Odluka o osnivanju Povjerenstva za procjenu i utvrđivanje prijedloga strateških projekata

NN 57/2018 (27.6.2018.), Odluka o osnivanju Povjerenstva za procjenu i utvrđivanje prijedloga strateških projekata

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1163

Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 29/18), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. lipnja 2018. godine donijela

ODLUKU

O OSNIVANJU POVJERENSTVA ZA PROCJENU I UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA STRATEŠKIH PROJEKATA

I.

Ovom se Odlukom osniva Povjerenstvo za procjenu i utvrđivanje prijedloga strateških projekata (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

II.

Stalni članovi Povjerenstva su:

– potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske, predsjednik Povjerenstva

– ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta, zamjenik predsjednika

– ministar graditeljstva i prostornoga uređenja

– ministar pravosuđa

– ministar zaštite okoliša i energetike

– ministar državne imovine

– ministar financija.

III.

Promjenjivi članovi Povjerenstva su:

– ministar nadležnog ministarstva ovisno o području u čiju nadležnost pojedini strateški projekt spada

– ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u slučaju kada se projekt planira sufinancirati ili je sufinanciran iz fondova i programa Europske unije

– ministar vanjskih i europskih poslova u slučaju kada je osnivač trgovačkog društva koje je investitor projekta, strana pravna osoba koja je registrirana na teritoriju Republike Hrvatske

– gradonačelnik ili općinski načelnik jedinice lokalne samouprave na čijem se području projekt ostvaruje

– župan jedinice područne (regionalne) samouprave na čijem se području projekt ostvaruje.

IV.

Zadaće Povjerenstva su:

– ocjena prijedloga strateškog projekta i predlaganje središnjem tijelu državne uprave nadležnom za gospodarstvo donošenje odluke o njegovu uvrštenju ili odbijanju uvrštenja na Listu strateških projekata

– donošenje odluke o osnivanju Operativne skupine za pripremu i provedbu svakog pojedinog projekta i imenovanju voditelja Operativne skupine

– predlaganje Vladi Republike Hrvatske donošenje odluke o proglašenju strateškog projekta

– praćenje provedbe strateških projekata

– predlaganje Vladi Republike Hrvatske donošenje odluke o poništenju odluke o proglašenju strateškog projekta

– predlaganje središnjem tijelu državne uprave nadležnom za gospodarstvo donošenje odluke o brisanju projekta s Liste strateških projekata.

V.

Administrativne poslove za Povjerenstvo obavljaju, sukladno djelokrugu utvrđenom Zakonom o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske, središnje tijelo državne uprave nadležno za gospodarstvo ili Agencija za investicije i konkurentnost, a u suradnji sa središnjim tijelima državne uprave za koje je utvrđeno da priprema i provedba projekta djelomično ili potpuno spada u njihovu nadležnost.

VI.

Način rada i ostala pitanja od važnosti za obavljanje poslova iz djelokruga Povjerenstva uredit će se poslovnikom o radu Povjerenstva.

VII.

Zadužuje se Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta da, o donošenju ove Odluke, obavijesti članove Povjerenstva iz točke II. ove Odluke.

VIII.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju Povjerenstva za procjenu i utvrđivanje prijedloga strateških projekata (»Narodne novine«, br. 1/14, 44/16, 110/16, 51/17 i 62/17).

IX.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/18-04/124

Urbroj: 50301-25/16-18-3

Zagreb, 21. lipnja 2018.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.