Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2018./2019.

NN 58/2018 (30.6.2018.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2018./2019.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

1199

Na temelju članka 22. stavka 7. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008., 86/2009., 92/2010., 105/2010. – ispr., 90/2011., 16/2012., 86/2012., 94/2013., 152/2014. i 7/2017.), ministrica znanosti i obrazovanja donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UPISU UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2018./2019.

I.

Točka IV. Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2018./2019. (»Narodne novine«, broj 47/2018.) mijenja se i glasi:

»U I. razred srednjih škola Republike Hrvatske u programe redovitog obrazovanja u školskoj godini 2018./2019. planira se broj upisnih mjesta za ukupno 47.772 učenika u 2.213 razrednih odjela.«

II.

U točki V. Odluke stavak 1. i podstavci 2., 3. i 4. mijenjaju se i glase:

»(1) U srednje škole kojima je osnivač Republika Hrvatska, jedinice lokalne samouprave te jedinice područne (regionalne) samouprave u I. razred redovitog obrazovanja planira se broj upisnih mjesta za ukupno 45.302 učenika u 2.083 razredna odjela:

2) u programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije u trajanju od četiri godine 18.783 učenika u 819 razrednih odjela ili 41,46%;

3) u programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije u trajanju od tri godine 7.253 učenik u 328 razrednih odjela ili 16.01%;

4) u programe obrazovanja za vezane obrte u trajanju od tri godine 4.795 učenika u 212 razrednih odjela ili 10,58%.

III.

U Strukturi razrednih odjela i broju učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2018./2019., I. dio – srednje škole kojima je osnivač Republika Hrvatska, jedinice lokalne samouprave te jedinice područne (regionalne) samouprave, u glavi V. Varaždinska županija, naslovu Srednja strukovna škola Varaždin (05-086-508) Kozmetičar 4 g. 250204 mijenja se u Kozmetičar DO 4 g. 440104.

U glavi XVII. Splitsko-dalmatinska županija, naslovu Škola za dizajn, grafiku i održivu gradnju Split (17-126-517) dodaje se Web programer – eksperimentalni program 4 g. 212224 1,00 24.

U glavi XXI. Grad Zagreb, naslovu Obrtnička škola za osobne usluge Zagreb (21-114-551) Kozmetičar – JMO 3 g. 250153 2,00 52 mijenja se u Kozmetičar – JMO 3 g. 250153 1,00 26 i Kozmetičar DO 4 g. 440104 1,00 26.

U glavi XXI. Grad Zagreb, naslovu Obrtnička i industrijska graditeljska škola Zagreb (21-114-554) Staklar – JMO 3 g. 271153 0,50 B 11 mijenja se u Staklar DO 3 g. 441153 0,50 B 11 i Dimnjačar 3 g. 260733 0,33 E 8 mijenja se u Dimnjačar DO 3 g. 440753 0,50 B 11.

U retku 1. Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g. 013653, broj »1.00« zamjenjuje se brojem »0,75« i dodaje se oznaka »A«, a broj »24« zamjenjuje se brojem »18«.

U retku 2. Fasader – JMO 3 g. 133453, broj »0,50« zamjenjuje se brojem »0,25«, broj »11« zamjenjuje se brojem »6«, a oznaka »B« zamjenjuje se oznakom »A«.

U retku 11. Monter suhe gradnje 3 g. 133833, broj »0,33« zamjenjuje se brojem »0,50«, broj »8« zamjenjuje se brojem »12«, a oznaka »E« zamjenjuje se oznakom »F«.

U retku 13. Keramičar-oblagač 3 g. 133633, broj »0,50« zamjenjuje se brojem »0,67«, broj »12« zamjenjuje se brojem »16«, a oznaka »F« zamjenjuje se oznakom »E«.

IV.

Točka VII. Odluke mijenja se i glasi:

»U programe redovitog obrazovanja u srednjim školama čiji su osnivači pravne ili fizičke osobe, u I. razred planira se mogućnost upisa za 1.609 učenika u 93 razredna odjela«.

V.

U Strukturi razrednih odjela i broju učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2018./2019., III. dio – privatne škole, u glavi XXI. Grad Zagreb dodaje se:

Privatna gimnazija Dr. Časl, s pravom javnosti Zagreb (21-114-614)
Program međunarodne gimnazije na engleskom jeziku 4 g.32062441,0020
Ukupno Privatna gimnazija Dr. Časl, s pravom javnosti Zagreb (21-114-614)1,0020

VI.

Ova odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 602-03/18-06/00019

Urbroj: 533-05-18-0008

Zagreb, 26. lipnja 2018.

Ministrica
prof. dr. sc. Blaženka Divjak, v. r.