Zakon o terminalu za ukapljeni prirodni plin

NN 57/2018 (27.6.2018.), Zakon o terminalu za ukapljeni prirodni plin

HRVATSKI SABOR

1156

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O TERMINALU ZA UKAPLJENI PRIRODNI PLIN

Proglašavam Zakon o terminalu za ukapljeni prirodni plin, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 14. lipnja 2018.

Klasa: 011-01/18-01/64

Urbroj: 71-06-01/1-18-2

Zagreb, 18. lipnja 2018.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O TERMINALU ZA UKAPLJENI PRIRODNI PLIN

I. OPĆE ODREDBE

Predmet Zakona

Članak 1.

Ovim se Zakonom utvrđuje interes Republike Hrvatske, uređuje se supsidijarna primjena propisa, infrastruktura terminala za ukapljeni prirodni plin (u daljnjem tekstu: UPP) koja je od strateškog interesa za Republiku Hrvatsku, izdavanje koncesije na pomorskom dobru za realizaciju terminala za UPP i prateće infrastrukture, uključujući mjesto za opskrbu UPP-om u luci Rijeka, provedba izvlaštenja nekretnina, pravila i mjere prilikom realizacije terminala za UPP radi očuvanja sigurnosti opskrbe prirodnim plinom i tajnost podataka te se određuje investitor odnosno nositelj investicije projekta terminala za UPP na otoku Krku.

Primjena propisa

Članak 2.

(1) Na pitanja pomorskog dobra koja nisu uređena ovim Zakonom primjenjuju se odredbe propisa kojima se uređuje pomorsko dobro i morske luke.

(2) Na pitanja koncesije na pomorskom dobru koja nisu uređena ovim Zakonom primjenjuju se odredbe propisa kojima se uređuju koncesije i pomorsko dobro.

(3) Na pitanja tržišta plina koja nisu uređena ovim Zakonom primjenjuju se odredbe propisa kojima se uređuje tržište plina.

(4) Na pitanja izvlaštenja nekretnina radi gradnje, rekonstrukcije i održavanja terminala za UPP i mjesta za opskrbu UPP-om koja nisu uređena ovim Zakonom primjenjuju se odredbe propisa kojima se uređuje izvlaštenje.

(5) Na pitanja sigurnosti plovidbe i osiguranja koja nisu uređena ovim Zakonom primjenjuju se odredbe propisa kojima se uređuje sigurnost plovidbe i osiguranja.

(6) Na pitanja zaštite okoliša i prirode te održivog razvoja primjenjuju se odredbe propisa kojima se uređuje zaštita okoliša i prirode i održivi razvoj.

(7) Na pitanja prostornoga uređenja primjenjuju se odredbe propisa kojima se uređuje prostorno uređenje.

Definicije pojmova

Članak 3.

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju sljedeća značenja:

1. Agencija znači Hrvatska energetska regulatorna agencija

2. mjesto za opskrbu UPP-om znači objekt za opskrbu UPP-om koji se sastoji od fiksnog ili mobilnog objekta, objekta na moru ili drugih sustava

3. održavanje znači izvedba građevinskih i drugih radova na postojećoj građevini radi očuvanja temeljnih zahtjeva za građevinu tijekom njezina trajanja, kojima se ne mijenja usklađenost građevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgrađena

4. postrojenje znači skup svrhovito povezane opreme za obavljanje tehnološkog ili drugog procesa kojemu je namijenjena građevina

5. potprojekt gradnje mjesta za opskrbu UPP-om u luci Rijeka znači gradnja mjesta za opskrbu UPP-om u luci Rijeka-bazen Rijeka-područje Mlaka za daljnju distribuciju UPP-a, uključujući sve sustave i instalacije potrebne za rad mjesta za opskrbu UPP-om

6. projekt terminala za UPP na otoku Krku znači gradnja terminala za UPP na otoku Krku, uključujući infrastrukturu terminala za UPP iz članka 5. ovoga Zakona i potprojekt gradnje mjesta za opskrbu UPP-om u luci Rijeka

7. rekonstrukcija znači izvedba građevinskih i drugih radova na postojećoj građevini kojima se utječe na ispunjavanje temeljnih zahtjeva za tu građevinu ili kojima se mijenja usklađenost te građevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgrađena (dograđivanje, nadograđivanje, uklanjanje vanjskog dijela građevine, izvođenje radova radi promjene namjene građevine ili tehnološkog procesa i sl.), odnosno izvedba građevinskih i drugih radova na ruševini postojeće građevine

8. terminal za UPP znači terminal koji se koristi za ukapljivanje prirodnog plina ili prihvat, iskrcaj i ponovno uplinjavanje UPP-a, uključujući pomoćne usluge i privremeno skladištenje potrebno za postupak ponovnog uplinjavanja i daljnju otpremu u transportni sustav, ali isključujući dijelove terminala za UPP koji se koriste za skladištenje.

Interes Republike Hrvatske

Članak 4.

(1) Radi očuvanja sigurnosti opskrbe prirodnim plinom interes Republike Hrvatske je osigurati realizaciju projekta terminala za UPP na otoku Krku sukladno Strategiji energetskog razvoja Republike Hrvatske, Strategiji skladištenja prirodnog plina Europske unije i Strategiji sigurne opskrbe energijom Europske unije.

(2) Radi uvođenja UPP-a kao ekološki prihvatljivog pogonskog goriva u pomorskom, riječnom, željezničkom i cestovnom teretnom prometu interes Republike Hrvatske je osigurati realizaciju gradnje mjesta za opskrbu UPP-om u luci Rijeka-bazen Rijeka-područje Mlaka, kao potprojekta terminala za UPP na otoku Krku.

(3) Gradnja terminala za UPP na otoku Krku i mjesta opskrbe UPP-om u luci Rijeka je u interesu Republike Hrvatske.

(4) Realizacija projekta terminala za UPP na otoku Krku osigurat će novi dobavni pravac prirodnog plina te će diversificirati putove i izvore opskrbe prirodnim plinom na tržištu Republike Hrvatske i Europske unije, a što će bitno utjecati na sigurnost opskrbe prirodnim plinom.

(5) Radi osiguranja sigurnosti opskrbe iz stavka 1. ovoga članka odnosno realizacije projekta terminala za UPP na otoku Krku interes Republike Hrvatske je osigurati provedbu preventivne mjere sigurnosti opskrbe u skladu s člankom 10. ovoga Zakona.

II. PROJEKT TERMINALA ZA UPP NA OTOKU KRKU

Infrastruktura i mjesto za opskrbu UPP-om

Članak 5.

(1) Infrastruktura terminala za UPP na otoku Krku uključuje sljedeće:

– terminal za UPP

– postrojenja za ukapljivanje UPP-a

– postrojenja za uplinjavanje UPP-a

– fiksna i mobilna infrastruktura na kopnu ili moru za skladištenje UPP-a

– fiksna i mobilna infrastruktura na kopnu ili moru za daljnju distribuciju UPP-a

– fiksna i mobilna infrastruktura na kopnu ili moru za upotrebu UPP-a u prometu

– postrojenja za primjenu rashladne energije UPP-a

– postrojenja za primjenu UPP-a u energetske svrhe

– postrojenja za primjenu UPP-a kao sirovine

– prateća instalacija i sustavi na kopnu ili moru potrebni za rad s UPP-om / potrebni za rad UPP infrastrukture

– energana za proizvodnju električne i toplinske energije u okviru obuhvata terminala za UPP, iz koje će se toplinska energija koristiti za uplinjavanje UPP-a, s transportom proizvedene električne energije u mrežu

– sva infrastruktura izvan obuhvata zahvata terminala za UPP koja je potrebna za njegov rad (priključni plinovod za otpremu plina iz terminala za UPP u transportni sustav, magistralni plinovodi kao sastavni dijelovi transportnog sustava, uključujući kompresorske stanice kojima se transportira plin iz terminala za UPP, dalekovodi, vodoopskrbni sustavi, odvodnja otpadnih voda i slično).

(2) Radi omogućavanja prometovanja cestovnih i željezničkih vozila i plovila pogonjenih UPP-om glavnim cestovnim prometnim pravcima, pomorskim i unutarnjim plovnim putovima Republike Hrvatske, sukladno propisu kojim se uređuje uspostava infrastrukture za alternativna goriva za mjesta za opskrbu UPP-om, određeni su prometni pravci, morske luke, kao i luke unutarnjih voda za smještaj UPP infrastrukture te je za mjesto opskrbe UPP-om određena luka Rijeka koje čini infrastrukturu terminala za UPP.

Investitor

Članak 6.

(1) Za nositelja investicije projekta terminala za UPP na otoku Krku određuje se društvo LNG Hrvatska d.o.o. (MB: 080733282, OIB: 53902625891) (u daljnjem tekstu: investitor).

(2) Promjenu vlasničke strukture investitora uređuje Vlada Republike Hrvatske odlukom ili zaključkom o promjeni vlasničke strukture na prijedlog ministarstva nadležnog za energetiku.

(3) Investitor će realizirati projekt terminala za UPP na otoku Krku kroz:

1. gradnju terminala za UPP u dvije faze:

– gradnja plutajućeg terminala za UPP u prvoj fazi

– gradnja kopnenog terminala za UPP u drugoj fazi

2. gradnju mjesta za opskrbu UPP-om u luci Rijeka.

(4) Plutajući terminal za UPP, financiran bespovratnim sredstvima Europskog fonda CEF, investitor ne smije otuđiti u desetogodišnjem razdoblju od dana puštanja u rad terminala za UPP.

Koncesija na pomorskom dobru

Članak 7.

(1) Ovim Zakonom Republika Hrvatska daje koncesiju na pomorskom dobru u svrhu gradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene industrijske luke terminal za UPP, Omišalj, otok Krk na dijelu k. o. Omišalj – Njivice, investitoru iz članka 6. stavka 1. ovoga Zakona.

(2) Investitor iz članka 6. stavka 1. ovoga Zakona utvrđuje se kao ovlaštenik koncesije na pomorskom dobru (kopneni i morski dio) koje se daje u koncesiju u svrhu gradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene industrijske luke terminal za UPP, Omišalj, otok Krk na dijelu k. o. Omišalj – Njivice.

(3) Ovim Zakonom daje se ovlaštenje Lučkoj upravi Rijeka da investitoru iz članka 6. stavka 1. ovoga Zakona dodijeli koncesiju i zaključi ugovor o koncesiji u svrhu gradnje mjesta opskrbe UPP-om u luci Rijeka-bazen Rijeka-područje Mlaka u svrhu omogućavanja daljnje distribucije UPP-a.

(4) Gospodarsko korištenje pomorskog dobra daje se u svrhu obavljanja energetske djelatnosti upravljanja terminalom za UPP te će investitor iz članka 6. stavka 1. ovoga Zakona za obavljanje lučkih djelatnosti zaključiti ugovore s društvima registriranim i specijaliziranim za obavljanje tih djelatnosti uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za pomorstvo.

(5) Područje pomorskog dobra (kopneni i morski dio) koje se daje u koncesiju u svrhu gradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene industrijske luke terminal za UPP, Omišalj, otok Krk na dijelu k. o. Omišalj – Njivice obilježeno je poligonom određenim koordinatnim točkama izraženim u HTRS96 projekciji kako slijedi:

Kopneni dio lučkog područja – lučkog bazena
(omeđen od točke 1 do točke 37)
TOČKAEN
1345 755,595 008 717,28
2345 758,875 008 712,20
3345 762,285 008 706,91
4345 744,285 008 689,95
5345 734,025 008 667,35
6345 741,415 008 642,84
7345 737,095 008 620,35
8345 720,205 008 605,50
9345 717,625 008 578,17
10345 712,085 008 568,01
11345 683,965 008 545,35
12345 677,015 008 548,30
13345 675,435 008 550,51
14345 672,985 008 551,47
15345 665,215 008 551,05
16345 660,465 008 553,33
17345 658,615 008 556,75
18345 656,095 008 557,57
19345 652,965 008 556,01
20345 639,625 008 553,79
21345 631,905 008 556,03
22345 627,335 008 554,71
23345 608,815 008 540,50
24345 594,195 008 540,32
25345 583,475 008 537,13
26345 576,825 008 527,69
27345 565,145 008 499,51
28345 560,755 008 491,42
29345 550,515 008 488,51
30345 544,345 008 481,97
31345 540,105 008 473,28
32345 535,325 008 451,82
33345 533,535 008 443,81
34345 533,125 008 394,51
35345 541,195 008 375,22
36345 537,975 008 372,49
37345 533,395 008 368,60


Morski dio lučkog područja – lučkog bazena
(omeđen od točke 37, preko točaka A, B, C, D, E i F do točke 1)
TOČKAEN
37345 533,395 008 368,60
A345 477,725 008 361,98
B345 375,225 008 349,78
C345 215,675 008 409,80
D345 225,745 008 496,14
D1345 234,855 008 574,35
D2345 610,035 008 935,83
E345 640,655 008 895,90
F345 686.115 008 824.91
1345 755,595 008 717,28

(6) Površina pomorskog dobra – lučkog područja koje se daje u koncesiju ukupno iznosi 172.820 m², od čega je 11.298 m² kopneni prostor, a 161.522 m² morski akvatorij.

(7) Koncesija se daje na razdoblje od 99 godina, računajući od dana sklapanja ugovora o koncesiji.

(8) Ovim Zakonom ovlašćuje se ministar nadležan za pomorstvo da u ime Republike Hrvatske u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona zaključi ugovor o koncesiji kojim će se detaljnije urediti prava i obveze davatelja koncesije i investitora.

Koncesijska naknada

Članak 8.

(1) Godišnja koncesijska naknada od dana sklapanja ugovora do 25 godina trajanja ugovora utvrđuje se kako slijedi:

– stalni dio u iznosu 2,00 kune po metru četvornom dodijeljenog pomorskog dobra

– promjenjivi dio u iznosu od 0,05 kune po MWh plina isporučenog u plinski transportni sustav.

(2) Godišnja koncesijska naknada za razdoblje od 25. godine trajanja ugovora do 50. godine trajanja ugovora utvrđuje se kako slijedi:

– stalni dio u iznosu 4,00 kune po metru četvornom dodijeljenog pomorskog dobra

– promjenjivi dio u iznosu od 0,10 kune po MWh plina isporučenog u plinski transportni sustav.

(3) Godišnja koncesijska naknada za razdoblje od 50. godine trajanja ugovora do 99. godine trajanja ugovora utvrđuje se kako slijedi:

– stalni dio u iznosu 8,00 kune po metru četvornom dodijeljenog pomorskog dobra

– promjenjivi dio u iznosu od 0,20 kune po MWh plina isporučenog u plinski transportni sustav.

(4) Godišnja koncesijska naknada uplaćuje se u korist proračuna županije i općine kako slijedi:

– jedna trećina uplaćuje se u korist županije

– dvije trećine uplaćuju se u korist općine.

(5) Godišnja koncesijska naknada usklađuje se svakih pet godina s tečajem eura objavljenim od Hrvatske narodne banke ako tečajna razlika iznosi manje ili više od 3 % od tečaja na dan zaključenja ugovora o koncesiji.

Pomorski objekti za prihvat, iskrcaj, skladištenje i uplinjavanje UPP-a

Članak 9.

(1) Pomorski objekt za prihvat, iskrcaj, skladištenje i uplinjavanje UPP-a mora biti upisan u odgovarajući hrvatski upisnik.

(2) Na obvezna osiguranja i oslobođenje od plaćanja poreza na dohodak osoba ukrcanih na pomorske objekte iz stavka 1. ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju odredbe propisa kojim se uređuje pomorstvo, a koje uređuju obvezna osiguranja i oslobođenje od plaćanja poreza na dohodak članova posade brodova u međunarodnoj plovidbi.

Osiguranje

Članak 10.

Investitor je obvezan imati važeće police osiguranja kojima se osiguravaju odgovornost za štete prouzročene s terminala za UPP, imovina investitora i trećih osoba, zdravlje i sigurnost radnika investitora i trećih osoba, odnosno bilo koji drugi rizici koji mogu proizaći iz obavljanja djelatnosti upravljanja terminalom za UPP pri čemu je dužan poštovati propise kojima se uređuje osiguranje.

Izvlaštenje nekretnina

Članak 11.

(1) Gradnja, rekonstrukcija i održavanje terminala za UPP je u interesu Republike Hrvatske.

(2) Nekretnine koje su potrebne za gradnju, rekonstrukciju i održavanje terminala za UPP izvlašćuju se u korist Republike Hrvatske.

(3) Prijedlog za izvlaštenje nekretnina iz stavka 2. ovoga članka u ime i za račun Republike Hrvatske podnosi investitor iz članka 6. stavka 1. ovoga Zakona.

Preventivne mjere za sigurnost opskrbe

Članak 12.

(1) Sukladno Uredbi (EU) 2017/1938 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2017. o mjerama zaštite sigurnosti opskrbe plinom i stavljanjem izvan snage Uredbe (EU) br. 994/2010 (Tekst značajan za EGP) preventivne mjere za sigurnost opskrbe uključuju i mjere diversifikacije putova i izvora opskrbe prirodnim plinom.

(2) Realizacija projekta terminala za UPP na otoku Krku identificirana je kao glavna mjera diversifikacije putova i izvora opskrbe prirodnim plinom.

(3) Radi osiguranja mjere iz stavka 2. ovoga članka Agencija može odlukom odrediti visinu i način prikupljanja naknade za sigurnost opskrbe prema zahtjevu operatora transportnog sustava, a nastavno na prijedlog operatora terminala za UPP.

(4) Operator terminala za UPP upućuje prijedlog naknade iz stavka 3. ovoga članka operatoru transportnog sustava do 15. studenoga tekuće godine na temelju plana poslovanja za iduću godinu u slučaju da je zbog zakupa kapaciteta terminala za UPP nižeg od planiranog, očekivani prihod operatora terminala za UPP niži od planiranog dozvoljenog prihoda određenog odlukom Agencije o iznosima tarifnih stavki za prihvat i otpremu UPP-a koja se donosi sukladno propisu kojim se uređuje tržište plina.

(5) Visinu naknade iz stavka 3. ovoga članka utvrđuje Agencija na godišnjoj razini, prema zahtjevu operatora transportnog sustava, a na temelju prijedloga operatora terminala za UPP iz stavka 4. ovoga članka, odlukom do 15. prosinca tekuće godine za iduću godinu.

(6) Operator transportnog sustava prikuplja naknadu za sigurnost opskrbe te je isplaćuje u korist operatora terminala za UPP.

Tajnost podataka

Članak 13.

U postupanju s podacima koji su klasificirani stupnjem tajnosti sukladno propisu kojim se uređuje tajnost podataka primjenjuju se mjere i standardi propisani zakonskim i podzakonskim aktima koji uređuju područja informacijske sigurnosti.

Nadzor

Članak 14.

Nadzor nad provedbom ovoga Zakona provodi ministarstvo nadležno za energetiku.

III. PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 15.

U skladu s člankom 7. stavkom 8. ovoga Zakona ministar nadležan za pomorstvo dužan je zaključiti ugovor o koncesiji s investitorom u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 16.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članka 12. stavka 5. ovoga Zakona koji stupa na snagu 1. studenoga 2019.

Klasa: 022-03/18-01/58

Zagreb, 14. lipnja 2018.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.