Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o društveno poticanoj stanogradnji

NN 57/2018 (27.6.2018.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o društveno poticanoj stanogradnji

HRVATSKI SABOR

1157

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRUŠTVENO POTICANOJ STANOGRADNJI

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o društveno poticanoj stanogradnji, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 14. lipnja 2018.

Klasa: 011-01/18-01/65

Urbroj: 71-06-01/1-18-2

Zagreb, 18. lipnja 2018.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRUŠTVENO POTICANOJ STANOGRADNJI

Članak 1.

U Zakonu o društveno poticanoj stanogradnji (»Narodne novine«, br. 109/01., 82/04., 76/07., 38/09., 86/12., 7/13. i 26/15.) članak 4. mijenja se i glasi:

»(1) Republika Hrvatska za poticanje stanogradnje prema ovome Zakonu osigurava financijska sredstva u državnom proračunu na glavi Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (u daljnjem tekstu: APN) koja se doznačuju nositeljima investitorskih poslova.

(2) APN će sredstva iz stavka 1. ovoga članka doznačiti javnoj ustanovi ako su ispunjeni uvjeti iz članka 10.a stavka 5. i članka 29. stavaka 5., 6. i 7. ovoga Zakona.

(3) Dio sredstava za namjenu iz stavka 1. ovoga članka osigurava se i povratima prije danih kredita i prihodima od najma. Ova sredstva APN i javne ustanove uplaćuju tromjesečno u državni proračun i namjenski su prihod APN-a.

(4) Uz financijska sredstva iz stavka 1. ovoga članka, Republika Hrvatska može za izgradnju stanova osigurati i građevinsko zemljište, opremu za stanovanje i druga sredstva, posebice radi rješavanja stambenih potreba djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika te drugih državnih i javnih službenika i namještenika, i u kojem slučaju o kupnji i načinu korištenja tih stanova, odnosno prvenstvu na kupnju stana odlučuje Vlada Republike Hrvatske ili od nje ovlašteno tijelo ili osoba.

(5) U pogledu sredstava za izgradnju stanova iz stavka 3. ovoga članka na odgovarajući način primjenjuju se odredbe ovoga Zakona koje se odnose na javna sredstva jedinice lokalne samouprave.«.

Članak 2.

U članku 5. stavku 2. brojka: »45%« zamjenjuje se brojkom: »50%«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Cijena građenja u smislu odredbe stavka 3. ovoga članka podrazumijeva sve troškove izvedbe građevinskih i drugih radova (pripremni, zemljani, konstrukcijski, instalaterski, završni te ugradnja građevnih proizvoda, opreme ili postrojenja) u vezi s građenjem stanova, odnosno stambenih zgrada, uključujući porez na dodanu vrijednost, osim troškova koji se odnose na zemljište, uređenje komunalne infrastrukture i priključke građevine na infrastrukturu.«.

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Troškovi izrade projektno-tehničke dokumentacije, stručni nadzor nad građenjem te vodni doprinos ostali su troškovi koji ne mogu biti viši od 10% etalonske cijene građenja.«.

Članak 3.

U članku 6. stavcima 3. i 4. riječ: »Agencija« u određenom padežu zamjenjuje se riječima: »APN, odnosno javna ustanova« u odgovarajućem padežu.

Članak 4.

U članku 7. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ukupna vrijednost građevinskog zemljišta, uređenja komunalne infrastrukture i ostalih troškova (troškovi izrade projekt­no-tehničke dokumentacije, stručnog nadzora nad gradnjom i dr.) i priključaka na infrastrukturu sadržana u prodajnoj cijeni m2 stana ne može biti viša od 50% etalonske cijene građenja.«

Članak 5.

U članku 9. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Nositelji investitorskih poslova u vezi s izgradnjom, najmom i prodajom stanova su APN i javne ustanove.«

Članak 6.

U članku 9.a stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) APN u obavljanju poslova iz članka 9. ovoga Zakona posluje u svoje ime, a za račun Republike Hrvatke.«.

U stavku 2. riječ: »Agencija« zamjenjuje se riječju: »APN«.

Članak 7.

U članku 10. stavcima 1. i 2. riječ: »Agencija« zamjenjuje se riječju: »APN«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) APN je dužan iz financijskih sredstava osiguranih na njegovim pozicijama u državnom proračunu Republike Hrvatske, kada je nositelj investitorskog posla, osigurati financiranje izgradnje građevine do potpune dovršenosti ako pojedini sudionici u izgradnji nisu izvršili svoje ugovorne obveze ili dio zgrade nije pravodobno prodan i zbog drugih nepredviđenih okolnosti.«.

Članak 8.

Naslov iznad članka 10.a mijenja se i glasi: »JAVNA USTANOVA«.

Članak 10.a mijenja se i glasi:

»(1) Za obavljanje poslova iz članka 9. ovoga Zakona jedinica lokalne samouprave može osnovati javnu ustanovu.

(2) Javna ustanova iz stavka 1. ovoga članka posluje prema zakonu kojim se uređuju ustanove, i to u svoje ime, a za račun jedinice lokalne samouprave.

(3) Javna ustanova iz stavka 1. ovoga članka dužna je do 30. rujna tekuće godine izraditi Program POS-a za sljedeću godinu i dostaviti ga na suglasnost ministru nadležnom za poslove graditeljstva, a koji se u roku od 30 dana od dana dostave Programa POS-a na njega očituje.

(4) Javna ustanova u izgradnji stanova posluje javnim sredstvima i sredstvima koja se pribavljaju na tržištu kapitala od poslovnih banaka i drugih financijskih institucija, od kupaca stanova te drugih osoba koje prema odredbama ovoga Zakona mogu sudjelovati u osiguranju sredstava za izgradnju stanova.

(5) Financijsko poslovanje u vezi s izgradnjom svake pojedine građevine javna ustanova vodi odvojeno i dužna je o utrošku javnih sredstava redovito kvartalno izvještavati APN.

(6) Jedinica lokalne samouprave u čijoj je nadležnosti javna ustanova dužna je iz financijskih sredstava osiguranih u svom proračunu financirati izgradnju građevine do potpune dovršenosti ako pojedini sudionici u izgradnji nisu izvršili svoje ugovorne obveze ili dio zgrade nije pravodobno prodan i zbog drugih nepredviđenih okolnosti.«.

Članak 9.

U članku 11. stavcima 1. i 2. riječ: »Agencija« zamjenjuje se riječima: »APN, odnosno javna ustanova«.

Članak 10.

U članku 12. riječ: »Agenciji« zamjenjuje se riječima: »APN-u, odnosno javnoj ustanovi«.

Članak 11.

U članku 13. riječ: »Agencija« zamjenjuje se riječima: »APN, odnosno javna ustanova«.

U podstavcima 1. i 2. brojka: »20%« zamjenjuje se brojkom: »25%«.

Članak 12.

Članak 14. mijenja se i glasi:

»Dio financijskih sredstava potrebnih za izgradnju stanova APN, odnosno javna ustanova pribavlja i na tržištu kapitala od poslovnih banaka, stambenih štedionica i drugih financijskih institucija (u daljnjem tekstu: banke), putem kredita odobrenih građanima u skladu sa sporazumom o poslovnoj suradnji između APN-a, odnosno javne ustanove i banke ili se APN, odnosno javna ustanova neposredno zadužuje kod banaka.«.

Članak 13.

U članku 15. stavku 2. riječ: »Agencije« zamjenjuje se riječima: »APN-a, odnosno javne ustanove«.

Članak 14.

U članku 16. stavku 2. riječ: »Agencija« zamjenjuje se riječima: »APN, odnosno javna ustanova«.

Članak 15.

U članku 16.a stavcima 3. i 5. riječ: »Agencija« zamjenjuje se riječima: »APN, odnosno javna ustanova«.

Članak 16.

U članku 17. stavcima 1., 3., 4. i 5. riječ: »Agencija« u određenom padežu zamjenjuje se riječima: »APN, odnosno javna ustanova« u odgovarajućem padežu.

Članak 17.

U članku 17.a stavku 1. riječ: »Agencija« u određenom padežu zamjenjuje se riječima: »APN, odnosno javna ustanova« u odgovarajućem padežu.

U podstavku 2. brojka: »20%« zamjenjuje se brojkom: »25%«.

U stavku 2. riječ: »Agencija« zamjenjuje se riječima: »APN, odnosno javna ustanova«.

Članak 18.

U članku 19. stavku 1. riječ: »Agencija« zamjenjuje se riječima: »APN, odnosno javna ustanova«.

U stavku 2. brojka: »40%« zamjenjuje se brojkom: »50%«.

U stavcima 3. i 4. riječ: »Agencija« zamjenjuje se riječima: »APN, odnosno javna ustanova«.

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Izrada kalkulacije povratnog priljeva sredstava s rokom povrata uloženih javnih sredstava iz stavka 4. ovoga članka nije potrebna u slučaju gradnje stanova za djelatne vojne osobe, policijske službenike te druge državne i javne službenike i namještenike.«.

Članak 19.

U članku 20. stavcima 1., 2., 3. i 4. riječ: »Agencija« u određenom padežu zamjenjuje se riječima: »APN, odnosno javna ustanova« u odgovarajućem padežu.

Članak 20.

U članku 21. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Prvenstvo na kupnju stana, neovisno o načinu plaćanja, imaju:

– osobe koje kupuju stan u skladu s odredbom članka 3. stavka 3. ovoga Zakona,

– građani koji prvi put stječu stan u vlasništvo za potrebe svog stanovanja.«.

Članak 21.

U članku 22. riječ: »Agencija« u određenom padežu zamjenjuje se riječima: »APN, odnosno javna ustanova« u odgovarajućem padežu.

Članak 22.

U članku 23. stavcima 2., 3. i 6. riječ: »Agencija« u određenom padežu zamjenjuje se riječima: »APN, odnosno javna ustanova« u odgovarajućem padežu.

Članak 23.

U članku 24. stavcima 1., 3. i 4. riječ: »Agencija« u određenom padežu zamjenjuje se riječima: »APN, odnosno javna ustanova« u odgovarajućem padežu.

Članak 24.

U članku 26. stavku 2. riječ: »Agencije« zamjenjuje se riječima: »APN-a, odnosno javne ustanove«.

Stavak 4. briše se.

Članak 25.

U članku 27. stavcima 1. i 3. riječ: »Agencija« u određenom padežu zamjenjuje se riječima: »APN, odnosno javna ustanova« u odgovarajućem padežu.

Članak 26.

U članku 28.a riječ: »Agencija« u određenom padežu zamjenjuje se riječima: »APN, odnosno javna ustanova« u odgovarajućem padežu.

Članak 27.

U članku 28.b stavku 1. riječ: »Agencija« zamjenjuje se riječima: »APN, odnosno javna ustanova«.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Prvenstvo za najam stana imaju osobe koje podnose zahtjev za najam stana u skladu s odredbom članka 3. stavka 3. ovoga Zakona.«.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 28.

U članku 28.c riječ: »Agencije« zamjenjuje se riječima: »APN-a, odnosno javne ustanove«.

Članak 29.

Članak 29. mijenja se i glasi:

»(1) Sredstva od prodaje i najma nekretnina namjenski su prihod APN-a, odnosno javne ustanove.

(2) Sredstva od prodaje i najma stanova, poslovnih prostora, garaža i garažno-parkirnih mjesta koja na temelju ovoga Zakona pripadaju Republici Hrvatskoj, odnosno jedinicama lokalne samouprave, kao i preostala sredstva nakon podmirenja ukupnih troškova izgradnje APN, odnosno javna ustanova koristi za daljnje poticanje stanogradnje.

(3) Sredstva od prodaje i najma stanova, poslovnih prostora, garaža i garažno-parkirnih mjesta koja pripadaju jedinici lokalne samouprave APN, odnosno javna ustanova doznačuje toj jedinici u njezin proračun prema izvršenim uplatama kupaca, u pravilu tromjesečno ili u slučaju najma na način određen člankom 6. ovoga Zakona.

(4) APN, odnosno javna ustanova dužna je voditi cjelovitu evidenciju prodanih stanova i drugih nekretnina te stanova danih u najam, pratiti obročnu otplatu i naplatu najamnine, kao i povrat javnih sredstava, voditi evidenciju o naplati, uplaćenim sredstvima te prispjelim financijskim i drugim obvezama u vezi s poticanjem stanogradnje prema ovome Zakonu.

(5) Sredstva od prodaje i najma stanova, poslovnih prostora, garaža i garažno-parkirnih mjesta koja na temelju ovoga Zakona pripadaju Republici Hrvatskoj, kao i preostala sredstva nakon podmirenja ukupnih troškova izgradnje javna ustanova doznačuje Republici Hrvatskoj u državni proračun prema izvršenim uplatama kupaca i najmoprimaca.

(6) Javna ustanova dužna je za svaku građevinu prije početka gradnje dostaviti APN-u Plan povrata javnih sredstava koja je osigurala Republika Hrvatska.

(7) Javna ustanova dužna je tromjesečno dostaviti APN-u izvješće o realizaciji Plana povrata javnih sredstava koja je osigurala Republika Hrvatska, a prema ostvarenom prihodu od prodaje i naj­ma stanova, poslovnih prostora, garaža i garažno-parkirnih mjesta.

(8) Ako javna ustanova nije doznačila povrat javnih sredstava iz stavka 5. ovoga članka ili nisu dostavljeni dokumenti iz stavaka 6. i 7. ovoga članka, gubi pravo na doznaku javnih sredstava iz državnog proračuna, o čemu će APN sukladno odredbi članka 31. ovoga Zakona obavijestiti ministarstvo nadležno za graditeljstvo, Ministarstvo financija i Državni ured za reviziju.«.

Članak 30.

U članku 30. stavku 3. riječ: »Agencija« zamjenjuje se riječju: »APN«.

Članak 31.

U članku 30.a stavcima 2., 4. i 5. riječ: »Agencija« u određenom padežu zamjenjuje se riječju: »APN« u odgovarajućem padežu.

Članak 32.

Iza članka 30.a dodaje se članak 30.b koji glasi:

»Članak 30.b

(1) Ako APN sudjeluje u izgradnji stanova za najam u svojem vlasništvu radi rješavanja stambenih potreba djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika te drugih državnih i javnih službenika i namještenika, APN ih daje u najam na određeno vrijeme, sukladno pravilniku kojim se propisuju podrobniji uvjeti, mjerila i postupak davanja u najam stanova, kao i osnovna oprema tih stanova za stanovanje.

(2) Pravilnik iz stavka 1. ovoga članka donosi ministar nadležan za poslove graditeljstva.«.

Članak 33.

U članku 31. stavku 2. riječ: »Agencije« zamjenjuje se riječima: »APN-a i javnih ustanova«.

PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 34.

Ministar nadležan za poslove graditeljstva donijet će pravilnik iz članka 32. ovoga Zakona u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 35.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/18-01/19

Zagreb, 14. lipnja 2018.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.