Odluka o izmjeni Odluke o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja plaže Kostabela u Rijeci te zahvata morske vode za potrebe bazena i za potrebe termotehničkih uređaja

NN 57/2018 (27.6.2018.), Odluka o izmjeni Odluke o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja plaže Kostabela u Rijeci te zahvata morske vode za potrebe bazena i za potrebe termotehničkih uređaja

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1165

Na temelju članka 20. stavaka 3. i 7. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 56/16), a u vezi s člankom 36. stavkom 1. Zakona o koncesijama (»Narodne novine«, broj 69/17), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. lipnja 2018. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O KONCESIJI NA POMORSKOM DOBRU U SVRHU IZGRADNJE I GOSPODARSKOG KORIŠTENJA PLAŽE KOSTABELA U RIJECI TE ZAHVATA MORSKE VODE ZA POTREBE BAZENA I ZA POTREBE TERMOTEHNIČKIH UREĐAJA

I.

U Odluci o izmjeni Odluke o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja plaže Kostabela u Rijeci te zahvata morske vode za potrebe bazena i za potrebe termotehničkih uređaja (»Narodne novine«, broj 9/18), točka IV. briše se.

II.

Ovlašćuje se ministar mora, prometa i infrastrukture da sklopi dodatak br. 1. Ugovoru o koncesiji u roku 60 dana od dana objave ove Odluke u »Narodnim novinama«.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/18-04/150

Urbroj: 50301-27/20-18-2

Zagreb, 21. lipnja 2018.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.