Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture

NN 57/2018 (27.6.2018.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture

HRVATSKI SABOR

1158

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UNAPREĐENJU PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 14. lipnja 2018.

Klasa: 011-01/18-01/66

Urbroj: 71-06-01/1-18-2

Zagreb, 18. lipnja 2018.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UNAPREĐENJU PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE

Članak 1.

U Zakonu o unapređenju poduzetničke infrastrukture (»Narodne novine«, br. 93/13., 114/13. i 41/14.) članak 3. mijenja se i glasi:

»Sukladno odredbama članka 2. stavka 2. ovoga Zakona poduzetnička infrastruktura definira se kako slijedi:

1. PODUZETNIČKE ZONE – infrastrukturno opremljena područja definirana prostornim planovima, namijenjena obavljanju određenih vrsta poduzetničkih, odnosno gospodarskih aktivnosti. Osnovna karakteristika poduzetničkih zona je zajedničko korištenje infrastrukturno opremljenog i organiziranog prostora od strane poduzetnika kojima se poslovanjem unutar poduzetničke zone omogućuje racionalizacija poslovanja i korištenje raspoloživih resursa poduzetničke zone zajedno s ostalim korisnicima poduzetničke zone.

2. PODUZETNIČKE POTPORNE INSTITUCIJE – subjekti definirani u članku 4. ovoga Zakona usmjereni na stvaranje kvalitetnog, korisnički orijentiranog poduzetničkog okruženja u Republici Hrvatskoj koji provode programe usmjerene na razvoj poduzetništva.«.

Članak 2.

U članku 4. stavku 1. točke 3. i 6. mijenjaju se i glase:

»3. POSLOVNI INKUBATORI – registrirane pravne osobe koje pružaju stručnu tehničku i edukativnu pomoć za pokretanje poduzetničkih pothvata i poduzeća te njihov brz i održiv razvoj, uključujući poslovne (radne) prostore po povoljnijim uvjetima za poduzetnike početnike do treće godine poslovanja.

3.1. PODUZETNIČKI INKUBATORI – pružaju podršku uspješnom razvoju poduzetništva kroz poslovne usluge i resurse za poduzetnike, uključujući poslovne (radne) prostore po povoljnijim uvjetima za poduzetnike početnike

3.2. INKUBATORI ZA NOVE TEHNOLOGIJE − predstavljaju specijalizirane poslovne subjekte s tematskim fokusom i usmjerenjem na područja nove (visoke) tehnologije koji podržavaju pokretanje i rast inovativnog poduzetništva kroz inkubacijske programe te koji inovativnim poduzećima sličnog profila i interesa pružaju resurse i profesionalne usluge potrebne za rast i razvoj, uključujući istraživačko-razvojne jedinice te poslovne (radne) prostore po povoljnijim uvjetima za poduzetnike početnike.

6. ZNANSTVENO-TEHNOLOGIJSKI PARKOVI su registrirane pravne osobe koje se osnivaju radi komercijalizacije znanstvenih rezultata, poticanja suradnje znanstvenika i gospodarstvenika, a sukladno odredbama zakona kojim se regulira znanstvena djelatnost i visoko obrazovanje.«.

Iza točke 7. dodaje se točka 8. koja glasi:

»8. SLOBODNE ZONE osnovane temeljem odluka Vlade Republike Hrvatske sukladno odredbama zakona kojim se regulira osnivanje, upravljanje i poslovanje slobodnih zona u Republici Hrvatskoj.«.

Članak 3.

U članku 5. stavci od 2. do 6. mijenjaju se i glase:

»(2) Osnivači poduzetničke infrastrukture propisane člancima 3. i 4. ovoga Zakona su pojedinačne fizičke ili pravne osobe koje provode programe usmjerene na razvoj poduzetništva ili konzorcij sastavljen od sljedećih pravnih subjekata:

– Republika Hrvatska samostalno ili u suradnji s jedinicama i tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave ili drugim pravnim osobama

– jedinice i tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave

– visoka učilišta, znanstveni instituti i znanstvene organizacije

– strukovne udruge i druge pravne osobe kao osnivači, odnosno upravitelji poduzetničke infrastrukture u Republici Hrvatskoj koje su registrirane za djelatnosti koje unapređuju razvoj poduzetničke infrastrukture i/ili koje se bave i/ili promoviraju istraživanje, inovacije i tehnološki razvoj u poslovnom sektoru.

(3) Upravitelji poduzetničke infrastrukture propisane člancima 3. i 4. ovoga Zakona su pojedinačne pravne osobe ili konzorcij sastavljen od sljedećih pravnih subjekata:

– Republika Hrvatska samostalno ili u suradnji s jedinicama i tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave ili drugim pravnim osobama

– jedinice i tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave

– visoka učilišta, znanstveni instituti i znanstvene organizacije

– strukovne i druge udruge i druge pravne osobe kao osnivači, odnosno upravitelji poduzetničke infrastrukture u Republici Hrvatskoj koje su registrirane za djelatnosti koje unapređuju razvoj poduzetničke infrastrukture i/ili koje se bave i/ili promoviraju istraživanje, inovacije i tehnološki razvoj u poslovnom sektoru.

(4) Republika Hrvatska samostalno ili u suradnji s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave ili drugim pravnim osobama, na prijedlog ministarstva nadležnog za gospodarstvo, poduzetništvo i obrt te uz suglasnost ministarstva nadležnog za znanost i visoko obrazovanje, ministarstva nadležnog za regionalni razvoj i fondove Europske unije i ministarstva nadležnog za energetiku, a na temelju odluke Vlade Republike Hrvatske, može osnovati poduzetničke zone od posebnoga gospodarskog interesa.

(5) Poduzetničke zone od posebnoga gospodarskog interesa, koje se osnivaju sukladno stavku 4. ovoga članka, predstavljaju one poduzetničke zone čija veličina raspoložive slobodne površine iznosi minimalno 50 hektara, sukladno odredbama članka 7. stavaka 3. i 4. ovoga Zakona.

(6) Pravni oblik poduzetničke zone od posebnoga gospodarskog interesa utvrđuje se odlukom o osnivanju poduzetničke zone od posebnoga gospodarskog interesa iz stavka 4. ovoga članka.«.

Članak 4.

U članku 6. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Ukupna površina poduzetničke zone definirana je prostornim planom i odlukom o osnivanju, odnosno osnivačkim aktom koji sadrže sve zemljišne parcele u definiranom obuhvatu zone i čine jedinstvenu cjelinu.«.

Iza stavka 3. dodaju se stavci 4., 5., 6., 7. i 8. koji glase:

»(4) Raspoloživa površina poduzetničke zone računa se tako da se od ukupne površine poduzetničke zone oduzme površina svih zemljišnih parcela koje nisu namijenjene poduzetnicima, odnosno zemljišne parcele u vlasništvu Republike Hrvatske, zemljišne parcele namijenjene infrastrukturi u zoni (ceste, sve vrste vodova, zajednička parkirališta, zelene površine i druge površine namijenjene zajedničkom korištenju) i zemljišne parcele u privatnom vlasništvu odnosno u vlasništvu fizičkih osoba koje nisu poduzetnici i s kojima nije pravno definiran način raspolaganja zemljištem odnosno nije sklopljen predugovor ili ugovor o prodaji ili najmu tih zemljišnih parcela.

(5) Aktivna površina poduzetničke zone uključuje one zemljišne parcele koje su u vlasništvu poduzetnika i na kojima je poduzetnik započeo građevinske i/ili poduzetničke aktivnosti ili na njima obavlja poduzetničku aktivnost unutar poduzetničke zone. Aktivna površina poduzetničke zone uključuje i one zemljišne parcele koje nisu u vlasništvu poduzetnika, ali je poduzetnik na njima započeo građevinske i/ili poduzetničke aktivnosti, temeljem druge pravne osnove (ugovor o zakupu, osnovano pravo građenja itd.).

(6) Nova poduzetnička zona je ona koja nije infrastrukturno opremljena ili je djelomično infrastrukturno opremljena sukladno članku 5. stavku 1. ovoga Zakona i/ili čija odluka o osnivanju, odnosno osnivački akt nije stariji od jedne godine.

(7) Proširenjem poduzetničke zone smatra se proširenje ukupne površine poduzetničke zone na zemljišne parcele koje u naravi s površinom poduzetničke zone predstavljaju infrastrukturnu gospodarsku cjelinu i nisu sadržane u odluci o osnivanju, odnosno osnivačkom aktu, a koje mogu biti predmet darovanja odnosno stavljanja na raspolaganje zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za proširenje poduzetničke zone. Opravdanost proširenja poduzetničke zone predmetnim zemljišnim parcelama dokazuje se i prostorno-planskom dokumentacijom koju dostavlja osnivač poduzetničke zone.

(8) Proširenjem poduzetničke zone smatra se i proširenje raspoložive površine poduzetničke zone na zemljišne parcele koje su predmet darovanja odnosno stavljanja na raspolaganje zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za proširenje poduzetničke zone, a sadržane su u odluci o osnivanju, odnosno osnivačkom aktu.«.

Članak 5.

U članku 10. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) U Jedinstvenom registru poduzetničke infrastrukture evidentirani su i sistematizirani svi subjekti poduzetničke infrastrukture u Republici Hrvatskoj koji su korisnici potpora, poticajnih mjera, darovnica ili povlastica odobrenih od nadležnog ministarstva za gospodarstvo, poduzetništvo i obrt u Republici Hrvatskoj, ostalih tijela državne uprave ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, uključujući darovanje nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske, ostalih tijela nadležnih za odobravanje potpora, poticajnih mjera, darovnica ili povlastica iz Republike Hrvatske, Europske unije ili drugih inozemnih, odnosno međunarodnih tijela koja odobravaju potpore, poticajne mjere, darovnice ili povlastice.«.

Stavak 3. briše se.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 3.

Članak 6.

U članku 11. stavku 1. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. OPĆI PODACI O SUBJEKTU PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE: osobni identifikacijski broj (OIB), matični broj subjekta, godina osnivanja subjekta, osnivač subjekta, odluka o osnivanju odnosno osnivački akt, kraći i duži naziv subjekta, županija, općina ili grad, adresa subjekta, djelatnost, podaci za kontakt (telefon, faks, e-pošta)«.

Članak 7.

U članku 12. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Točne i potpune podatke iz članka 11. ovoga Zakona u Jedinstveni registar poduzetničke infrastrukture dužni su dostavljati subjekti poduzetničke infrastrukture koji su evidentirani i sistematizirani u Jedinstvenom registru poduzetničke infrastrukture sukladno članku 10. stavcima 2. i 3. ovoga Zakona.«.

Iza stavka 3. dodaju se stavci 4., 5. i 6. koji glase:

»(4) Osim podataka iz članka 11. ovoga Zakona, osnivači poduzetničke infrastrukture dužni su dostaviti u Jedinstveni registar poduzetničke infrastrukture dokumentaciju temeljem koje je donesena odluka o osnivanju odnosno osnivački akt.

(5) Osim podataka iz članka 11. ovoga Zakona, subjekti poduzetničke infrastrukture dužni su dostaviti u Jedinstveni registar poduzetničke infrastrukture sve ostale podatke i dokumentaciju navedenu u naputku koji propisuje ministar nadležan za gospodarstvo, poduzetništvo i obrt.

(6) Naputkom iz stavka 5. ovoga članka propisuju se način i obrazac prijave u Jedinstveni registar poduzetničke infrastrukture te način i uvjeti korištenja podataka iz Jedinstvenog registra poduzetničke infrastrukture i obrazac za dostavu podataka.«.

Članak 8.

U članku 13. stavak 2. briše se.

Članak 9.

U članku 14. stavak 2. briše se.

Članak 10.

U članku 16. iza točke 5. dodaje se točka 6. koja glasi:

»6. poticanje internacionalizacije poslovanja poduzetništva.«.

Članak 11.

U članku 17. točka 4. mijenja se i glasi:

»4. razvoj poduzetničkih potpornih institucija sukladno članku 4. ovoga Zakona«.

Članak 12.

U članku 18. stavak 2. briše se.

Članak 13.

U članku 20. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Sustav potpora iz članka 19. ovoga Zakona, osim infrastrukturnih potpora, podrazumijeva samo one kategorije potpora sukladne odredbama zakona kojim se reguliraju državne potpore, odnosno one potpore koje spadaju u kategorije regionalnih potpora, potpora male vrijednosti i potpora čiji je način dodjele reguliran propisima o općim pravilima o skupnim izuzećima u području državnih potpora.«.

Članak 14.

Članak 23. mijenja se i glasi:

»(1) U slučaju darovanja zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za osnivanje nove, odnosno za proširenje postojeće poduzetničke zone sukladno članku 24. ovoga Zakona, ukupan iznos aktivirane raspoložive površine, izraženo u hektarima površine poduzetničke zone, izračunava se kako slijedi:

UAPPZ = ukupno aktivirana površina poduzetničkih zona u JLP(R)S-u

n1, n2, n3… = poduzetnička zona

APPZ = aktivirana površina poduzetničke zone

Σn = ukupno raspoloživa površina svih poduzetničkih zona u JLP(R)S-u.

(2) Kada zahtjev za darovanje zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za osnivanje nove, odnosno za proširenje postojeće poduzetničke zone podnosi jedinica lokalne samouprave, u izračun iz stavka 1. ovoga članka uključuju se postojeće poduzetničke zone u prostoru te jedinice lokalne samouprave.

(3) Kada zahtjev za darovanje zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za osnivanje nove, odnosno za proširenje postojeće poduzetničke zone podnosi jedinica područne (regionalne) samouprave, u izračun iz stavka 1. ovoga članka uključuju se postojeće poduzetničke zone u prostoru te jedinice područne (regionalne) samouprave.«.

Članak 15.

Članak 24. mijenja se i glasi:

»(1) U slučaju raspolaganja zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za izgradnju nove i za proširenje postojeće poduzetničke zone, odnosno raspolaganja zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske koje je obuhvaćeno odlukom o osnivanju odnosno osnivačkim aktom poduzetničke zone, prioritetni modeli raspolaganja zemljištem sukladno odredbama zakona kojim se regulira upravljanje i raspolaganje imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske su: prodaja zemljišta, osnivanje prava građenja, zamjena i darovanje.

(2) Odluka o modelu raspolaganja zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske u slučaju izgradnje poduzetničke zone iz stavka 4. ovoga članka donosi se u skladu s ovlastima za raspolaganje nekretninama propisanim odredbama zakona kojim se regulira upravljanje i raspolaganje imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske, uz pribavljeno prethodno očitovanje ministarstva nadležnog za gospodarstvo, poduzetništvo i obrt.

(3) Darovanje zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske jedinicama lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave za izgradnju nove, odnosno za proširenje postojeće poduzetničke zone ne smatra se državnom potporom u smislu zakona kojim se reguliraju državne potpore.

(4) U slučaju darovanja zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za izgradnju nove i za proširenje postojeće poduzetničke zone, odnosno raspolaganja zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske koje je obuhvaćeno odlukom o osnivanju odnosno osnivačkim aktom poduzetničke zone, darovanje zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za izgradnju nove ili za proširenje postojeće poduzetničke zone opravdano je samo kada ukupni iznos aktivirane raspoložive površine svih poduzetničkih zona unutar prostora jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave koja podnosi zahtjev za darovanje zemljišta iznosi ≥ 50 % ukupno raspoložive površine svih poduzetničkih zona u prostoru te jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave, izraženo u hektarima površine poduzetničke zone, i to prema izračunu iz članka 23. stavka 1. ovoga Zakona.

(5) Iznimno od odredbe stavka 4. ovoga članka, darovanje zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske moguće je u slučaju osnivanja, izgradnje poduzetničke zone od posebnoga gospodarskog interesa, sukladno odredbama članka 5. stavaka 4. i 5. ovoga Zakona.

(6) Iznimno od odredbe stavka 4. ovoga članka, darovanje zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske moguće je za poduzetničke zone kojima je odobreno sufinanciranje iz fondova Europske unije, uz uvjet da površina zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske koja se traži darovanjem ne prelazi 50% ukupno aktivirane raspoložive površine te poduzetničke zone sukladno odredbama ovoga Zakona u trenutku podnošenja zahtjeva za darovanje.

(7) Iznimno od odredbe stavka 4. ovoga članka, darovanje zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske moguće je u slučaju osnivanja, izgradnje poduzetničke zone za realizaciju investicije koju je Vlada Republike Hrvatske proglasila strateškim projektom Republike Hrvatske sukladno odredbama zakona kojim se uređuju strateški investicijski projekti Republike Hrvatske.

(8) Iznimno od odredbe stavka 4. ovoga članka, darovanje je moguće u slučaju darovanja zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske jedinicama lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave za izgradnju nove i za proširenje postojeće poduzetničke zone koje je u naravi prethodno predstavljalo javno dobro (javna infrastruktura) samo kada ukupna površina darovanog zemljišta koja je u naravi prethodno predstavljala javno dobro ne prelazi maksimalni udio od 5 % ukupne površine poduzetničke zone, odnosno ne prelazi maksimalnu veličinu ukupno darovane površine do 5 hektara, uz prethodno pribavljenu suglasnost o prestanku svojstva javnog dobra za navedeno zemljište dobiveno od nadležnog tijela te uz uvjet da na predmetnom zemljištu nije započela gradnja ili drugi oblik gospodarskog korištenja do trenutka darovanja.

(9) Jedinica lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave koja je podnositelj zahtjeva za darovanje zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske dužna je u roku od 45 dana od dana zaprimanja zahtjeva ministarstva nadležnog za gospodarstvo, poduzetništvo i obrt dostaviti podatke i dokumentaciju potrebnu za utvrđivanje ispunjenja uvjeta i davanje prethodnog očitovanja iz stavka 2. ovoga članka.«.

Članak 16.

Članak 26. mijenja se i glasi:

»(1) Ministarstvo nadležno za državnu imovinu raskinut će ugovor o darovanju na temelju zaključka povjerenstva iz stavka 4. ovoga članka nakon obavljenog nadzora poduzetničke zone, i to:

– u slučaju raspolaganja darovanim zemljištem suprotno odredbama ovoga Zakona i ugovora o darovanju, neovisno o intenzitetu aktivacije raspoložive površine poduzetničke zone ili

– ako darovano zemljište nije privedeno namjeni u svrhu izgradnje poduzetničke zone, neovisno o intenzitetu aktivacije raspoložive površine poduzetničke zone ili

– ako sredstva ostvarena prodajom darovanog zemljišta nisu korištena za infrastrukturno opremanje sukladno članku 5. stavku 1. ovoga Zakona poduzetničke zone za koju je darovano zemljište ili nisu korištena za unapređenje poduzetničkog okruženja unutar jedinice lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave u kojoj se nalazi poduzetnička zona za koju je darovano zemljište, neovisno o intenzitetu aktivacije raspoložive površine poduzetničke zone ili

– ako darovano zemljište nije privedeno namjeni u ugovornom roku, a najduže do pet godina ili

– kada je zemljište darovano temeljem odredbe članka 24. stavka 6. ovoga Zakona, a projekt sufinanciran sredstvima iz fondova Europske unije nije proveden.

(2) Produženje roka za privođenje namjeni iz ugovora o darovanju za još najduže do tri godine moguće je samo za neaktivne zone koje su unutar roka privođenja namjeni iz ugovora o darovanju započele infrastrukturno opremanje zone sukladno odredbama članka 5. stavka 1. Zakona, za zone u inicijalnoj aktivaciji, srednje aktivne zone i potpuno aktivne zone, osim u slučaju ispunjenja uvjeta iz stavka 1. podstavka 1., 2. i 3. ovoga članka, i to temeljem zaključka povjerenstva iz stavka 4. ovoga članka nakon obavljenog nadzora poduzetničke zone.

(3) Smatra se da je zemljište privedeno namjeni ako su u ugovornom roku, a najduže do pet godina, ispunjene odredbe ugovora o darovanju, a na darovanom zemljištu su provedene aktivnosti infrastrukturnog opremanja sukladno članku 5. stavku 1. ovoga Zakona. Privođenje namjeni darovanog zemljišta dokazuje se dokumentacijom koju dostavlja osnivač poduzetničke zone, a koja se odnosi na ishođene dozvole, izvršene radove i druge dokaze.

(4) Nadzor nad izvršenjem obveza iz ugovora o darovanju zemljišta za izgradnju, proširenje poduzetničke zone, odnosno nadzor nad izvršenjem odredbi iz stavka 1. ovoga članka provodi povjerenstvo sastavljeno od predstavnika ministarstva nadležnog za upravljanje državnom imovinom i predstavnika ministarstva nadležnog za gospodarstvo, poduzetništvo i obrt koje posebnim aktom imenuje potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske zadužen za gospodarstvo.«.

Članak 17.

Članak 28. mijenja se i glasi:

»Sustav potpora iz članka 27. ovoga Zakona podrazumijeva samo one kategorije potpora sukladne odredbama zakona kojim se reguliraju državne potpore, odnosno one potpore koje spadaju u kategorije regionalnih potpora, potpora male vrijednosti i potpora čiji je način dodjele reguliran propisima o općim pravilima o skupnim izuzećima u području državnih potpora.«.

Članak 18.

U članku 29. riječi: »nadležno za poduzetništvo i obrt, ministarstvo nadležno za znanost i visoko obrazovanje i ministarstvo nadležno za regionalni razvoj i fondove Europske unije« zamjenjuju se riječima: »nadležno za gospodarstvo, poduzetništvo i obrt i ministarstvo nadležno za regionalni razvoj i fondove Europske unije«.

Članak 19.

Članak 30. mijenja se i glasi:

»(1) Ministarstvo nadležno za gospodarstvo, poduzetništvo i obrt izdat će prethodno upozorenje osnivaču poduzetničke zone odnosno odgovornoj osobi poduzetničke potporne institucije o obvezi dostave podataka u Jedinstveni registar poduzetničke infrastrukture sukladno članku 12. ovoga Zakona, uz uputu o načinu postupanja.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj osnivač poduzetničke zone, osim kada je osnivač Republika Hrvatska, ako u roku od 30 dana od dana primitka prethodnog upozorenja iz stavka 1. ovoga članka:

– ne dostavi podatke sukladno članku 12. stavku 1. ovoga Zakona

– ne dostavi odluku o osnivanju odnosno osnivački akt u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu odluke odnosno akta te dokumentaciju propisanu člankom 12. stavcima 4. i 5. ovoga Zakona.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj odgovorna osoba poduzetničke potporne institucije ako u roku od 30 dana od dana primitka prethodnog upozorenja iz stavka 1. ovoga članka:

– ne dostavi podatke sukladno članku 12. stavku 1. ovoga Zakona

– ne dostavi odluku o osnivanju odnosno osnivački akt u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu odluke odnosno akta te dokumentaciju propisanu člankom 12. stavcima 4. i 5. ovoga Zakona.«.

Članak 20.

Članak 32. briše se.

Članak 21.

(1) Ministar nadležan za gospodarstvo, poduzetništvo i obrt će u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti naputak iz članka 7. ovoga Zakona.

(2) Danom stupanja na snagu naputaka iz stavka 1. ovoga članka prestaje važiti Naputak za izradu i način korištenja Jedinstvenog registra poduzetničke infrastrukture (»Narodne novine«, br. 123/13.).

Članak 22.

U cijelom tekstu Zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture riječi: »Zakon o državnim potporama (»Narodne novine«, br. 140/05. i 49/11.)« u određenom padežu zamjenjuju se riječima: »zakon kojim se uređuju državne potpore« u odgovarajućem padežu, riječi: »Odluka o objavljivanju općih pravila o skupnim izuzećima u području državnih potpora (»Narodne novine«, br. 37/09.)« u određenom padežu zamjenjuju se riječima: »propisima o općim pravilima o skupnim izuzećima u području državnih potpora« u odgovarajućem padežu, riječi: »Agencija za upravljanje državnom imovinom« u određenom padežu zamjenjuju se riječima: »ministarstvo nadležno za upravljanje državnom imovinom« u odgovarajućem padežu, riječi: »Ministarstvo poduzetništva i obrta« u određenom padežu zamjenjuju se riječima: »ministarstvo nadležno za gospodarstvo, poduzetništvo i obrt« u odgovarajućem padežu, a riječi: »Ministarstvo znanosti i visokog obrazovanja« u određenom padežu zamjenjuju se riječima: »ministarstvo nadležno za znanost i obrazovanje« u odgovarajućem padežu.

Članak 23.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/17-01/183

Zagreb, 14. lipnja 2018.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.