Odluka o usvajanju Programa »Mikro i mali zajmovi za ruralni razvoj«

NN 57/2018 (27.6.2018.), Odluka o usvajanju Programa »Mikro i mali zajmovi za ruralni razvoj«

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1161

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16) i članka 9. stavka 1. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (»Narodne novine«, br. 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. lipnja 2018. godine donijela

ODLUKU

O USVAJANJU PROGRAMA »MIKRO I MALI ZAJMOVI ZA RURALNI RAZVOJ«

I.

Usvaja se Program »Mikro i mali zajmovi za ruralni razvoj«.

Program iz stavka 1. ove točke sastavni je dio ove Odluke.

II.

Ovlašćuje se i zadužuje Upravni odbor Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije da u okviru ciljeva i uvjeta utvrđenih Programom iz točke I. ove Odluke samostalno donosi odluke o usvajanju proizvoda (financijskih instrumenata), te druge odluke koje su nužne za provedbu usvojenih proizvoda (financijskih instrumenata).

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/18-04/154

Urbroj: 50301-25/16-18-2

Zagreb, 21. lipnja 2018.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

PROGRAM
»MIKRO I MALI ZAJMOVI ZA RURALNI RAZVOJ«

Program »Mikro i mali zajmovi za ruralni razvoj« namijenjen je subjektima malog gospodarstva te je sufinanciran iz sredstava Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. U okviru ovog Programa HAMAG-BICRO će subjektima malog gospodarstva u poljoprivrednom, prerađivačkom i šumarskom sektoru izravno odobravati zajmove u skladu s uvjetima Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (u daljnjem tekstu: PRR) i Sporazuma o financiranju potpisanog 18. travnja 2018. godine između Ministarstva poljoprivrede, Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i HAMAG-BICRO-a, za definirane mjere/podmjere/tipove operacija.

1. CILJ I NAMJENA PROGRAMA

Cilj ovog Programa je olakšati pristup financiranju mikro, malih i srednjih subjekata malog gospodarstva u poljoprivrednom, prerađivačkom i šumarskom sektoru kroz veću dostupnost zajmova, smanjenje kamatnih stopa, te smanjenje traženih sredstava osiguranja (kolaterala).

Svrha ovog Programa je financiranje sljedećih mjera PRR-a:

– Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu, podmjera 4.1 Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva i podmjera 4.2. Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ ili razvoj poljoprivrednih proizvoda;

– Mjera 6 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja, podmjera 6.4. Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima;

– Mjera 8 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma, podmjera 8.6 Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda.

Ovaj Program je namijenjen financiranju osnovnih sredstava (materijalne i nematerijalne imovine) i ulaganjima u obrtni kapital povezan s aktivnostima razvoja ili proširenja koje su slične (i povezane s) ulaganjem u osnovna sredstva.

Zajmovi koji će se izravno odobravati subjektima malog gospodarstva temeljem ovog Programa sadrže potporu male vrijednosti (de minimis) sukladno Uredbama Komisije (EU) broj 1407/2013 i/ili broj 1408/2013, od 18. prosinca 2013. godine i/ili javnu potporu prema Uredbi Komisije (EU) broj 1305/2013, od 17. prosinca 2013. godine.

2. UVJETI DEFINIRANI PROGRAMOM

Značajka/Proizvod (financijski instrument)Mikro zajam za ruralni razvojMali zajam za ruralni razvoj
Ciljana skupinaMikro i mali subjekti malog gospodarstva, a prema uvjetima propisanim mjerama PRR-a prihvatljivim za financiranje iz ovog instrumentaMikro, mali i srednji subjekti malog gospodarstva, a prema uvjetima propisanim mjerama PRR-a prihvatljivim za financiranje iz ovog instrumenta
Iznos zajmaOd 1.000 eura do 25.000 eura u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB-a na dan podnošenja zahtjevaOd 25.000,01 eura do 50.000 eura u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB-a na dan podnošenja zahtjeva
Namjena zajma

osnovna sredstva

obrtna sredstva do max 30% iznosa zajma

osnovna sredstva

obrtna sredstva do max 30% iznosa zajma

Minimalni rok otplate12 mjeseci12 mjeseci
Maksimalni rok otplate5 godina10 godina
Kamatna stopa

0,5% i 1,0%, ovisno o razvijenosti JLS ulaganja

0,1% za ulaganja u mljekarski sektor

0,5% i 1,0%, ovisno o razvijenosti JLS ulaganja

0,1% za ulaganja u mljekarski sektor

Naknada za obradu zahtjeva0%0%
Počekdo 12 mjeseci ukoliko je otplata minimalno 2 godinedo 12 mjeseci ukoliko je otplata minimalno 2 godine
Instrumenti osiguranjaZadužnice, ostali instrumenti osiguranja prema procjeni rizikaZadužnice, ostali instrumenti osiguranja prema procjeni rizika


3. ROK VAŽENJA PROGRAMA

Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja i vrijedi do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 31. prosinca 2020. godine.