Odluka o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj godini 2018./2019.

NN 56/2018 (20.6.2018.), Odluka o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj godini 2018./2019.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

1145

Na temelju članka 134. stavka 5. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008., 86/2009., 92/2010., 105/2010. – ispr., 90/2011., 16/2012., 86/2012., 94/2013., 152/2014. i 7/2017.), ministrica znanosti i obrazovanja donosi

ODLUKU

O UVJETIMA ZA PRIJAM UČENIKA U UČENIČKE DOMOVE U ŠKOLSKOJ GODINI 2018./2019.

I.

Ovom odlukom utvrđuju se uvjeti za prijam učenika u učeničke domove u Republici Hrvatskoj u školskoj godini 2018./2019.

II.

Uslugama odgojnih aktivnosti, smještaja i prehrane učeničkoga doma mogu se koristiti redoviti učenici srednjih škola u Republici Hrvatskoj koji se školuju izvan mjesta stalnoga boravka i koji su hrvatski državljani, Hrvati iz drugih država, djeca državljana iz država članica Europske unije te strani državljani iz zemalja izvan Europske unije.

Učenički dom prima učenike strane državljane iz zemalja izvan Europske unije ako imaju reguliran status boravka sukladno zakonu kojim je uređen status stranaca, uz suglasnost osnivača.

Na nepopunjena mjesta učenički dom može primiti i studente hrvatskih visokih učilišta koji su hrvatski državljani ili Hrvati iz drugih država isključivo s liste prvenstva koju utvrde studentski centri te polaznike drugih škola, seminara i tečajeva, ako to ne ometa redoviti odgojni rad i život u učeničkome domu.

III.

Učenički dom prima učenike na smještaj za vrijeme trajanja upisanoga programa obrazovanja pod uvjetom da uspješno i redovito završavaju upisane razrede te poštuju pravila doma i odredbe sklopljenoga ugovora, a o čemu odlučuje odgajateljsko vijeće učeničkoga doma nakon temeljite analize ponašanja i uspjeha svakog učenika.

Sa svakim učenikom, studentom odnosno korisnikom programa i usluga učenički dom sklapa ugovor o međusobnim pravima i obvezama.

IV.

Ako se za smještaj u dom prijavi više učenika nego što ima raspoloživih mjesta, učenički dom obavlja odabir onih učenika koji ostvaruju uvjete izravnoga prijma, a zatim obavlja odabir ostalih učenika prema broju bodova na temelju postignutoga uspjeha u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja i prema socijalnome statusu.

V.

Pravo izravnoga prijma iz točke IV. ove odluke ostvaruju:

– učenici kojima su oba roditelja preminula;

– učenici koji su upisali program obrazovanja u školi koja u sastavu ima učenički dom

– učenici na temelju članka 126. Zakona o pravima hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji (»Narodne novine«, broj 121/2017.) – djeca smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, djeca nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i djeca hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata imaju pravo na izravan smještaj u učeničke domove ako im prihod po članu kućanstva ne prelazi 60% proračunske osnovice i pod drugim uvjetima određenim posebnim propisima kojima se uređuju uvjeti i način smještaja u učeničkim i studentskim domovima.

Za ostvarivanje navedenih prava iz ove točke učenik je dužan dokazati status odgovarajućim dokumentima nadležnih tijela.

VI.

Broj bodova za prijam ostalih učenika u učenički dom iz točke IV. ove odluke ostvaruje se na sljedeći način:

– učenik ostvaruje broj bodova u visini prosječne ocjene uspjeha u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja pomnožene s koeficijentom petnaest (15);

– učenik čiji je roditelj preminuo (što dokazuje preslikom smrtovnice) ostvaruje dodatnih deset (10) bodova;

– učenici na temelju članka 126. Zakona o pravima hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji (»Narodne novine«, broj 121/2017.) – ako ne udovoljavaju uvjetima za izravan smještaj u učeničke domove i djeca hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koji su u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovali najmanje 100 dana u borbenom sektoru imaju prednost pri smještaju u učeničke i studentske domove, ostvaruju dodatnih deset (10) bodova;

– učenici na temelju članka 48.e Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (»Narodne novine«, broj 33/1992., 57/1992., 77/1992., 58/1993., 2/1994., 76/1994., 108/1995., 108/1996., 82/2001., 94/2001., 103/2003. i 148/2013.) – djeca osoba poginulih, umrlih ili nestalih pod okolnostima iz članka 6., 7. i 8. ovoga zakona, djeca civilnih invalida rata čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz članka 8. ovoga zakona i djeca mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata I. skupine sa 100%-tnim oštećenjem organizma, koja imaju prednost pri smještaju u učeničke domove ako im redoviti mjesečni prihodi po članu kućanstva ne prelaze 60% proračunske osnovice, ostvaruju dodatnih deset (10) bodova;

– učenik čiji je roditelj mirnodopski vojni ili civilni invalid rata koji ima oštećenje organizma veće od 50%, ostvaruje dodatnih pet (5) bodova;

– učenik s posebnim socijalnim statusom ostvaruje dodatnih 10 bodova ako:

– živi uz jednoga i/ili oba roditelja s dugotrajnom teškom bolesti odnosno težim invaliditetom (što dokazuje liječničkom potvrdom o dugotrajnoj težoj bolesti jednoga i/ili obaju roditelja, odnosno odgovarajućim Rješenjem kojim je utvrđen postotak invaliditeta);

– živi uz dugotrajno nezaposlena oba roditelja, u smislu članka 2. Zakona o poticanju zapošljavanja (»Narodne novine«, broj 57/2012. i 120/2012.), (što dokazuje potvrdom o dugotrajnoj nezaposlenosti obaju roditelja iz područnoga ureda Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje);

– živi uz samohranoga roditelja (roditelj koji nije u braku i ne živi u izvanbračnoj zajednici, a sam se skrbi o svome djetetu i uzdržava ga) korisnika socijalne skrbi, u smislu članaka 4., 21. i 30. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, broj 157/2013., 152/2014. i 99/2015.) te posjeduje rješenje ili drugi upravni akt centra za socijalnu skrb ili nadležnoga tijela u jedinici lokalne ili područne (regionalne) jedinice i Grada Zagreba o pravu samohranoga roditelja kao korisnika socijalne skrbi (što dokazuje potvrdom o korištenju socijalne pomoći, rješenjem ili drugim upravnim aktom centra za socijalnu skrb ili nadležnoga tijela u jedinici lokalne ili područne /regionalne/ jedinice i Grada Zagreba o pravu samohranoga roditelja u statusu socijalne skrbi koje su izdale ovlaštene službe u zdravstvu, socijalnoj skrbi i/ili za zapošljavanje);

– učenici koji su u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja osvojili jedno od prvih triju mjesta na državnome i/ili međunarodnome natjecanju iz znanja i/ili natjecanju školskih sportskih društava ostvaruju dodatnih šest (6) bodova;

– učenik koji je u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja imao ocjenu iz vladanja uzorno ostvaruje pet (5) dodatnih bodova;

– učenik čiji se brat odnosno sestra (ili više njih) redovito školuje i stanuje izvan mjesta stalnog prebivališta ostvaruje pet (5) dodatnih bodova po broju braće i sestara.

Za ostvarivanje navedenih prava iz ove točke učenik je dužan dokazati status odgovarajućim dokumentima nadležnih tijela.

Ako je učenik sudjelovao na nekoliko natjecanja ili na natjecanjima iz više područja, vrsta i razina, boduje mu se najpovoljniji rezultat.

Uvjerenje o sudjelovanju ili diplomu o ostvarenome rezultatu na natjecanju za državno natjecanje izdaje Agencija za odgoj i obrazovanje, a za natjecanje školskih sportskih društava Hrvatski školski sportski savez.

Vrednuju se državna natjecanja iz znanja iz Kataloga natjecanja i smotri učenika i učenica osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske, koja se provode u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje, a koja je odobrilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, te međunarodna natjecanja koja verificira Agencija za odgoj i obrazovanje.

Vrednuju se natjecanja školskih sportskih društava koja su ustrojena prema Propisniku Državnog prvenstva školskih sportskih društava Republike Hrvatske pod nadzorom natjecateljskog povjerenstva Hrvatskoga školskoga sportskog saveza.

Iznimno, o posebnim uvjetima prijma u učenički dom pri rješavanju pojedinačnih slučajeva koji nisu utvrđeni točkama V. i VI. ove odluke ili se ne utvrde na temelju točke VII. ove odluke, odlučuje ravnatelj doma uz suglasnost županijskoga upravnog odjela nadležnog za obrazovanje, ureda državne uprave u županiji odnosno Gradskoga ureda za obrazovanje Grada Zagreba.

VII.

Na temelju mjerila iz točke V. i VI. ove odluke učenički dom utvrđuje svoja mjerila za prijam i boravak u domu kojima se prema vrsti doma i na prijedlog županijskoga upravnog odjela nadležnog za obrazovanje, ureda državne uprave u županiji odnosno Gradskoga ureda za obrazovanje Grada Zagreba utvrđuju i posebne prednosti za prijam po vrstama programa obrazovanja za potrebna zanimanja u županiji te drugi uvjeti prijma od općeg interesa u regiji.

Učenički domovi javno objavljuju natječaj za prijam učenika u učenički dom u kojem javno oglašavaju broj slobodnih mjesta i uvjete za prijam u školskoj godini 2018./2019. i to istodobno kada se objavljuje i natječaj za upis učenika u I. razred srednje škole.

Učenički domovi dogovaraju sadržaj natječaja s uredom državne uprave odnosno Gradskim uredom za obrazovanje Grada Zagreba, iz stavka 1. ove točke, i zajednički objavljuju u organizaciji županijskoga upravnog odjela.

VIII.

Učenici će se prijavljivati za prijam i upisivati u učeničke domove u školskoj godini 2018./2019. u ljetnome i jesenskome upisnom roku.

UPISNI ROKOVI

Ljetni upisni rok

IX.

Opis postupakaDatum
Prijava kandidata12. 7. 2018.
Objava konačnih ljestvica poretka učenika12. 7. 2018.

Upis u učenički dom

Učenik je dužan donijeti potvrdu o upisu u školu koja sadrži pečat škole i potpis ravnatelja ili potvrdu o mjestu koje je zauzeo na konačnoj ljestvici poretka (odnosno o ostvarenom pravu upisa), a koju je moguće ispisati izravno sa sučelja u Nacionalnom informacijskom sustavu prijava i upisa u srednje škole (NISpuSŠ).

13. 7. – 16. 7. 2018.
Objava slobodnih mjesta za jesenski rok16. 7. 2018.

Jesenski upisni rok

X.

Opis postupakaDatum
Prijava kandidata29. 8. 2018.

Objava konačnih ljestvica poretka učenika i upis u učenički dom

(U Učenik je dužan donijeti potvrdu o upisu u školu koja sadrži pečat škole i potpis ravnatelja ili potvrdu o mjestu koje je zauzeo na konačnoj ljestvici poretka (odnosno o ostvarenom pravu upisa), a koju je moguće ispisati izravno sa sučelja u Nacionalnom informacijskom sustavu prijava i upisa u srednje škole (NISpuSŠ).

30. 8. 2018.

XI.

Pisano izvješće o prijmu učenika u učeničke domove za školsku godinu 2018./2019. učenički domovi dostavljaju uredu državne uprave u županiji odnosno Gradskome uredu za obrazovanje Grada Zagreba te upravnome odjelu nadležnom za obrazovanje u županiji u utorak, 4. rujna 2018. godine, a uredi državne uprave odnosno Gradski ured za obrazovanje Grada Zagreba dostavljaju Ministarstvu znanosti i obrazovanja, Upravi za odgoj i obrazovanje (elektronički) u srijedu, 5. rujna 2018. godine.

Obrazac za izvješće o prijmu učenika u učenički dom utvrđuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

XII.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 602-03/18-06/00073

Urbroj: 533-05-18-0001

Zagreb, 4. lipnja 2018.

Ministrica

prof. dr. sc. Blaženka Divjak, v. r.