Pravilnik o stručnom osposobljavanju za obavljanje djelatnosti akvakulture

NN 56/2018 (20.6.2018.), Pravilnik o stručnom osposobljavanju za obavljanje djelatnosti akvakulture

Ministarstvo poljoprivrede

1143

Na temelju članka 21. stavka 7. Zakona o akvakulturi (»Narodne novine«, br. 130/17) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI AKVAKULTURE

Opće odredbe

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se:

1. program stručnog osposobljavanja za obavljanje djelatnosti akvakulture (u daljnjem tekstu: Program),

2. način izdavanja i sadržaj potvrde o osnovnoj stručnoj osposobljenosti za obavljanje djelatnosti akvakulture (u daljnjem tekstu: Potvrda o osnovnoj stručnoj osposobljenosti),

3. način izdavanja i sadržaj potvrde o dodatnom usavršavanju za obavljanje djelatnosti akvakulture (u daljnjem tekstu: Potvrda o dodatnom usavršavanju).

Program

Članak 2.

(1) Program obuhvaća osnovno stručno osposobljavanje i dodatno usavršavanje.

(2) Program iz stavka 1. ovoga članka nalazi se u prilogu ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Provedba stručnog osposobljavanja

Članak 3.

(1) Osnovno stručno osposobljavanje provodi se najmanje tri puta godišnje u vremenskim razmacima ne većim od četiri mjeseca ukoliko ima prijavljenih kandidata.

(2) Dodatno usavršavanje provodi se prema potrebi.

(3) Raspored (datum i mjesto) osnovnog stručnog osposobljavanja i dodatnog usavršavanja objavljuje se na mrežnim stranicama Hrvatske poljoprivredno-šumarske savjetodavne službe (u daljnjem tekstu: HPŠSS) najmanje 30 dana prije održavanja.

(4) Administrativne poslove organizacije i održavanja osnovnog stručnog osposobljavanja i dodatnog usavršavanja obavlja HPŠSS.

Prijava

Članak 4.

(1) Kandidat koji želi pristupiti osnovnom stručnom osposobljavanju ili dodatnom usavršavanju podnosi pismenu prijavu HPŠSS.

(2) Prijava iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati:

– ime i prezime,

– adresu prebivališta,

– OIB,

– kontakt (telefonski broj i adresu elektroničke pošte),

– tehnološku cjelinu iz posebnog dijela Programa osnovnog stručnog osposobljavanja za koju se kandidat prijavljuje ili

– tematsku cjelinu Programa dodatnog usavršavanja za koju se kandidat prijavljuje.

(3) Kandidat će nakon podnesene prijave biti obaviješten o literaturi za stručno osposobljavanje.

Potvrde

Članak 5.

(1) HPŠSS svakom kandidatu koji je završio osnovno stručno osposobljavanje izdaje Potvrdu o osnovnoj stručnoj osposobljenosti.

(2) HPŠSS svakom kandidatu koji je završio dodatno usavršavanje izdaje Potvrdu o dodatnom usavršavanju.

(3) Potvrde iz stavaka 1. i 2. ovoga članka ispunjavaju se elektronički i ispisuju računalnim ispisom.

Potvrda o osnovnoj stručnoj osposobljenosti

Članak 6.

Potvrda o osnovnoj stručnoj osposobljenosti sadrži sljedeće podatke:

– ime i prezime nositelja potvrde,

– adresu prebivališta nositelja potvrde,

– OIB nositelja potvrde,

– datum kada je nositelj potvrde završio osnovno stručno osposobljavanje,

– tehnološku cjelinu iz posebnog dijela osnovnog stručnog osposobljavanja za koju je provedeno stručno osposobljavanje

– datum izdavanja, te pečat i potpis ovlaštene osobe HPŠSS.

Potvrda o dodatnom usavršavanju

Članak 7.

Potvrda o dodatnom usavršavanju sadrži sljedeće podatke:

– ime i prezime nositelja potvrde,

– adresu prebivališta nositelja potvrde,

– OIB nositelja potvrde,

– datum kada je nositelj potvrde završio dodatno usavršavanje,

– tematsku cjelinu za koju je provedeno dodatno usavršavanje,

– datum izdavanja, te pečat i potpis ovlaštene osobe HPŠSS.

Članak 8.

HPŠSS vodi evidenciju o izdanim Potvrdama u elektroničkom obliku.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 9.

Stupanjem na snagu ovoga pravilnika prestaje važiti Pravilnik o ispitu za obavljanje uzgoja riba i drugih morskih organizama (»Narodne novine«, br. 76/11) te odredbe članaka 8. do 22. Pravilnika o akvakulturi (»Narodne novine«, br. 82/05, 59/09, 156/09, 53/10, 3/11 i 149/11).

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/18-01/10

Urbroj: 525-13/1256-18-7

Zagreb, 6. lipnja 2018.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske
i ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.

PRILOG

PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI AKVAKULTURE

1. OPĆI PODACI O PROGRAMU

1.1. Naziv programa

Program stručnog osposobljavanja za obavljanje djelatnosti akvakulture obuhvaća:

•     osnovno stručno osposobljavanje za obavljanje djelatnosti akvakulture

• dodatno usavršavanje za obavljanje djelatnosti akvakulture

1.2. Ciljna skupina korisnika

Osnovno stručno osposobljavanje za obavljanje djelatnosti akvakulture namijenjeno je osobama koje imaju namjeru obavljati djelatnost akvakulture kao vlasnici i/ili zaposlenici na uzgajalištu, a nisu stručno osposobljeni sukladno članku 21. Zakona o akvakulturi (»Narodne novine«, br. 130/17).

Osnovno stručno osposobljavanje provodit će se odvojeno za pojedine uzgojne tehnologije.

Dodatno usavršavanje za obavljanje djelatnosti akvakulture provodit će se prema interesu uzgajivača. Sukladno aktualnim izazovima u akvakulturi i sukladno strateškim odrednicama razvoja akvakulture na nacionalnoj razini i na razini EU s ciljem unapređenja primjene standarda zaštite okoliša i prirode, trženja i sigurnosti hrane u akvakulturi, HPŠSS će sukladno potrebama korisnika pripremiti i provoditi dodatno usavršavanje.

2. OSNOVNO STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI AKVAKULTURE

Osnovno stručno osposobljavanje obuhvaća:

• Dostavu literature i/ili dostavu referenci za literaturu

•     Konzultacije kandidata sa savjetnikom HPŠSS u razdoblju od primitka literature/referenci do predavanja, odnosno radionice

• Predavanja i/ili radionicu

• Izdavanje Potvrde o osnovnoj stručnoj osposobljenosti

2.1. Trajanje programa i način izvođenja

Kandidatu koji je podnio prijavu za osnovno stručno osposobljavanje dostavlja se potrebna literatura i/ili reference za literaturu najkasnije 15 dana prije datuma predavanja/radionice. Od primitka literature do predavanja/radionice kandidat može koristiti konzultacije HPŠSS do ukupno pet sati. Predviđeno trajanje jednodnevnih predavanja i/ili radionice je 8 sati.

2.2. Plan i program predavanja /radionice osnovnog stručnog osposobljavanja

2.2.1. Plan osnovnog stručnog osposobljavanja za obavljanje djelatnosti akvakulture

Redni brojNastavne cjelineBroj sati
1.Pregled svjetske, europske i hrvatske akvakulture1
2.Pregled propisa koji uređuju obavljanje djelatnosti akvakulture1
3.Dostava statističkih podataka o akvakulturi1
4.Korištenje EU fondova1
5.Posebni dio4
UKUPNO8


2.2.2 Program osnovnog stručnog osposobljavanja za obavljanje djelatnosti akvakulture

Program osnovnog stručnog osposobljavanja sastoji se od općeg i posebnog dijela. Opći dio istovjetan je za sve polaznike dok iz posebnog dijela Programa, koji uključuje različite tehnološke cjeline, polaznici kod prijave na osnovno stručno osposobljavanje odabiru određenu tehnološku cjelinu.

Opći dio

1. Pregled svjetske, europske i hrvatske akvakulture

2. Pregled propisa koji uređuju obavljanje djelatnosti akvakulture

3. Dostava statističkih podataka o akvakulturi

4. Korištenje EU fondova.

Posebni dio – osposobljavanje za određenu uzgojnu tehnologiju

1. Uzgoj u slatkim vodama – uzgoj hladnovodnih riba

– Uzgojne tehnologije

– Mrijest i uzgoj mlađi

– Nasad mlađi na uzgajalište

– Hranidba riba

– Sortiranje i manipulacija s ribom

– Zoohigijena i održavanje uzgajališta

– Izlov ribe za prodaju

– Sigurnost hrane i sljedivost

– Bolesti, preventiva i suzbijanje

– Dobrobit životinja

– Zaštita prirode i okoliša.

2. Uzgoj u slatkim vodama – uzgoj toplovodnih riba

– Uzgojne tehnologije

– Mrijest i uzgoj mlađi

– Nasad mlađi u ribnjake

– Hranidba riba

– Sortiranje i manipulacija s ribom

– Zoohigijena i održavanje ribnjaka

– Izlov ribe za prodaju

– Sigurnost hrane i sljedivost

– Bolesti, preventiva i suzbijanje

– Dobrobit životinja

– Zaštita prirode i okoliša.

3. Uzgoj morskih riba

– Uzgojne tehnologije

– Mrijest i uzgoj mlađi

– Nasad mlađi na uzgajalište

– Hranidba riba

– Sortiranje i manipulacija s ribom

– Zoohigijena i održavanje uzgajališta

– Izlov ribe za prodaju

– Sigurnost hrane i sljedivost

– Bolesti, preventiva i suzbijanje

– Dobrobit životinja

– Zaštita prirode i okoliša.

4. Uzgoj školjkaša

– Uzgojne tehnologije

– Mrijest i prikupljanje mlađi

– Nasad školjkaša na uzgojne instalacije

– Hranidba i prirast školjkaša, popunjenost međuljušturne šupljine s jestivim dijelom

– Sortiranje i ponovni nasad na uzgojne instalacije

– Zoohigijena i održavanje uzgajališta

– Izlov školjkaša za prodaju

– Sigurnost hrane i sljedivost

– Bolesti, preventiva i suzbijanje

– Zaštita prirode i okoliša.

5. Uzgoj ostalih vodenih organizama

– Prikaz uzgojnih tehnologija u vodenim sustavima

– Osnove za dobru higijensku praksu

– Sigurnost hrane i sljedivost

– Načela prevencije od bolesti i suzbijanje bolesti

– Zaštita prirode i okoliša.

2.2.3. Metode rada

• Predavanja, radionice

• Usmene i pismene konzultacije

• Upućivanje na relevantnu literaturu

• Izdavanje Potvrde o osnovnoj stručnoj osposobljenosti za obavljanje djelatnosti akvakulture.

3. DODATNO USAVRŠAVANJE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI AKVAKULTURE

Dodatno usavršavanje temelji se na uvođenju aktualnih tema i pitanja koja su usmjerena prvenstveno prema aktualnim strateškim odrednicama u unaprjeđenju proizvodnje, usklađivanju sa standardima ekološke održivosti i unaprjeđenju sigurnosti hrane u akvakulturi.

3.1. Program predavanja/radionice dodatnog usavršavanja

Program dodatnog usavršavanja za obavljanje djelatnosti akvakulture sastoji se od sljedećih tematskih cjelina:

• Prikaz aktualnih problema i razvojnih mogućnosti u akvakulturi

• Usklađivanje sa strateškim odrednicama razvoja akvakulture u RH i EU

• Primjenu standarda zaštite okoliša i prirode u akvakulturi

• Sigurnost hrane u akvakulturi.

3.2. Metode rada

• Predavanja, radionice

• Usmene i pismene konzultacije

• Upućivanje na relevantnu literaturu

• Izdavanje Potvrde o dodatnom usavršavanju za obavljanje djelatnosti akvakulture.