik vijeća:
1. ____________________________________
2. __________________

Nalaz i mišljenje priopćeni su mi dana ________________

______________________

(datum i potpis prisutne osobe)

Obrazac HBREV4

NALAZ I MIŠLJENJE VIJEĆA VIŠIH VJEŠTAKA U POSTUPKU REVIZIJE O OŠTEĆENJU ORGANIZMA NA OSNOVI KOJEG SE MOŽE PODNIJETI ZAHTJEV ZA UTVRĐIVANJE NOVOG POSTOTKA OŠTEĆENJA ORGANIZMA

Na temelju članka 45. Uredbe o metodologijama vještačenja vijeće viših vještaka u postupku revizije daje

NALAZ I MIŠLJENJE

NALAZ:

MIŠLJENJE:

Oštećenje organizma NASTALO JE – NIJE NASTALO kod HRVI iz Domovinskog rata u vezi s utvrđenim oštećenjem organizma propisanim člankom 45. Uredbe o metodologijama vještačenja za utvrđivanje tjelesnog, intelektualnog, osjetilnog i mentalnog oštećenja, invaliditeta, funkcionalne sposobnosti, razine potpore te radne sposobnosti: kirurško odstranjivanje organa, kirurški zahvati na vitalnim organima, dekompezacija srca, jetre, pluća, bubrega, gušterače i paralize živaca, aktivna tuberkuloza te gubitak ili teško oštećenje parnog organa na osnovi kojeg može podnijeti zahtjev za utvrđivanje novog postotka oštećenja organizma.

Obrazloženje

Članovi vijeća viših vještaka – revizora:Predsjednik vijeća:
1. __________________________________________
2. ___________________________

Nalaz i mišljenje priopćeni su mi dana ____________________

_______________________

(datum i potpis pregledane osobe)

Obrazac HBD4

NALAZ I MIŠLJENJE VIJEĆA VIŠIH VJEŠTAKA O OŠTEĆENJU ORGANIZMA NA OSNOVI KOJEG SE MOŽE PODNIJETI ZAHTJEV ZA UTVRĐIVANJE NOVOG POSTOTKA OŠTEĆENJA ORGANIZMA

Na temelju članka 45. Uredbe o metodologijama vještačenja vijeće viših vještaka daje

NALAZ I MIŠLJENJE

NALAZ:

MIŠLJENJE:

Oštećenje organizma NASTALO JE – NIJE NASTALO kod HRVI iz Domovinskog rata u vezi s utvrđenim oštećenjem organizma propisanim člankom 45. Uredbe o metodologijama vještačenja za utvrđivanje tjelesnog, intelektualnog, osjetilnog i mentalnog oštećenja, invaliditeta, funkcionalne sposobnosti, razine potpore te radne sposobnosti: kirurško odstranjivanje organa, kirurški zahvati na vitalnim organima, dekompezacija srca, jetre, pluća, bubrega, gušterače i paralize živaca, aktivna tuberkuloza te gubitak ili teško oštećenje parnog organa na osnovi kojeg može podnijeti zahtjev za utvrđivanje novog postotka oštećenja organizma.

Obrazloženje

Članovi vijeća viših vještaka:Predsjednik vijeća:
1. __________________________________________
2. ___________________________

Nalaz i mišljenje priopćeni su mi dana ____________________

_______________________

(datum i potpis pregledane osobe)

Obrazac HB5

NALAZ I MIŠLJENJE VIJEĆA VJEŠTAKA O SPOSOBNOSTI ZA PRIVREĐIVANJE

Na temelju članka 54. stavaka 1. i 2. Uredbe o metodologijama vještačenja vijeće vještaka daje

NALAZ I MIŠLJENJE

NALAZ:

MIŠLJENJE:

Pregledana osoba nije sposobna – sposobna je za privređivanje. Nesposobnost je trajna – privremena do _____________________, a potječe od dana _____________________________________.

Obrazloženje

Članovi vijeća vještaka:Predsjednik vijeća:
1. ____________________________________
2. __________________

Nalaz i mišljenje priopćeni su mi dana ________________

______________________

(datum i potpis prisutne osobe)

Obrazac HBREV5

NALAZ I MIŠLJENJE VIJEĆA VIŠIH VJEŠTAKA U POSTUPKU REVIZIJE O SPOSOBNOSTI ZA PRIVREĐIVANJE

Na temelju članka 54. stavaka 1. i 2. Uredbe o metodologijama vještačenja vijeće viših vještaka u postupku revizije daje

NALAZ I MIŠLJENJE

NALAZ:

MIŠLJENJE:

Osoba nije sposobna – sposobna je za privređivanje. Nesposobnost je trajna – privremena do _____________________, a potječe od dana _______________________________________.

Obrazloženje

Članovi vijeća viših vještaka – revizora:Predsjednik vijeća:
1. __________________________________________
2. ___________________________

Nalaz i mišljenje priopćeni su mi dana ____________________

_______________________

(datum i potpis pregledane osobe)

Obrazac HBD5

NALAZ I MIŠLJENJE VIJEĆA VIŠIH VJEŠTAKA O SPOSOBNOSTI ZA PRIVREĐIVANJE

Na temelju članka 54. stavaka 1. i 2. Uredbe o metodologijama vještačenja vijeće viših vještaka daje

NALAZ I MIŠLJENJE

NALAZ:

MIŠLJENJE:

Osoba nije sposobna – sposobna je za privređivanje. Nesposobnost je trajna – privremena do _____________________, a potječe od dana _____________________________________________.

Obrazloženje

Članovi vijeća viših vještaka:Predsjednik vijeća:
1. __________________________________
2. ___________________

Nalaz i mišljenje priopćeni su mi dana ____________________

_______________________

(datum i potpis pregledane osobe)

Obrazac HB6

NALAZ I MIŠLJENJE VIJEĆA VJEŠTAKA O POSTOJANJU RANE, OZLJEDE, BOLESTI, POSTOTKA OŠTEĆENJA, POTREBI NJEGE I POMOĆI DRUGE OSOBE, O RAZVRSTAVANJU U STUPANJ OŠTEĆENJA I STUPANJ ORTOPEDSKOG DODATKA VOJNIH I CIVILNIH INVALIDA RATA

Na temelju članaka 30. do 50. Uredbe o metodologijama vještačenja vijeće vještaka daje

NALAZ I MIŠLJENJE

Vijeće vještaka je utvrdilo:

1) da postoje RANE, OZLJEDE koje se UZIMAJU kao osnova za priznavanje postotka oštećenja organizma

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2) da postoje BOLESTI koje se UZIMAJU kao osnova za priznavanje postotka oštećenja organizma

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3) da postoje RANE, OZLJEDE, BOLESTI koje se NE UZIMAJU u obzir za priznavanje postotka oštećenja organizma

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4) da oštećenje organizma iznosi _____% i slovima ______________

STALNO – PRIVREMENO do ___________________________________________

5) da je imenovanom-oj potrebna njega i pomoć druge osobe ______ stupnja u skladu s odredbama Uredbe o metodologijama vještačenja za utvrđivanje tjelesnog, intelektualnog, osjetilnog i mentalnog oštećenja, invaliditeta, funkcionalne sposobnosti, razine potpore te radne sposobnosti.

6) da se navedeno oštećenje organizma može razvrstati u ______ stupanj oštećenja prema članku 46. točki _____ Uredbe o metodologijama vještačenja za utvrđivanje tjelesnog, intelektualnog, osjetilnog i mentalnog oštećenja, invaliditeta, funkcionalne sposobnosti, razine potpore te radne sposobnosti.

Obrazloženje

Članovi vijeća vještaka:Predsjednik vijeća:
1. ____________________________________
2. __________________

Nalaz i mišljenje priopćeni su mi dana ________________

______________________

(datum i potpis prisutne osobe)

Obrazac HBD6

NALAZ I MIŠLJENJE VIJEĆA VIŠIH VJEŠTAKA O POSTOJANJU RANE, OZLJEDE, BOLESTI, POSTOTKA OŠTEĆENJA, POTREBI NJEGE I POMOĆI DRUGE OSOBE, O RAZVRSTAVANJU U STUPANJ OŠTEĆENJA I STUPANJ ORTOPEDSKOG DODATKA VOJNIH I CIVILNIH INVALIDA RATA

Na temelju članaka 30. do 50. Uredbe o metodologijama vještačenja vijeće viših vještaka daje

NALAZ I MIŠLJENJE

Vijeće viših vještaka je utvrdilo:

1) da postoje RANE, OZLJEDE koje se UZIMAJU kao osnova za priznavanje postotka oštećenja organizma

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2) da postoje BOLESTI koje se UZIMAJU kao osnova za priznavanje postotka oštećenja organizma

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3) da postoje RANE, OZLJEDE, BOLESTI koje se NE UZIMAJU u obzir za priznavanje postotka oštećenja organizma

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4) da oštećenje organizma iznosi _____% i slovima ______________

STALNO – PRIVREMENO do ____________________________

5) da je imenovanom-oj potrebna njega i pomoć druge osobe ______ stupnja u skladu s odredbama Uredbe o metodologijama vještačenja za utvrđivanje tjelesnog, intelektualnog, osjetilnog i mentalnog oštećenja, invaliditeta, funkcionalne sposobnosti, razine potpore te radne sposobnosti.

6) da se navedeno oštećenje organizma može razvrstati u ______ stupanj oštećenja prema članku 46. točki _____ Uredbe o metodologijama vještačenja za utvrđivanje tjelesnog, intelektualnog, osjetilnog i mentalnog oštećenja, invaliditeta, funkcionalne sposobnosti, razine potpore te radne sposobnosti.

Obrazloženje

Članovi vijeća viših vještaka:Predsjednik vijeća:
1. __________________________________________
2. ___________________________

Nalaz i mišljenje priopćeni su mi dana ____________________

_______________________

(datum i potpis pregledane osobe)

Obrazac HB7

NALAZ I MIŠLJENJE VIJEĆA VJEŠTAKA O POTREBI PRIPOMOĆI U KUĆI – DOPLATKA VOJNIH I CIVILNIH INVALIDA RATA

Na temelju članka 55. Uredbe o metodologijama vještačenja vijeće vještaka daje

NALAZ I MIŠLJENJE

NALAZ:

MIŠLJENJE:

Pregledanoj osobi je – nije potreban doplatak za pripomoć u kući.

Obrazloženje

Članovi vijeća vještaka:Predsjednik vijeća:
1. __________________________________________
2. ___________________________

Nalaz i mišljenje priopćeni su mi dana ____________________

_______________________

(datum i potpis pregledane osobe)

Obrazac HBD7

NALAZ I MIŠLJENJE VIJEĆA VIŠIH VJEŠTAKA O POTREBI PRIPOMOĆI U KUĆI – DOPLATKA VOJNIH I CIVILNIH INVALIDA RATA

Na temelju članka 55. Uredbe o metodologijama vještačenja vijeće viših vještaka daje

NALAZ I MIŠLJENJE

NALAZ:

MIŠLJENJE:

Osobi je – nije potreban doplatak za pripomoć u kući.

Obrazloženje

Članovi vijeća viših vještaka:Predsjednik vijeća:
1. __________________________________________
2. ___________________________

Nalaz i mišljenje priopćeni su mi dana ____________________

_______________________

(datum i potpis pregledane osobe)

Obrazac HB8

NALAZ I MIŠLJENJE VIJEĆA VJEŠTAKA O SPOSOBNOSTI ZA PRIVREĐIVANJE

Na temelju članka 54. stavak 3. Uredbe o metodologijama vještačenja vijeće vještaka daje

NALAZ I MIŠLJENJE

NALAZ:

MIŠLJENJE:

Pregledana osoba nije sposobna – sposobna je za privređivanje. Nesposobnost je trajna – privremena do _____________________, a potječe od dana _____________________________________.

Obrazloženje

Članovi vijeća vještaka:Predsjednik vijeća:
1. __________________________________________
2. ___________________________

Nalaz i mišljenje priopćeni su mi dana ____________________

_______________________

(datum i potpis pregledane osobe)

Obrazac HBD8

NALAZ I MIŠLJENJE VIJEĆA VIŠIH VJEŠTAKA O SPOSOBNOSTI ZA PRIVREĐIVANJE

Na temelju članka 54. stavak 3. Uredbe o metodologijama vještačenja vijeće viših vještaka daje

NALAZ I MIŠLJENJE

NALAZ:

MIŠLJENJE:

Osoba nije sposobna – sposobna je za privređivanje. Nesposobnost je trajna – privremena do _____________________, a potječe od dana_______________________________________.

Obrazloženje

Članovi vijeća viših vještaka:Predsjednik vijeća:
1. __________________________________________
2. ___________________________

Nalaz i mišljenje priopćeni su mi dana ____________________

_______________________

(datum i potpis pregledane osobe)

Obrazac HB9

NALAZ I MIŠLJENJE VIJEĆA VJEŠTAKA O OSTVARIVANJU PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU KOJA NISU UTVRĐENA KAO STANDARD PRAVA IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Vijeće vještaka, po osnovi zahtjeva za utvrđivanje je li rana, ozljeda, bolest, pogoršanje bolesti, odnosno pojava bolesti neposredna posljedica sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, radi ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koja nisu utvrđena kao standard prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja prema propisima o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a kojeg je podnio

_________________________ iz _________, rođen ________,

(ime, ime jednog roditelja, prezime)

daje sljedeći:

NALAZ I MIŠLJENJE

NALAZ:

MIŠLJENJE:

Vijeće vještaka je utvrdilo da rana, ozljeda, bolest, pogoršanje bolesti, odnosno pojava bolesti, Dg:_____________________

(na latinskom i hrvatskom jeziku)

JE – NIJE neposredna posljedica sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske.

Obrazloženje

Članovi vijeća vještaka:Predsjednik vijeća:
1. __________________________________________
2. ___________________________

______________________

Datum i potpis pregledane osobe

Obrazac HBREV9

NALAZ I MIŠLJENJE VIJEĆA VIŠIH VJEŠTAKA U POSTUPKU REVIZIJE O OSTVARIVANJU PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU KOJA NISU UTVRĐENA KAO STANDARD PRAVA IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Vijeće viših vještaka, u postupku revizije nalaza i mišljenja, a po osnovi zahtjeva za utvrđivanje je li rana, ozljeda, bolest, pogoršanje bolesti, odnosno pojava bolesti neposredna posljedica sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske radi ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koja nisu utvrđena kao standard prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja prema propisima o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a kojeg je podnio

_________________________ iz _________, rođen ________,

(ime, ime jednog roditelja, prezime)

daje sljedeći:

NALAZ I MIŠLJENJE

NALAZ:

MIŠLJENJE:

Vijeće viših vještaka – revizora je utvrdilo da rana, ozljeda, bolest, pogoršanje bolesti, odnosno pojava bolesti,

Dg: _________________________

(na latinskom i hrvatskom jeziku)

JE – NIJE neposredna posljedica sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske.

Obrazloženje

Članovi vijeća viših vještaka – revizora:Predsjednik vijeća:
1. __________________________________________
2. ___________________________

Datum i potpis pregledane osobe:

__________________________

Obrazac HBD9

NALAZ I MIŠLJENJE VIJEĆA VIŠIH VJEŠTAKA O OSTVARIVANJU PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU KOJA NISU UTVRĐENA KAO STANDARD PRAVA IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Vijeće viših vještaka, po osnovi žalbe podnesene u postupku za utvrđivanje je li rana, ozljeda, bolest, pogoršanje bolesti, odnosno pojava bolesti neposredna posljedica sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, radi ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koja nisu utvrđena kao standard prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja prema propisima o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koju je podnio

_________________________ iz _________, rođen ________,

(ime, ime jednog roditelja, prezime)

daje sljedeći:

NALAZ I MIŠLJENJE

NALAZ:

MIŠLJENJE:

Vijeće viših vještaka je utvrdilo da rana, ozljeda, bolest, pogoršanje bolesti, odnosno pojava bolesti,

Dg: ________________________

(na latinskom i hrvatskom jeziku)

JE – NIJE neposredna posljedica sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske.

Obrazloženje

Članovi vijeća viših vještaka:Predsjednik vijeća:
1. __________________________________________
2. ___________________________

Datum i potpis pregledane osobe:

_________________________

Obrazac HB10

NALAZ I MIŠLJENJE VIJEĆA VJEŠTAKA O OŠTEĆENJU ORGANIZMA HRVI II. DO IV. SKUPINE NASTALOM KAO POSLJEDICA SUDJELOVANJA U OBRANI SUVERENITETA REPUBLIKE HRVATSKE ZA KOJE JE POTREBNA PRILAGODBA OSOBNOG AUTOMOBILA

Na temelju članka 55.a Uredbe o metodologijama vještačenja vijeće vještaka daje

NALAZ I MIŠLJENJE

Vijeće vještaka je utvrdilo:

1) da postoji oštećenje organizma zbog kojeg kod HRVI postoji potreba za prilagodbu osobnog automobila

2) da oštećenje organizma iz točke 1) JE – NIJE nastalo kao posljedica sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske

Obrazloženje

Članovi vijeća vještaka:Predsjednik vijeća:
1. __________________________________________
2. ___________________________

Nalaz i mišljenje priopćeni su mi dana ____________________

_______________________

(datum i potpis pregledane osobe)

Obrazac HBREV10

NALAZ I MIŠLJENJE VIJEĆA VIŠIH VJEŠTAKA U POSTUPKU REVIZIJE O OŠTEĆENJU ORGANIZMA HRVI II. DO IV. SKUPINE NASTALOM KAO POSLJEDICA SUDJELOVANJA U OBRANI SUVERENITETA REPUBLIKE HRVATSKE ZA KOJE JE POTREBNA PRILAGODBA OSOBNOG AUTOMOBILA

Na temelju članka 55.a Uredbe o metodologijama vještačenja vijeće viših vještaka u postupku revizije daje

NALAZ I MIŠLJENJE

Vijeće viših vještaka – revizora je utvrdilo:

1) da postoji oštećenje organizma zbog kojeg kod HRVI postoji potreba za prilagodbu osobnog automobila

2) da oštećenje organizma iz točke 1) JE – NIJE nastalo kao posljedica sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske

Obrazloženje

Članovi vijeća viših vještaka – revizora:Predsjednik vijeća:
1. __________________________________________
2. ___________________________

Nalaz i mišljenje priopćeni su mi dana ____________________

_______________________

(datum i potpis pregledane osobe)

Obrazac HBZPC

NALAZ I MIŠLJENJE VIJEĆA VIŠIH VJEŠTAKA O OŠTEĆENJU FUNKCIJE EKSTREMITETA ILI OŠTEĆENJU KRALJEŽNICE ILI DRUGIH ORGANA ČIJE OŠTEĆENJE UTJEČE NA FUNKCIJU EKSTREMITETA ODNOSNO O OŠTEĆENJU VIDA HRVI IZ DOMOVINSKOG RATA II. DO IV. SKUPINE

VIJEĆE VIŠIH VJEŠTAKA ZA PREGLED HRVATSKIH
BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I OSOBA
OBUHVAĆENIH ZAKONOM O HRVATSKIM BRANITELJIMA
IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVIMA NJIHOVIH
OBITELJI I VOJNIH I CIVILNIH INVALIDA RATA

Broj: ____________ Broj predmeta:_______________

Dana ____________ Klasa: _____________________

U ______________ Urbroj: _____________________

Vijeće viših vještaka za pregled hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i osoba obuhvaćenih Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i vojnih i civilnih invalida rata pregledalo je dana ________ medicinsku i ostalu dokumentaciju

_________________

prezime (očevo ime) ime

Iz __________, općina __________ rođenog/e ______________

osobna iskaznica broj __________, izdana u _________________

te na temelju Odluke Ministarstva hrvatskih branitelja o postupku, uvjetima i načinu ocjene postotka oštećenja donjih ekstremiteta, od 24. ožujka 2015., klase: 011-02/15-0001/1, urbroja: 522-04/1-3-15-1, u postupku za ostvarivanje prava po Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i vojnih i civilnih invalida rata daje

NALAZ I MIŠLJENJE

NALAZ:

Podnositelj zahtjeva ima priznat status HRVI iz Domovinskog rata _________%

MIŠLJENJE:

Podnositelj zahtjeva ima/nema oštećenje donjih ekstremiteta u iznosu od _______%

Obrazloženje

Članovi vijeća viših vještaka:Predsjednik vijeća:
1. __________________________________________
2. ___________________________

Nalaz i mišljenje priopćeni su mi dana ____________________

_______________________

(datum i potpis pregledane osobe)

Obrazac HBZ

PRVOSTUPANJSKO TIJELO VJEŠTAČENJA ZA PREGLED
HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I OSOBA OBUHVAĆENIH ZAKONOM O HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVIMA NJIHOVIH OBITELJI

Klasa: ____________ Urbroj: _____________

U _______________ Datum: ________________

ZAPISNIK O VJEŠTAČENJU

sastavljen dana ___________________________ u prostorijama _________________ s početkom u ____________ sati.

Nazočni:

Stranka _____________, ime roditelja ___________, rođen ___________ godine u _______________, iz _____________, adresa_____________, osobna iskaznica broj ______________ izdana od _______________ nadnevka ______,

Opunomoćenik __________________, rođen _______________ godine u ________________, iz _______________, adresa _____________, osobna iskaznica broj _________________ izdana od _________________ nadnevka __________ (punomoć u spisu predmeta), __________ vijeće vještaka u sastavu:

_________________________, predsjednik

_________________________, član

_________________________, član, svi ovlašteni vještaci, te su upozoreni da su predmet vještačenja dužni brižljivo razmotriti i u svom nalazu dužni su navesti sve što zapažaju i utvrde, a dužni su obrazloženo mišljenje iznijeti nepristrano i u skladu s pravilima medicinske znanosti i sukladno propisima, s tim da nalaz mogu dati i pojedinačno u slučaju međusobnog neslaganja.

Stranka izjavljuje da je suglasna – nije suglasna sa sastavom vijeća vještaka.

Stranka ističe da nije suglasna sa sastavom vijeća vještaka iz razloga ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kako stranka nije suglasna sa sastavom vijeća vještaka, vještačenje se odlaže, a stranci će naknadno biti dostavljen poziv za novo vještačenje.

Kako je stranka suglasna sa sastavom vijeća vještaka, predsjednik vijeća vještaka priopćava i obrazlaže nalaz i mišljenje koje

glasi: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Stranka izjavljuje da je suglasna s iznesenim nalazom i mišljenjem i da nema pitanja.

Stranka izjavljuje da nije suglasna s iznesenim nalazom i mišljenjem i da ima sljedeća pitanja: __________________________________________________________________________________________________________________________________

Na postavljena pitanja sljedeće je odgovorio predsjednik vijeća ______________, odnosno član vijeća _________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Predsjednik vijeća priopćava da vijeće i dalje ostaje pri navodima iz nalaza i mišljenja uz sljedeće obrazloženje:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Predsjednik vijeća priopćava da je potrebno izmijeniti nalaz i mišljenje u dijelu koji se odnosi na ___________________, te da izmijenjeni nalaz i mišljenje glasi: ____________________________________________________________________________________________________________________________

uz sljedeće obrazloženje predsjednika vijeća

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Prije zaključenja zapisnik je pročitan i na isti zapisnik nazočni nisu stavili primjedbe/ ______________ stavio je sljedeće primjedbe:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vještačenje je završeno u ______sati.

Stranka:Predsjednik vijeća:Članovi vijeća vještaka:
______________________

__________________

__________________


Obrazac HBZREV

PRVOSTUPANJSKO TIJELO VJEŠTAČENJA U POSTUPKU
REVIZIJE ZA PREGLED HRVATSKIH BRANITELJA IZ
DOMOVINSKOG RATA I OSOBA OBUHVAĆENIH ZAKONOM O HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVIMA NJIHOVIH OBITELJI

Klasa: ___________ Urbroj: ________________

U ______________ Datum: ________________

ZAPISNIK O VJEŠTAČENJU

sastavljen dana ___________________________ u prostorijama _________________ s početkom u ____________ sati.

Nazočni:

Stranka ________, ime roditelja _________, rođen ______ godine u _________, iz _______________, adresa _____________, osobna iskaznica broj ________________ izdana od ___________ nadnevka __________,

Opunomoćenik _____________, rođen _____________ godine u ____________, iz _______________, adresa _____________, osobna iskaznica broj _______________ izdana od __________ nadnevka __________ (punomoć u spisu predmeta), __________ vijeće viših vještaka – revizora u sastavu:

_________________________, predsjednik

_________________________, član

_________________________, član, svi ovlašteni viši vještaci – revizori, te su upozoreni da su predmet vještačenja dužni brižljivo razmotriti i u svom nalazu dužni su navesti sve što zapažaju i utvrde, a dužni su obrazloženo mišljenje iznijeti nepristrano i u skladu s pravilima medicinske znanosti i sukladno propisima, s tim da nalaz mogu dati i pojedinačno u slučaju međusobnog neslaganja.

Stranka izjavljuje da je suglasna – nije suglasna sa sastavom vijeća viših vještaka – revizora.

Stranka ističe da nije suglasna sa sastavom vijeća viših vještaka – revizora iz razloga _________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kako stranka nije suglasna sa sastavom vijeća viših vještaka – revizora, vještačenje se odlaže, a stranci će naknadno biti dostavljen poziv za novo vještačenje.

Kako je stranka suglasna sa sastavom vijeća viših vještaka – revizora, predsjednik vijeća priopćava i obrazlaže nalaz i mišljenje koje glasi: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Stranka izjavljuje da je suglasna s iznesenim nalazom i mišljenjem i da nema pitanja.

Stranka izjavljuje da nije suglasna s iznesenim nalazom i mišljenjem i da ima sljedeća pitanja: ___________________________________________________________________________________________________________________________________

Na postavljena pitanja sljedeće je odgovorio predsjednik vijeća ________________, odnosno član vijeća _____________________________________________________________________________________________________________________

Predsjednik vijeća priopćava da vijeće i dalje ostaje pri navodima iz nalaza i mišljenja uz sljedeće obrazloženje: ______________________________________________________________________________________________________________________

Predsjednik vijeća priopćava da je potrebno izmijeniti nalaz i mišljenje u dijelu koji se odnosi na ___________________, te da izmijenjeni nalaz i mišljenje glasi: _____________________________________________________________________________________________________________________________

uz sljedeće obrazloženje predsjednika vijeća

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Prije zaključenja zapisnik je pročitan i na isti zapisnik nazočni nisu stavili primjedbe/ ______________ stavio je sljedeće primjedbe:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vještačenje je završeno u ______sati.

Stranka:Predsjednik vijeća:Članovi vijeća viših vještaka – revizora:
_______________________________________
_________________

Obrazac HBZD

DRUGOSTUPANJSKO TIJELO VJEŠTAČENJA ZA PREGLED HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I OSOBA OBUHVAĆENIH ZAKONOM O HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVIMA NJIHOVIH OBITELJI

Klasa: ____________ Urbroj: ________________

U _______________ Datum: ________________

ZAPISNIK O VJEŠTAČENJU

sastavljen dana ________________ u prostorijama ____________ s početkom u ____________sati.

Nazočni:

Stranka ___________, ime roditelja _________, rođen ______________ godine u ______________, iz _____________, adresa_____________, osobna iskaznica broj _______________ izdana od _________________ nadnevka__________,

Opunomoćenik __________________, rođen _______________ godine u ________________, iz _______________, adresa_____________, osobna iskaznica broj__________________ izdana od _________________ nadnevka __________ (punomoć u spisu predmeta), __________ vijeće viših vještaka u sastavu:

_________________________, predsjednik

_________________________, član

_________________________, član, svi ovlašteni viši vještaci, te su upozoreni da su predmet vještačenja dužni brižljivo razmotriti i u svom nalazu dužni su navesti sve što zapažaju i utvrde, a dužni su obrazloženo mišljenje iznijeti nepristrano i u skladu s pravilima medicinske znanosti i sukladno propisima, s tim da nalaz mogu dati i pojedinačno u slučaju međusobnog neslaganja

Stranka izjavljuje da je suglasna – nije suglasna sa sastavom vijeća viših vještaka.

Stranka ističe da nije suglasna sa sastavom vijeća viših vještaka iz razloga ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kako stranka nije suglasna sa sastavom vijeća viših vještaka, vještačenje se odlaže, a stranci će naknadno biti dostavljen poziv za novo vještačenje.

Kako je stranka suglasna sa sastavom vijeća viših vještaka, predsjednik vijeća priopćava i obrazlaže nalaz i mišljenje koje glasi: __________________________________________________________________________________________________________

Stranka izjavljuje da je suglasna s iznesenim nalazom i mišljenjem i da nema pitanja.

Stranka izjavljuje da nije suglasna s iznesenim nalazom i mišljenjem i da ima sljedeća pitanja: ___________________________________________________________________________________________________________________________________

Na postavljena pitanja sljedeće je odgovorio predsjednik vijeća ________________, odnosno član vijeća ____________________________________________________________________

Predsjednik vijeća priopćava da vijeće i dalje ostaje pri navodima iz nalaza i mišljenja uz sljedeće obrazloženje: ______________________________________________________________________________________________________________________

Predsjednik vijeća priopćava da je potrebno izmijeniti nalaz i mišljenje u dijelu koji se odnosi na ___________________, te da izmijenjeni nalaz i mišljenje glasi: ____________________________________________________________________________________________________________________________

uz sljedeće obrazloženje predsjednika vijeća

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Prije zaključenja zapisnik je pročitan i na isti zapisnik nazočni nisu stavili primjedbe/ ______________ stavio je sljedeće primjedbe:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vještačenje je završeno u ______sati.

Stranka:Predsjednik vijeća:Članovi vijeća viših vještaka:
____________________________________________
______________________

Obrazac TSZ

NALAZ I MIŠLJENJE VIJEĆA VJEŠTAKA O TEŽIM SMETNJAMA U RAZVOJU DJETETA

1. DIJAGNOZE:

Latinski naziv bolestiPoglavljeŠifra

2. MIŠLJENJE

2.1. Sukladno članku 2. Pravilnika o uvjetima i postupku za stjecanje prava zaposlenog roditelja ili samozaposlenog roditelja djeteta s težim smetnjama u razvoju na dopust ili na rad u skraćenom radnom vremenu radi njege djeteta (»Narodne novine«, br. 18/09 i 25/09) vijeće vještaka daje mišljenje

– postoje teža tjelesna ili mentalna oštećenja ili teže psihičke bolesti zbog kojih dijete ne može samostalno izvoditi aktivnosti primjerene djetetovoj dobi te ovisi o pomoći druge osobe

– ne postoje teža tjelesna ili mentalna oštećenja ili teže psihičke bolesti zbog kojih dijete ne može samostalno izvoditi aktivnosti primjerene djetetovoj dobi te ovisi o pomoći druge osobe.

2.2. Sukladno članku 5. stavak 2. Pravilnika o uvjetima i postupku za stjecanje prava zaposlenog roditelja ili samozaposlenog roditelja djeteta s težim smetnjama u razvoju na dopust ili na rad u skraćenom radnom vremenu radi njege djeteta

– postoji teška bolest jednog od roditelja ili njegova ovisnost o pomoći druge osobe radi čega je na duže vrijeme spriječen ili u znatnoj mjeri ograničen u obavljanju svoje roditeljske skrbi

– ne postoji teška bolest jednog od roditelja ili njegova ovisnost o pomoći druge osobe radi čega je na duže vrijeme spriječen ili u znatnoj mjeri ograničen u obavljanju svoje roditeljske skrbi.

3. Obrazloženje mišljenja:

4. Postojanje potrebe ponovnog vještačenja

DA, obrazloženje s rokom

NE

5. Napomena

VIJEĆE VJEŠTAKA:

________________

Obrazac Č7

NALAZ I MIŠLJENJE VIJEĆA VJEŠTAKA O UTJECAJU ZDRAVSTVENOG STANJA NA TRAJNE POSLJEDICE ZA ŽIVOT I RAD OSIGURANIKA PREMA PROPISIMA IZ MIROVINSKOG OSIGURANJA

1. DIJAGNOZE:

Latinski naziv bolestiPoglavljeŠifra


2. MIŠLJENJE

– Kod osiguranika se utvrđuje da zdravstveno stanje, tj. bolest od koje boluje (bolest iz članka 7. stavka 1. Zakona o stažu osiguranja s povećanim trajanjem) uzrokuje trajne posljedice za život i rad i to od dana ___________________________________________.

(datum)

– Kod osiguranika zdravstveno stanje, tj. bolest nije takvog intenziteta da uzrokuje trajne posljedice za život i rad.

3. OBRAZLOŽENJE MIŠLJENJA

VIJEĆE VJEŠTAKA/VJEŠTAK:

________________________

Obrazac ZP/C

NALAZ I MIŠLJENJE O POSTOTKU TJELESNOG OŠTEĆENJA

SREDIŠNJA SLUŽBA – PODRUČNI URED

KLASA:

URBROJ:

Mjesto, datum

Vještak/vijeće vještaka Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, temeljem uvida u medicinsku dokumentaciju, dana __________ (datum), donosi

NALAZ I MIŠLJENJE

Kod _________________ (ime i prezime osiguranika, OIB) utvrđeno je tjelesno oštećenje ukupno ____ %, a od toga na donje ekstremitete ______%.

VJEŠTAK/ VIJEĆE VJEŠTAKA:

________________________