Odluka o usvajanju Programa »Pojedinačna jamstva za ruralni razvoj«

NN 57/2018 (27.6.2018.), Odluka o usvajanju Programa »Pojedinačna jamstva za ruralni razvoj«

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1162

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16) i članka 9. stavka 1. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (»Narodne novine«, br. 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. lipnja 2018. godine donijela

ODLUKU

O USVAJANJU PROGRAMA »POJEDINAČNA JAMSTVA ZA RURALNI RAZVOJ«

I.

Usvaja se Program »Pojedinačna jamstva za ruralni razvoj«.

Program iz stavka 1. ove točke sastavni je dio ove Odluke.

II.

Ovlašćuje se i zadužuje Upravni odbor Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije da u okviru ciljeva i uvjeta utvrđenih Programom iz točke I. ove Odluke samostalno donosi odluke o usvajanju proizvoda (financijskih instrumenata), te druge odluke koje su nužne za provedbu usvojenih proizvoda (financijskih instrumenata).

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/18-04/153

Urbroj: 50301-25/16-18-2

Zagreb, 21. lipnja 2018.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

PROGRAM
»POJEDINAČNA JAMSTVA ZA RURALNI RAZVOJ«

Program »Pojedinačna jamstva za ruralni razvoj« namijenjen je subjektima malog gospodarstva te je sufinanciran iz sredstava Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. U okviru ovog financijskog instrumenta HAMAG-BICRO će subjektima maloga gospodarstva u poljoprivrednom, prerađivačkom i šumarskom sektoru putem financijskih institucija omogućiti jamstvo za pokriće dijela glavnice kredita ili leasinga u skladu s uvjetima Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (u daljnjem tekstu: PRR) i Sporazuma o financiranju potpisanog 18. travnja 2018. godine između Ministarstva poljoprivrede, Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i HAMAG-BICRO-a, za definirane mjere/podmjere/tipove operacija.

1. CILJ I NAMJENA PROGRAMA

Namjena ovog Programa je potaknuti aktivnosti financijskih institucija odnosno olakšati pristup financiranju mikro, malih i srednjih subjekata malog gospodarstva u poljoprivrednom, prerađivačkom i šumarskom sektoru kroz veću dostupnost kredita i ostalih oblika financiranja, smanjenje kamatnih stopa, te smanjenje traženih sredstava osiguranja (kolaterala).

Cilj ovog Programa je povećati broj subjekata malog gospodarstva koji primaju potporu uključujući novoosnovane subjekte, povećanje iznosa privatnih ulaganja te porast zapošljavanja.

Mjere PRR-a za koje se predlaže korištenje jamstva:

– Mjera 4 – Ulaganje u fizičku imovinu, podmjera 4.1 Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva i podmjera 4.2. Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ ili razvoj poljoprivrednih proizvoda;

– Mjera 6 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja, podmjera 6.4. Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima;

– Mjera 8 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma, podmjera 8.6. Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda.

Ovaj Program je namijenjen financiranju osnovnih sredstava (materijalne i nematerijalne imovine) i ulaganjima u obrtni kapital povezan s aktivnostima razvoja ili proširenja koje su slične (i povezane s) ulaganjem u osnovna sredstva.

Ovim Programom dodjeljuje se potpora male vrijednosti (de minimis) sukladno Uredbi Komisije (EU), broj 1407/2013, od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o europskoj zajednici na potpore male vrijednosti, SL L, broj 352/1, 24. 12. 2013. i Pravilniku o dodijeli potpora male vrijednosti u poljoprivrednom sektoru HAMAG-BICRO-a i/ili državna potpora (ABER) sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 702/2014 od 25. lipnja 2014. o proglašenju određenih kategorija potpora u sektoru poljoprivrede i šumarstva te u ruralnim područjima spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i Programu dodjele državnih potpora u sektoru poljoprivrede HAMAG-BICRO-a i/ili državna potpora (GBER) sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora i Programu dodjele državnih potpora HAMAG-BICRO-a i/ili javna potpora u skladu s Prilogom 2 Uredbe (EU) br. 1305/2013.

2. UVJETI DEFINIRANI PROGRAMOM

ZNAČAJKA/INSTRUMENTPojedinačno jamstvo za ruralni razvoj
Ciljana skupinamikro, mali i srednji subjekti gospodarstva, a prema uvjetima propisanim mjerama PRR-a prihvatljivim za financiranje iz ovog instrumenta
Maksimalni iznos jamstva1.300.000,00 eura
Maksimalna stopa jamstva

do 70%

do 80% za mlade poljoprivrednike i mljekarski sektor

Minimalno trajanje jamstva12 mjeseci
Maksimalno trajanje jamstva15 godina
Namjena kredita za koji se izdaje jamstvoosnovna i povezana obrtna sredstva
Udio obrtnih sredstavado 200.000 eura, odnosno do 30% ukupnog iznosa prihvatljivih troškova, ovisno o tome koji je iznos viši
Premija rizika (naknada za izdavanje jamstva)

0,25% iznosa odobrenog jamstva

0,10% za mlade poljoprivrednike i mljekarski sektor

Obuhvat jamstvaglavnica kredita

3. ROK VAŽENJA PROGRAMA

Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja i vrijedi do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 31. prosinca 2020. godine.