Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu željezničkog sustava

NN 57/2018 (27.6.2018.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu željezničkog sustava

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1177

Na temelju članka 120. stavka 10. Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (»Narodne novine«, br. 82/13, 18/15, 110/15 i 70/17) ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UNUTARNJEM REDU ŽELJEZNIČKOG SUSTAVA

Članak 1.

U Pravilniku o unutarnjem redu željezničkog sustava (»Narodne novine«, broj 95/17) mijenja se članak 1. i glasi:

»(1) Ovim Pravilnikom propisuje se način provedbe unutarnjeg reda u željezničkom sustavu, pravila pristupa i zadržavanja u pružnom pojasu i u vlakovima, obveze upravitelja infrastrukture vezano za održavanje unutarnjeg reda u pružnom pojasu i obveze željezničkih prijevoznika vezano za održavanje unutarnjeg reda u vlakovima, ovlasti radnika za provedbu unutarnjeg reda i sadržaj iskaznice i vođenje evidencije o iskaznicama ovlaštenih radnika.

(2) Unutarnji red željezničkog sustava obuhvaća sigurno i uredno obavljanje željezničkog prometa, očuvanje sigurnosti putnika, korisnika prijevoza, trećih osoba, robe i željezničke imovine na području željezničke infrastrukture, vlakova i vozila željezničkih prijevoznika te načine postupanja, prava, obveze i ovlasti radnika na željeznici, upravitelja željezničke infrastrukture i željezničkih prijevoznika.«

Članak 2.

U članku 3. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. u vlaku za prijevoz putnika samo osobama koje imaju važeću prijevoznu ispravu ili prijevoznu ispravu namjeravaju pribaviti u vlaku«.

Članak 3.

U članku 4. stavku 2. iza točke 8. dodaju se točke 9., 10., 11. i 12. koje glase:

»9. vožnja u vlakovima za prijevoz putnika bez valjane prijevozne isprave

10. pri naplati i kontroli prijevozne isprave remećenje unutarnjeg reda u vlaku ili sigurnosti putnika i drugih osoba

11. neovlašteno rukovanje ili oštećivanje pomoćnih sredstava za ukrcaj i pružanje pomoći osobama s invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti, koje je željeznički prijevoznik dužan osigurati u skladu s člankom 23. Uredbe (EZ) br. 1371/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o pravima i obvezama putnika u željezničkom prometu

12. onemogućavanje rada osoblja željezničkog prijevoznika u pružanju usluga i pomoći osobama s invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti, osposobljenog u skladu s člankom 4.6. priloga Uredbe Komisije (EU) br. 1300/2014 od 18. studenoga 2014. o tehničkoj specifikaciji za interoperabilnost u vezi s pristupačnošću željezničkog sustava Unije osobama s invaliditetom i osobama s ograničenom pokretljivošću (TSI PRM) i«.

Dosadašnja točka 9. postaje točka 13.

U stavku 3. iza točke 26. dodaju se točke 27., 28., 29. i 30. koje glase:

»27. neovlašteno rukovanje ili oštećivanje pomoćnih sredstava za ukrcaj i pružanje pomoći, osobama s invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti koje je upravitelj kolodvora (infrastrukture) dužan osigurati u skladu s člankom 22. Uredbe (EZ) br. 1371/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o pravima i obvezama putnika u željezničkom prometu

28. onemogućavanje rada osoblja upravitelja kolodvora (infrastrukture) u pružanju usluga i pomoći osobama s invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti, osposobljenog u skladu s člankom 4.6. priloga Uredbe Komisije (EU) br. 1300/2014 od 18. studenoga 2014. o tehničkoj specifikaciji za interoperabilnost u vezi s pristupačnošću željezničkog sustava Unije osobama s invaliditetom i osobama s ograničenom pokretljivošću (TSI PRM)

29. oštećivanje ili onemogućavanje funkcije rada nadzornih kamera te drugih nadzornih sustava

30. parkiranje motornih vozila na mjestima na željezničkoj infrastrukturi koja nisu određena za to i.«

Dosadašnja točka 27. postaje točka 31.

Članak 4.

U članku 10. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Ovlašteni željeznički radnici ili radnici zaštitarske tvrtke dužni su obavijestiti odgovarajuće nadležno tijelo, upravitelja infrastrukture ili željezničkog prijevoznika o uočenim nezakonitostima ili nepravilnostima u pogledu provedbe unutarnjeg reda.«

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Obveze iz stavka 3. ovoga članka podrobnije će se propisati internim aktom upravitelja infrastrukture i željezničkog prijevoznika.«

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/18-01/94

Urbroj: 530-05-2-18-11

Zagreb, 12. lipnja 2018.

Ministar
Oleg Butković, v. r.