Pravilnik o putnom listu

NN 57/2018 (27.6.2018.), Pravilnik o putnom listu

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1173

Na temelju članka 46. stavka 9. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine«, br. 41/18) ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK O PUTNOM LISTU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom se propisuju obrazac, sadržaj, način popunjavanja i čuvanja putnih listova za obavljanje povremenog prijevoza putnika u unutarnjem cestovnom prometu te način vođenja evidencije i rokovi čuvanja putnih listova.

Članak 2.

Putni listovi za međunarodni povremeni prijevoz putnika popunjavaju se, vode i čuvaju sukladno međunarodnim ugovorima te europskim uredbama i drugim propisima koji reguliraju povremeni prijevoz putnika u međunarodnom cestovnom prometu.

II. OBRASCI I SADRŽAJ PUTNOG LISTA

Članak 3.

(1) Putni list za obavljanje povremenog prijevoza putnika u unutarnjem cestovnom prometu je svijetloplave boje, formata A4, s odgovarajućim sadržajem.

(2) Putni list za obavljanje povremenog prijevoza putnika u međunarodnom cestovnom prometu koji se vodi i popunjava sukladno INTERBUS ugovoru je svijetlozelene boje, formata A4, s odgovarajućim sadržajem na hrvatskom jeziku.

(3) Obrasci putnog lista iz stavka 1. i 2. ovoga članka tiskani su uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

Članak 4.

(1) Obrasci putnih listova spojeni su u knjigu od 25 primjeraka razdvojivih putnih listova u duplikatima.

(2) Svaka knjiga iz stavka 1. ovoga članka je označena serijskim brojem.

(3) Putni listovi u knjizi označeni su brojevima koji se povećavaju počevši od 1 do 25.

III. IZDAVANJE PUTNIH LISTOVA

Članak 5.

(1) Ministarstvo nadležno za poslove prometa ili druga tijela odnosno pravne osobe koje ministarstvo ovlasti (Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora, i dr.), izdaju knjige putnih listova za obavljanje povremenog prijevoza putnika u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu.

(2) Knjiga putnih listova može se izdati samo prijevozniku koji ima važeću licenciju za obavljanje prijevoza putnika u unutarnjem cestovnom prometu ili licenciju Zajednice za prijevoz putnika.

(3) Knjiga se izdaje na prijevoznika i nije prenosiva.

(4) O izdanim knjigama putnih listova ministarstvo nadležno za poslove prometa ili drugo ovlašteno tijelo iz stavka 1. ovoga članka vodi evidenciju.

(5) Za izdavanje knjige putnih listova prijevoznik plaća naknadu.

(6) Naknada za izdavanje knjiga putnih listova za obavljanje povremenog prijevoza putnika u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu, ukoliko knjige putnih listova izdaje Ministarstvo nadležno za poslove prometa, prihod je Državnog proračuna.

(7) Ukoliko izdavanje knjiga putnih listova obavlja drugo ovlašteno tijelo iz stavka 1. ovoga članka, istom tijelu pripada dio naknade za izdavanje knjiga putnih listova.

(8) Odluku o visini naknade iz stavka 6. ovoga članka i odluku o visini dijela naknade iz stavka 7. ovoga članka, donosi ministar nadležan za poslove prometa.

IV. NAČIN POPUNJAVANJA PUTNIH LISTOVA

Članak 6.

(1) Prije početka obavljanja prijevoza, prijevoznik mora popuniti putni list u dva istovjetna primjerka, odnosno u izvorniku i duplikatu (kopiji).

(2) Putni list mora biti pravilno i točno popunjen, sukladno propisanom sadržaju utvrđenih rubrika.

(3) Putni list se popunjava neizbrisivim tiskanim slovima plave ili crne boje.

(4) Podaci uneseni u putni list ne smiju se brisati niti mijenjati.

(5) Eventualne izmjene unose se u za to predviđenu rubriku putnog lista.

(6) Putni list u unutarnjem povremenom prijevozu ne mora se popunjavati prilikom obavljanja povremenog prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola te djece predškolske dobi na priredbe, koncerte, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti i sportska natjecanja te u slučaju prijevoza članova sportskih klubova na natjecanja.

(7) U putni list za obavljanje povremenog prijevoza putnika u unutarnjem cestovnom prometu nije obavezno unositi popis putnika, kao ni prilagati mu popis putnika na unaprijed pripremljenom dokumentu.

V. UPORABA I ČUVANJE PUTNIH LISTOVA

Članak 7.

(1) Prvi primjerak putnog lista odnosno njegov izvornik mora se nalaziti u vozilu za vrijeme cijelog putovanja, a duplikat (kopija) primjerka putnog lista mora se nalaziti u knjizi putnih listova.

(2) Prijevoznik je odgovoran za uporabu i čuvanje izvornika i duplikat (kopija) putnih listova.

(3) Prijevoznik je dužan čuvati putne listove najmanje dvije godine nakon obavljenog prijevoza.

(4) Putni list je kontrolni dokument i mora se predočiti na zahtjev tijela ovlaštenih za nadzor.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o putnom listu (»Narodne novine«, br. 138/05).

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/18-03/17

Urbroj: 530-07-18-9

Zagreb, 15. lipnja 2018.

Ministar
Oleg Butković, v. r.

OBRASCI