Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ograničavanju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi

NN 58/2018 (30.6.2018.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ograničavanju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA

1200

Na temelju članka 4. stavka 1. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (»Narodne novine«, broj 80/2013 i 14/2014), ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta u suradnji s ministrom zaštite okoliša i energetike i ministrom zdravstva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OGRANIČAVANJU UPORABE ODREĐENIH OPASNIH TVARI U ELEKTRIČNOJ I ELEKTRONIČKOJ OPREMI

Članak 1.

U Pravilniku o ograničavanju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi (»Narodne novine«, broj 131/2013, 16/2014, 90/2014, 142/2014, 128/2015, 92/2016 i 20/2017) u članku 1. stavku 2. iza točke 33. dodaju se točke 34., 35., 36. i 37. koje glase:

»34. Delegirana direktiva Komisije (EU) 2017/1009 оd 13. ožujka 2017. o izmjeni, za potrebe prilagodbe tehničkom napretku, Priloga III. Direktive 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća za kadmij i olovo u filtarskom staklu i staklu korištenom za standarde reflektance (Tekst značajan za EGP) (SL L 153, 16. 6. 2017., str. 21., ispravak)

35. Delegirana direktiva Komisije (EU) 2017/1010 оd 13. ožujka 2017. o izmjeni, u svrhu prilagodbe tehničkom napretku, Priloga III. Direktivi 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća za olovo u blazinicama i košuljicama ležajeva za određene kompresore s rashladnim sredstvom (Tekst značajan za EGP) (SL L 153, 16. 6. 2017., str. 23.)

36. Delegirana direktiva Komisije (EU) 2017/1011 оd 15. ožujka 2017. o izmjeni, u svrhu prilagodbe tehničkom napretku, Priloga III. Direktivi 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća za olovo u bijelom staklu za optičke primjene (Tekst značajan za EGP) (SL L 153, 16. 6. 2017., str. 25.)

37. Delegirana direktiva Komisije (EU) 2017/1975 оd 7. kolovoza 2017. o izmjeni, u svrhu prilagodbe znanstvenom i tehničkom napretku, Priloga III. Direktivi 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća za kadmij u višebojnim svjetlećim diodama (LED) za uporabu u sustavima za prikaz (Tekst značajan za EGP) (SL L 281, 31. 10. 2017., str. 29.).«

Članak 2.

(1) U Prilogu III. točka 9(b) mijenja se i glasi:

»9(b)Olovo u blazinicama i košuljicama ležajeva za kompresore s rashladnim sredstvom za uređaje za grijanje, klimatizaciju i hlađenje (HVACR)

Primjenjuje se na kategorije 8., 9. i 11.; istječe:

– 21. srpnja 2023. za medicinske proizvode za dijagnostiku in vitro iz kategorije 8.,

– 21. srpnja 2024. za instrumente za praćenje i kontrolu u industriji iz kategorije 9. te za kategoriju 11.,

– 21. srpnja 2021. za ostale potkategorije iz kategorija 8. i 9.

9(b)-(I)Olovo u blazinicama i košuljicama ležajeva za hermetičke spiralne kompresore s rashladnim sredstvom s navedenom ulaznom snagom jednakom ili nižom od 9 kW za uređaje za grijanje, klimatizaciju i hlađenje (HVACR)Primjenjuje se na kategoriju 1.; istječe 21. srpnja 2019.«


(2) U Prilogu III. točka 13(a) mijenja se i glasi:

»13(a)Olovo u bijelom staklu za optičke primjene

Primjenjuje se na sve kategorije; istječe:

– 21. srpnja 2023. za medicinske proizvode za dijagnostiku in vitro iz kategorije 8.,

– 21. srpnja 2024. za instrumente za praćenje i kontrolu u industriji iz kategorije 9. te za kategoriju 11.,

– 21. srpnja 2021. za sve ostale kategorije i potkategorije«


(3) U Prilogu III. Pravilnika točka 13(b) mijenja se i glasi:

»13(b)Kadmij i olovo u filtarskom staklu i staklu korištenom za standarde reflektance

Primjenjuje se na kategorije 8., 9. i 11.; istječe:

– 21. srpnja 2023. za medicinske proizvode za dijagnostiku in vitro iz kategorije 8.,

– 21. srpnja 2024. za instrumente za praćenje i kontrolu u industriji iz kategorije 9. te za kategoriju 11.,

– 21. srpnja 2021. za ostale potkategorije kategorija 8. i 9.

13(b)-(I)Olovo u vrstama ionski bojanoga optičkog filtarskog staklaPrimjenjuje se na kategorije od 1. do 7. i na kategoriju 10.; istječe 21. srpnja 2021. za kategorije od 1. do 7. i kategoriju 10.«
13(b)-(II)Kadmij u vrstama koloidnim metalom bojanoga optičkog filtarskog stakla; isključujući primjene iz točke 39 ovog Priloga
13(b)-(III)Kadmij i olovo u caklovinama korištenima za standarde reflektance

(4) U Prilogu III. točka 39. mijenja se i glasi:

»39(a)Kadmijev selenid u poluvodičkim nanokristalnim kvantnim točkama s kadmijem za promjenu valnih duljina namijenjenima uporabi u osvjetljenju zaslona (< 0,2 μg Cd na mm2 površine zaslona)Istječe za sve kategorije 31. listopada 2019.«

Članak 3.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 6. srpnja 2018., osim članka 2. stavka 4. ovog Pravilnika čija odredba stupa na snagu 21. studenoga 2018.

Klasa: 011-01/16-01/56

Urbroj: 526-05-02-01-01/3-18-25

Zagreb, 11. lipnja 2018.

Ministar
Darko Horvat, v. r.