Odluka o stopi doprinosa i iznosu članarine Hrvatskoj revizorskoj komori

NN 58/2018 (30.6.2018.), Odluka o stopi doprinosa i iznosu članarine Hrvatskoj revizorskoj komori

HRVATSKA REVIZORSKA KOMORA

1205

Na temelju odredbi članka 105. stavka 2. točke 2. i članka 124. stavka 5. Zakona o reviziji (»Narodne novine«, broj 127/2017, u daljnjem tekstu: Zakon), Skupština Hrvatske revizorske komore na sjednici održanoj 16. lipnja 2018., donosi

ODLUKU

O STOPI DOPRINOSA I IZNOSU ČLANARINE HRVATSKOJ REVIZORSKOJ KOMORI

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Odlukom utvrđuju se obveznici plaćanja doprinosa i članarine Hrvatskoj revizorskoj komori (u daljnjem tekstu: Komora), osnovica i stopa doprinosa, iznos članarine, način obračuna i rokovi plaćanja, te kontrola obračuna i plaćanja doprinosa i članarine.

(2) Za potrebe obavljanja povjerenih javnih ovlasti propisanih Zakonom, Komora se financira iz doprinosa i članarina svojih članova, naknada za usluge koje obavlja Komora i drugih prihoda.

OBVEZNICI DOPRINOSA I ČLANARINE

Članak 2.

(1) Obveznici plaćanja doprinosa su:

– revizorsko društvo koje ima odobrenje za rad koje je izdalo Ministarstvo financija, upisano je u registar revizorskih društava koji vodi Ministarstvo financija i upisnik revizorskih društava pri Komori i

– samostalni revizor koji ima odobrenje za rad u vidu samostalne djelatnosti koje je izdalo Ministarstvo, upisan je u registar samostalnih revizora koji vodi Ministarstvo financija i upisnik samostalnih revizora pri Komori.

(2) Obveznici plaćanja članarine su:

– ovlašteni revizor, fizička osoba koja ima odobrenje za rad koje je izdalo Ministarstvo financija, upisana je u registar ovlaštenih revizora koji vodi Ministarstvo financija i upisnik ovlaštenih revizora pri Komori.

RAZDOBLJE PLAĆANJA DOPRINOSA I ČLANARINE

Članak 3.

(1) Obveza plaćanja doprinosa i članarine za obveznike iz članka 2. stavaka 1. i 2. ove Odluke, počinje s datumom odobrenja za rad koje je Ministarstvo financija izdalo ovlaštenom revizoru, revizorskom društvu ili samostalnom revizoru i na osnovu kojeg je Ministarstvo financija provelo upis u pripadni registar koji vodi, a Komora je provela upis člana na način koji propisuje Statut Komore.

(2) Obveza plaćanja doprinosa i članarine za obveznike iz članka 2. stavaka 1. i 2. ove Odluke, prestaje s datumom prestanka članstva u Komori na način koji propisuje Statut Komore.

OSNOVICA I STOPA DOPRINOSA

Članak 4.

(1) Doprinos se obračunava na osnovicu koju čini poslovni prihod od prodaje kojeg je obveznik doprinosa ostvario u prethodnoj poslovnoj godini.

(2) Podatke o iznosu poslovnog prihoda od prodaje iz stavka 1. ovog članka, Komora dobiva od Financijske agencije kroz uspostavljenu razmjenu podataka iz Registra godišnjih financijskih izvještaja – javna objava.

Članak 5.

Doprinos se obračunava primjenom stope od 3,5‰ godišnje na osnovicu iz članka 4. ove Odluke.

ČLANARINA

Članak 6.

(1) Visina godišnje članarine koju plaćaju ovlašteni revizori iznosi 560,00 kuna.

(2) Revizorska društva i samostalni revizori mogu plaćati članarinu za ovlaštene revizore koji su kod njih zaposleni.

OSLOBOĐENJA, OTPISI I OBROČNA OTPLATA ČLANARINE I DOPRINOSA

Članak 7.

(1) Upravno vijeće Komore samo u izuzetnim i opravdanim okolnostima oslobodit će, otpisati i odobriti obročnu otplatu potraživanja s osnova članarine i doprinosa obvezniku koji nije u mogućnosti izvršiti svoju obvezu radi nastupa više sile, bolesti, za vrijeme trajanja porodnog ili roditeljskog dopusta ili slično.

(2) Obveznik je dužan u primjerenom roku dostaviti Komori pisani zahtjev i vjerodostojne isprave iz kojih je vidljiv nastup razloga nemogućnosti izvršenja obveze.

NAČIN I ROKOVI PLAĆANJA OBVEZA, KAMATA

Članak 8.

(1) Doprinos utvrđen ovom Odlukom, obveznici doprinosa iz članka 2. stavka 1. ove Odluke dužni su platiti jednokratno najkasnije do 31. svibnja tekuće godine, na temelju podataka iz prethodne poslovne godine.

(2) Članarinu utvrđenu ovom Odlukom, obveznici članarine iz članka 2. stavka 2. ove Odluke dužni su platiti jednokratno do 30. travnja za tekuću godinu, a novi članovi jednokratno na dan upisa u pripadni upisnik Komore.

Članak 9.

Za doprinose i članarinu neuplaćene u rokovima iz članka 8. ove Odluke, zaračunavaju se zatezne kamate sukladno važećim propisima. U slučaju neplaćanja doprinosa, odnosno članarine, Komora ima pravo provesti postupak prisilne naplate dospjelih potraživanja i postupak pred Sudom časti.

KONTROLA

Članak 10.

Kontrolu obračuna i plaćanja doprinosa i članarine utvrđenih ovom Odlukom provodi tajnik Komore i stručna služba Komore.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

(1) Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o stopi doprinosa i iznosu članarine Hrvatskoj revizorskoj komori (»Narodne novine«, broj 146/11).

(2) Ova Odluka važeća je i primjenjuje se do donošenja nove Odluke.

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 003-05/18-01/1

Urbroj: 251-442-01-18-02

Zagreb, 16. lipnja 2018.

Predsjednik
Hrvatske revizorske komore
Zdenko Balen, dipl. oec., v. r.