Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova

NN 58/2018 (30.6.2018.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova

Vlada Republike Hrvatske

1187

Na temelju članka 63. stavka 2. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 150/11, 12/13 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 93/16 i 104/16) i članka 65. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine«, br. 48/96, 72/13, 127/13 i 39/18), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. lipnja 2018. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UNUTARNJEM USTROJSTVU MINISTARSTVA VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA

Članak 1.

U Uredbi o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova (»Narodne novine«, broj 20/17), u članku 2. točka 5. mijenja se i glasi: »Uprava za jugoistočnu Europu i proširenje EU«.

Iza točke 8. dodaje se nova točka 8.a. koja glasi: »Uprava za informacijsku sigurnost«.

Točka 11. mijenja se i glasi: »Samostalni sektor za javnu i kulturnu diplomaciju, informiranje i odnose s javnošću«.

Točka 14. mijenja se i glasi: »Tajništvo predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem EU 2020.«

Članak 2.

Naslov iznad članka 48. mijenja se i glasi: »UPRAVA ZA JUGOISTOČNU EUROPU I PROŠIRENJE EU«.

U cijelom članku 48., riječi: »Uprava za jugoistočnu Europu«, zamjenjuju se riječima: »Uprava za jugoistočnu Europu i proširenje EU«.

Članak 3.

Iza poglavlja 8. dodaje se poglavlje 8.a s člancima 85.a do 85.l i naslovom iznad njih koji glase:

»8.a UPRAVA ZA INFORMACIJSKU SIGURNOST

Članak 85.a.

Uprava za informacijsku sigurnost obavlja poslove planiranja i nadzora provedbe mjera i standarda informacijske sigurnosti; koordinira i provodi postupke vezane uz izdavanje, pohranu i povlačenje certifikata za pristup klasificiranim podacima djelatnika službe vanjskih poslova; unutar Ministarstva koordinira zakonom propisane postupke sigurnosnih provjera kandidata za prijam u službu vanjskih poslova; koordinira postupke vezane uz standarde sigurnosti poslovne suradnje; obavlja poslove distribucije i zaštite nacionalnih, EU i NATO klasificiranih podataka; poslove distribucije diplomatske pošte; poslove neprekidnog 24-satnog funkcioniranja komunikacijskog centra Ministarstva; provodi mjere fizičke i tehničke zaštite u objektima Ministarstva i DM/KU; obavlja poslove iz područja informatike i telekomunikacija, uključujući i sustave kripto komunikacije; prati razvoj modernih tehnologija na području informatike, telekomunikacija i sustava tehničke zaštite; u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti, surađuje s ostalim organizacijskim jedinicama Ministarstva, drugim državnim tijelima, službama i institucijama i međunarodnim partnerima (EU i NATO).

U Upravi za informacijsku sigurnost ustrojavaju se:

8.a.1. Sektor za informacijsku sigurnost

8.a.2. Sektor za informatiku i telekomunikacije.

8.a.1. Sektor za informacijsku sigurnost

Članak 85.b.

Sektor za informacijsku sigurnost planira i nadzire provedbu poslova informacijske sigurnosti, sukladno Zakonu o tajnosti podataka i Zakonu o informacijskoj sigurnosti; planira, upravlja i nadzire provedbu poslova zaštite službenih podataka Ministarstva; poslova zaprimanja, distribucije, evidentiranja, zaštite i uništavanja međunarodnih klasificiranih podataka u Ministarstva i DM/KU; planira, upravlja i nadzire provedbu postupka podnošenja zahtjeva za izdavanje Uvjerenja o obavljenoj sigurnosnoj provjeri za pristup klasificiranim podacima i vezane poslovne procese; planira, koordinira i nadzire provedbu ostalih poslovnih procesa koji se tiču postupka sigurnosnih provjera za djelatnike službe vanjskih poslova; planira, upravlja i nadzire provedbu poslova distribucije, kontrole i nadzora diplomatskih pošiljki; planira, upravlja i nadzire provedbu poslova upravljanja i operativnog rada sustava za kripto komunikaciju Ministarstva i DM/KU; planira, upravlja i nadzire neprekidni rad telekomunikacijsko operativnog centra; planira, upravlja i nadzire provedbu poslova fizičke i tehničke zaštite u štićenim objektima Ministarstva i DM/KU; prati razvoj tehnologija neophodnih za obavljanje poslova iz nadležnosti i planira projektiranje, nadogradnju, održavanje i daljnji razvoj tehničkih sustava i opreme; planira, upravlja i nadzire provedbu mjera i standarda sigurnosti informacijskih sustava Ministarstva u obavljanju poslova iz nadležnosti, surađuje s ostalim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, stručnim državnim tijelima, službama i institucijama i međunarodnim partnerima (EU i NATO), te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za informacijsku sigurnost ustrojavaju se:

8.a.1.1. Služba za informacijsku sigurnost i certifikate

8.a.1.2. Registar EU i NATO dokumenata

8.a.1.3. Služba za kripto-komunikaciju i diplomatsku poštu

8.a.1.4. Služba za fizičku i tehničku zaštitu

8.a.1.5. Služba za sigurnost informacijskih sustava.

8.a.1.1. Služba za informacijsku sigurnost i certifikate

Članak 85.c

Služba za informacijsku sigurnost i certifikate organizira provedbu i obavljanje poslova informacijske sigurnosti, sukladno Zakonu o tajnosti podataka i Zakonu o informacijskoj sigurnosti; organizira poslove ispunjavanja međunarodno preuzetih obveza po pitanju zaštite međunarodnih i nacionalnih klasificiranih podataka u nadležnosti Ministarstva; u okvirima službe vanjskih poslova, Služba je zadužena za međunarodnu suradnju na području informacijske sigurnosti; organizira provedbu postupka podnošenja zahtjeva za izdavanje Uvjerenja o obavljenoj sigurnosnoj provjeri za pristup klasificiranim podacima i vezane poslovne procese; vodi Registar izdanih certifikata s rokovima važenja, provodi sigurnosna informiranja, te vodi evidencije potpisanih izjava o postupanju s klasificiranim podacima; koordinira izradu popisa dužnosti i poslova za koje je potrebno uvjerenje o sigurnosnoj provjeri (certifikat); savjetuje u postupcima deklasifikacije podataka i promjene stupnja tajnosti klasificiranog podatka, te periodične procjene stupnja tajnosti podataka; organizira provedbu ostalih poslovnih procesa koji se tiču postupka sigurnosnih provjera za djelatnike u Ministarstvu; Služba surađuje s ostalim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, stručnim državnim tijelima, službama i institucijama Republike Hrvatske i međunarodnim partnerima (EU i NATO); surađuje i koordinira rad s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, državnim agencijama, institucijama i tijelima Republike Hrvatske.

8.a.1.2. Registar EU i NATO dokumenata

Članak 85.d

Registar EU i NATO dokumenata, kao služba u Sektoru za informacijsku sigurnost, obavlja poslove zaprimanja, evidentiranja, distribucije, pohranjivanja, uništavanja i zaštite EU i NATO klasificiranih podataka u Ministarstvu i DM/KU; obavlja poslove distribucije EU klasificiranih podataka nadležnim tijelima državne uprave u slučaju takve potrebe, sukladno važećim pravnim propisima i sigurnosnim procedurama; Registar je nacionalna središnja točka za obavljanje poslova međunarodne dostave EU klasificiranih podataka iz Republike Hrvatske prema tijelima EU i drugim međunarodnim primateljima; obavlja svakodnevni operativni rad na klasificiranim EU i NATO informacijskim sustavima u Ministarstvu; nadležan je za davanje uputa, obuku i nadzor rada Kontrolnih točaka u DM/KU; obavlja kontrolu postupanja u Kontrolnim točkama; te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

8.a.1.3. Služba za kripto-komunikaciju i diplomatsku poštu

Članak 85.e

Služba za kripto-komunikaciju i diplomatsku poštu obavlja poslove distribucije, kontrole i nadzora diplomatskih pošiljki; poslove upravljanja i operativnog rada sustava za kripto-komunikaciju Ministarstvu i DM/KU; zaprima političku dokumentaciju za distribuciju kroz IKOS sustav i po potrebi usklađuje tehničke i druge parametre sukladno utvrđenim standardima; osigurava rad 24/7 telekomunikacijsko operativnog centra i osigurava 24 satnu komunikaciju Ministarstva s DM/KU i ostalim tijelima državne uprave; ima funkciju Kontrolne točke za prijem EU klasificiranih podataka izvan redovnog radnog vremena; te obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

8.a.1.4. Služba za fizičku i tehničku zaštitu

Članak 85.f.

Služba za fizičku i tehničku zaštitu, sukladno planovima osiguranja, organizira i nadzire rad djelatnika sigurnosti u Ministarstvu, utvrđuje standarde i nadzire provedbu poslova fizičke zaštite u štićenim objektima DM/KU u inozemstvu; sudjeluje u izradi planova osiguranja objekata Ministarstva i DM/KU u inozemstvu; sukladno planovima osiguranja, organizira, i provodi poslove tehničke zaštite štićenih objekata Ministarstva i DM/KU u inozemstvu; organizira, odnosno provodi poslove prilagodbe objekata Ministarstva i DM/KU propisanim mjerama i standardima fizičke i tehničke sigurnosti; provodi sigurnosne izvide objekata DM/KU u slučajevima izgradnje, preseljenja, otvaranja i unajmljivanja novog prostora; sudjeluje u izradi planova osiguranja objekata Ministarstva i DM/KU; organizira procese analize i prilagodbe mjera tehničke sigurnosti u sklopu prilagodbe objekata DM/KU Schengenskim kriterijima; organizira i sudjeluje u obavljanju poslova projektiranja, ugradnje, nadogradnje, održavanja i daljnjeg razvoja sustava tehničke zaštite u Ministarstvu i DM/KU, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

8.a.1.5. Služba za sigurnost informacijskih sustava

Članak 85.g.

Služba za sigurnost informacijskih sustava organizira provedbu i obavljanje poslova zaštite i sigurnosti informacijskih sustava Ministarstva od različitih kibernetičkih prijetnji i napada. Služba je nadležna za stručno planiranje i primjenu preventivnih mjera zaštite informacijskih sustava Ministarstva kao i za mjere obrane i otklanjanja konkretnih kibernetičkih ugroza. Služba aktivno sudjeluje u izradi stručnih dokumenata Ministarstva kojima je svrha sigurni razvoj informacijskih sustava i informacijske infrastrukture Ministarstva. U obavljanju svojih zadaća Služba usko surađuje s nadležnom ustrojstvenom jedinicom Sektora za informatiku i telekomunikacije. Služba, u obavljanju svojih poslova i zadaća, surađuje sa sigurnosnim tijelima Republike Hrvatske nadležnima za pitanja sigurnosti informacijskih sustava, kao i s nadležnim stručnim službama EU i NATO.

8.a.2. Sektor za informatiku i telekomunikacije

Članak 85.h

Sektor za informatiku i telekomunikacije planira, upravlja i nadzire obavljanje poslova iz područja informatike i telekomunikacija; planira, upravlja i nadzire rad i održavanje svih informacijskih i telekomunikacijskih sustave službe vanjskih poslova; planira, upravlja i nadzire poslove projektiranja novih te održavanje i nadzora postojećih informacijskih i telekomunikacijskih sustava; planira, upravlja i nadzire izgradnju informacijskih i telekomunikacijskih sustava te koordinira korisničko korištenje; planira, upravlja i nadzire poslove neophodne za povezivanje s informacijskim i telekomunikacijskim sustavima drugih tijela državne uprave i nadležnih državnih tijela Republike Hrvatske, EU i NATO; prati i primjenjuje domaće i međunarodne standarde, norme i propise iz područja informatike, telekomunikacija i informacijske sigurnosti; prati razvoj tehnologija u domeni informatike, telekomunikacija i informacijske sigurnosti; planira informatičku i tehničku potporu svim funkcijama službe vanjskih poslova u Ministarstvu i DM/KU; utvrđuje norme i standarde za odabir i uporabu osnovne strojne i programske opreme, kao i opreme za korisnički rad; planira informatičko osposobljavanje; prati i planira razvoj tehnologija u domeni kriptologije; planira projekte novih kriptoloških sustava za potrebe Ministarstva; planira, vodi brigu o zaštiti i smještaju grupa podataka na poslužiteljskim računalima, te obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

U Sektoru za informatiku i telekomunikacije ustrojavaju se:

8.a.2.1. Služba za računalne mreže i sistemsku podršku

8.a.2.2. Služba za informatičku podršku

8.a.2.3. Služba za podršku korisnicima

8.a.2.4. Služba za telekomunikacije.

8.a.2.1. Služba za računalne mreže i sistemsku podršku

Članak 85.i

Služba za računalne mreže i sistemsku podršku obavlja poslove održavanja i nadogradnje računalnih mreža za potrebe službe vanjskih poslova; prati razvoj i primjenjuje najnovije tehnologije u domeni projektiranja, održavanja i izvedbe računalnih mreža; koordinira i obavlja poslove neophodne za povezivanje s informacijskim i telekomunikacijskim sustavima drugih tijela, agencija i institucija državne uprave Republike Hrvatske, EU i NATO; obavlja poslove informatičke potpore svim funkcijama službe vanjskih poslova u Ministarstvu i DM/KU; provodi administracijski nadzor nad radom informacijskih sustava službe vanjskih poslova; obavlja stručni nadzor i upravlja radom poslužiteljskih računala, te mrežnom i ostalom opremom informacijskih sustava; izvodi nadogradnju i unaprjeđenje informacijsko-komunikacijskih sustava; vodi brigu o zaštiti i smještaju grupa podataka na poslužiteljskim računalima; administrira baze podataka i aplikacije; nadzire ulaze u sustav i administrira korisnička prava; prati razvoj informacijskih tehnologija u domeni kriptologije; priprema projekte novih kriptoloških sustava za potrebe Ministarstva; Služba usko surađuje sa Službom za sigurnost informacijskih sustava na primjeni mjera zaštite informacijskih sustava i primjeni sigurnosne politike informacijskih sustava u službi vanjskih poslova, te obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

8.a.2.2. Služba za informatičku podršku

Članak 85.j

Služba za informatičku podršku obavlja poslove opremanja službe vanjskih poslova informatičkom opremom; primjenjuje norme i standarde za nabavu, raspodjelu i korištenje osnovne i dopunske strojne i programske opreme za rad korisnika u Ministarstvu i DM/KU; rješava korisničke zahtjeve za opremanjem informatičkom opremom u Ministarstvu i DM/KU sukladno propisanim standardima; provodi informatičko osposobljavanje djelatnika Ministarstvu; priprema za rad i održava korisnička računala u Ministarstvu i DM/KU; provodi sigurnosnu politiku informacijskih sustava u službi vanjskih poslova, obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

8.a.2.3. Služba za podršku korisnicima

Članak 85.k

Služba za podršku korisnicima zaprima obavijesti korisnika o kvarovima i teškoćama u radu (Helpdesk), te koordinira aktivnosti potrebne za njihovo otklanjanje; obavlja poslove planiranja i utvrđivanja kriterija za projektiranje, primjenu i održavanje korisničkih aplikacija i baza podataka za pojedine poslovne procese službe vanjskih poslova; sudjeluje u održavanju baza podataka i aplikativnih rješenja; projektira, koordinira i organizira izradu i primjenu programskih i aplikativnih rješenja; izrađuje analize i preporuke za uvođenje i primjenu aplikativnih rješenja; sukladno potrebama korisnika mijenja vlastita ili upućuje na izmjene u programskim i aplikativnim rješenjima; sudjeluje u unaprjeđenju poslovnih procesa, provodi sigurnosnu politiku informacijskih sustava u službi vanjskih poslova; obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

8.a.2.4. Služba za telekomunikacije

Članak 85.l

Služba za telekomunikacije obavlja poslove održavanja i nadogradnje telekomunikacijskih sustava u službi vanjskih poslova; provodi opremanje telekomunikacijskom opremom; primjenjuje moderne telekomunikacijske tehnologije; primjenjuje norme i standarde za nabavu, raspodjelu i korištenje telekomunikacijske opreme za korisnički rad u Ministarstvu i DM/KU; rješava korisničke zahtjeve za opremanjem telekomunikacijskom opremom u Ministarstvu i DM/KU sukladno propisanim standardima; provodi osposobljavanje djelatnika Ministarstva; obavlja poslove projektiranja i ugradnje telekomunikacijske infrastrukture i opreme Ministarstva i DM/KU; obavlja i druge složene poslove u domeni telekomunikacija; priprema projekte novih telekomunikacijskih sustava i tehnologija; prati i stručno nadzire rad i funkcioniranje telekomunikacijskih sustava; provodi sigurnosnu politiku informacijskih sustava u službi vanjskih poslova, obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.«

Članak 4.

U članku 86. stavku 1. iza riječi »Ministarstva i DM/KU« dodaju se riječi: »poslove pripreme za izvršenje, kontrolu i izvješćivanje o proračunu predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem EU«.

U članku 86. stavku 2., točke 9.5. i 9.6., u članku 87. stavku 2., točka 9.1.5. i članak 92. s naslovom iznad njega »9.1.5. Služba za strategiju ljudskih resursa za poslove predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem EU 2020«, brišu se.

Članak 5.

U članku 93. stavku 2. iza točke 9.2.3. dodaje se točka 9.2.4. koja glasi: Služba za financijsko planiranje, pripremu za izvršenje, kontrolu i izvješćivanje o proračunu predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem EU 2020.

Članak 6.

Iza članka 96. dodaje se novi članak 96.a, s naslovom iznad njega koji glasi:

»9.2.4. Služba za financijsko planiranje, pripremu za izvršenje, kontrolu i izvješćivanje o proračunu predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem EU 2020.

Članak 96.a

Služba za financijsko planiranje, pripremu za izvršenje, kontrolu i izvješćivanje o proračunu predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem EU 2020; organizira i obavlja poslove izrade prijedloga proračuna za predsjedanje Vijećem EU 2020 prema izvorima i namjenama; izrađuje prijedloge svih financijskih dokumenata koji se dostavljaju Ministarstvu financija ili drugim tijelima državne uprave na mišljenje; koordinira izradu Obrazaca standardne metodologije za procjenu fiskalnog učinka u suradnji s Tajništvom predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem EU 2020, ostalim ustrojstvenim jedinicama te tijelima državne uprave; obavlja poslove prikupljanja i analiziranja svih podataka i informacija te utvrđuje utemeljenost i usklađenost pojedinačnih financijskih zahtjeva i ugovora s pozitivnim propisima nacionalnog i međunarodnog zakonodavstva; obavlja poslove pripreme za izvršenje proračuna za predsjedanje Republike Hrvatske Vijećem EU 2020 na način da prikuplja, kontrolira i obrađuje financijsku dokumentaciju; koordinira aktivnosti programiranja, pripreme, provedbe i izvješćivanja za prihode i rashode za aktivnosti predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem EU 2020; izrađuje procedure za obradu računa i provođenje financijskih i suštinskih kontrola; prati provedbu programa i projekata te sudjeluje u izvješćivanju o provedbi programa i projekata vezanih za predsjedanje Republike Hrvatske Vijećem EU 2020; koordinira i surađuje s drugim tijelima državne uprave, Tajništvom predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem EU 2020 te diplomatskim predstavništvima Republike Hrvatske u inozemstvu.«

Članak 7.

Članci 104. do 111. i naslovi iznad njih, brišu se.

Članak 8.

Članak 115. i naslov iznad njega mijenja se i glasi:

»11. SAMOSTALNI SEKTOR ZA JAVNU I KULTURNU DIPLOMACIJU, INFORMIRANJE I ODNOSE S JAVNOŠĆU

Članak 115.

Samostalni sektor za javnu i kulturnu diplomaciju, informiranje i odnose s javnošću obavlja poslove vanjske i unutarnje komunikacije o aktivnostima Ministarstva; organizira i provodi aktivnosti informiranja o EU; predlaže, organizira i provodi promotivne aktivnosti predstavljanja hrvatske kulture, umjetnosti, jezika, gospodarstva, znanosti i sporta; organizira, provodi i koordinira projekte javne i kulturne diplomacije s DM/KU u svijetu; sudjeluje u provedbi i organizaciji festivala kulture stranih država u Republici Hrvatskoj i provedbi i organizaciji festivala hrvatske kulture u inozemstvu; organizira konferencije, stručna predavanja, obilježavanja važnih datuma i obljetnica Republike Hrvatske u zemlji i svijetu; sudjeluje u pripremi i provedbi posebnih projekata u okviru predsjedanja Republike Hrvatske međunarodnim organizacijama, Vijećem EU te u okviru velikih međunarodnih sportskih događanja; u okviru svog djelokruga Sektor pruža potporu glasnogovorniku Ministarstva, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Samostalnom sektoru za javnu i kulturnu diplomaciju, informiranje i odnose s javnošću ustrojavaju se:

11.1. Služba za javnu diplomaciju i informiranje o EU;

11.2. Služba za kulturnu diplomaciju;

11.3. Služba za odnose s javnošću.«

Članak 9.

Članak 116. i naslov iznad njega mijenja se i glasi:

»11.1. Služba za javnu diplomaciju i informiranje o EU

Članak 116.

Služba za javnu diplomaciju i informiranje o EU organizira i/ili sudjeluje u organizaciji promotivnih aktivnosti predstavljanja ciljeva hrvatske vanjske politike domaćoj i stranoj javnosti; organizira i provodi promotivne aktivnosti za potrebe Ministarstva, organizira i provodi obilježavanje važnih datuma i obljetnica Republike Hrvatske, organizira promotivne aktivnosti predstavljanja predsjedanja Republike Hrvatske međunarodnim organizacijama, Vijećem EU, sudjelovanja na velikim međunarodnim sportskim događanjima i drugim projektima promidžbe hrvatske kulture, umjetnosti, jezika, gospodarstva, znanosti i sporta; uspostavlja i održava odnose s domaćim i stranim istraživačkim institucijama, akademskom zajednicom i nevladinim organizacijama; organizira i/ili sudjeluje u pripremi konferencija, okruglih stolova i drugih skupova o pojedinim vanjskopolitičkim temama; organizira i provodi aktivnosti informiranja o EU samostalno te s organizacijama civilnog društva, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«

Članak 10.

Članak 117. i naslov iznad njega mijenja se i glasi:

»11.2. Služba za kulturnu diplomaciju

Članak 117.

Služba za kulturnu diplomaciju organizira i/ili suorganizira te provodi aktivnosti predstavljanja hrvatskog kulturnog identiteta, umjetnosti, jezika i nacionalne kulturne baštine s ciljem jačanja prepoznatljivosti Republike Hrvatske u međunarodnim okvirima; u skladu s vanjskopolitičkim ciljevima i prioritetima koordinira, organizira i provodi kulturnu promidžbu Republike Hrvatske u svijetu u suradnji s DM/KU; u suradnji s drugim tijelima državne uprave sudjeluje u procesu trajnog povrata kulturnih dobara iz inozemstva u Republiku Hrvatsku; koordinira postupak sklapanja provedbenih programa kulturne, obrazovne, sveučilišne, znanstvene i institucionalne suradnje između Vlade Republike Hrvatske i drugih država; sudjeluje u različitim mješovitim međuvladinim povjerenstvima za sklapanje ugovora i provedbenih programa suradnje na području kulture, obrazovanja i znanosti; u svrhu ostvarenja gore navedenih ciljeva Služba u suradnji s DM/KU organizira izložbe hrvatskih umjetnika, koncerte hrvatskih glazbenika, manifestacije pod nazivom Dani, Tjedni ili Festivali hrvatske kulture, umjetnosti, filma, književnosti i slično; sudjeluje u provedbi i organizaciji festivala kulture stranih država u Republici Hrvatskoj i provedbi i organizaciji festivala hrvatske kulture u inozemstvu; sudjeluje u organizaciji konferencija, stručnih predavanja, obilježavanja važnih datuma i obljetnica Republike Hrvatske; sudjeluje u pripremi i provedbi kulturnih projekata u okviru predsjedanja Republike Hrvatske međunarodnim organizacijama, Vijećem EU te u okviru velikih međunarodnih sportskih događanja; surađuje s institucijama, organizacijama i udrugama na promicanju kulture; prati rad institucija koje se bave promocijom hrvatske kulture u svijetu, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«

Članak 11.

Članak 118. i naslov iznad njega mijenja se i glasi:

»11.3. Služba za odnose s javnošću

Članak 118.

Služba za odnose s javnošću obavlja aktivnosti vezane uz kratkoročnu (dnevnu) te dugoročnu komunikaciju s medijima; priprema i koordinira nastupe ministra te ostalih dužnosnika i djelatnika ministarstva u medijima; priprema i objavljuje priopćenja za javnost; priprema, organizira i provodi, u suradnji s drugim sektorima i službama Ministarstva, press konferencije, prezentacije i promocije vezane uz projekte Ministarstva te vodi evidenciju akreditiranih stranih novinara u zemlji; sadržajno priprema, oblikuje, izrađuje, održava i ažurira javne i interne internetske stranice Ministarstva, te javne internetske stranice DM/KU, na hrvatskom, engleskom te drugim jezicima; priprema i objavljuje informacije na društvenim mrežama (Twitter, Facebook, Flickr i dr.) iz domene rada i djelovanja ministra te Ministarstva; obučava djelatnike DM/KU za rad na web-stranicama; pruža podršku pri održavanju i administriranju web-stranica DM/KU; distribuira i otprema interne biltene elektronskim putem; fotografira i izrađuje fotoarhiv Ministarstva; održava elektronsku arhivu sadržaja objavljenih na javnim i zaštićenim web-stranicama; obavlja poslove dnevnog internog informiranja Ministarstva i DM/KU; priprema biltene i izvješća koji se temelje na obrađenim prilozima iz domaćih i stranih medija i drugih otvorenih izvora te distribuira službama Vlade Republike Hrvatske, Hrvatskog sabora, i Ureda predsjednika/ce; izrađuje posebna izvješća, preglede i/ili informacije za potrebe službe vanjskih poslova; bavi se odabirom, prevođenjem i lektoriranjem članaka iz stranog tiska, agencijskih vijesti, radija i TV postaja; pohranjuje prikupljena izvješća u Službi u elektronskom obliku; izrađuje periodične preglede medija za potrebe dužnosnika Ministarstva; priprema materijale iz svog djelokruga za glasnogovornika i potpora je glasnogovorniku Ministarstva, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.«

Članak 12.

U članku 119. stavak 2. podtočka 12.3. briše se.

Članak 13.

Članak 122. i naslov iznad njega briše se.

Članak 14.

Članak 126. i naslov iznad članka 126. mijenja se i glasi:

»14. TAJNIŠTVO PREDSJEDANJA REPUBLIKE HRVATSKE VIJEĆEM EU 2020.

Članak 126.

Tajništvo predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem EU 2020., kao samostalni sektor u Ministarstvu, u suradnji s Uredom predsjednika Vlade Republike Hrvatske, Kabinetom ministra, Uredom državnog tajnika za europske poslove, Stalnim predstavništvom Republike Hrvatske pri EU, drugim nadležnim tijelima državne uprave (u daljnjem tekstu: nadležna tijela) te ostalim ustrojstvenim jedinicama Ministarstava obavlja horizontalne poslove i aktivnosti vezane za pripremu i provedbu predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem EU 2020. godine (u daljnjem tekstu: Predsjedanje); priprema i predlaže cjeloviti plan i kalendar aktivnosti vezanih za organizacijske pripreme za Predsjedanje; priprema i predlaže organizacijsku strukturu Predsjedanja; analizira potrebe za izmjenama i dopunama pravnog okvira Republike Hrvatske u kontekstu Predsjedanja i u suradnji s drugim nadležnim tijelima i ustrojstvenim jedinicama Ministarstva koordinira i izrađuje prijedloge njegovih odgovarajućih izmjena; u suradnji s drugim nadležnim tijelima te ustrojstvenim jedinicama Ministarstva koordinira pripremu i provedbu svih organizacijskih i logističkih aktivnosti, kao i informativno-komunikacijskih aktivnosti vezano za Predsjedanje; sudjeluje u izboru i organizaciji kulturnih aktivnosti tijekom Predsjedanja; u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva koordinira pripremu i provedbu plana zapošljavanja službenika za potrebe Predsjedanja; koordinira izradu i provedbu plana osposobljavanja službenika i dužnosnika u tijelima državne uprave za potrebe Predsjedanja; u suradnji s drugim nadležnim tijelima i ustrojstvenim jedinicama Ministarstva priprema i provodi postupke nabava za potrebe Predsjedanja; priprema izvješća o napretku priprema za Predsjedanje; obavlja i druge poslove vezane za pripremu Predsjedanja, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Tajništvu predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem EU u 2020. ustrojavaju se:

14.1. Služba za organizaciju i logistiku za poslove Predsjedanja

14.2. Služba za ljudske resurse i osposobljavanje za poslove Predsjedanja

14.3. Služba za komunikacije i kulturne aktivnosti za poslove Predsjedanja

14.4. Služba za nabave za poslove Predsjedanja.

Članak 15.

Iza članka 126. dodaju se članci 126.a do 126.d. s naslovima iznad njih, koji glase:

»14.1. Služba za organizaciju i logistiku za poslove Predsjedanja

Članak 126.a

Služba za organizaciju i logistiku za poslove Predsjedanja, u suradnji s drugim nadležnim tijelima državne uprave i ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, priprema i predlaže cjelovit plan i kalendar aktivnosti vezanih za organizacijske pripreme za Predsjedanje; priprema i predlaže organizacijsku strukturu Predsjedanja; u suradnji s drugim nadležnim tijelima državne uprave te ustrojstvenim jedinicama Ministarstva koordinira pripremu i provedbu svih organizacijskih i logističkih aktivnosti iz nadležnosti Tajništva predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem EU 2020. uključujući i protokolarne, a posebice s Upravom za Europu osigurava vremensku usklađenost aktivnosti te obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

14.2. Služba za ljudske resurse i osposobljavanje za poslove Predsjedanja

Članak 126.b

Služba za ljudske resurse i osposobljavanje za poslove Predsjedanja obavlja stručne i upravne poslove iz djelokruga rada Tajništva predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem EU 2020.; priprema plan zapošljavanja na određeno vrijeme za potrebe Ministarstva za poslove Predsjedanja; organizira i provodi postupke javnog natječaja za zapošljavanje na određeno vrijeme u Ministarstvu za potrebe Predsjedanja; provodi postupak testiranja i odabira novoprimljenih zaposlenika u Ministarstvu za potrebe Predsjedanja; priprema i izrađuje upravne i neupravne akte kojima se uređuju prava i obveze zaposlenika primljenih u Ministarstvo za potrebe Predsjedanja, uključujući pripreme i raspored resornih predstavnika drugih tijela državne uprave za potrebe Predsjedanja; u suradnji s drugim nadležnim tijelima i ustrojstvenim jedinicama Ministarstva provodi identifikaciju vještina i znanja potrebnih u svrhu obuke zaposlenika za potrebe Predsjedanja; koordinira izradu i provedbu plana osposobljavanja službenika i dužnosnika u tijelima državne uprave za potrebe Predsjedanja te drugih osoba uključenih u aktivnosti Predsjedanja; u suradnji s ostalim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, kao i sa Stalnim predstavništvom Republike Hrvatske pri EU organizira, provodi i koordinira aktivnosti usavršavanja u Ministarstvu u funkciji pripreme diplomata, službenika drugih nadležnih tijela, kao i drugih osoba uključenih u aktivnosti Predsjedanja; koordinira i provodi suradnju s Glavnim tajništvom Vijeća EU i drugim odgovarajućim ustanovama i tijelima u svezi osposobljavanja za aktivnosti Predsjedanja; organizira i provodi opće i specijalističke tečajeve, seminare i radionice iz područja jačanja diplomatskih vještina i tehnika; organizira i provodi tečajeve iz područja institucionalnoga i proceduralnog djelovanja EU; organizira tečajeve stranih jezika za službenike i dužnosnike u tijelima državne uprave uključene u aktivnosti Predsjedanja; analizira potrebe za izmjenama i dopunama pravnog okvira Republike Hrvatske u kontekstu predsjedanja te u suradnji s drugim nadležnim tijelima i ustrojstvenim jedinicama Ministarstva koordinira i izrađuje prijedloge njegovih odgovarajućih izmjena.

14.3. Služba za komunikaciju i kulturne aktivnosti za poslove Predsjedanja

Članak 126.c

Služba za komunikaciju i kulturne aktivnosti za poslove Predsjedanja, u suradnji s drugim nadležnim tijelima i ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, sudjeluje u pripremi i organizaciji kulturnih aktivnosti tijekom Predsjedanja; u suradnji s drugim nadležnim tijelima i ustrojstvenim jedinicama Ministarstva priprema i provodi informativno-komunikacijske aktivnosti uključujući promidžbene aktivnosti; koordinira, izrađuje, priprema i održava službene web-
-stranice Predsjedanja te upravlja korisničkim računima Predsjedanja na društvenim mrežama; u suradnji s drugim nadležnim tijelima i ustrojstvenim jedinicama Ministarstva sudjeluje u pripremi vizualnog identiteta kao i suradnji s medijima; u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva vodi medijski centar Predsjedanja te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

14.4. Služba za nabave za poslove Predsjedanja

Članak 126.d

Služba za javne nabave za poslove Predsjedanja, u suradnji s drugim nadležnim tijelima i ustrojstvenim jedinicama Ministarstva priprema plan nabave za potrebe Predsjedanja te prati, usklađuje i nadzire njegovu realizaciju; u suradnji s drugim nadležnim tijelima i ustrojstvenim jedinicama Ministarstva raspisuje, koordinira i provodi postupke javnih natječaja za nabavu potrebnih roba, radova i usluga u svrhu pripreme i provedbe aktivnosti Predsjedanja te obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.«

Članak 16.

U članku 133. iza stavka 1. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:

»Natječaj nije obavezan za prijam u službu vanjskih poslova za pojedine državne službenike na poslovima informacijske sigurnosti, zaštite podataka, kibernetičke sigurnosti, kripto-komunikacije, IT poslova, registra EU i NATO dokumenata koji se obavljaju u Upravi za informacijsku sigurnost pod uvjetom da državni službenici ispunjavaju uvjete za obavljanje navedenih poslova, u skladu s Pravilnikom o unutarnjem redu Ministarstva uz ispunjenje sigurnosnih uvjeta propisanih posebnim propisima.

Za osobe koje se primaju u radni odnos u Ministarstvo, osobe koje se upućuju na rad u diplomatsku misiju ili konzularni ured, kao i osobe koje se namjeravaju ugovorno angažirati, prethodno se provodi postupak temeljne sigurnosne provjere.«

Članak 17.

U članku 135. mijenja se stavak 3. i glasi:

»Glasnogovornik po nalogu ministra te uz potporu Samostalnog sektora za javnu i kulturnu diplomaciju, informiranje i odnose s javnošću, izvještava domaću i inozemnu javnost i predstavnike medija o glavnim vanjskopolitičkim prioritetima Republike Hrvatske i vanjskopolitičkim događanjima važnima za Republiku Hrvatsku; izvješćuje javnost, diplomatski zbor akreditiran u Republici Hrvatskoj i tijela državne uprave o stavovima Ministarstva i ministra; izvještavanje vrši putem briefinga, izdavanjem priopćenja, javnim istupima u medijima i drugim vidovima komunikacije, izvještava javnost sa službenih putovanja ministra i o drugim aktivnostima iz djelokruga Ministarstva; u dogovoru s ministrom daje mišljenje i suglasnost za javne nastupe i medijske izjave dužnosnika, diplomata i drugih državnih službenika i namještenika za teme koje su u vezi s djelovanjem Ministarstva i iz domene vanjske politike Republike Hrvatske; koordinira suradnju Ministarstva sa svim institucijama i udrugama vezanim uz medije; informira ministra o medijskoj zastupljenosti vezanoj uz djelokrug rada Ministarstva i predlaže moguća rješenja – reagiranja, nastupe ministra, državnih tajnika i drugih, te obavlja i druge poslove po nalogu ministra.«

Članak 18.

Okvirni broj državnih službenika i namještenika za obavljanje poslova u upravama, sektorima i ustrojstvenim jedinicama Ministarstva te DM/KU prikazan u tablici koja je sastavni dio Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova (»Narodne novine«, broj 20/17), zamjenjuje se Okvirnim brojem državnih službenika i namještenika u Ministarstvu i DM/KU, koji je prikazan u tablici koja je sastavni dio ove Uredbe.

Članak 19.

U članku 137. stavak 8. briše se.

Članak 20.

Ministar vanjskih i europskih poslova, uz prethodnu suglasnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose, uskladit će Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva vanjskih i europskih poslova s odredbama ove Uredbe u roku od 30 dana od dana njezina stupanja na snagu.

Članak 21.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/18-03/45

Urbroj: 50301-23/22-18-2

Zagreb, 27. lipnja 2018.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

PRILOG II.

OKVIRNI BROJ DRŽAVNIH SLUŽBENIKA
I NAMJEŠTENIKA

Redni brojNaziv ustrojstvene jediniceBroj službenika i namještenika
MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA924
1.KABINET MINISTRA1
1.1.URED MINISTRA (služba)9
1.2.URED DRŽAVNOG TAJNIKA ZA EUROPSKE POSLOVE (služba)7
1.3.URED DRŽAVNOG TAJNIKA ZA POLITIČKE POSLOVE (služba)7
Kabinet ministra – ukupno24
2.UPRAVA ZA EUROPU
– neposredno u Upravi izvan sustava nižih ustrojstvenih jedinica2
2.1.SEKTOR ZA EUROPSKE DRŽAVE1
2.1.1.SLUŽBA ZA SUSJEDNE EU ČLANICE10
2.1.2.SLUŽBA ZA SREDNJU, ISTOČNU I JUŽNU EUROPU12
2.1.3.SLUŽBA ZA ZAPADNU I SJEVERNU EUROPU10
2.2.SEKTOR ZA COREPER I1
2.2.1.SLUŽBA ZA POLJOPRIVREDU I RIBARSTVO5
2.2.2.SLUŽBA ZA UNUTARNJE TRŽIŠTE, KONKURENTNOST, SOCIJALNU POLITIKU, ZDRAVLJE, OBRAZOVANJE I KULTURU5
2.2.3.SLUŽBA ZA PROMET, TELEKOMUNIKACIJE, ENERGETIKU I OKOLIŠ5
2.2.4.SLUŽBA ZA EUROPSKE MAKROREGIJE I EU FONDOVE6
2.3.SEKTOR ZA COREPER II1
2.3.1.SLUŽBA ZA EKONOMSKE I FINANCIJSKE POSLOVE5
2.3.2.SLUŽBA ZA PRAVOSUĐE I UNUTARNJE POSLOVE5
2.3.3.SLUŽBA ZA VIJEĆE ZA OPĆE POSLOVE I EUROPSKO VIJEĆE5
2.3.4.SLUŽBA ZA INSTITUCIONALNA PITANJA EU6
2.3.5.SLUŽBA ZA POTPORU KOORDINACIJE EUROPSKIH POSLOVA9
Uprava za Europu – ukupno88
3.UPRAVA ZA GOSPODARSKE POSLOVE I RAZVOJNU SURADNJU
– neposredno u Upravi izvan sustava nižih ustrojstvenih jedinica2
3.1.SEKTOR ZA GOSPODARSKE ODNOSE1
3.1.1.SLUŽBA ZA GOSPODARSKU BILATERALU23
3.1.2.SLUŽBA ZA GOSPODARSKU MULTILATERALU8
3.2.SEKTOR ZA TRGOVINSKU I INVESTICIJSKU POLITIKU1
3.2.1.SLUŽBA ZA TRGOVINSKU POLITIKU9
3.2.2.SLUŽBA ZA INVESTICIJSKU POLITIKU8
3.2.3.SLUŽBA ZA IZVOZNU KONTROLU8
3.3.SEKTOR ZA RAZVOJNU SURADNJU I HUMANITARNU POMOĆ1
3.3.1.SLUŽBA ZA RAZVOJNU POLITIKU7
3.3.2.SLUŽBA ZA HUMANITARNU POLITIKU6
3.3.3.SLUŽBA ZA PROVEDBU RAZVOJNIH I HUMANITARNIH PROJEKATA9
Uprava za gospodarske poslove i razvojnu suradnju – ukupno83
4.UPRAVA ZA MEĐUNARODNOPRAVNE POSLOVE
– neposredno u Upravi izvan sustava nižih ustrojstvenih jedinica2
4.1.SEKTOR ZA EUROPSKO PRAVO1
4.1.1.SLUŽBA ZA KOORDINACIJU PREUZIMANJA PRAVNE STEČEVINE EU I NOTIFIKACIJU8
4.1.2.SLUŽBA ZA PRAVO EU I KOORDINACIJU POSTUPAKA ZBOG POVREDE PRAVA EU7
4.1.3.SLUŽBA ZA ZASTUPANJE RH PRED SUDOM EU6
4.2.SEKTOR ZA MEĐUNARODNO PRAVO1
4.2.1.SLUŽBA ZA MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO I MEĐUNARODNOPRAVNA PITANJA EU8
4.2.2.SLUŽBA ZA MEĐUNARODNE UGOVORE6
4.2.3.SLUŽBA ZA GRANICE6
4.3.SEKTOR ZA EU DOKUMENTACIJU1
4.3.1.SLUŽBA ZA HRVATSKU INAČICU AKATA PRAVNE STEČEVINE10
4.3.2.SLUŽBA ZA JEZIČNO-PRAVNA PITANJA I PREVOĐENJE6
Uprava za međunarodnopravne poslove – ukupno62
5.UPRAVA ZA JUGOISTOČNU EUROPU I PROŠIRENJE EU
– neposredno u Upravi izvan sustava nižih ustrojstvenih jedinica2
5.1.SEKTOR ZA JUGOISTOČNU EUROPU I PROCES PROŠIRENJA EU1
5.1.1.SLUŽBA ZA KANDIDATE I POTENCIJALNE KANDIDATE ZA EU9
5.1.2.SLUŽBA ZA DRŽAVE U PRISTUPNIM PREGOVORIMA S EU10
5.2.SEKTOR ZA REGIONALNU SURADNJU I POTPORU1
5.2.1.SLUŽBA ZA REGIONALNU SURADNJU9
5.2.2.SLUŽBA ZA PRIJENOS ZNANJA6
Uprava za Jugoistočnu Europu i proširenje EU – ukupno38
6.UPRAVA ZA POLITIČKE POSLOVE
– neposredno u Upravi izvan sustava nižih ustrojstvenih jedinica2
6.1.SEKTOR ZA SJEVERNU, SREDNJU I JUŽNU AMERIKU1
6.1.1.SLUŽBA ZA SJEVERNU AMERIKU6
6.1.2.SLUŽBA ZA LATINSKU AMERIKU I KARIBE8
6.2.SEKTOR ZA EUROAZIJU, ISTOČNO PARTNERSTVO, AZIJU I OCEANIJU1
6.2.1.SLUŽBA ZA EUROAZIJU5
6.2.2.SLUŽBA ZA ISTOČNO PARTNERSTVO5
6.2.3.SLUŽBA ZA AZIJU I OCEANIJU7
6.3.SEKTOR ZA AFRIKU I BLISKI ISTOK1
6.3.1.SLUŽBA ZA BLISKI ISTOK, SJEVERNU AFRIKU I PERZIJSKI ZALJEV6
6.3.2.SLUŽBA ZA SUBSAHARSKU AFRIKU8
6.4.SEKTOR ZA ZAJEDNIČKU VANJSKU I SIGURNOSNU POLITIKU (ZVSP)1
6.4.1.SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKU VANJSKU I SIGURNOSNU POLITIKU (ZVSP) I EU MJERE OGRANIČAVANJA5
6.4.2.SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKU SIGURNOSNU I OBRAMBENU POLITIKU (ZSOP)5
Uprava za političke poslove – ukupno61
7.UPRAVA ZA MULTILATERALU I GLOBALNA PITANJA
– neposredno u Upravi izvan sustava nižih ustrojstvenih jedinica2
7.1.SEKTOR ZA NATO I MEĐUNARODNU SIGURNOST1
7.1.1.SLUŽBA ZA NATO9
7.1.2.SLUŽBA ZA MEĐUNARODNU SIGURNOST8
7.1.3.SLUŽBA ZA MIROVNE MISIJE I OPERACIJE7
7.2.SEKTOR ZA UN I MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE1
7.2.1.SLUŽBA ZA UN6
7.2.2.SLUŽBA ZA LJUDSKA PRAVA6
7.2.3.SLUŽBA ZA REGIONALNE MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE I INICIJATIVE5
7.2.4.SLUŽBA ZA GLOBALNA PITANJA5
Uprava za multilateralu i globalna pitanja – ukupno50
8.UPRAVA ZA KONZULARNE POSLOVE
– neposredno u Upravi izvan sustava nižih ustrojstvenih jedinica1
8.1.SEKTOR ZA MEĐUNARODNU PRAVNU POMOĆ, DRŽAVLJANSTVO I PUTNE ISPRAVE1
8.1.1.SLUŽBA ZA MEĐUNARODNU PRAVNU POMOĆ13
8.1.2.SLUŽBA ZA DRŽAVLJANSTVO I PUTNE ISPRAVE15
8.2.SEKTOR ZA VIZE I STRANCE1
8.2.1.SLUŽBA ZA VIZE9
8.2.2.SLUŽBA ZA STRANCE10
Uprava za konzularne poslove – ukupno50
8.aUPRAVA ZA INFORMACIJSKU SIGURNOST
– neposredno u Upravi izvan sustava nižih ustrojstvenih jedinica1
8.a.1.SEKTOR ZA INFORMACIJSKU SIGURNOST1
8.a.1.1.SLUŽBA ZA INFORMACIJSKU SIGURNOST I CERTIFIKATE7
8.a.1.2.REGISTAR EU I NATO DOKUMENATA6
8.a.1.3.SLUŽBA ZA KRIPTO-KOMUNIKACIJU I DIPLOMATSKU POŠTU15
8.a.1.4.SLUŽBA ZA FIZIČKU I TEHNIČKU ZAŠTITU33
8.a.1.5.SLUŽBA ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA5
8.a.2.SEKTOR ZA INFORMATIKU I TELEKOMUNIKACIJE1
8.a.2.1.SLUŽBA ZA RAČUNALNE MREŽE I SISTEMSKU PODRŠKU7
8.a.2.2.SLUŽBA ZA INFORMATIČKU PODRŠKU8
8.a.2.3.SLUŽBA ZA PODRŠKU KORISNICIMA8
8.a.2.4.SLUŽBA ZA TELEKOMUNIKACIJE5
Uprava za informacijsku sigurnost – ukupno97
9.GLAVNO TAJNIŠTVO1
– neposredno u Glavnom tajništvu izvan sustava nižih ustrojstvenih jedinica2
9.1.SEKTOR ZA PRAVNE POSLOVE I LJUDSKE RESURSE1
9.1.1.SLUŽBA ZA PRAVNE POSLOVE10
9.1.2.SLUŽBA ZA LJUDSKE RESURSE8
9.1.3.SLUŽBA ZA RADNO-PRAVNA PITANJA14
9.1.4.SLUŽBA ZA RAD U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA I INSTITUCIJAMA EU5
9.2.SEKTOR ZA FINANCIJE I PRORAČUN1
9.2.1.SLUŽBA ZA PRORAČUN8
9.2.2.SLUŽBA ZA RAČUNOVODSTVO30
9.2.3.SLUŽBA ZA FINANCIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLE5
9.2.4.SLUŽBA ZA FINANCIJSKO PLANIRANJE, PRIPREMU ZA IZVRŠENJE, KONTROLU I IZVJEŠĆIVANJE O PRORAČUNU PREDSJEDANJA REPUBLIKE HRVATSKE VIJEĆEM EU 20208
9.3.SEKTOR ZA MATERIJALNE POSLOVE1
9.3.1.SLUŽBA ZA NABAVU12
9.3.2.SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM11
9.4.SEKTOR ZA OPĆE I TEHNIČKE POSLOVE1
9.4.1.SLUŽBA ZA ODRŽAVANJE33
9.4.2.SLUŽBA ZA PISARNICU I PISMOHRANU12
9.4.3.SLUŽBA ZA PODRŠKU DMKU24
Glavno tajništvo – ukupno187
10.SAMOSTALNI SEKTOR ZA ANALITIKU I POLITIČKO PLANIRANJE1
10.1.SLUŽBA ZA ANALITIKU8
10.2.SLUŽBA ZA PRIPREMU JAVNIH NASTUPA5
Samostalni sektor za analitiku i političko planiranje – ukupno14
11.SAMOSTALNI SEKTOR ZA JAVNU I KULTURNU DIPLOMACIJU, INFORMIRANJE I ODNOSE S JAVNOŠĆU1
11.1.SLUŽBA ZA JAVNU DIPLOMACIJU I INFORMIRANJE O EU14
11.2.SLUŽBA ZA KULTURNU DIPLOMACIJU11
11.3.SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU10
Samostalni sektor za javnu i kulturnu diplomaciju, informiranje i odnose s javnošću – ukupno36
12.DIPLOMATSKA AKADEMIJA (sektor)1
12.1.SLUŽBA ZA DIPLOMATSKO USAVRŠAVANJE12
12.2.SLUŽBA ZA PRIPREME ZA RAD U DM/KU12
Diplomatska akademija – ukupno25
13.DIPLOMATSKI PROTOKOL (sektor)1
13.1.SLUŽBA ZA CEREMONIJAL I POSJETE9
13.2.SLUŽBA ZA PRIVILEGIJE I IMUNITETE9
Diplomatski protokol – ukupno19
14.TAJNIŠTVO PREDSJEDANJA REPUBLIKE HRVATSKE VIJEĆEM EU 2020. (sektor)1
14.1.SLUŽBA ZA ORGANIZACIJU I LOGISTIKU ZA POSLOVE PREDSJEDANJA24
14.2.SLUŽBA ZA LJUDSKE RESURSE I OSPOSOBLJAVANJE ZA POSLOVE PREDSJEDANJA16
14.3.SLUŽBA ZA KOMUNIKACIJE I KULTURNE AKTIVNOSTI ZA POSLOVE PREDSJEDANJA17
14.4.SLUŽBA ZA NABAVE ZA POSLOVE PREDSJEDANJA7
Tajništvo predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem EU 2020 – ukupno65
15.INSPEKTORAT SLUŽBE VANJSKIH POSLOVA (služba)5
16.SAMOSTALNA SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU5
POSEBNI POLOŽAJI15
GLAVNI PRAVNI SAVJETNIK1
GLASNOGOVORNIK1
SAVJETNIK MINISTRA13
 
 
 
DIPLOMATSKE MISIJE I KONZULARNI UREDI550
Diplomatsko osoblje352
Administrativno-tehničko osoblje124
Djelatnici sigurnosti74
Namještenici0
 
 
 
UKUPNO SLUŽBA VANJSKIH POSLOVA1474
Ukupan broj službenika i namještenika u Ministarstvu924
Ukupan broj službenika i namještenika u DM/KU RH u inozemstvu550