Pravilnik o ustrojstvu, djelokrugu i načinu rada Vijeća za regionalni razvoj

NN 58/2018 (30.6.2018.), Pravilnik o ustrojstvu, djelokrugu i načinu rada Vijeća za regionalni razvoj

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

1201

Na temelju članka 18. stavka 6. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 147/14 i 123/17) ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije donosi

PRAVILNIK

O USTROJSTVU, DJELOKRUGU I NAČINU RADA VIJEĆA ZA REGIONALNI RAZVOJ

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se ustroj, djelokrug i način rada Vijeća za regionalni razvoj (u daljnjem tekstu: Vijeće) te druga pitanja u vezi s djelovanjem Vijeća.

Članak 2.

Vijeće je osnovano u skladu s odredbom članka 18. stavkom 1. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Zakon), radi osiguravanja aktivnog doprinosa jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te znanstvene i stručne zajednice u unapređenju politike regionalnog razvoja poštivajući načela partnerstva.

Članak 3.

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 4.

(1) Vijeće za regionalni razvoj čine: predsjednik Vijeća, zamjenik predsjednika Vijeća i članovi Vijeća.

(2) Predsjednik Vijeća je predsjednik Vlade Republike Hrvatske, a zamjenik predsjednika Vijeća je ministar nadležan za regionalni razvoj.

(3) Članovi Vijeća su:

– dva predstavnika ministarstva nadležnog za regionalni razvoj iz redova državnih dužnosnika

– dva predstavnika ministarstva nadležnog za prostorno uređenje iz redova državnih dužnosnika

– dva župana predstavnika jedinica područne (regionalne) samouprave koje predloži Hrvatska zajednica županija

– dva ravnatelja regionalnih koordinatora koje predloži Hrvatska zajednica županija, pri čemu isti ne mogu dolaziti iz županija čiji župani su predloženi za predstavnike jedinica područne (regionalne) samouprave u Vijeću

– dva gradonačelnika gradova sjedišta urbanih aglomeracija iz članka 14. stavka 3. Zakona i dva gradonačelnika predstavnika ostalih gradova koje predloži Udruga gradova Republike Hrvatske

– šest načelnika općina koje predloži Udruga općina Republike Hrvatske

– član odbora Hrvatskog sabora nadležnog za regionalni razvoj

– tri predstavnika znanstvene i stručne javnosti koje predloži ministar nadležan za regionalni razvoj temeljem uvida u djelovanje znanstvenih i visokoškolskih institucija na području regionalnoga razvoja

– po jedan predstavnik: ministarstva nadležnog za financije, ministarstva nadležnog za demografiju, ministarstva nadležnog za gospodarstvo i poduzetništvo, ministarstva nadležnog za upravu, ministarstva nadležnog za znanost i obrazovanje, ministarstva nadležnog za rad, ministarstva nadležnog za ruralni razvoj, svi iz redova državnih dužnosnika

– jedan predstavnik Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske

– jedan predstavnik Nacionalnog vijeća za konkurentnost.

(4) Svaki član Vijeća ima svog zamjenika koji sudjeluje u radu Vijeća u slučaju spriječenosti člana Vijeća.

(5) U skladu s člankom 18. stavkom 3. Zakona članove Vijeća na prijedlog ministra nadležnog za regionalni razvoj imenuje Vlada Republike Hrvatske.

Članak 5.

U ostvarivanju svoje zadaće Vijeće obavlja sljedeće poslove:

– prati stanje i trendove u regionalnom razvoju Republike Hrvatske

– predlaže smjernice politike regionalnoga razvoja kako bi se osigurao ravnomjerniji razvoj svih dijelova Hrvatske

– razmatra nacionalne razvojne dokumente

– razmatra ključne programe i mjere za poticanje regionalnog razvoja koji se donose na temelju Zakona

– razmatra učinke programa i mjera iz područja koja su u nadležnosti drugih državnih tijela, a čije djelovanje je od posebne važnosti za ravnomjerni regionalni razvoj

– obavlja druge poslove koje mu povjeri ministar nadležan za regionalni razvoj, a koji su u funkciji unapređenja politike regionalnog razvoja.

Članak 6.

(1) Mandat članova Vijeća traje tri godine.

(2) Vijeće se sastaje po potrebi a najmanje jednom u šest mjeseci.

(3) Sjednice Vijeća saziva predsjednik Vijeća.

(4) Poziv na sjednicu bit će dostavljen članovima Vijeća elektroničkim putem, u pravilu najkasnije sedam dana prije održavanja sjednice, s dnevnim redom, materijalima o kojima će se raspravljati na sjednici te zapisnikom s prethodne sjednice.

Članak 7.

(1) Sjednica Vijeća se održava ako je prisutna većina članova Vijeća.

(2) Predsjednik Vijeća predsjedava sjednicom, predlaže dnevni red sjednice, usklađuje rad Vijeća i potpisuje akte Vijeća.

(3) U slučaju spriječenosti Predsjednika Vijeća poslove iz stavka 2. ovoga članka obavlja zamjenik predsjednika Vijeća.

(4) Mišljenja, preporuke i odluke Vijeća donose se na sjednici većinom glasova prisutnih članova Vijeća. U slučaju jednakog broja glasova, odlučuje glas predsjednika Vijeća.

Članak 8.

(1) Za operativnu provedbu zadaća iz članka 5. ovog Pravilnika, Vijeće može osnivati radne skupine.

(2) Vijeće između svojih članova imenuje koordinatore radnih skupina iz stavka 2. ovog članka te im daje odgovarajuće smjernice za rad.

(3) Na poziv predsjednika Vijeća, sjednicama Vijeća mogu prisustvovati članovi radnih skupina iz stavka 2. ovog članka, bez prava glasa.

(4) U rad Vijeća, mogu se prema potrebi uključiti i predstavnici drugih nadležnih tijela i institucija te stručnjaci iz drugih relevantnih područja, o čemu odlučuje Vijeće.

Članak 9.

(1) Stručne, administrativne i organizacijske poslove za Vijeće obavlja ministarstvo nadležno za regionalni razvoj.

(2) Predsjednik Vijeća, zamjenik predsjednika i članovi Vijeća kao i njihovi zamjenici za sudjelovanje u radu Vijeća nemaju pravo na nagradu niti naknadu troškova.

Članak 10.

(1) O tijeku rada na sjednici Vijeća vodi se zapisnik.

(2) U zapisnik se unosi kratki sadržaj rasprava te mišljenja, preporuke i odluke Vijeća.

(3) Zapisnik potpisuje predsjednik Vijeća i voditelj zapisnika.

Članak 11.

Sredstva za rad Vijeća osiguravaju se iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske na poziciji ministarstva nadležnog za regionalni razvoj.

Članak 12.

(1) Rad Vijeća je javan.

(2) Javnost rada Vijeća se osigurava kroz mrežnu stranicu Ministarstva, službene publikacije Ministarstva i primjenu Zakona o pravu na pristup informacijama.

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/18-02/12

Urbroj: 538-06-1/217-18-6

Zagreb, 18. lipnja 2018.

Ministrica regionalnoga razvoja
i fondova Europske unije
Gabrijela Žalac, dipl. oec., v. r.