Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o priznavanju sorti poljoprivrednog bilja

NN 57/2018 (27.6.2018.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o priznavanju sorti poljoprivrednog bilja

Ministarstvo poljoprivrede

1172

Na temelju članka 56. stavka 2., članka 57. stavka 2., članka 58. stavka 2. i članka 71. stavka 4. Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine«, br. 140/05, 35/08, 25/09, 124/10, 55/11 i 14/14), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRIZNAVANJU SORTI POLJOPRIVREDNOG BILJA

Članak 1.

U Pravilniku o priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine«, br. 99/08, 100/09, 109/10 i 77/13) u članku 3. ispred riječi: »Podnositelj« dodaje se broj: »(1)«.

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Obilazak pokusa na lokacijama udaljenim više od 30 km od sjedišta Zavoda, podrazumijeva da je podnositelj zahtjeva dužan podmiriti trošak korištenja službenog vozila i dnevnice za djelatnika Zavoda.«.

Članak 2.

U članku 4. stavcima 3. i 4. iza riječi: »voluminozne krme« dodaju se riječi: »i duhana«.

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Ispitivanje gospodarske vrijednosti sorti odnosno hibrida tolerantnih na određene herbicide obavlja se u sklopu postojećih VCU pokusa pri čemu se kandidati uspoređuju sa uobičajenim standardima. Ako je sorta odnosno hibrid radi svoje herbicidne specifičnosti manje prinosan od postojećih, priznavanje će se obaviti samo ako umanjenost uroda ne prelazi više od 10 % od vrijednosti standarda ili prosjeka standarda (gdje ima više standarda). Utvrđivanje tolerantnosti na specifični herbicid obaviti će se na jednoj od ispitnih lokacija.«.

Članak 3.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»(1) Podnositelj zahtjeva obavezan je prilikom dostave sjemena dostaviti ispunjeni Obrazac – Podaci o sjemenu iz Dodatka 1. koji je prilog i sastavni dio ovoga Pravilnika.

(2) Sjeme namijenjeno za DUS ispitivanje obvezno se dostavlja netretirano.

(3) Kvaliteta sjemena mora odgovarati odredbama posebnih propisa kojima se uređuje stavljanje na tržište sjemena pojedinih skupina i vrsta bilja.«.

Članak 4.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»(1) Za vrijeme trajanja ispitivanja jedne sorte ili jednog hibrida u pokusnom polju i laboratoriju usporedba se obavlja s istim standardima.

(2) Standard je u proizvodnji jedna od najzastupljenijih sorti odnosno hibrid koji prema svojim biološkim i gospodarskim svojstvima ima veliku vrijednost za namjenu radi koje se ispituje nova sorta ili hibrid.

(3) Standarde određuje Povjerenstvo za priznavanje sorti krm­nog bilja, žitarica, repa, povrća, krumpira, uljarica i predivog bilja na prijedlog Zavoda.

(4) Ako za pojedinu biljnu vrstu ili namjenu nema priznate sorte na Sortnoj listi Republike Hrvatske, nakon jednogodišnjeg ispitivanja u polju i laboratoriju, priznaje se prva prijavljena sorta i koristi kao standard.«.

Članak 5.

Članak 11. mijenja se i glasi:

»(1) Za svaku godinu VCU ispitivanja podnositelj zahtjeva Zavodu dostavlja sljedeće količine sjemena do naznačenih rokova:

VrstaPotrebna
količina
sjemena (kg)
Rok dostave
sjemena
ozima pšenica
jara pšenica
ozimi i jari ječam
ozima i jara raž
10
5
7
7
do 15. rujna
do 15. siječnja
do 15. rujna/15. siječnja
do 15. rujna/15. siječnja
ozima i jara pšenoraž7do 15. rujna/15. siječnja
ozima i jara tvrda pšenica7do 15. rujna/15. siječnja
ozima i jara zob7do 15. rujna/15. siječnja
ozima i jara zob7do 15. rujna/15. siječnja
ozimi i jari pravi pir7do 15. rujna/15. siječnja

(2) Za DUS ispitivanja podnositelj zahtjeva Zavodu dostavlja u prvoj godini DUS ispitivanja sljedeće količine sjemena do naznačenih rokova:

VrstaPotrebna
količina sjemena (kg)/klasova/ metlica
Rok dostave
sjemena

ozima pšenica

jara pšenica

ozimi i jari ječam

ozima i jara raž

ozima i jara pšenoraž

ozima i jara tvrda pšenica

ozima i jara zob

ozimi i jari pir

5/300/-

5/300/-

5/300/-

5/300/-

5/300/-

5/300/-

5/-/300

5/-/300

do 15. rujna

do 15. siječnja

do 15. rujna/15. siječnja

do 15. rujna/15. siječnja

do 15. rujna/15. siječnja

do 15. rujna/15. siječnja

do 15. rujna/15. siječnja

do 15. rujna/15. siječnja«.


Članak 6.

Članak 12. mijenja se i glasi:

»(1) Održivač sorte dužan je prije donošenja rješenja o priznavanju dostaviti Zavodu i kontrolni uzorak reprodukcijskog materijala sorte u količini naznačenoj u tablici:

»VrstaVeličina uzorka (kg)

ozima pšenica

jara pšenica

ozimi i jari ječam

ozima i jara raž

ozima i jara pšenoraž

ozima i jara tvrda pšenica

ozima i jara zob

ozimi i jari pravi pir

5

5

5

5

5

5

5

5


(2) Na pakiranju se mora naznačiti: »kontrolni uzorak.«.

Članak 7.

U članku 14. stavku 2. riječ: »pšenice« zamjenjuje se riječima: »strnih žitarica«.

Članak 8.

U članku 17. stavku 1. podstavku 3. riječ: »dvije« zamjenjuje se riječju: »četiri«.

Članak 9.

U članku 18. stavku 1. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. Kod pšenice i durum (tvrde) pšenice

– žuta hrđa pšenice, Puccinia striiformis f. sp. tritici;

– smeđa hrđa pšenice, Puccinia recondita f. sp. tritici;

– crna hrđa pšenice, Puccinia graminis f. sp. tritici;

– smeđa pjegavost pljevica i lišća, Septoria spp.;

– palež klasa, Fusarium spp.;

– pepelnica pšenice, Erysiphe graminis f. sp. tritici

– žuto-smeđa pjegavost lišća pšenice, Pyrenophora tritici-repentis.«.

Članak 10.

Članak 20. mijenja se i glasi:

»(1) Kemijsko-tehnološke analize obavljaju se u laboratoriju na uzorcima uzetim iz žetve prve godine ispitivanja.

(2) Analiza fizikalno-kemijskih svojstava zrna obavlja se na uzorcima sa sve četiri lokacije pokusa, a analiza kemijsko-tehnoloških svojstava brašna, krupice i analiza kakvoće pivarskog ječma obavlja se na prosječnom uzorku (6 kg) s jedne lokacije.«.

Članak 11.

Članak 21. mijenja se i glasi:

»(1) Na uzorcima ozime i jare pšenice obavljaju se sljedeće analize:

1. Pšenica (Triticum aestivum)

– fizikalno-kemijska svojstva zrna

– kemijsko-tehnološka svojstva brašna

2. Pšenica tvrda (Triticum durum)

– fizikalno-kemijska svojstva zrna

– kemijsko tehnološka svojstva krupice

3. Pravi pir (Triticum spelta)

– fizikalno-kemijska svojstva zrna

– kemijsko-tehnološka svojstva brašna.

(2) Na prosječnom uzorku zrna ječma izvršit će se analize:

1. Za pivarsku kakvoću

– sadržaja I. klase zrna

– fizičkih osobina zrna

– kemijska analiza

– mikrosladovanje

– analiza slada

2. Za krmnu kakvoću

– sadržaja I. klase zrna

– sadržaja bjelančevina

– sirove bjelančevine (%)

– sirove masti (%)

– sirove celuloze (%)

– NET (%)

– mineralne tvari (%).

(3) Na prosječnom uzorku ozime i jare raži, pšenoraži i zobi obavljaju se sljedeće analize:

AnalizeRažPšenoražZob
Udio vode (%)+++
Organska tvar (% na ST)+++
NET
-+
Sirove bjelančevine (% na ST)+++
Sirove masti (% na ST)+++
Sirova celuloza (% na ST)+++
Mineralne tvari (% na ST)+++
Masa 1000 sjemenki (g)+++
Hektolitarska masa (kg/hl)+++
Amilogram+--
Broj padanja+--«.

Članak 12.

U članku 25. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Za svaku godinu VCU ispitivanja podnositelj zahtjeva Zavodu dostavlja sljedeće količine sjemena do naznačenih rokova:

FAO skupinaPotrebna količina sjemena (broj zrna)Rok dostave sjemena

100, 200

300

400 i 500

600 i 700

6000

8000

7500

5000

do 1. ožujka

do 1. ožujka

do 1. ožujka

do 1. ožujka«.


Članak 13.

Članak 29. mijenja se i glasi:

»Sjetva se obavlja sijačicom na veći sklop od određenog sklopa, a u fazi razvoja 3 – 5 listova kukuruza, nakon kultivacije i prihrane, pokus se prorijedi sukladno Uputama za izvođenje pokusa, tako da se ostvari predviđeni sklop.

FAO skupina

Razmak u redu

(cm)

Biljaka/reduBiljaka/parceli (22,4 m2)Biljaka/ha

100

200

300

400

500

600

700

15,7

16,7

18,6

20,5

21,6

23,5

24,2

51

48

43

39

37

34

33

204

192

172

156

148

136

132

91071

85714

76786

69643

66071

60714

58929«.


Članak 14.

U članku 30. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Na početku i kraju pokusa siju se četiri reda zaštitnog pojasa hibridom iste FAO skupine.«.

Članak 15.

U članku 31. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Za određivanje dužine vegetacije i pripadnosti hibrida kandidata određenoj FAO skupini služi raniji standardni hibrid iz više FAO skupine koji se sije u pokusu niže FAO skupine kao »graničnik za vlagu«.«.

U stavku 2. riječi: »FAO grupi« zamjenjuju se riječima: »FAO skupini«.

Članak 16.

U članku 32. podstavak 4. briše se.

Članak 17.

U članku 35. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Žetva svakog pokusa obavlja se kombajnom u jednom danu za svaki hibrid u pokusu u svim ponavljanjima, u fazi fiziološke zriobe zrna najkasnijeg standarda (pojava »crnog sloja« na više od 50% zrna klipa) ili kada vlaga ranijeg standarda padne ispod 27%.«.

Članak 18.

U članku 43. stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»(2) Ako se nakon statističke obrade podataka prikupljenih u prvoj godini testiranja gospodarske vrijednosti utvrdi da je vlaga zrna ispitivanog hibrida veća od standardnog hibrida iz više FAO skupine koji se sije u pokusu niže FAO skupine kao »graničnik za vlagu«, Zavod će obavijestiti podnositelja zahtjeva o dobivenim rezultatima, a podnositelj zahtjeva odlučit će o promijeni FAO skupine sukladno dobivenim rezultatima.

3) U slučaju promjene iz stavka 2. ovoga članka dvogodišnji rezultati ispitivanja razmatrat će se na način da će se rezultati ispitivanog hibrida iz prve godine uspoređivati samo s rezultatima koje je ostvario standardni hibrid iz više FAO skupine koji se sije u pokusu niže FAO skupine kao »graničnik za vlagu«, a rezultati ispitivanog hibrida iz druge godine uspoređivat će se sa rezultatima svih standardnih hibrida uključenih u pokus.«.

Članak 19.

Članak 48. mijenja se i glasi:

»Ispitivanje sorti obavlja se na pokusnim mjestima različitim po klimatskim, pedološkim i drugim svojstvima:

Vegetacijska

skupina

Broj pokusnih mjestaPokusna mjesta
000, 00 i 04

središnja Hrvatska

zapadna Slavonija

istočna Slavonija (dvije lokacije)

0-I, I i II4

zapadna Slavonija

Baranja

istočna Slavonija (dvije lokacije)«.


Članak 20.

Članak 55. mijenja se i glasi:

»Kemijsko-tehnološke analize obavljaju se na kraju svake godine ispitivanja na uzorcima s dva pokusna mjesta.«.

Članak 21.

U članku 56. riječi: »prosječnom uzorku« zamjenjuju se riječju: »uzorcima«.

Članak 22.

U članku 60. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Za DUS ispitivanja podnositelj zahtjeva Zavodu dostavlja količinu sjemena zatraženu od ovlaštene institucije koja će provoditi DUS ispitivanje.«.

Članak 23.

U članku 61. stavku 1. u tablici iza broja: »1« dodaje se oznaka: »kg«.

Članak 24.

Članak 63.a briše se.

Članak 25.

U članku 69. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Tijekom žetve utvrđuju se na svakoj parceli: ukupan broj biljaka, broj poleglih biljaka, broj slomljenih biljaka, prirod zrna i vlaga zrna.«.

Članak 26.

Članak 70. mijenja se i glasi:

»(1) Kemijsko-tehnološke analize obavljaju se na kraju svake godine ispitivanja na uzorcima s dva pokusna mjesta.

(2) Analiza sastava masnih kiselina u ulju, kod oleinskih hibrida, radi se iz uzorka sjemena samooplodnje (izoliranih biljaka papirnatim vrećicama), a radi se sa jednog pokusnog mjesta.«.

Članak 27.

U članku 76. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Za DUS ispitivanja podnositelj zahtjeva Zavodu dostavlja količinu sjemena zatraženu od ovlaštene institucije koja će provoditi DUS ispitivanje.«.

Članak 28.

Članak 83. mijenja se i glasi:

»Tijekom vegetacije utvrđuje se sljedeće:

– datum sjetve i nicanja (na svim pokusnim mjestima)

– sklop pri ulasku u zimu i u C1 stadiju (na svim pokusnim mjestima)

– postotak prezimljavanja (na svim pokusnim mjestima)

– datum početka cvatnje (na dva pokusna mjesta)

– visina biljke do prve najniže postrane grane (na svim pokusnim mjestima)

– visina cijele biljke (na svim pokusnim mjestima)

– polijeganje (na svim pokusnim mjestima) i

– datum žetve (na svim pokusnim mjestima).«.

Članak 29.

U članku 84. stavku 2. riječi: »na pokusnim poljima, tretiranim pesticidima i bez zaštite pesticidima,« brišu se.

Članak 30.

U članku 85. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Žetva svakog pokusa obavlja se kombajnom u jednom danu za svaku sortu u pokusu u svim ponavljanjima, u fazi tehnološke zrelosti zrna kada je vlaga zaštitnog pojasa ispod 10,5%.«.

Članak 31.

U članku 86. stavku 2. riječi: »0,5 kg« zamjenjuju se riječima: »2 kg«.

Članak 32.

U članku 92. u tablici broj: »2 000« zamjenjuje se brojem:
»1 200«, a broj: »1 600« zamjenjuje se brojem »800«.

Članak 33.

Članak 99. mijenja se i glasi:

»Kemijsko-tehnološke analize obavljaju se u prvoj godini ispitivanja, na prosječnom uzorku (5 kg) formiranom iz svih ponavljanja s jednog pokusnog mjesta.«.

Članak 34.

U članku 105. stavku 1. riječi: »2 kg« zamjenjuje se riječima: »1 kg«.

Članak 35.

Članak 109. mijenja se i glasi:

»Sjetva se obavlja sijačicom na veći sklop od određenog, a u fazi 2 – 3 para stalnih listova se prorijedi, tako da se ostvari predviđeni sklop.

Razmak u redu (cm)Biljaka/redu

Biljaka/parceli

(16 m2)

1845180«.

Članak 36.

Članak 113. mijenja se i glasi:

»(1) Tijekom ispitivanja, na pokusnim lokacijama u uvjetima prirodne infekcije, prati se pojava i ocjenjuje jačina napada pjegavosti lista (Cercospora beticola).

(2) Ako se uoči pojava drugih bolesti i štetnika, treba zabilježiti vrijeme pojave i jačinu napada i postotak oštećenja odnosno umanjenje priroda korijena.

(3) Jačina napada bolesti i štetnika ocjenjuje se na svim pokusnim poljima.«.

Članak 37.

Članak 114. mijenja se i glasi:

»Vađenje pojedinog ponavljanja pokusa obavlja se u jednom danu u vrijeme tehnološke zrelosti korijena. Tada se utvrđuje broj i masa korijena po parceli.«.

Članak 38.

U članku 115. riječi: »(oko 50 korjenova)« zamjenjuju se riječima: »od 25 korjenova«.

Članak 39.

U članku 117. riječi: »(bruto i neto)« brišu se.

Članak 40.

U članku 123. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Za DUS ispitivanja podnositelj zahtjeva Zavodu dostavlja količinu sjemena zatraženu od ovlaštene institucije koja će provoditi DUS ispitivanje.«.

Članak 41.

U članku 153. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Za DUS ispitivanja podnositelj zahtjeva Zavodu dostavlja količinu sjemena zatraženu od ovlaštene institucije koja će provoditi DUS ispitivanje.«.

Članak 42.

Članak 187. mijenja se i glasi:

»Za DUS ispitivanja podnositelj zahtjeva Zavodu dostavlja količinu sjemena zatraženu od ovlaštene institucije koja će provoditi DUS ispitivanje.«.

Članak 43.

Članak 190. mijenja se i glasi:

»Za DUS ispitivanja podnositelj zahtjeva Zavodu dostavlja količinu sjemena zatraženu od ovlaštene institucije koja će provoditi DUS ispitivanje.«.

Članak 44.

Iza članka 190. dodaje se članak 190.a koji glasi:

»Članak 190.a

Održivač sorte dužan je prilikom podnošenja zahtjeva iz članka 189. ovoga Pravilnika dostaviti Zavodu i kontrolni uzorak reprodukcijskog materijala sorte u količini:

DuhanPotrebna količina sjemena (g)
Sorta2
Hibrid2
Inbred linije2«.

Članak 45.

Članci 192. – 203. brišu se.

Članak 46.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/17-01/43

Urbroj: 525-09/0007-18-4

Zagreb, 11. lipnja 2018.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske
i ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.

DODATAK 1.