Odluka o indikativnim iznosima tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina

NN 56/2018 (20.6.2018.), Odluka o indikativnim iznosima tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina

Hrvatska energetska regulatorna agencija

1150

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12) i članka 49. Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina (»Narodne novine«, broj 110/17), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na 16. sjednici Upravnog vijeća održanoj 15. lipnja 2018. donijela

ODLUKU

O INDIKATIVNIM IZNOSIMA TARIFNIH STAVKI ZA PRIHVAT I OTPREMU UKAPLJENOG PRIRODNOG PLINA

I.

Ovom Odlukom određuju se indikativni iznosi tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina za energetski subjekt LNG Hrvatska d.o.o., Radnička cesta 80, Zagreb, za razdoblje 2021. – 2040., sukladno Prilogu 1. koji je sastavni dio ove Odluke.

II.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o indikativnim iznosima tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina (»Narodne novine«, broj 27/18).

III.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-34/18-06/71

Urbroj: 371-01-18-4

Zagreb, 15. lipnja 2018.

Predsjednik Upravnog vijeća
Tomislav Jureković, dipl. ing., v. r.

PRILOG 1.

INDIKATIVNI IZNOSI TARIFNIH STAVKI ZA PRIHVAT I OTPREMU UKAPLJENOG PRIRODNOG PLINA ZA ENERGETSKI SUBJEKT LNG HRVATSKA d.o.o., RADNIČKA CESTA 80, ZAGREB, ZA RAZDOBLJE 2021. – 2040.

Scenarij prihvata
i otpreme UPP-a*
Jedinica (@NCV)2021.2022.2023.2024.2025.2026.2027.2028.2029.2030.
S1EUR/MWh1,391,391,391,391,391,391,391,391,391,39
S2EUR/MWh1,391,391,391,391,391,391,391,391,391,39
S3EUR/MWh1,371,371,371,371,371,371,371,371,371,37
S4EUR/MWh1,051,051,051,051,051,051,051,051,051,05
Scenarij prihvata
i otpreme UPP-a*
Jedinica (@NCV)2031.2032.2033.2034.2035.2036.2037.2038.2039.2040.
S1EUR/MWh1,391,391,391,391,391,391,391,391,391,39
S2EUR/MWh1,391,391,391,391,391,391,391,391,391,39
S3EUR/MWh1,371,371,371,371,371,371,371,371,371,37
S4EUR/MWh1,051,051,051,051,051,051,051,051,051,05

* S1 – scenarij S1 uz količinu plina od 1,50 mlrd. m³/god. (14,40 TWh)

S2 scenarij S2 uz količinu plina od 1,70 mlrd. m³/god. (16,32 TWh)

S3 scenarij S3 uz količinu plina od 2,00 mlrd. m³/god. (19,20 TWh)

S4 scenarij S4 uz količinu plina od 2,63 mlrd. m³/god. (25,23 TWh)