Uredba o stambenom zbrinjavanju članova obitelji smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja te hrvatskih ratnih vojnih invalida i dragovoljaca iz Domovinskog rata

NN 57/2018 (27.6.2018.), Uredba o stambenom zbrinjavanju članova obitelji smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja te hrvatskih ratnih vojnih invalida i dragovoljaca iz Domovinskog rata

Vlada Republike Hrvatske

1159

Na temelju članka 94. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine«, broj 121/17), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. lipnja 2018. godine donijela

UREDBU

O STAMBENOM ZBRINJAVANJU ČLANOVA OBITELJI SMRTNO STRADALIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA TE HRVATSKIH RATNIH VOJNIH INVALIDA I DRAGOVOLJACA IZ DOMOVINSKOG RATA

GLAVA I.
OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovom se Uredbom utvrđuju visina, uvjeti, način odnosno mjerila i druga pitanja stambenog zbrinjavanja dodjelom stambenih kredita i financijske potpore, javnim najmom stanova u vlasništvu Republike Hrvatske te dodjelom i otkupom stanova ili kuća osobama iz članka 83. stavaka 3. i 4. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (u daljnjem tekstu: Zakon).

(2) Izrazi koji se koriste u ovoj Uredbi, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 2.

(1) Pojedini pojmovi u smislu ove Uredbe imaju sljedeće značenje:

1. kupnja stana ili kuće podrazumijeva kupnju dovršene ili useljive kuće ili stana odnosno kupnju kuće ili stana u izgradnji

2. izgradnja kuće podrazumijeva izgradnju kuće u vlastitoj organizaciji

3. kupnja korištenog stana ili kuće u vlasništvu Republike Hrvatske podrazumijeva kupnju stana ili kuće u vlasništvu Republike Hrvatske uz obročnu otplatu pod pristupačnijim uvjetima od tržišnih u pogledu kamata i rokova otplate, koju korisnik stambenog prostora koristi nakon 7. studenoga 2001. godine

4. razlika u površini predstavlja razliku u površini stana ili kuće koju korisnik stambenog kredita koristi i odgovarajuće stambene površine na koju ostvaruje pravo prema članku 90. stavcima 1. i 2. Zakona

5. nastavak izgradnje i dovršenje kuće podrazumijeva izvođenje radova kojima se neuseljivi pripadajući stambeni prostor dovodi u funkciju stanovanja

6. financijska potpora podrazumijeva učešće prilikom kupnje ili izgradnje prve nekretnine, razlike u površini, nastavka izgradnje i dovršenja obiteljske kuće, poboljšanja uvjeta stanovanja.

(2) Poboljšanje uvjeta stanovanja u stanu ili kući podrazumijeva:

1. radove kojima se osiguravaju osnovni higijensko-zdravstveni uvjeti

2. uvođenje novih i zamjena dotrajalih instalacija

3. zamjenu dotrajalih, oštećenih i uništenih građevinskih elemenata i

4. radove i preinake kojima se povećava funkcionalnost ili sobnost postojećeg prostora.

GLAVA II.
STAMBENO ZBRINJAVANJE DODJELOM STAMBENOG KREDITA I FINANCIJSKE POTPORE TE JAVNI NAJAM

Članak 3.

Stambeno zbrinjavanje dodjelom financijske potpore provodi se prema sljedećem redoslijedu:

1. članovi uže i šire obitelji smrtno stradaloga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

2. dragovoljci iz Domovinskog rata, pripadnici borbenog sektora, koji nemaju ostvaren status hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata (u daljnjem tekstu: HRVI) odnosno HRVI koji su u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovali najmanje tri godine i više i

3. HRVI koji su u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovali do tri godine, odnosno dragovoljci iz Domovinskog rata pripadnici borbenog sektora, koji nemaju ostvaren status HRVI, a u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovali su najmanje dvije, a najviše tri godine.

Zahtjev za stambeno zbrinjavanje

Članak 4.

(1) Zahtjev za dodjelu stambenog kredita odnosno financijske potpore na propisanim obrascima, koji su sastavni dio ove Uredbe (Prilozi 1. i 2.), podnosi se Ministarstvu hrvatskih branitelja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) sukladno članku 166. stavku 4. Zakona.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovog članka podnosi se najkasnije do 30. studenoga tekuće godine za iduću kalendarsku godinu, poštom ili elektroničkim putem odnosno osobno u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik.

Liste prvenstva

Članak 5.

(1) Pravo na dodjelu stambenog kredita odnosno financijske potpore ostvaruje se na temelju listi prvenstva koje utvrđuje Ministarstvo za svaku kalendarsku godinu.

(2) Podnositelj zahtjeva ne može se u istoj kalendarskoj godini nalaziti na obje liste prvenstva, pa u slučaju da podnese zahtjev za dodjelu stambenog kredita i zahtjev za dodjelu financijske potpore, u obzir će se uzeti samo posljednje podneseni zahtjev.

(3) Realizacijom financijske potpore članovi uže i šire obitelji smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i HRVI trajno gube pravo na dodjelu stambenog kredita, a realizacijom stambenog kredita gube pravo na dodjelu financijske potpore.

Članak 6.

Liste prvenstva se formiraju sukladno zahtjevima podnesenim do 30. studenoga tekuće kalendarske godine.

Članak 7.

(1) Nakon bodovanja svakog zahtjeva izrađuje se nacrt liste prvenstva koja se objavljuje u siječnju na mrežnim stranicama Ministarstva, na koju se može uložiti prigovor u roku od 15 dana od dana objave.

(2) Nakon isteka roka za prigovor iz stavka 1. ovoga članka odnosno razmotrenih prigovora, konačno potvrđene liste prvenstva objavljuju se na mrežnim stranicama Ministarstva, a primjenjuju se od 1. ožujka i vrijede do objave potvrđenih lista prvenstva za sljedeću kalendarsku godinu.

(3) Ministarstvo posebno objavljuje Listu prvenstva za dodjelu stambenog kredita, a posebno Listu prvenstva za dodjelu financijske potpore.

(4) Liste prvenstva utvrđuju se prema županijama i Gradu Zagrebu ovisno o prebivalištu podnositelja zahtjeva i sadrže:

1. redni broj

2. ime i prezime i datum rođenja podnositelja zahtjeva

3. broj članova obitelji

4. ukupan broj ostvarenih bodova i

5. namjenu stambenog kredita.

Mjerila za utvrđivanje redoslijeda na Listi prvenstva za dodjelu stambenog kredita

Članak 8.

(1) Određeno mjesto na Listi prvenstva za dodjelu stambenog kredita ostvaruje se bodovanjem svakog podnositelja zahtjeva.

(2) Ako dva ili više podnositelja zahtjeva na Listi prvenstva za dodjelu stambenog kredita imaju isti broj bodova, prednost će imati onaj podnositelj koji je više vremena proveo u obrani suvereniteta Republike Hrvatske.

(3) Bodovanje iz stavka 1. ovoga članka obavlja se po sljedećim mjerilima:

1.obitelji smrtno stradaloga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i HRVI iz Domovinskog rata s oštećenjem organizma od 100% – I. i II. skupine110 bodova
2.HRVI od III. do X. skupine i članovi uže obitelji umrloga HRVI – broj bodova prema postotku oštećenja organizmaod 90 do 20 bodova
3.vrijeme provedeno u logoru:
– za svaki mjesec proveden u logoru10 bodova
4.vrijeme provedeno u obrani suvereniteta Republike Hrvatske:
– do mjesec dana3 boda
– po jednom mjesecu5 bodova
5.trajna nesposobnost za samostalan rad i privređivanje po članu obitelji24 boda
6.broj članova uže i šire obitelji koji imaju status člana obitelji smrtno stradaloga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili status hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata:
– jedan član12 bodova
– dva člana24 boda
– tri člana36 bodova
– za svakoga sljedećeg člana12 bodova
7.broj uzdržavanih članova obitelji (do 15 odnosno do 26 godina)
– jedan član12 bodova
– dva člana24 boda
– tri člana36 bodova
– za svakoga sljedećeg člana12 bodova
8.uvjeti stanovanja:
– u najmu15 bodova
– u neodgovarajućem stanu ili kući10 bodova
– kod roditelja3 boda.


Mjerila utvrđivanje redoslijeda na Listi prvenstva za dodjelu financijske potpore

Članak 9.

(1) Određeno mjesto na Listi prvenstva za dodjelu financijske potpore ostvaruje se bodovanjem svakog podnositelja zahtjeva.

(2) Ako dva ili više podnositelja zahtjeva na Listi prvenstva za dodjelu financijske potpore imaju isti broj bodova, prednost će imati onaj podnositelj koji je više vremena proveo u obrani suvereniteta Republike Hrvatske.

(3) Bodovanje iz stavka 1. ovog članka obavlja se po sljedećim mjerilima:

1.obitelji smrtno stradaloga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i HRVI iz Domovinskog rata s oštećenjem organizma od 100% – I. i II. skupine110 bodova
2.HRVI od III. do X. skupine i članovi uže obitelji umrloga
HRVI – broj bodova prema postotku oštećenja organizmaod 90 do 20 bodova
3.status dragovoljca iz Domovinskog rata40 bodova
4.vrijeme provedeno u logoru:
– za svaki mjesec proveden u logoru10 bodova
5.vrijeme provedeno u obrani suvereniteta Republike Hrvatske:
– po jednom mjesecu5 bodova
6.trajna nesposobnost za samostalan rad i privređivanje po članu obitelji24 boda
7.broj članova uže i šire obitelji koji imaju status člana obitelji smrtno stradaloga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili status hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata:
– jedan član12 bodova
– za svakoga sljedećeg člana12 bodova
8.broj uzdržavanih članova obitelji (do 15 odnosno do 26 godina)
– jedan član12 bodova
– dva člana24 boda
– tri člana36 bodova
– za svakoga sljedećeg člana12 bodova
9.uvjeti stanovanja:
– u najmu15 bodova
– u neodgovarajućem stanu ili kući10 bodova
– kod roditelja3 boda.


Stambena, Stručna i Nadzorna komisija

Članak 10.

(1) Ministar nadležan za hrvatske branitelje (u daljnjem tekstu: ministar) odlukom imenuje Stambenu komisiju i Stručnu komisiju.

(2) Stambena komisija ima od pet do sedam članova.

(3) U stambenu komisiju se imenuju djelatnici Ministarstva i predstavnici udruga iz Domovinskog rata.

(4) Stambena komisija potvrđuje liste prvenstva, daje mišljenje o pravu na stambeno zbrinjavanje podnositelja zahtjeva prema ovoj Uredbi sukladno važećim listama prvenstva za dodjelu stambenih kredita odnosno financijske potpore, prati naplatu i trošenje financijskih sredstava namijenjenih stambenom zbrinjavanju.

(5) Stambena komisija donosi poslovnik o radu kojom se utvrđuje njezin način rada i odlučivanja.

(6) Zapisnici sa sjednica Stambene komisije objavljuju se na mrežnim stranicama Ministarstva.

(7) Stručna komisija ima od pet do sedam članova.

(8) U stručnu komisiju imenuju se djelatnici Ministarstva i prema potrebi vanjski suradnici građevinske struke.

(9) Stručna komisija obvezna je obaviti izvide na terenu radi:

1. utvrđivanja visine stambenog kredita iz članaka 14. i 15. ove Uredbe i visine financijske potpore iz članaka 18. i 20. ove Uredbe

2. utvrđivanja namjenskog utroška dodijeljenih sredstava.

(10) Ministar može imenovati Nadzornu komisiju koja će obavljati nadzor nad radom Stambene i Stručne komisije.

(11) Nadzorna komisija ima tri člana.

(12) U Nadzornu komisiju imenuju se djelatnici Ministarstva.

(13) Članovi Stambene komisije i Nadzorne komisije ne primaju naknadu za svoj rad.

(14) Članovi Stručne komisije koji su djelatnici Ministarstva ne primaju naknadu za svoj rad.

Utvrđivanje uvjeta za dodjelu stambenog kredita i financijske potpore

Članak 11.

(1) Pri odlučivanju o dodjeli stana, stambenih kredita odnosno financijskoj potpori, pod članovima uže obitelji podnositelja zahtjeva sukladno ovoj Uredbi podrazumijevaju se njegov bračni i izvan­bračni drug i djeca (bračna, izvanbračna, pastorčad i posvojena) koja u trenutku podnošenja zahtjeva s podnositeljem zahtjeva žive u zajedničkom kućanstvu do punoljetnosti odnosno do završetka redovnog školovanja.

(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka:

1. djeca koja završe redovno školovanje smatraju se članovima uže obitelji podnositelja zahtjeva, ako su u trenutku podnošenja zahtjeva bili na redovnom školovanju, a u trenutku donošenja rješenja i dalje žive u zajedničkom kućanstvu s podnositeljem zahtjeva i

2. djeca kojoj je utvrđena nesposobnost za privređivanje odnosno samostalan rad smatraju se članovima zajedničkog kućanstva podnositelja zahtjeva neovisno o godinama života.

(3) Pri odlučivanju o dodjeli stambenih kredita odnosno financijskoj potpori, pod članovima šire obitelji podnositelja zahtjeva sukladno ovoj Uredbi podrazumijevaju se njegovi roditelji.

Članak 12.

(1) Ako je podnositelj zahtjeva pokrenuo postupak za utvrđivanje novog postotka oštećenja organizma, ne može ostvariti pravo na dodjelu stambenog kredita do pravomoćnog okončanja navedenog postupka.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovog članka, ako se podnositelju zahtjeva pravomoćnim rješenjem, čiji se učinci protežu na vrijeme za koje mu je priznato pravo na dodjelu stambenog kredita, utvrdi veći postotak oštećenja organizma od onog na temelju kojeg je ostvario pravo na popust pri otplati kredita, može zatražiti priznavanje većeg popusta i kamatne stope pri daljnjoj otplati kredita.

Način obračuna i dodjele stambenih kredita i financijskih potpora

Članak 13.

(1) Iznos stambenog kredita (K) za kupnju stana ili kuće i za izgradnju kuće te razliku površine određuje se kao umnožak vrijednosti važeće etalonske cijene građenja (E) i odgovarajuće površine stana (P) iz članka 90. stavaka 1. i 2. Zakona po izračunu: K=E×P u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan isplate.

(2) Iznos kredita za kupnju stana u organiziranoj izgradnji odnosno kupnju korištenog stana u vlasništvu Republike Hrvatske umanjuje se za 30% ako su ti stanovi izgrađeni na područjima posebne državne skrbi ili u naseljima manjim od 20.000 stanovnika (prema popisu stanovništva iz 2011. godine) te u naseljima većim od 20.000 stanovnika ako su prema očitovanju porezne uprave tržišne cijene novoizgrađenih stanova manje od važeće etalonske cijene građenja po m² u trenutku dodjele stambenog kredita.

(3) Iznos kredita za kupnju stana koji su izgrađeni u građevinama starijim od 15 godina umanjit će se, osim popusta navedenog u stavku 2. ovog članka, za dodatnih 20%.

(4) Ukoliko se podnositelju zahtjeva dodijeli stan koji je prethodno bio korišten od druge osobe, a prije dodjele se utvrdi da se radi o stanu u kojem je potrebno obaviti radove iz članka 15. ove Uredbe kako bi se isti osposobio za normalno stanovanje, iznos stambenog kredita za kupnju takvog stana ili kuće umanjit će se za dodatnih 15%.

(5) Ukoliko je podnositelj zahtjeva spreman jednokratno otplatiti dodijeljeni stan prije zaključenja ugovora o stambenom kreditu, ostvarit će popust pri njegovoj otplati u visini od 15%. Zahtjev za jednokratnu otplatu podnosi se Ministarstvu koje će imenovanom uputiti ponudu za kupnju predmetnog stana jednokratnom otplatom.

(6) U slučaju prijevremene otplate stambenog kredita (najmanje 12 otplatnih rata) za kupnju stana u organiziranoj izgradnji odnosno kupnju korištenog stana u vlasništvu Republike Hrvatske, korisnik kredita ostvaruje dodatni popust u visini od 10% vrijednosti nedospjele glavnice stambenog kredita.

(7) Iznos stambenog kredita ili financijske potpore za kupnju kuće ili stana u vlastitoj organizaciji utvrđuje se prema predugovoru o kupoprodaji, a najviše u umnošku vrijednosti etalonske cijene građenja po m2 i odgovarajuće površine iz članka 90. stavaka 1. i 2. Zakona. Ukoliko podnositelj zahtjeva zaključi predugovor o kupoprodaji u nižem iznosu od pripadajućeg, dodijelit će mu se niži iznos.

(8) Iznos stambenog kredita za izgradnju kuće može biti i manji od iznosa iz stavka 1. ovoga članka ukoliko podnositelj zahtjeva na njega pristane ovjerovljenom izjavom.

(9) Vrijednost etalonske cijene građenja utvrđuje ministarstvo nadležno za graditeljstvo i prostorno uređenje.

(10) Prilikom utvrđivanja visine stambenog kredita kod organizirane izgradnje stanova koju provodi Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama u suradnji s Ministarstvom, umjesto etalonske cijene građenja uzima se iznos cijene same izgradnje po m² neto korisne površine stana.

Članak 14.

(1) Stambeni kredit za nastavak izgradnje i dovršenje obiteljske kuće odobrava se za odgovarajuću površinu iz članka 90. stavaka 1. i 2. Zakona prema zapisniku Stručne komisije, a sukladno kategoriji potrebnih radova, za:

1. finalnu etapu izvedbe objekta (nabava i montaža sanitarija, armature, rasvjetnih tijela, polaganje podnih obloga, montaža grijaćih tijela i sl. radovi), po m2 stambene površine, u iznosu od 150 eura

2. etapu dovršenja građevine od »roh-bau« do potpuna završetka građevine (radovi iz kategorije a), obrada površina, zidova i stropova, montaža unutarnje stolarije i razvod instalacija bez glavnih vodova), po m2 stambene površine, u iznosu od 270 eura i

3. etapu dovršenja građevine od konstrukcije do potpunog završetka građevine (radovi iz kategorije b), te izvedbe kompletna razvoda svih instalacija, pregradnih zidova i vanjske stolarije po m2 stambene površine, u iznosu od 400 eura.

(2) Iznos kredita za nastavak izgradnje i dovršenje obiteljske kuće ne može se odobriti u iznosu većem od iznosa određenog za etapu dovršenje građevine (kategorija c).

Članak 15.

(1) Stambeni kredit za poboljšanje uvjeta stanovanja odobrava se za odgovarajuću površinu stana iz članka 90. stavaka 1. i 2. Zakona, prema zapisniku Stručne komisije, sukladno kategoriji potrebnih radova, za:

1. obnovu radova u završnoj etapi izvedbe objekta (radovi ličenja stolarije i zidova, promjena dijela keramičkih pločica, brušenje i lakiranje parketa, izmjena dijela armature i izmjena dijela rasvjetnih tijela) po m2 stambene površine, u iznosu od 110 eura

2. djelomičnu obnovu obrtničkih radova na građevini (radovi kategorije a) te radovi zamjene dijela vanjske stolarije, zamjene dijela limarije, zamjene dijela pokrova, zamjene dijela podova i sl. radovi) po m2 stambene površine, u iznosu od 170 eura i

3. obnovu obrtničkih radova na građevini (radovi kategorije b) te obnovu obloga zidova, obnovu unutarnje stolarije, zamjenu kompletne limarije, obnovu fasade, obnovu pokrova i sl. radovi) po m2 stambene površine, u iznosu od 280 eura.

(2) Iznos kredita za poboljšanje uvjeta stanovanja ne može se odobriti u iznosu većem od iznosa određenog za obnovu obrtničkih radova na građevini (kategorija c).

Članak 16.

(1) Iznos financijske potpore (FP) za kupnju stana ili kuće, izgradnju kuće te za razliku u površini između stambene površine koju koristi i odgovarajuće stambene površine koja mu pripada za osobe iz članaka 3. ove Uredbe određuje se kao umnožak vrijednosti etalonske cijene građenja (E), odgovarajuće površine stana (P) iz članka 90. stavaka 1. i 2. Zakona i postotka tjelesnog oštećenja (O) po izračunu: FP=E×P×O.

(2) Prilikom izračuna financijske potpore za nastavak izgradnje i dovršenje kuće umjesto etalonske cijene građenja uzima se visina kategorije potrebnih radova iz članka 14. ove Uredbe, a za izračun financijske potpore za poboljšanje uvjeta stanovanja uzima se visina kategorije potrebnih radova iz članka 15. ove Uredbe.

Članak 17.

(1) Rokovi otplate stambenog kredita za kupnju stana ili kuće, izgradnju kuće te razliku površine određuju se u odnosu na odgovarajući stan iz članka 90. stavaka 1. i 2. Zakona i daju se:

1. za stan, odnosno kuću do 45 m2 – do 15 godina

2. za stan, odnosno kuću do 60 m2 – do 20 godina

3. za stan, odnosno kuću do 70 m2 – do 25 godina

4. za stan, odnosno kuću do 80 m2 – do 30 godina

5. za stan, odnosno kuću preko 80 m2 – do 35 godina.

(2) Rok otplate stambenog kredita za nastavak izgradnje i dovršenje obiteljske kuće iznosi do 20 godina.

(3) Rok otplate stambenog kredita za poboljšanje uvjeta stanovanja iznosi do 15 godina.

(4) Iznimno od ovoga članka, korisniku stambenog kredita može se isti dodijeliti na duži rok otplate (maksimalno 35 godina) ako bi to utjecalo na njegovu kreditnu sposobnost, ovisno o dobi podnositelja zahtjeva ili solidarnog dužnika, ili na kraći rok (minimalno jedna godina).

Članak 18.

(1) Podnositelju zahtjeva koji ima neuseljivu obiteljsku kuću odnosno kuću u izgradnji, može se odobriti stambeni kredit ili financijska potpora za nastavak izgradnje i dovršenje obiteljske kuće.

(2) Prije donošenja rješenja o dodjeli stambenog kredita ili financijske potpore iz stavka 1. ovog članka Stručna komisija izvršit će uvid u pojedine elemente i dijelove građevinskih radova obiteljske kuće za koju se traži stambeni kredit.

(3) U smislu ove Uredbe smatra se da je osoba iz stavka 1. ovog članka trajno stambeno zbrinuta.

Članak 19.

(1) Osobi koja ima u vlasništvu stan ili kuću neodgovarajuće površine može se odobriti stambeni kredit u iznosu koji čini umnožak razlike površine stana u vlasništvu i odgovarajućeg stana iz članka 90. stavaka 1. i 2. Zakona i cijene građenja, ako je razlika veća od šest m2.

(2) Osobi koja je otkupila stan po Zakonu može se odobriti stambeni kredit ili financijska potpora za razliku površine iz članka 90. stavaka 1. i 2. Zakona koja mu je pripadala u trenutku dodjele stana.

(3) Naknadno povećanje broja članova kućanstva ne utječe na povećanje stambenog prostora iz članka 90. stavaka 1. i 2. Zakona.

(4) U smislu ove Uredbe smatra se da je osoba iz stavka 1. ovog članka trajno stambeno zbrinuta.

Članak 20.

(1) Stambeni kredit ili financijska potpora za poboljšanje stambenih uvjeta može se odobriti podnositelju zahtjeva koji ima u knjižnom ili izvanknjižnom (su)vlasništvu stan ili kuću.

(2) Prije donošenja rješenja o dodjeli stambenog kredita ili financijske potpore iz stavka 1. ovog članka Stručna komisija izvršit će uvid u pojedine elemente i dijelove građevinskih radova obiteljske kuće za koju se traži stambeni kredit.

(3) U smislu ove Uredbe smatra se da je osoba iz stavka 1. ovog članka trajno stambeno zbrinuta.

Članak 21.

Ako je podnositelj zahtjeva ili član njegove uže obitelji, kao član zajedničkog kućanstva ostvario pravo na obnovu u iznosu od 10 m² može mu se dodijeliti stan, stambeni kredit ili financijska potpora umanjena za stambenu površinu koja je u obnovi ostvarena.

Izvanredne okolnosti

Članak 22.

(1) Stambena komisija može, zbog izvanrednih okolnosti (teža zdravstvena, socijalna, ekonomska, stambena i slična situacija), a mimo utvrđenog redoslijeda, predložiti donošenje odluke o prekorednom stambenom zbrinjavanju podnositelja zahtjeva.

(2) Postojanje izvanrednih okolnosti iz stavka 1. ovoga članka mora biti dokazano i potvrđeno od strane Stručne komisije, nadležnog centra za psihosocijalnu pomoć Ministarstva ili nadležne područne jedinice Ministarstva.

(3) Broj korisnika koji su ostvarili pravo na prekoredno stambeno zbrinjavanje ne može biti veći od 10% od ukupnog broja riješenih slučajeva u jednoj kalendarskoj godini.

(4) Stambena komisija može predložiti donošenje odluke o kupoprodaji stana bez pripadajućeg popusta s osnove statusa člana uže i šire obitelji smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, HRVI i člana uže obitelji HRVI te dragovoljaca iz Domovinskog rata, podnositelju zahtjeva koji na dan stupanja na snagu ove Uredbe koristi stan u vlasništvu Republike Hrvatske kod kojeg postoje zapreke iz članka 84. Zakona, jednokratnom otplatom stana kojeg koristi te na način i uz uvjete iz članka 13. ove Uredbe, ako dokaže da za to ima osigurana financijska sredstva, ako je boravio u njemu najmanje pet godina neprekidno i ako je podmirivao sve obveze u svezi stana.

(5) Ministar može donijeti odluku o produženju roka otplate dodijeljenog stambenog kredita na najduži rok od 35 godina, odnosno o reprogramiranju stambenog kredita u slučaju kad korisnik stambenog kredita ili njegov nasljednik zbog izvanrednih okolnosti iz stavka 1. ovog članka nije mogao uredno otplaćivati dospjele anuitete.

(6) U slučaju smrti korisnika stambenog kredita odredit će se moratorij stambenog kredita do preuzimanja obveze od strane nasljednika, a najduže na rok od godine dana od smrti korisnika. Nasljednik stambenog kredita plaća stambeni kredit po kamati iz članka 89. stavka 2. Zakona, umanjeno za iznos dospjele zatezne kamate, koja se otpisuje. U slučaju da ostavinski postupak ne bude proveden u ostavljenom roku odnosno da budući nasljednik ne preuzme obročnu otplatu po stambenom kreditu, pristupit će se raskidu ugovora o stambenom kreditu i njegovoj prisilnoj naplati.

Najam i povrat stana

Članak 23.

(1) Osoba iz članka 85. stavka 1. Zakona kojoj je dodijeljen stambeni kredit za kupnju stana u organiziranoj izgradnji odnosno stambeni kredit za kupnju korištenog stana može, prije sklapanja ugovora o stambenom kreditu, koristiti stan u statusu najmoprimca uz obvezu plaćanja najamnine.

(2) Ugovor o najmu stana sklapa se na određeno vrijeme dok najmoprimac ne realizira stambeni kredit kod poslovne banke koju ovlasti Ministarstvo, a najduže na rok od 10 godina od dana kada mu je odobren stambeni kredit za kupnju stana uz mogućnost produljenja nakon isteka.

(3) Visinu ugovorene najamnine utvrdit će Stambena komisija vodeći računa o stanju nekretnine kao i mjestu gdje se nekretnina nalazi.

(4) U slučaju da korisnik stana ne poštuje obveze iz sklopljenog ugovora o najmu, ugovor se raskida, nakon čega se istome ostavlja rok od 30 dana za sklapanje ugovora o stambenom kreditu, a ukoliko korisnik stana ne sklopi ugovor o stambenom kreditu u propisanom roku, rješenje o dodjeli stambenog kredita za kupnju stana će se ukinuti.

(5) U slučaju da korisnik stambenog kredita za kupnju stana u organiziranoj stambenoj izgradnji odnosno kupnju korištenog stana isti više ne može otplaćivati, može stan vratiti Ministarstvu slobodan od stvari i osoba te stan vratiti u prvobitno stanje (neoštećenih zidova, stropova, podova, keramike, grijaćih aparata i tijela, te vanjske i unutarnje stolarije), nakon čega se raskida ugovor o dodijeljenom stambenom kreditu, a sredstva koja je korisnik stambenog kredita uplatio do povrata stana, ne vraćaju mu se odnosno smatraju se naknadom za korištenje istoga.

(6) Ministar može, na prijedlog Stambene komisije, donijeti odluku o otpisu dospjelih nepodmirenih potraživanja u visini ugovornih i zakonskih zateznih kamata korisniku stana ili njegovom nasljedniku za korišteni stan ukoliko isti dragovoljno vrate stan Ministarstvu.

Utvrđivanje namjenskog korištenja stambenog kredita i financijske potpore

Članak 24.

(1) Odobreni stambeni kredit koristi se prema uvjetima iz ove Uredbe i ugovora o stambenom kreditu, a financijska potpora se koristi po uvjetima iz ove Uredbe i ugovora o korištenju financijske potpore kojim će se definirati namjena korištenja, obveza kontrole namjenskog utroška, kao i obveza povrata u slučaju utvrđenog nenamjenskog utroška dodijeljenih sredstava.

(2) Namjensko korištenje odobrenog stambenog kredita i financijske potpore nadzire Stambena komisija.

(3) Ukoliko se utvrdi da podnositelj zahtjeva nije dostavio dokaz o namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava u roku od godine dana od dana isplate dodijeljenih sredstava, niti se isto može utvrditi izvidom Stručne komisije, ostavlja mu se dodatni rok do godine dana za dostavu dokaza o namjenski utrošenim dodijeljenim sredstvima.

(4) Podnositelj zahtjeva koji nije mogao namjenski utrošiti dodijeljena sredstva mora ista vratiti Ministarstvu po godišnjoj kamati iz članka 89. stavka 2. Zakona, a u slučaju prisilne naplate sredstva se vraćaju uvećana za iznos zakonske zatezne kamate.

Osiguranje tražbine

Članak 25.

(1) Naplata odobrenoga stambenog kredita osigurava se zadužnicom, ili hipotekom na nekretninu odnosno izjavom dvojice solidarnih jamaca, ovisno o visini povratnog dijela stambenog kredita, odnosno roka otplate.

(2) Ministarstvo će o svom trošku utvrditi vrijednost instrumenata osiguranja.

(3) Uvjeti i način osiguranja naplate odobrenoga stambenog kredita određuju se ugovorom o stambenom kreditu sukladno propisu o obveznim odnosima.

Raskid ugovora o stambenom kreditu

Članak 26.

(1) Ugovor o stambenom kreditu Ministarstvo može jednostrano raskinuti u sljedećim slučajevima:

1. ako se odobreni stambeni kredit koristi nenamjenski

2. ako je korisnik stambenog kredita dao netočne podatke koji su utjecali na to da dobije kredit

3. ako korisnik stambenog kredita proda stan ili obiteljsku kuću kupljenu kreditom prije nego što otplati kredit, osim ako to čini namjenski radi kupnje druge kuće ili stana ili

4. ako se odobreni stambeni kredit ne vraća na način i pod uvjetima iz ugovora o stambenom kreditu.

(2) U slučaju jednostranog raskida ugovora o stambenom kreditu iz stavka 1. ovog članka, korisnik stambenog kredita obvezan je vratiti odobreni, a neotplaćeni stambeni kredit u roku od šest mjeseci od raskida ugovora.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovog članka, ako podnositelj zahtjeva u roku od šest mjeseci od jednostranog raskida ugovora o stambenom kreditu podmiri svoje obveze, oslobodit će se dospjelih nepodmirenih potraživanja u visini zakonskih zateznih kamata.

(4) Na jednostrani raskid ugovora o stambenom kreditu odgovarajuće se primjenjuje i propis o obveznim odnosima.

Članak 27.

Osobi kojoj je odobren stambeni kredit za namjene iz članka 85. stavka 4. Zakona, a koja je korisnik stana u vlasništvu Republike Hrvatske ili jedinica lokalne samouprave ili druge pravne osobe, mora vratiti stan najkasnije u roku od godine dana od sklapanja ugovora o stambenom kreditu osim u slučaju dodjele stambenog kredita za kupnju stana u organiziranoj stambenoj izgradnji kada se taj rok računa od dana preuzimanja stana.

Sredstva za stambeno zbrinjavanje

Članak 28.

(1) Sredstva za organiziranu izgradnju stanova, rekonstrukciju i uređenje neuvjetnih stanova, kao i za dodjelu stambenih kredita i financijske potpore osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske, na posebnoj poziciji Ministarstva.

(2) Ukupna godišnja sredstva za dodjelu stambenih kredita i financijske potpore raspoređuju se prema planu koji se utvrđuje temeljem lista prvenstva za tu kalendarsku godinu.

(3) Postotak utroška godišnjih sredstava za svaku listu prvenstva utvrđuje u postocima Stambena komisija vodeći računa o broju podnesenih zahtjeva, interesima podnositelja zahtjeva, kretanjima na tržištu nekretnina i drugim okolnostima.

GLAVA III.
DODJELA STANOVA I KUĆA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE

Način dodjele stanova i kuća

Članak 29.

Korisnici stanova i kuća u vlasništvu Republike mogu ostvariti pravo za otkup stana ili kuće odnosno kupnju uz obročnu otplatu pod pristupačnijim uvjetima od tržišnih u pogledu kamata i rokova otplate.

Članak 30.

(1) Stanovi i kuće u vlasništvu Republike Hrvatske kojima upravljaju tijela državne uprave, nakon odluke Vlade Republike Hrvatske o prijenosu prava upravljanja na Ministarstvo, a čijim je korisnicima utvrđeno pravo na stambeno zbrinjavanje, predat će se Ministarstvu s cjelokupnom dokumentacijom koja se popisuje u zapisniku o primopredaji.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka kada postoje nepodmireni troškovi korisnika u svezi korištenja stana ili kuće (najamnina i drugi troškovi u svezi korištenja stana ili kuće prema tijelu koje upravlja stanom) Ministarstvo će preuzeti stanove i kuće s dugovanjima korisnika u svezi korištenja stana ili kuće, te ista naplatiti od korisnika u posebnom postupku. Dug se isknjižuje iz poslovnih knjiga tijela državne uprave koje upravlja predmetnim stanom i upisuje u poslovne knjige Ministarstva.

Uvjeti za dodjelu i otkup stanova i kuća

Članak 31.

HRVI od V. do X. skupine oštećenja organizma:

1. koji na dan 7. studenoga 2001. godine koriste stanove, a do dana stupanja na snagu ove Uredbe kuće u vlasništvu Republike Hrvatske kojima upravljaju tijela državne uprave, imaju pravo na dodjelu i otkup istih, s tim da HRVI ostvaruju popust pri otkupu sukladno postotku oštećenja organizma

2. koji su nakon 7. studenoga 2001. godine, a do stupanja na snagu ove Uredbe korisnici stanova u vlasništvu Republike Hrvatske kojima upravljaju tijela državne uprave, imaju pravo na kupnju istih dodjelom stambenog kredita, pod uvjetima iz članka 89. Zakona u pogledu kamata i popusta te članka 17. ove Uredbe u pogledu rokova otplate.

Članak 32.

(1) Ministarstvo je dužno uputiti korisnicima stanova i kuća, koji imaju pravo na otkup stana ili kuće, ponudu za sklapanje ugovora o kupnji stana ili kuće u roku godine dana, računajući od dana sklapanja ugovora o najmu. Ponuda vrijedi šest mjeseci od dana zaprimanja.

(2) Korisnici stanova i kuća iz stavka 1. ovog članka mogu iste kupiti ako u roku utvrđenim ugovorom o kupoprodaji jednokratno uplate utvrđenu cijenu stana ili kuće.

(3) Ako nakon proteka roka iz stavka 2. ovog članka korisnici jednokratno ne uplate cijenu stana ili kuće, nastavljaju koristiti stan ili kuću u statusu najmoprimca.

(4) Cijena stana ili kuće utvrđuje se sukladno uredbi kojom se propisuje način utvrđivanja cijene stana i garaže.

(5) Prilikom kupnje stana korisniku se može odobriti dodatni popust iz članka 13. stavka 4. ove Uredbe, a prilikom kupnje kuće korisniku se odobrava dodatni popust sukladno postotku odstupanja stanja postojeće obiteljske kuće od etalonske građevine koji utvrđuje Stručna komisija ili druga ovlaštena osoba.

(6) Činjenice odlučne za kupoprodaju stana ili kuće ocjenjuju se u vrijeme sklapanja ugovora o kupoprodaji.

Članak 33.

(1) Članovi uže i šire obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, članovi uže i šire obitelji nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, HRVI iz Domovinskog rata, članovi uže obitelji umrlog HRVI odnosno dragovoljci iz Domovinskog rata pripadnici borbenog sektora, koji nemaju ostvaren status HRVI, a u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovali su najmanje dvije godine, koji neprekidno pet godina koriste stanove i kuće u vlasništvu jedinica lokalne samouprave mogu ih otkupiti od jedinica lokalne samouprave pod uvjetima utvrđenim člancima 31. i 32. ove Uredbe.

(2) Ministarstvo može pružati tehničku pomoć jedinicama lokalne samouprave oko utvrđivanja izračuna cijene stana ili kuća.

Raskid ugovora o kupoprodaji

Članak 34.

Na jednostrani raskid ugovora o kupoprodaji stana ili kuće primjenjuju se odredbe članka 26. ove Uredbe.

GLAVA IV.
PRILOZI

Članak 35.

Sastavni dio ove Uredbe su:

1. Prilog 1. – Zahtjev za dodjelu stambenog kredita i

2. Prilog 2. – Zahtjev za dodjelu financijske potpore.

GLAVA V.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNA ODREDBA

Prijelazne odredbe

Članak 36.

U slučaju smrti korisnika stambenog kredita odredit će se moratorij stambenog kredita do preuzimanja obveze od strane nasljednika, a najduže na rok od godine dana od stupanja na snagu ove Uredbe ako je korisnik umro prije stupanja na snagu ove Uredbe. Nasljednik stambenog kredita plaća stambeni kredit po kamati iz članka 89. stavka 2. Zakona, umanjeno za iznos dospjele zatezne kamate, koja se otpisuje. U slučaju da ostavinski postupak ne bude proveden u ostavljenom roku odnosno da budući nasljednik ne preuzme obročnu otplatu po stambenom kreditu, pristupit će se raskidu ugovora o stambenom kreditu i njegovoj prisilnoj naplati.

Članak 37.

Korisnici stambenog kredita za kupnju stana ili kuće u organiziranoj izgradnji odnosno za kupnju korištenog stana koji su sklopili ugovor o zaštićenom najmu na određeni rok temeljem Uredbe o stambenom zbrinjavanju članova obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata i dragovoljaca iz Domovinskog rata (»Narodne novine«, broj 78/13) nakon isteka ugovorenog roka, mogu zaključiti ugovor o najmu sukladno članku 23. ove Uredbe.

Članak 38.

(1) Osobe iz članka 85. stavka 4. Zakona kojima je djelomično obnovljena kuća ili stan imaju pravo na dodjelu stambenog kredita ili financijske potpore za poboljšanje uvjeta stanovanja, ako su podnijele zahtjev za jednokratnu novčanu potporu na ime razlike tehničke izgrađenosti i opremljenosti odnosno na ime razlike u površini do 12. prosinca 2002. godine, a o istome nije odlučeno.

(2) Iznos stambenog kredita ili financijske potpore za poboljšanje uvjeta stanovanja odredit će se nakon utvrđenja činjeničnog stanja, a sukladno članku 15. ove Uredbe.

Članak 39.

Pri odlučivanju o zahtjevu za dodjelu stana, stambenih kredita odnosno financijskoj potpori koji je podnesen prije stupanja na snagu Uredbe o stambenom zbrinjavanju članova obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata i dragovoljaca iz Domovinskog rata (»Narodne novine«, broj 78/13), a o istome nije odlučeno do stupanja na snagu Uredbe o stambenom zbrinjavanju članova obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata i dragovoljaca iz Domovinskog rata (»Narodne novine«, broj 78/13) pod članovima uže obitelji podnositelja zahtjeva podrazumijevaju se njegov bračni i izvanbračni drug i djeca (bračna, izvanbračna, pastorčad i posvojena) koja završe redovno školovanje ako su u trenutku stupanja na snagu Uredbe o stambenom zbrinjavanju članova obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata i dragovoljaca iz Domovinskog rata (»Narodne novine«, broj 78/13) bili na redovnom školovanju, a u trenutku donošenja rješenja i dalje žive u zajedničkom kućanstvu s podnositeljem zahtjeva.

Članak 40.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o stambenom zbrinjavanju članova obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata i dragovoljaca iz Domovinskog rata (»Narodne novine«, broj 78/13).

Članak 41.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe, Stambena i Stručna komisija čiji su članovi imenovani sukladno Uredbi o stambenom zbrinjavanju članova obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata i dragovoljaca iz Domovinskog rata (»Narodne novine«, broj 78/13), nastavljaju s radom.

Završna odredba

Članak 42.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/18-03/27

Urbroj: 50301-29/23-18-6

Zagreb, 21. lipnja 2018.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

PRILOG 1.

ZAHTJEV ZA DODJELU STAMBENOG KREDITA

(zaokružiti redni broj namjene)

1. za kupnju stana izgrađenog u organiziranoj izgradnji

2. za kupnju stana u vlastitoj organizaciji

3. za izgradnju kuće

4. za kupnju korištenog stana ili kuće u vlasništvu Republike Hrvatske

5. za razliku u površini

6. za nastavak izgradnje i dovršenje kuće ili

7. za poboljšanje uvjeta stanovanja

I.) PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA

A) OPĆI PODACI

Ime, ime oca ili majke, prezime
JMBG,OIB
Datum, mjesto i općina rođenja

Općina, mjesto i adresa

prebivališta prije rata (županija)

Stupanj stručne spreme

Općina, mjesto i adresa sadašnjeg

prebivališta boravišta (županija)

Telefon i/ili mobitel

Vrijeme provedeno u obrani

suvereniteta Republike Hrvatske

Vrijeme provedeno u zatočeništvu

B) STATUS PODNOSITELJA ZAHTJEVA

(zaokružiti status)

a) Članovi obitelji smrtno stradaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

b) Članovi obitelji zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

c) HRVI – postotak tjelesnog oštećenja _____ %, _____ grupe ili članovi obitelji umrlog HRVI – postotak tjelesnog oštećenja ___ %,
______ grupe

C) SADAŠNJI UVJETI STANOVANJA PODNOSITELJA
ZAHTJEVA

Red. br.Vrsta smještajaAdresaOpis smještajaUkupna površina
1.Najam, hotelski, bolnički, nužni smještaj, prognanički, izbjeglički
2.Kod roditelja
3.U neodgovarajućem stanu ili kući
4.U odgovarajućem stanu ili kući
5.

U stanu MORH-a,

stan grada,

općine,

županije i slično


D) STRADALI ČLANOVI OBITELJSKOG KUĆANSTVA

Ime i prezimeDatum rođenjaSrodstvo

Vrsta stradanja

smrtno stradali

HRVI

Bračni status
stradale osobe

oženjen

neoženjen

razveden

     
     
     
     
     
     
     
     
     

E) ČLANOVI OBITELJSKOG KUĆANSTVA PODNOSITELJA ZAHTJEVA

Ime i prezimeJMBGSrodstvo s podnositeljem zahtjevaTrajna nesposobnost za samostalan rad i privređivanje – DIJAGNOZA
    
    
    
    
    
    
    
    

F) VRIJEME KOJE JE PODNOSITELJ ZAHTJEVA PROVEO U OBRANI SUVERENITETA REPUBLIKE HRVATSKE

Uprava postrojbaVrijeme (od – do)
  
  
  
  
  

G) VRIJEME KOJE JE PODNOSITELJ ZAHTJEVA PROVEO U ZATOČENIŠTVU

MjestoVrijeme (od – do)
  
  
  
  
  

II.) IZJAVA PODNOSITELJA ZAHTJEVA

a) Koristim službeni stan (stan grada, općine, županije i slično)

DA

adresa ___________________________________________

opis stana _________________________________________

- površina _________________ m2

NE

b) U radnom sam odnosu

na neodređeno vrijeme u _____________________________ s plaćom u posljednja 3 mjeseca od _____________________ kuna.

na određeno vrijeme u _______________________________s mjesečnom plaćom od ________________________ kuna.

U mirovini koja iznosi ___________________________ kuna mjesečno.

c) O svim promjenama koje utječu na dodjelu stambenog kredita izvijestit ću Sektor za stambeno zbrinjavanje Ministarstva hrvatskih branitelja u roku 15 dana od dana nastale promjene.

U____________________________________________
Podnositelj zahtjeva

Napomena: Zahtjev za dodjelu stambenog kredita podnosi se najkasnije do 30. studenoga tekuće godine za iduću kalendarsku godinu preporučeno poštom ili elektroničkim putem odnosno osobno u Ministarstvu hrvatskih branitelja.

UZ ZAHTJEV JE POTREBNO PRILOŽITI:

1. rješenje o nasljeđivanju iza smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

2. za člana obiteljskog kućanstva koji je trajno nesposoban za samostalan rad i privređivanje – odgovarajuću potvrdu nadležnog tijela

3. potvrdu o redovnom obrazovanju nadležne odgojno-obrazovne ustanove odnosno ustanove za visoko obrazovanje (za punoljetnu djecu koja su i članovi zajedničkog kućanstva podnositelja zahtjeva)

4. ugovor ili rješenje o korištenju stana

5. dokaz o vlasništvu građevinskog zemljišta s građevinskom dozvolom (samo za dodjelu stambenog kredita za izgradnju obiteljske kuće)

6. pravomoćno rješenje o nasljeđivanju iza podnositeljevih roditelja i roditelja njegovog bračnog druga (ukoliko je netko od istih preminuo) odnosno potvrdu nadležnog općinskog suda o neprovođenju ostavinske rasprave iza pokojnika ili vlastoručno potpisanu izjavu, danu pod kaznenom i materijalnom odgovornošću o činjenici da su roditelji podnositelja i podnositeljevog bračnog druga živi.

MINISTRSTVO HRVATSKIH BRANITELJA PO PODNESENOM ZAHTJEVU PRIKUPLJA SLJEDEĆE DOKAZE[1](Radi ubrzanja postupka, podnositelj zahtjeva uz zahtjev može priložiti i neki od ovih dokaza ukoliko ih posjeduje):

1. rodni list odnosno izvadak iz matice rođenih za podnositelja zahtjeva i sve članove njegovog zajedničkog kućanstva

2. vjenčani list

3. smrtni list za smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

4. potvrda o prebivalištu odnosno boravištu za podnositelja zahtjeva i sve članove njegovog zajedničkog kućanstva*

5. potvrda zemljišno-knjižnog odjela općinskog suda nadležnog prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva i članova njegovog zajedničkog kućanstva o tome je li podnositelj zahtjeva i članovi njegovog zajedničkog kućanstva uknjižen odnosno bio uknjižen kao vlasnik ili suvlasnik kuće ili stana od 5. kolovoza 1990. do dana podnošenja zahtjeva

6. kopija katastarskog plana (za objekt na adresi prebivališta podnositelja zahtjeva), ne starija od šest mjeseci, s ucrtanim objektom i kućnim brojem (na katastarskom planu treba biti označena identifikacija katastarske čestice sa zemljišno-knjižnom česticom) ili rješenje o kućnom broju ako kućni broj nije ucrtan na objektu ili objekt nije ucrtan*

7. uvjerenje područnog ureda za katastar i geodetske poslove nadležnog prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva i članova njegovog zajedničkog kućanstva, s iskazom i upisanim načinom iskorištavanja katastarskih čestica koje podnositelj zahtjeva ili netko od članova njegovog zajedničkog kućanstva posjeduje ili ih je posjedovao od 5. kolovoza 1990. do dana podnošenja zahtjeva*

8. potvrda tijela nadležnog za gradsko stambeno-komunalno gospodarstvo o tome je li se podnositelj zahtjeva ili netko od članova njegovog zajedničkog kućanstva vodi ili se vodio kao stanar, vlasnik, korisnik stana odnosno kuće od 1990. do dana podnošenja zahtjeva

9. potvrda ureda porezne uprave nadležnog prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva i članova njegovog zajedničkog kućanstva o tome jesu li ili nisu porezni obveznici na temelju poreza na promet nekretnina

10. izvršno rješenje o priznatom statusu HRVI iz Domovinskog rata

11. izvršno rješenje o utvrđenom pravu na obiteljsku invalidninu odnosno naknadu obiteljske invalidnine (za članove uže i šire obitelji smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata)

12. potvrda o statusu hrvatskog branitelja – dragovoljca iz Domovinskog rata (za dragovoljce iz Domovinskog rata)

13. potvrdu o mjestu i vremenu provedenom u zatočeništvu (za podnositelja zahtjeva koji je bio u zatočeništvu)

14. potvrda o duljini sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske

15. potvrda nadležnog županijskog ureda za obnovu (ukoliko je prebivalište podnositelja zahtjeva tijekom Domovinskog rata obuhvaćeno programom obnove)

16. uvjerenje nadležnog ureda državne uprave u županiji odnosno upravnog tijela Grada Zagreba da nije pokrenut postupak za utvrđivanje novog postotka oštećenja organizma podnositelja zahtjeva

17. potvrda nadležnog središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje o tome je li podnositelj ili netko od članova njegovog zajedničkog kućanstva evidentiran kao podnositelj ili korisnik stambenog zbrinjavanja na područjima posebne državne skrbi

* Ukoliko je kod podnositelja zahtjeva i članova njegovog zajedničkog kućanstva, od 1990. godine do dana podnošenja zahtjeva, došlo do promjene prebivališta odnosno boravišta, potvrde iz točke 5., 7. i 8. potrebno je pribaviti od nadležnih tijela iz svih mjesta u kojima je bilo prijavljeno prebivalište odnosno boravište.

PRILOG 2.

ZAHTJEV ZA DODJELU FINANCIJSKE POTPORE

(zaokružiti redni broj namjene)

1. za kupnju prve nekretnine (stana ili kuće) na tržištu

2. za izgradnju prve nekretnine

3. za poboljšanje uvjeta stanovanja

4. za razliku u površini između stambene površine koju koristi i odgovarajuće stambene površine koja mu pripada ili

5. za nastavak izgradnje i dovršenje kuće

I.) PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA

A) OPĆI PODACI

Ime, ime oca ili majke, prezime
JMBG,OIB
Datum, mjesto i općina rođenja

Općina, mjesto i adresa

prebivališta prije rata (županija)

Stupanj stručne spreme
Općina, mjesto i adresa sadašnjeg prebivališta – boravišta (županija)
Telefon i/ili mobitel
Vrijeme provedeno u obrani suvereniteta Republike Hrvatske
Vrijeme provedeno u zatočeništvu

B) STATUS PODNOSITELJA ZAHTJEVA

(zaokružiti status)

a) Član obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

b) HRVI – postotak tjelesnog oštećenja ______ %, ______ grupe ili član obitelji umrlog HRVI – postotak tjelesnog oštećenja _____ %, ______ grupe

c) Dragovoljac iz Domovinskog rata, pripadnik borbenog sektora koji je u Domovinskom ratu proveo najmanje 2 godine

C) SADAŠNJI UVJETI STANOVANJA PODNOSITELJA ZAHTJEVA

Red. br.Vrsta smještajaAdresaOpis smještajaUkupna površina
1.Najam, hotelski, bolnički, nužni smještaj
2.Kod roditelja
3.U neodgovarajućem stanu ili kući

D) STRADALI ČLANOVI OBITELJSKOG KUĆANSTVA

Ime i prezimeDatum rođenja

Srodstvo

supružnik

dijete

roditelj

Vrsta stradanja

smrtno stradali

HRVI

    
    
    
    
    

E) ČLANOVI OBITELJSKOG KUĆANSTVA PODNOSITELJA ZAHTJEVA

Ime i prezimeJMBGSrodstvo s
podnositeljem zahtjeva
Trajna nesposobnost
za samostalan rad
i privređivanje –
DIJAGNOZA
    
    
    
    
    
    
    
    

F) VRIJEME KOJE JE PODNOSITELJ ZAHTJEVA PROVEO U

OBRANI SUVERENITETA REPUBLIKE HRVATSKE

Uprava postrojbaVrijeme (od – do)
  
  
  
  
  

G) VRIJEME KOJE JE PODNOSITELJ ZAHTJEVA PROVEO U ZATOČENIŠTVU

MjestoVrijeme (od – do)
  
  
  

II.) IZJAVA PODNOSITELJA ZAHTJEVA

O svim promjenama koje utječu na dodjelu financijske potpore izvijestit ću Sektor za stambeno zbrinjavanje Ministarstva hrvatskih branitelja u roku od 15 dana od dana nastale promjene.

U____________________________________________
Podnositelj zahtjeva

Napomena: Zahtjev za dodjelu financijske potpore podnosi se najkasnije do 30. studenoga tekuće godine za iduću kalendarsku godinu, preporučeno poštom ili elektroničkim putem odnosno osobno u Ministarstvu hrvatskih branitelja.

UZ ZAHTJEV JE POTREBNO PRILOŽITI:

1. rješenje o nasljeđivanju iza smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

2. za člana obiteljskog kućanstva koji je trajno nesposoban za samostalan rad i privređivanje – odgovarajuću potvrdu nadležnog tijela

3. potvrdu o redovnom obrazovanju nadležne odgojno-obrazovne ustanove odnosno ustanove za visoko obrazovanje (za punoljetnu djecu koja su i članovi zajedničkog kućanstva podnositelja zahtjeva)

4. ugovor ili rješenje o korištenju stana

5. dokaz o vlasništvu građevinskog zemljišta s građevinskom dozvolom (samo za dodjelu stambenog kredita za izgradnju obiteljske kuće)

6. pravomoćno rješenje o nasljeđivanju iza podnositeljevih roditelja i roditelja njegovog bračnog druga (ukoliko je netko od istih preminuo) odnosno potvrdu nadležnog općinskog suda o neprovođenju ostavinske rasprave iza pokojnika ili vlastoručno potpisanu izjavu, danu pod kaznenom i materijalnom odgovornošću o činjenici da su roditelji podnositelja i podnositeljevog bračnog druga živi.

MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA PO PODNESENOM ZAHTJEVU PRIKUPLJA SLJEDEĆE DOKAZE[2](Radi ubrzanja postupka, podnositelj zahtjeva uz zahtjev može priložiti i neki od ovih dokaza ukoliko ih posjeduje):

1. rodni list odnosno izvadak iz matice rođenih za podnositelja zahtjeva i sve članove njegovog zajedničkog kućanstva

2. vjenčani list

3. smrtni list za smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

4. potvrda o prebivalištu odnosno boravištu za podnositelja zahtjeva i sve članove njegovog zajedničkog kućanstva*

5. potvrda zemljišno-knjižnog odjela općinskog suda nadležnog prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva i članova njegovog zajedničkog kućanstva o tome je li podnositelj zahtjeva i članovi njegovog zajedničkog kućanstva uknjižen odnosno bio uknjižen kao vlasnik ili suvlasnik kuće ili stana od 5. kolovoza 1990. do dana podnošenja zahtjeva

6. kopija katastarskog plana (za objekt na adresi prebivališta podnositelja zahtjeva), ne starija od šest mjeseci, s ucrtanim objektom i kućnim brojem (na katastarskom planu treba biti označena identifikacija katastarske čestice sa zemljišno-knjižnom česticom) ili rješenje o kućnom broju ako kućni broj nije ucrtan na objektu ili objekt nije ucrtan*

7. uvjerenje područnog ureda za katastar i geodetske poslove nadležnog prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva i članova njegovog zajedničkog kućanstva, s iskazom i upisanim načinom iskorištavanja katastarskih čestica koje podnositelj zahtjeva ili netko od članova njegovog zajedničkog kućanstva posjeduje ili ih je posjedovao od 5. kolovoza 1990. do dana podnošenja zahtjeva*

8. potvrda tijela nadležnog za gradsko stambeno-komunalno gospodarstvo o tome je li se podnositelj zahtjeva ili netko od članova njegovog zajedničkog kućanstva vodi ili se vodio kao stanar, vlasnik, korisnik stana odnosno kuće od 1990. do dana podnošenja zahtjeva

9. potvrda ureda porezne uprave nadležnog prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva i članova njegovog zajedničkog kućanstva o tome jesu li ili nisu porezni obveznici na temelju poreza na promet nekretnina

10. izvršno rješenje o priznatom statusu HRVI iz Domovinskog rata

11. izvršno rješenje o utvrđenom pravu na obiteljsku invalidninu odnosno naknadu obiteljske invalidnine (za članove uže i šire obitelji smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata)

12. potvrda o statusu hrvatskog branitelja – dragovoljca iz Domovinskog rata (za dragovoljce iz Domovinskog rata)

13. potvrdu o mjestu i vremenu provedenom u zatočeništvu (za podnositelja zahtjeva koji je bio u zatočeništvu)

14. potvrda o duljini sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske

15. potvrda nadležnog županijskog ureda za obnovu (ukoliko je prebivalište podnositelja zahtjeva tijekom Domovinskog rata obuhvaćeno programom obnove)

16. uvjerenje nadležnog ureda državne uprave u županiji odnosno upravnog tijela Grada Zagreba da nije pokrenut postupak za utvrđivanje novog postotka oštećenja organizma podnositelja zahtjeva

17. potvrda nadležnog središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje o tome je li podnositelj ili netko od članova njegovog zajedničkog kućanstva evidentiran kao podnositelj ili korisnik stambenog zbrinjavanja na područjima posebne državne skrbi

* Ukoliko je kod podnositelja zahtjeva i članova njegovog zajedničkog kućanstva, od 1990. godine do dana podnošenja zahtjeva, došlo do promjene prebivališta odnosno boravišta, potvrde iz točke 5., 7. i 8. potrebno je pribaviti od nadležnih tijela iz svih mjesta u kojima je bilo prijavljeno prebivalište odnosno boravište.