Naredba o dopuni Naredbe o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Istarske županije

NN 56/2018 (20.6.2018.), Naredba o dopuni Naredbe o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Istarske županije

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1147

Na temelju članka 44. stavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 56/16), a u svezi s Uredbom o razvrstaju luka otvorenih za javni promet i luka posebne namjene (»Narodne novine«, br. 110/04 i 82/07), ministar mora, prometa i infrastrukture, donosi

NAREDBU

O DOPUNI NAREDBE O RAZVRSTAJU LUKA OTVORENIH ZA JAVNI PROMET NA PODRUČJU ISTARSKE ŽUPANIJE

I.

U Naredbi o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Istarske županije (»Narodne novine«, br. 32/11, 124/15 i 122/16) točka I., podtočka 2. dopunjuje se na način da se iza rednog broja 31) dodaje redni broj »32) luka Santa Marina«.

II.

Ova Naredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 342-21/18-03/34

Urbroj: 530-03-1-2-1-18-2

Zagreb, 7. lipnja 2018.

Ministar
Oleg Butković, v. r.