Pravilnik o geodetskim elaboratima

NN 59/2018 (4.7.2018.), Pravilnik o geodetskim elaboratima

Državna geodetska uprava

1237

Na temelju članka 61. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine«, broj 16/07, 152/08, 124/10, 56/13, 121/16 i 9/17) ravnatelj Državne geodetske uprave donosi

PRAVILNIK

O GEODETSKIM ELABORATIMA

DIO PRVI
UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj i oblik geodetskih elaborata te način njihove izrade, pregledavanja i potvrđivanja.

Članak 2.

Sadržaj i oblik geodetskih elaborata propisuje se na način da se određuje svrha u koju se elaborati izrađuju, njihov izgled te sastavni dijelovi elaborata.

Članak 3.

Izrada geodetskih elaborata propisuje se na način da se određuju radnje koje se obavljaju tijekom izrade elaborata.

Članak 4.

Pregledavanje i potvrđivanje geodetskih elaborata propisuje se na način da se određuju radnje koje provode područni uredi za katastar odnosno tijelo nadležno za katastarske poslove Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: katastarski uredi) prilikom pregledavanja i potvrđivanja elaborata.

Članak 5.

Geodetski elaborati se mogu upotrebljavati u svrhu i za potrebe za koju su izrađeni kada su potvrđeni od strane katastarskog ureda.

DIO DRUGI
SADRŽAJ I OBLIK ELABORATA

Svrha izrade geodetskih elaborata

Članak 6.

(1) Geodetski elaborati mogu biti izrađeni u svrhu:

1. diobe ili spajanja katastarskih čestica

2. provedbe lokacijske dozvole

3. provedbe rješenja o utvrđivanju građevne čestice

4. provedbe građevinske dozvole, odnosno drugog akta na temelju kojega je izgrađena građevina

5. provedbe urbanističkog plana uređenja ili prostornih planova područja posebnih obilježja

6. provedbe prostornog plana uređenja grada, odnosno općine i generalnog urbanističkog plana, kada se određuje zemljište koje je vlasnik dužan prenijeti u vlasništvo jedinice lokalne samouprave

7. određivanja vlasništva zemljišta sukladno posebnim zakonima o poljoprivrednom zemljištu i šumama prema granicama građevinskog područja određenim važećim ili ranije važećim prostornim planom

8. provedbe prostornih planova za neizgrađeno građevinsko zemljište, ako se zemljište nalazi na području na kojem zakonom kojim se uređuje prostorno uređenje nije propisana obaveza donošenja urbanističkog plana uređenja

9. evidentiranja pomorskog ili vodnog dobra

10. spajanja cijelih katastarskih čestica na kojima je izgrađena postojeća zgrada

11. evidentiranja, brisanja ili promjene podataka o zgradama ili drugim građevinama

12. evidentiranja podataka o zgradama ili drugim građevinama evidentiranih načinom uporabe zemljišta izgrađeno zemljište

13. evidentiranja ili promjene podataka o načinu uporabe katastarskih čestica

14. evidentiranja stvarnog položaja pojedinačnih već evidentiranih katastarskih čestica

15. evidentiranja međa uređenih u posebnome postupku

16. provedbe rješenja o povratu zemljišta donesenog na temelju Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine za neizgrađeno građevinsko zemljište

17. provedbe sudskih presuda o utvrđivanju prava vlasništva, za neizgrađeno građevinsko zemljište

18. provedbe u zemljišnoj knjizi

19. izmjere postojećeg stanja radi ispravljanja zemljišne knjige

20. ispravljanja propusta u održavanju katastra

21. ispravljanja podataka katastarskog plana, katastarske izmjere ili tehničke reambulacije

22. ispravljanja nedostataka na katastarskom planu

23. promjene područja i granica katastarskih općina

24. evidentiranja izvedenog stanja ceste.

(2) Geodetski elaborati mogu biti izrađeni osim u svrhe iz stavka 1. ovoga članka i u svrhe koju određuju posebni propisi.

Članak 7.

(1) Geodetski elaborati su tehnička osnova za provedbu promjena u katastarskom operatu i mogu se izrađivati za potrebe:

1. održavanja katastra nekretnina

2. postupnog osnivanja katastra nekretnina

3. provođenja promjena u katastru zemljišta.

(2) U katastarskim općinama za koje je donijeta Odluka o postupnom osnivanju katastra nekretnina (u daljnjem tekstu: Odluka) sukladno Zakonu o državnoj izmjeri katastru nekretnina (»Narodne novine«, broj 16/07, 152/08, 124/10, 56/13, 121/16 i 9/17) (u daljnjem tekstu: Zakon) geodetski elaborati izrađuju na način da se njima predlaže osnivanje katastarskih čestica katastra nekretnina.

Geodetski elaborat za diobu ili spajanje
katastarskih čestica

Članak 8.

(1) Geodetski elaborat za diobu ili spajanje katastarskih čestica izrađuje se za sve potrebe navedene u članku 7. stavku 1. ovoga Pravilnika.

(2) Geodetski elaborat iz stavka 1. ovoga članka izrađuje se za zemljišta koja su izvan granica građevinskog područja i zemljišta koja nisu građevinska.

(3) Geodetski elaborat iz stavka 1. ovoga članka obavezno sadrži odgovarajući akt tijela nadležnog za prostorno uređenje da se njime parcelira zemljište koje je izvan granica građevinskog područja.

(4) Geodetski elaborat iz stavka 1. ovoga članka može se izrađivati i u svrhu provođenja pojedinačnih zemljišnoknjižnih ispravnih postupaka u katastarskim općinama za koje se vodi katastar zemljišta kao i u katastarskim općinama za koje je donijeta Odluka iz članka 7. stavka 2. ovoga Pravilnika.

(5) Geodetski elaborat iz stavka 1. ovoga članka u smislu ovoga Pravilnika je parcelacijski elaborat sukladno Zakonu.

Geodetski elaborat za provedbu akata odnosno planova prostornog uređenja

Članak 9.

(1) Geodetski elaborat za provedbu akata odnosno planova prostornog uređenja izrađuje se za sve potrebe navedene u članku 7. stavku 1. ovoga Pravilnika.

(2) Geodetski elaborat kojim se parcelira građevinsko zemljište izrađuju se samo na temelju akata odnosno planova prostornog uređenja propisanih zakonom kojim je uređeno područje prostornog uređenja.

(3) Geodetski elaborat iz stavka 1. ovoga članka kojim se parcelira građevinsko zemljište izrađuju se u svrhu propisanu člankom 6. stavkom 1. podstavcima 2. do 7. ovoga Pravilnika.

(4) Geodetski elaborat iz stavka 1. ovoga članka kojim se parcelira neizgrađeno građevinsko zemljište izrađuju se u svrhu propisanu člankom 6. stavkom 1. podstavcima 2. do 8. ovoga Pravilnika.

(5) Geodetski elaborat iz stavka 1. ovoga članka obavezno sadrži potvrdu tijela nadležnog za prostorno uređenje o njegovoj usklađenosti s aktom odnosno planom u skladu s kojim je izrađen.

(6) Geodetski elaborat iz stavka 1. ovoga članka u smislu ovoga Pravilnika je parcelacijski elaborat sukladno Zakonu, odnosno propisima kojima se uređuje prostorno uređenje i gradnja.

Geodetski elaborat za evidentiranje pomorskog ili vodnog dobra

Članak 10.

(1) Geodetski elaborat za evidentiranje pomorskog ili vodnog dobra može se izrađivati za sve potrebe navedene u članku 7. stavku 1. ovoga Pravilnika.

(2) Geodetski elaborat za evidentiranje pomorskog dobra izrađuje se na temelju rješenja o utvrđivanju granice pomorskog dobra ili drugog odgovarajućeg akta kojim je granica pomorskog dobra utvrđena i obavezno sadrži potvrdu nadležnog tijela o njegovoj usklađenosti s rješenjem odnosno aktom o utvrđivanju granice pomorskog dobra.

(3) Geodetski elaborat za evidentiranje vodnog dobra izrađuje se na temelju odluke o utvrđivanju vanjske granice inundacijskog pojasa i obavezno sadrži potvrdu nadležnog tijela o njegovoj usklađenosti s tom odlukom.

Geodetski elaborat spajanja cijelih katastarskih čestica na kojima je izgrađena postojeća zgrada

Članak 11.

(1) Geodetski elaborat u svrhu spajanja cijelih katastarskih čestica istog vlasnika na kojima je izgrađena postojeća zgrada može se izrađivati za sve potrebe navedene u članku 7. stavku 1. ovoga Pravilnika.

(2) Geodetski elaborat iz stavka 1. ovoga članka izrađuje se na temelju građevinske dozvole, odgovarajućeg akta temeljem kojeg je zgrada izgrađena, odnosno drugog akta za postojeće zgrade definirane zakonom kojim se uređuje gradnja.

(3) Geodetski elaborat iz stavka 1. ovoga članka ne podliježe potvrđivanju od strane tijela nadležnog za prostorno uređenje.

Geodetski elaborat za evidentiranje, brisanje ili promjenu podataka o zgradama ili drugim građevinama

Članak 12.

Geodetski elaborat za evidentiranje, brisanje ili promjenu podataka o zgradama ili drugim građevinama može se izrađivati za potrebe održavanja katastara nekretnina i za potrebe provođenja promjena u katastru zemljišta.

Članak 13.

(1) U elaboratima kojima osnovna svrha nije evidentiranje, brisanje ili promjena podataka o zgradama i drugim građevinama, iskazuju se i podaci o neevidentiranim i promijenjenim zgradama i drugim građevinama koje postoje na katastarskim česticama koje su predmet izrade elaborata prema novom stanju.

(2) Na elaborate iz članka 12. ovoga Pravilnika i stavka 1. ovoga članka za zgrade i građevine primjenjuju se odredbe članaka 38. i 39. Zakona, osim u dijelu koji propisuju evidentiranje zgrada na posebnom sloju i obavještavanje građevinske inspekcije za one zgrade i druge građevine za koje nije priložen odgovarajući akt koji se izdaje na temelju propisa koji uređuju prostorno uređenje i gradnju.

Članak 14.

(1) Elaboratima iz članka 12. i 13. ovoga Pravilnika za zgrade i druge građevine za koje se određuje kućni broj prilaže se i potvrda o kućnom broju koju izdaje katastarski ured ili je dobivena elektroničkim putem.

(2) Elaboratima iz članka 12. ovoga Pravilnika kojima se evidentira promjena podataka o zgradama samo u smislu načina uporabe zgrada elaboratu se prilaže izvješće iz članka 68. stavak 1. ovoga Pravilnika.

Članak 15.

(1) Elaboratima iz članaka 12. i 13. ovoga Pravilnika za zgrade ili druge građevine može se priložiti uporabna dozvola koju je izdalo nadležno tijelo ili kao prijepis ili preslika iste koje je sačinio i sa izvornikom usporedio ovlašteni geodetski stručnjak koji izrađuje elaborat.

(2) U okviru izrade elaborata iz članaka 12. i 13. ovoga Pravilnika iskazuje se je li ili nije priložena uporabna dozvala.

(3) Ovo iskazivanje obavlja se u okviru izvješća o zgradama i drugim građevinama.

Članak 16.

(1) U elaboratima iz članaka 12. i 13. ovoga Pravilnika brisanje zgrade ili druge građevine iskazuje se pod uvjetom da je ona uklonjena.

(2) U geodetskim elaboratima koji služe za provedbu akata odnosno planova prostornog uređenja može se prikazati brisanom i zgrada ili druga građevina koja još nije uklonjena pod uvjetom da je tim aktima odnosno planovima predviđeno njezino uklanjanje.

Geodetski elaborat za evidentiranje podataka o zgradama ili drugim građevina evidentiranih načinom uporabe zemljišta izgrađeno zemljište

Članak 17.

(1) Geodetski elaborat za evidentiranje podataka o zgradama ili drugim građevinama evidentiranih načinom uporabe zemljišta izgrađeno zemljište može se izrađivati za potrebe održavanja katastara nekretnina i za potrebe provođenja promjena u katastru zemljišta.

(2) Geodetskom elaboratu iz stavka 1. ovoga članka prilaže se izvješće iz članka 68. stavak 1. ovoga Pravilnika kojim se potvrđuje da postojeća zgrada na terenu odgovara zgradi evidentiranoj načinom uporabe zemljišta izgrađeno zemljište u katastarskom operatu.

(3) Elaboratima iz stavka 1. ovoga članka može se priložiti uporabna dozvola.

(4) Elaboratima iz stavka 1. ovoga članka za zgrade i druge građevine za koje se određuje kućni broj prilaže se i potvrda o kućnom broju koju izdaje katastarski ured ili je dobivena elektroničkim putem.

Geodetski elaborat za evidentiranje ili promjenu podataka o načinu uporabe katastarskih čestica

Članak 18.

(1) Geodetski elaborat za evidentiranje ili promjenu podataka o načinu uporabe katastarskih čestica može se izrađivati za potrebe održavanja katastra nekretnina i za potrebe provođenja promjena u katastru zemljišta.

(2) Geodetskom elaboratu iz stavka 1. ovoga članka prilaže se izvješće o terenskom uviđaju.

Članak 19.

(1) U okviru elaborata kojima osnovna svrha nije evidentiranje ili promjena podataka o načinu uporabe katastarskih čestica, iskazuju se i podaci o načinu uporabe katastarskih čestica.

(2) Geodetski elaborat iz članka 18. ovoga Pravilnika i elaborat iz stavka 1. ovoga članka izrađuju se sukladno odredbama Zakona kojima su propisani površinski kriteriji da bi se dio katastarske čestice iskazao posebnim načinom uporabe.

Geodetski elaborat za evidentiranje stvarnog položaja pojedinačnih već evidentiranih katastarskih čestica

Članak 20.

Geodetski elaborat za evidentiranje stvarnog položaja pojedinačnih već evidentiranih katastarskih čestica može se izrađivati za sve potrebe navedene u članku 7. stavku 1. ovoga Pravilnika.

Članak 21.

(1) Geodetski elaborat iz članka 20. ovoga Pravilnika obavezno se izrađuje u svrhu pojedinačnog prevođenja katastarskih čestica katastra zemljišta u katastarske čestice katastra nekretnina.

(2) Geodetski elaborat iz stavka 1. ovoga članka izrađuje se na način da se njime predlaže osnivanje svih katastarskih čestica koje čine neku nekretninu po novome stanju.

(3) Pravilo iz stavka 2. ovoga članka odgovarajuće se primjenjuje na izradu novoga stanja u svim geodetskim elaboratima koji se izrađuju za potrebe postupnog osnivanja katastra nekretnina.

Članak 22.

Geodetski elaborat iz članka 20. ovoga Pravilnika izrađuje se i u svrhu evidentiranja pogrešno ili nedovoljno točno evidentiranih katastarskih čestica u katastarskim općinama za koje se vodi katastar zemljišta, a za koje nije donesena Odluka iz članka 7. stavka 2. ovoga Pravilnika.

Članak 23.

(1) Geodetski elaborat iz članka 20. ovoga Pravilnika izrađuje se uz primjenu površinskih kriterija propisanih Zakonom, a koji se odnose na razlike u površini između katastarskih čestica katastra zemljišta i osnovanih čestica katastra nekretnina.

(2) Površinski kriteriji iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se i kao sumarni kriterij kada je u nekom elaboratu, koji je izrađen za potrebe postupnog osnivanja katastra nekretnina ili za potrebe provođenja promjena u katastru zemljišta obuhvaćeno više katastarskih čestica s time da se površinski kriteriji uvijek odnose i na pojedinačnu katastarsku česticu.

Članak 24.

(1) Geodetski elaborat iz članka 20. ovoga Pravilnika izrađuje se pod uvjetom da se međe i druge granice katastarskih čestica mogu smatrati nepromijenjenima (ispunjenje površinskog kriterija) te pod uvjetom da međe katastarskih čestica nisu sporne.

(2) Međe katastarskih čestica koje su predmetom izrade elaborata, u primjeni ovoga Pravilnika, smatraju se nespornim ukoliko u trenutku izrade elaborata, u pogledu istih, nije u tijeku sudski postupak uređenja međa.

Geodetski elaborat za evidentiranje međa uređenih u posebnome postupku

Članak 25.

Geodetski elaborat za evidentiranje međa uređenih u posebnome postupku može se izrađivati za potrebe održavanja katastara nekretnina i za potrebe provođenja promjena u katastru zemljišta.

Članak 26.

Ukoliko se u okviru izrade nekog elaborata, kojemu osnovna svrha nije evidentiranje međa uređenih u posebnome postupku, utvrdi da je neka međa uređena odlukom suda, a tijek međe je drugačiji od tijeka prikazanog na katastarskom planu, elaboratom je potrebno iskazati tijek međe uređen po sudu.

Članak 27.

Elaboratima iz članaka 25. i 26. ovoga Pravilnika prilaže se odluka suda kojom je međa uređena.

Geodetski elaborat za provedbu rješenja o povratu zemljišta ili sudske presude o utvrđivanju prava vlasništva

Članak 28.

(1) Geodetski elaborat za provedbu rješenja o povratu zemljišta ili sudske presude o utvrđivanju prava vlasništva može se izrađivati za sve potrebe navedene u članku 7. stavku 1. ovoga Pravilnika.

(2) Geodetski elaborat za provedbu rješenja o povratu zemljišta izrađuje se na temelju rješenja o povratu zemljišta donesenog na temelju Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine za neizgrađeno građevinsko zemljište.

(3) Geodetski elaborat za provedbu sudske presude izrađuje se na temelju sudske presude o utvrđivanju prava vlasništva za neizgrađeno građevinsko zemljište.

Članak 29.

Elaboratima iz članka 28. stavaka 2. i 3. ovoga Pravilnika prilaže se i rješenje odnosno sudska presuda.

Geodetski elaborat za provedbu u zemljišnoj knjizi

Članak 30.

(1) Geodetski elaborat za provedbu u zemljišnoj knjizi može se izrađivati samo na području katastarskih općina za koje se vodi katastar zemljišta.

(2) Geodetski elaborat iz stavka 1. ovoga članka izrađuje se u slučaju da je neka katastarska čestica već evidentirana u katastarskom operatu katastra zemljišta, a elaboratom se predlaže provedba promjene samo u zemljišnoj knjizi bilo da se radi o osnivanju nove čestice odnosno čestica u zemljišnoj knjizi ili o promjeni podataka o postojećim česticama, a sve u svrhu usklađenja stanja u katastarskom operatu i zemljišnoj knjizi.

Geodetski elaborat izmjere postojećeg stanja radi ispravljanja zemljišne knjige

Članak 31.

(1) Geodetski elaborat izmjere postojećeg stanja radi ispravljanja zemljišne knjige može se izrađivati samo na području katastarskih općina za koje se vodi katastar zemljišta.

(2) Geodetski elaborati iz stavka 1. ovoga članka izrađuju se radi provođenja programa Državne geodetske uprave u okviru kojih se provode izmjere dijelova katastarskih općina sa svrhom registracije poljoprivrednog i drugog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske.

Geodetski elaborat za ispravljanje propusta u održavanju katastra

Članak 32.

(1) Geodetski elaborat za ispravljanje propusta u održavanju katastra može se izrađivati samo na području katastarskih općina za koje se vodi katastar zemljišta.

(2) Geodetski elaborat iz stavka 1. ovoga članka izrađuje se na području katastarskih općina u kojima se zemljišne knjige temelje na katastarskom planu koji se vodi kao službeni dio katastarskog operata.

(3) Geodetski elaborati iz stavka 1. ovoga članka izrađuju se za potrebe ispravljanja propusta koji su nastali uslijed toga što pojedini prijavni listovi i/ili kopije plana sa predloženim novim stanjem nisu provedeni u katastarskom operatu, a provedeni su u zemljišnoj knjizi.

(4) Kada se geodetski elaborati iz stavka 1. ovoga članka izrađuju na području katastarskih općina za koje je donijeta Odluka iz članka 7. stavka 2. ovoga Pravilnika njima se predlaže osnivanje katastarskih čestica katastra nekretnina.

Geodetski elaborat za ispravljanje podataka katastarskog plana, katastarske izmjere ili tehničke reambulacije

Članak 33.

(1) Geodetski elaborati za ispravljanje podataka katastarskog plana, katastarske izmjere ili tehničke reambulacije izrađuju se u svrhu ispravljanja propusta koji su nastali prilikom provođenja katastarske izmjere odnosno tehničke reambulacije, izrade katastarskog operata ili u okviru izrade i provođenja pojedinih elaborata.

(2) Geodetskim elaboratom za ispravak katastarskog plana otklanjaju se tehnički propusti koji su nastali prilikom izrade nekog elaborata ili prilikom provođenja promjena na katastarskom planu.

(3) Geodetskim elaboratom za ispravak katastarske izmjere ili tehničke reambulacije otklanjaju se tehnički propusti koji su nastali prilikom provođenja katastarskih izmjera ili tehničkih reambulacija.

Članak 34.

(1) Na području katastarskih općina za koje se vodi katastar zemljišta, a za koje se zemljišne knjige vode prema podacima katastarskog plana koji više nije službeni dio katastarskog operata, geodetskim elaboratom za ispravljanje katastarske izmjere može se predložiti evidentiranje u katastarskome operatu onih katastarskih čestica koje su evidentirane samo u zemljišnoj knjizi pod uvjetom da te čestice stvarno postoje na terenu.

(2) Geodetski elaborat iz stavka 1. ovoga članka izrađuje se i u katastarskim općinama za koje je donijeta Odluka iz članka 7. stavka 2. ovoga Pravilnika, na način da se geodetskim elaboratom predlaže osnivanje katastarskih čestica katastra nekretnina.

Geodetski elaborat za ispravljanje nedostataka na katastarskom planu

Članak 35.

(1) Geodetski elaborat za ispravljanje nedostataka na katastarskom planu može se izrađivati samo na području katastarskih općina za koje se vodi katastar zemljišta.

(2) Geodetskim elaboratom za ispravljanje nedostataka na katastarskom planu, otklanjaju se tehnički propusti koji su nastali prilikom prevođenja katastarskog plana u digitalni oblik, ili kada se utvrdi da na katastarskom planu nije provedena promjena temeljem pregledanog i potvrđenog elaborata a isti je proveden u popisno knjižnom dijelu katastarskog operata te nije potrebno prikupljati i obrađivati podatke o katastarskoj čestici.

Geodetski elaborat za promjenu područja i granica katastarskih općina

Članak 36.

(1) Geodetski elaborat za promjenu područja i granica katastarskih općina može se izrađivati za potrebe održavanja katastra nekretnina i za potrebe provođenja promjena u katastru zemljišta.

(2) Geodetski elaborat iz stavka 1. ovoga članka izrađuje se na temelju odluke Državne geodetske uprave kojom se određuje područje, granice i ime katastarske općine i ta se odluka prilaže geodetskom elaboratu.

Geodetski elaborat za evidentiranje izvedenog stanja ceste

Članak 37.

(1) Geodetski elaborat za evidentiranje izvedenog stanja ceste može se izrađivati za sve potrebe navedene u članku 7. stavku 1. ovoga Pravilnika.

(2) Geodetski elaborat za evidentiranje izvedenog stanja ceste izrađuje se na temelju ogovarajuće odluke o razvrstavanju ceste koja je obavezni sadržaj istog, kao i očitovanja upravitelja javne ceste odnosno nositelja prava na nerazvrstanoj cesti.

(3) Očitovanje iz stavka 2. ovoga članka obavezno sadrži iskaz:

– da je predmet geodetskog elaborata iz stavka 1. ovoga članka točno određena cesta

– da geodetski elaborat iz stavka 1. ovoga članka odgovara izvedenom stanju ceste

– da je predmetna cesta izgrađena odnosno rekonstruirana do stupanja na snagu propisa kojim je uređeno područje evidentiranja javnih i nerazvrstanih cesta.

(4) Katastarske čestice koje su prije izrade elaborata graničile s katastarskom česticom koje su u katastarskom operatu evidentirane jednim od načina uporabe (ulica, trg, cesta, put, autocesta i sl.) a čiji dijelovi ne ulaze u sastav katastarske čestice na kojoj je izvedena cesta, te se od ostatka katastarske čestice koja je evidentirana u katastarskom operatu jednim od načina uporabe (ulica, trg, cesta, put, autocesta i sl.) neće formirati zasebna katastarska čestica, prikazuju se na način da i dalje graniče sa cestom i za njih se ne izračunava površina kada udovoljavaju površinskom kriteriju propisanom Zakonom.

(5) Kada izračun preostale površine katastarske čestice čiji dijelovi ulaze u sastav katastarske čestice na kojoj je izvedena cesta udovoljava površinskom kriteriju, propisanom Zakonom, površina za te katastarske čestice ostaje nepromijenjena (površina upisana u posjedovnom listu) i te katastarske čestice ne iskazuju se u prijavnom listu,

(6) Iznimno od propisanog stavkom 5. ovoga članka za katastarske čestice čije su koordinate lomnih točaka međa određene u koordinatnom sustavu Republike Hrvatske, a čiji dijelovi ulaze u sastav katastarske čestice na kojoj je izvedena cesta, površina preostalog dijela za te katastarske čestice se izračunava u odnosu na površinu upisanu u posjedovnom listu dopunom i te katastarske čestice iskazuju se u prijavnom listu.

Članak 38.

Geodetski elaborati izrađeni u svrhu propisanom člankom 6. stavkom 1. podstavcima 9. do 24. ovoga Pravilnika ne podliježu potvrđivanju od strane tijela nadležnog za prostorno uređenje i gradnju.

Izgled i sastavni dijelovi geodetskog elaborata

Članak 39.

Izgled geodetskog elaborata, odnosno sastavnih dijelova, te način izrade, kao i sadržaj geodetskog elaborata ovisno u svrsi u koju je izrađen mora biti u skladu s tehničkim specifikacijama.

Članak 40.

Sastavni dijelovi geodetskog elaborata mogu biti:

1. Naslovna stranica

2. Sadržaj

3. Službeni podaci

3.1. Službeni podaci u razmjenskom formatu

3.2. Potvrda o izdanim podacima

3.3. Potvrda o kućnom broju zgrade

3.4. Potvrda rezervacije brojeva katastarskih čestica

3.5. Identifikacija čestica

3.6. Kopija katastarskog plana (ZK oznake čestica)

3.7. Ostali službeni podaci

4. Popis koordinata

5. Skica izmjere

6. Iskaz površina

6.1. Iskaz površina – katastarsko stanje

6.2. Iskaz površina – zemljišnoknjižno stanje

6.3. Identifikacija i izjednačenje površina

7. Prijavni list i kopija katastarskog plana za katastar

7.1. Prijavni list za katastar

7.2. Kopija katastarskog plana – stanje prije promjene

7.3. Kopija katastarskog plana – predloženo novo stanje

8. Prijavni list i kopija katastarskog plana za zemljišnu knjigu

8.1. Prijavni list za zemljišnu knjigu

8.2. Kopija katastarskog plana (ZK oznake čestica) – stanje prije promjene

8.3. Kopija katastarskog plana (ZK oznake čestica) – predloženo novo stanje

9. Nacrt novog stanja za katastar i zemljišnu knjigu u razmjenskom formatu

10. Izvješća u izrađenom elaboratu s prilozima

10.1. Izvješće o izrađenom elaboratu

a. Izvješće o utvrđivanju međa i drugih granica te o novom razgraničenju

b. Izvješće o zgradama i drugim građevinama

c. Izvješće o terenskom uviđaju

d. Tehničko izvješće

10.2. Obavijesti susjedne k.č. / Javni poziv (za svrhu 24 iz članka 6. ovoga Pravilnika)

10.3. Pozivi predmetne k.č. / Ostali prilozi (za svrhu 24 iz članka 6. ovoga Pravilnika)

10.4. Suglasnosti nositelja prava

10.5. Povratnice

10.6. Popis k.č. u pomorskom dobru

10.7. Popis k.č. u vodnom dobru

10.8. Ostali prilozi

11. Dokument – temelj za izradu elaborata za svrhe 1-23 iz članka 6. ovoga Pravilnika; za svrhu 24 iz članka 6. ovoga Pravilnika:

11.1. Odluka o javnoj cesti

11.2. Očitovanje upravitelja javne ceste

11.3. Popis ulica (RPJ-6)

11.4. Odluka o nerazvrstanoj cesti

11.5. Izvod iz Registra nerazvrstanih cesta

11.6. Očitovanje nositelja prava nerazvrstane ceste

12. Potvrde o usklađenosti.

Članak 41.

Geodetski elaborati mogu sadržavati, ovisno o svrsi za koju su izrađeni i potrebama investitora i druge sastavne dijelove propisane tehničkim specifikacijama iz članka 39. ovoga Pravilnika.

Članak 42.

(1) Podaci za izradu elaborata propisanih ovim Pravilnikom izdaju se elektroničkim putem.

(2) Podaci za izradu elaborata propisanog ovim Pravilnikom koji se ne izdaju elektroničkim putem izdaju se u nadležnom katastarskom uredu.

DIO TREĆI
IZRADA GEODETSKOG ELABORATA

Članak 43.

(1) Geodetske elaborate propisane ovim Pravilnikom mogu izrađivati osobe koje imaju suglasnost za obavljanje stručnih geodetskih poslova prema posebnom zakonu kojim je uređeno obavljanje stručnih geodetskih poslova iz područja državne izmjere i katastra nekretnina (u daljnjem tekstu – ovlaštene osobe).

(2) Ovlaštenom osobom u smislu ovoga Pravilnika smatraju se i fizičke osobe ovlaštene za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina prema Zakonu o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine«, broj 128/99, 153/05 i 142/06), a koje nisu ovlašteni inženjeri geodezije mogu trajno obavljati poslove izrade geodetskih elaborata koji služe za provođenje promjena u katastru zemljišta.

(3) Geodetski elaborat koji se izrađuje u svrhu evidentiranja ili promjene podataka o načinu uporabe katastarskih čestica može izrađivati i katastarski ured sukladno Zakonu.

(4) Geodetski elaborat koji se izrađuje u svrhu promjene područja i granica katastarskih općina, na području katastarskih općina za koje je donijeta Odluka iz članka 7. stavka 2. ovoga Pravilnika, može izrađivati katastarski ured po službenoj dužnosti.

(5) Geodetski elaborat za ispravljanje propusta u održavanju katastra, elaborat za ispravljanje podataka katastarskog plana, katastarske izmjere ili tehničke reambulacije i elaborat za ispravljanje nedostataka na katastarskom planu u postupcima pokrenutim po službenoj dužnosti izrađuje katastarski ured.

Članak 44.

(1) Ovlaštene osobe iz članka 43. ovoga Pravilnika obvezno vode evidenciju obavljanja stručnih geodetskih poslova sukladno posebno zakonu.

(2) Katastarski uredi podatke o naručenim i izrađenim geodetskim elaboratima vode na način koji odgovara evidenciji iz posebnog zakona.

Članak 45.

(1) Geodetski elaborati se izrađuju tako da se jednim elaboratom obrađuju katastarske čestice unutar jedne katastarske općine.

(2) Na području katastarskih općina za koje se vodi katastar zemljišta, a za koje se zemljišne knjige vode prema podacima katastarskog plana koji više nije službeni dio katastarskog operata, te ne odgovara granicama katastarskih općina u katastarskom operatu (u zemljišnoj knjizi se vodi više različitih katastarskih općina) geodetski elaborati se mogu izrađivati na način da se izrađuju kao više pojedinačnih međusobno povezanih geodetskih elaborata.

(3) Kod izrade elaborata iz članka 36. ovoga Pravilnika, stavak 1. ovoga članka primjenjuje se na način da se jednim elaboratom mogu obraditi katastarske čestice koje se pripisuju odnosno otpisuju iz katastarskih općina za koje se geodetski elaborat izrađuje.

Članak 46.

U okviru izrade geodetskog elaborata obavljaju se, ovisno u koju svrhu se elaborat izrađuje, sljedeće radnje:

1. prikupljanje katastarskih i zemljišnoknjižnih podataka

2. prikupljanje dokumenata ili akata temeljem kojih je dopuštena izrada elaborata, sudskih odluka o utvrđivanju prava vlasništva, sudskih odluka o uređenju međa, rješenja o povratu zemljišta i dokumentacije o uspostavljenim posebnim pravnim režimima na zemljištu

3. obavljanje terenskih radnji i provedba terenskih mjerenja (terenski uviđaj, terensko utvrđivanje postojećih međa i drugih granica, provedba terenskih mjerenja u svrhu obilježavanja postojećih međa i drugih granica, terensko obilježavanje postojećih međa i drugih granica vidljivim trajnim oznakama, provedba terenskih mjerenja u svrhu uspostave novih razgraničenja, terensko obilježavanje novo uspostavljenih međa i drugih granica vidljivim trajnim oznakama, provedba terenskih mjerenja u svrhu evidentiranja zgrada i drugih građevina, terenskih mjerenja u svrhu evidentiranja izvedenog stanja cesta, provedba terenskih mjerenja u svrhu evidentiranja granica načina uporabe katastarskih čestica)

4. prikupljanje dokumentacije o zgradama i drugim građevinama

5. prikupljanje isprava o vlasnicima i ovlaštenicima

6. obrada terenskih mjerenja i drugih prikupljenih podataka i izrada sastavnih dijelova elaborata

7. predočavanje elaborata

8. pribavljanje potrebnih potvrda.

Prikupljanje katastarskih i zemljišnoknjižnih podataka

Članak 47.

(1) Prije izrade geodetskog elaborata potrebno je pribaviti potrebne katastarske i zemljišnoknjižne podatke o katastarskim česticama, a elaboratu se prilaže potvrda o izdanim podacima, te izdani podaci u digitalnom obliku.

(2) Prije izrade geodetskog elaborata po potrebi se pribavljaju podaci o elaboratima koji su prethodili elaboratu koji se izrađuje odnosno podatke katastarske izmjere ili tehničke reambulacije. Koordinate lomnih točaka međa i drugih granica iz prethodnih elaborata mogu se koristiti za ispravak podataka katastarskog plana.

(3) Ovisno o svrsi u koju se geodetski elaborat izrađuje pribavlja se i potvrda o kućnom broju, identifikacija čestica te potvrda o rezervaciji broja katastarske čestice, a sve navedeno se prilaže elaboratu.

(4) Ostali katastarski i zemljišnoknjižni podaci korišteni za izradu elaborata prilažu se kao ostali prilozi uz izvješće o izrađenom elaboratu.

Prikupljanje dokumenata ili akata temeljem kojih je dopuštena izrada elaborata, sudskih odluka o utvrđivanju prava vlasništva, sudskih odluka o uređenju međa, rješenja o povratu zemljišta i dokumentacije o uspostavljenim posebnim pravnim režimima na zemljištu

Članak 48.

Dokumenti i akti prostornog uređenja, akti o određivanju granice pomorskog i vodnog dobra, sudske odluke o uređenju međa, utvrđivanju prava vlasništva zemljišta, rješenja o povratu zemljišta, odluke nadležnih tijela o javnim odnosno nerazvrstanim cestama i očitovanja upravitelja javne ceste odnosno nositelja prava na nerazvrstanoj cesti i dokumentacija o uspostavljenim posebnim pravnim režimima na zemljištu prikupljaju se od naručitelja odnosno investitora izrade elaborata odnosno od nositelja prava na katastarskim česticama koje su predmet elaborata.

Obavljanje terenskih radnji i provedba terenskih mjerenja

Članak 49.

(1) Za potrebe obavljanja terenskih radnji i provedbu terenskih mjerenja ovlaštene osobe imaju pravo ući u prostor katastarske čestice koja je predmetom elaborata i u prostor susjednih katastarskih čestica, u nužnom opsegu odstraniti drveće, grmlje i ostalo raslinje koje ometa poslove na izradi elaborata te postaviti na zemljištu i građevinama potrebne oznake izmjere i međne oznake čije se postavljanje mora iskazati u okviru elaborata.

(2) O obavljanju poslova iz stavka 1. ovoga članka ovlaštene osobe dužne su putem investitora obavijestiti nositelje prava na katastarskim česticama koje su predmet elaborata, te nositelje prava na susjednim katastarskim česticama.

(3) O obavljanju poslova iz stavka 1. ovoga članka za potrebe evidentiranja javnih i nerazvrstanih cesta pravna osoba koja upravlja cestom odnosno jedinica lokalne samouprave obavještavaju nositelje prava javnim pozivom u lokalnom glasilu.

(4) Nositeljem prava u primjeni ovoga Pravilnika smatra se osoba koju je ovlaštena osoba u obavljanju radnji iz članka 46. stavka 1. podstavaka 3. i 7. utvrdila da predmetne odnosno susjedne katastarske čestice drži u stvarnom posjedu, a ako takve osobe nema, osoba koja je upisana u katastarskom operatu i/ili zemljišnoj knjizi.

(5) O obavljanju poslova iz stavka 1. ovoga članka na zaštićenim i štićenim područjima obavještava se ministarstvo nadležno za zaštitu prirode.

(6) Na štete koje bi bile načinjene pri obavljanju terenskih radnji i prilikom provedbe terenskih mjerenja primjenjuju se odredbe Zakona vezano uz način postupanja u odnosu na načinjene štete.

Članak 50.

(1) Nositelji prava na katastarskim česticama koje su predmet elaborata kao i nositelji prava na susjednim katastarskim česticama dužni su pokazati granice zemljišta (katastarskih čestica) na kojima imaju prava.

(2) Obilježavanje lomnih točaka granica katastarskih čestica koje su predmet elaborata kada iste nisu obilježene obavljaju nositelji prava uz stručnu pomoć ovlaštene osobe.

(3) Za izradu elaborata odlučujući su podaci sadržani u katastarskom operatu (tko tvrdi da oni nisu točni treba to dokazati), podaci o međama sadržani u sudskim odlukama o uređenju međa odnosno međe obilježene na terenu koje među nositeljima prava nisu sporne.

(4) Kada među nije moguće nedvojbeno identificirati temeljem podataka sadržanih u katastarskom operatu, među je potrebno prethodno urediti u posebnome postupku.

(5) Kada će se temeljem elaborata formirati nove međe ili druge granice katastarskih čestica, obilježavanje lomnih točaka novih međa ili drugih granica trajnim oznakama obavlja se na način da s tim obilježavanjem upoznaju nositelje prava na katastarskim česticama za koje se nove međe i druge granice uspostavljaju.

(6) Obilježavanje lomnih točaka novih granica, koje su definirane u okviru akata ili dokumenata temeljem kojih je dopuštena izrada elaborata, obavlja se u skladu s tim dokumentima.

(7) Kada je riječ o utvrđivanju granica zemljišta na kojem je izvedena cesta pravna osoba koja upravlja cestom odnosno predstavnik jedinice lokalne samouprave dužni su pokazati granice zemljišta na kojem je izvedena cesta.

Članak 51.

(1) Lomne točke međa i drugih granica katastarskih čestica obilježavaju se vidljivim trajnim oznakama.

(2) Međe i druge granice katastarskih čestica koje čine jasno raspoznatljive lomne točke građevina (kuća, zgrada, ograda i sl.) nije potrebno posebno obilježavati.

(3) Nepristupačne lomne točke međa i drugih granica obilježavaju se pomoćnim trajnim oznakama koje omogućavaju nedvosmisleno određivanje nepristupačne lomne točke.

Članak 52.

Kvaliteta podataka terenskih mjerenja lomnih točaka međa i drugih granica katastarskih čestica te zgrada i drugih građevina za potrebe izrade geodetskog elaborata, čiji podaci se evidentiraju u katastarskom operatu, određuje se područjem povjerenja za horizontalne koordinate uz 95% vjerojatnosti standardom položajne točnosti do 0,10 m.

Članak 53.

(1) Terenska mjerenja za elaborate izrađene kao tehnička osnova za održavanje katastra nekretnina, postupnog osnivanja katastra nekretnina i za provedbu promjena u katastru zemljišta moraju biti obavljena osloncem na geodetsku osnovu.

(2) Koordinate pomoćnih točaka, točaka međa i drugih granica, zgrada i drugih građevina i granica načina uporabe određuju se sukladno tehničkim specifikacijama za određivanje koordinata točaka u koordinatnom sustavu Republike Hrvatske.

Članak 54.

(1) Mjerenja se obavljaju ispravnom opremom za mjerenje.

(2) Za ispravnost opreme za mjerenje odgovara ovlaštena osoba iz članka 43. ovoga Pravilnika.

Prikupljanje dokumentacije o zgradama i drugim građevinama

Članak 55.

Dokumentaciju o tome ima li neka građevina odgovarajući akt za uporabu pribavlja ovlaštena osoba od nositelja prava na katastarskim česticama koje su predmetom elaborata odnosno od investitora izrade elaborata.

Prikupljanje isprava o vlasnicima i ovlaštenicima

Članak 56.

(1) U elaboratima koji se odnose na katastar zemljišta prijavnim listom za katastar može se u posjedovni list predložiti i upis novoga vlasnika ili ovlaštenika.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka prijavnom listu za katastar se prilaže odgovarajuća isprava o vlasniku ili ovlašteniku.

(3) Odgovarajućom ispravom iz stavka 2. ovoga članka smatra se izvadak iz zemljišne knjige.

(4) Ispravu iz stavka 2. ovoga članka od vlasnika odnosno ovlaštenika prikuplja ovlaštena osoba koja izrađuje elaborat.

Popis koordinata

Članak 57.

(1) Popis koordinata pomoćnih točaka, točaka međa i drugih granica, zgrada i drugih građevina te granica načina uporabe i ostalih linija koje služe za izradu geodetskog elaborata izrađuje se na način propisan tehničkim specifikacijama iz članka 53. stavka 2. ovoga Pravilnika, te tehničkim specifikacijama iz članka 39. ovoga Pravilnika.

(2) Koordinate se iskazuju u ravninskoj kartografskoj projekciji Republike Hrvatske HTRS96/TM.

(3) Točke geodetske osnove i pomoćne točke prikazuju se na skici izmjere.

Skica izmjere

Članak 58.

Skica izmjere izrađuje se obradom terenskih mjerenja i drugih prikupljenih podataka, a njezin izgled, sadržaj i način izrade propisani su tehničkim specifikacijama iz članka 39. ovoga Pravilnika.

Iskaz površina

Članak 59.

Iskaz površina sadrži podatke o površinama katastarskih čestica prema njihovom stanju prije izrade elaborata i prema stanju koje proizlazi iz elaborata. Izgled, sadržaj i način izrade iskaza površina propisani su tehničkim specifikacijama iz članka 39. ovoga Pravilnika.

Kopija katastarskog plana za katastar

Članak 60.

(1) Kopija katastarskog plana sastoji se od dva odvojena grafička prikaza: kopije katastarskog plana – stanje prije promjene i kopije katastarskog plana – predloženo novo stanje na kojima se prikazuje stanje katastarskog plana koje prethodi provedbi elaborata i predloženo njegovo novo stanje.

(2) U elaboratima za potrebe postupnog osnivanja katastra nekretnina, elaboratima za potrebe provođenja promjena u katastru zemljišta i elaboratima za potrebe održavanja katastra nekretnina, kopija katastarskog plana izrađuje se, kada je to potrebno, prilagođivanjem prikaza okolnih katastarskih čestica.

(3) Standardni izgled, način izrade i sadržaj kopije iz stavka 1. ovoga članka propisan je tehničkim specifikacijama iz članka 39. ovoga Pravilnika.

Članak 61.

(1) U katastarskim općinama za koje je donijeta Odluka iz članka 7. stavka 2. ovoga Pravilnika sukladno Zakonu, kopija katastarskog plana iz članka 60. ovoga Pravilnika, izrađuje se uz odgovarajuću primjenu odredbi Zakona vezano uz označavanje katastarskih čestica.

(2) Stavak 1. ovoga članka odgovarajuće se primjenjuje na sve sastavne dijelove elaborata koji se izrađuju za potrebe postupnog osnivanja katastra nekretnina.

Prijavni list za katastar

Članak 62.

(1) U prijavnom listu za katastar se iskazuje stanje podataka u posjedovnom listu prije izrade elaborata i stanje tih podataka koje treba uspostaviti nakon provedbe elaborata.

(2) Podaci o osobama upisanim u posjedovne listove, podaci o katastarskim česticama i podaci o zgradama i drugim građevinama prema postojećem stanju upisanom u posjedovne listove i prema predloženom novom stanju tih podataka sistematiziraju se u prijavnom listu za katastar.

(3) Podaci o adresi katastarske čestice, podaci o zgradama i drugim građevinama, podaci o načinu uporabe katastarskih čestica i njihovih dijelova te podaci o površini katastarskih čestica i površinama njihovih dijelova koji se upotrebljavaju na različiti način u prijavnom listu za katastar i prijavnom listu za zemljišnu knjigu moraju biti identični za katastarske čestice koje se nalaze unutar područja mjerenih podataka (PMP). PMP obuhvaća područje svih mjerenih katastarskih čestica, mjerenih načina uporabe ili zgrada za koje se elaboratom predlaže da postanu sastavni dio knjižnog dijela katastarskog operata i digitalnog katastarskog plana nakon provedbe elaborata.

(4) Površine dijelova katastarskih čestica koji se upotrebljavaju na različiti način iskazuju se sukladno odredbama Zakona kojima su propisani površinski kriteriji da bi se dio katastarske čestice iskazao posebnim načinom uporabe.

(5) Ukoliko su u postupku izrade elaborata prikupljeni podaci o uspostavljenim posebnim pravnim režimima na zemljištu, podaci o tim režimima se iskazuju u prijavnom listu iz stavka 1. ovoga članka i u prijavnom listu iz članka 64. ovoga Pravilnika sukladno Zakonu vezano uz obavijest nadležnog zemljišnoknjižnog odjela općinskog suda, a odluke kojima su posebni pravni režimi uspostavljeni prilažu se prijavnom listu za katastar.

(6) Standardni izgled i ostali sadržaj prijavnog lista iz stavka 1. ovoga članka propisan je tehničkim specifikacijama iz članka 39. ovoga Pravilnika.

Kopija katastarskog plana (zemljišnoknjižne oznake čestica)

Članak 63.

(1) Kopija katastarskog plana (ZK oznake čestica) sastoji se od dva odvojena grafička prikaza: kopije katastarskog plana (ZK oznake čestica) – stanje prije promjene i kopije katastarskog plana (ZK oznake čestica) – predloženo novo stanje na kojima se prikazuje stanje katastarskog plana koje prethodi provedbi elaborata i predloženo njegovo novo stanje.

(2) Kopija katastarskog plana (ZK oznake čestica) izrađuje se samo za katastarske općine u kojima se podaci zemljišne knjige održavaju na katastarskom planu koji više nije službeni dio katastarskog operata za područje koje je predmet elaborata.

(3) Standardni izgled, način izrade i sadržaj kopije iz stavka 1. ovoga članka propisan je tehničkim specifikacijama iz članka 39. ovoga Pravilnika.

(4) Kopija katastarskog plana (ZK oznake čestica) za katastarske općine u kojima se podaci zemljišne knjige održavaju na katastarskom planu koji je službeni dio katastarskog operata se ne izrađuje.

Prijavni list za zemljišnu knjigu

Članak 64.

(1) U prijavnom listu za zemljišnu knjigu iskazuje se stanje podataka u zemljišnoknjižnom ulošku prije izrade elaborata i stanje tih podataka koje treba uspostaviti nakon provedbe elaborata.

(2) Podaci o vlasnicima i ovlaštenicima upisanim u zemljišnoknjižne uloške, podaci o katastarskim česticama i podaci o zgradama i drugim građevinama prema postojećem stanju upisanom u zemljišnoknjižne uloške i prema predloženom novom stanju tih podataka sistematiziraju se u prijavnom listu za zemljišnu knjigu.

(3) Podaci o adresi katastarske čestice, podaci o zgradama i drugim građevinama, podaci o načinu uporabe katastarskih čestica i njihovih dijelova te podaci o površini katastarskih čestica i površinama njihovih dijelova koji se upotrebljavaju na različiti način u prijavnom listu za katastar i prijavnom listu za zemljišnu knjigu moraju biti identični za katastarske čestice koje se nalaze unutar područja mjerenih podataka (PMP). PMP obuhvaća područje svih mjerenih katastarskih čestica, mjerenih načina uporabe ili zgrada za koje se elaboratom predlaže da postanu sastavni dio knjižnog dijela katastarskog operata i digitalnog katastarskog plana nakon provedbe elaborata.

(4) Prijavni list za zemljišnu knjigu obvezno se izrađuje u okviru elaborata za čiju provedbu je potrebno prethodno sastaviti tabularne isprave pogodne za uknjižbu u zemljišnoj knjizi i elaborata koji se izrađuje u postupku postupnog osnivanja katastra nekretnina kada je za osnivanje nekretnina potrebno provesti odgovarajući zemljišnoknjižni ispravni postupak.

(5) U elaboratu za evidentiranje javne odnosno nerazvrstane ceste prijavnom listu za zemljišnu knjigu prilaže se i odluka nadležnog tijela o javnoj odnosno nerazvrstanoj cesti i očitovanje upravitelja javne ceste odnosno nositelja prava na nerazvrstanoj cesti.

(6) Standardni izgled i ostali sadržaj prijavnog lista iz stavka 1. ovoga članka propisan je tehničkim specifikacijama iz članka 39. ovoga Pravilnika.

Članak 65.

(1) Za izradu elaborata mogu se koristiti samo oni novi brojevi katastarskih čestica koje je odobrio katastarski ured ili koji su dobiveni elektroničkim putem.

(2) Odobrenje iz stavka 1. ovoga članka se u obliku potvrde prilaže elaboratu.

Nacrt novoga stanja za katastar i zemljišnu knjigu u razmjenskom formatu

Članak 66.

(1) Nacrt novoga stanja za katastar i zemljišnu knjigu u razmjenskom formatu prilaže se geodetskom elaboratu u istom formatu i sukladno istoj strukturi podataka kao i podaci iz članka 42. stavka 1. ovoga Pravilnika na temelju kojih je elaborat izrađen i koji su preuzeti elektroničkim putem.

(2) Sadržaj nacrta novoga stanja za katastar i zemljišnu knjigu u razmjenskom formatu iz stavka 1. ovoga članka propisan je tehničkim specifikacijama iz članka 39. ovoga Pravilnika

Izvješća u izrađenom elaboratu

Članak 67.

(1) Izvješće o utvrđivanju međa i drugih granica te o novom razgraničenju obavezno se sastavlja kada će, zbog provedbe elaborata, doći do promjene tijeka međa katastarskih čestica na katastarskom planu ili do ucrtavanja novih međa i drugih granica katastarskih čestica na katastarski plan.

(2) Izvješće iz stavka 1. ovoga članka obavezno se sastavlja i kada je, ovlaštena osoba, zbog potrebe izrade elaborata, obavila obilježavanje međa i drugih granica katastarskih čestica vidljivim trajnim oznakama.

(3) Izvješće iz stavka 1. ovoga članka ne sastavlja se u slučajevima kada se izrađuju geodetski elaborati za evidentiranje, brisanje ili promjenu podataka o zgradama ili drugim građevinama kao i geodetski elaborati za evidentiranje ili promjenu načina uporabe zemljišta u okviru kojih se ne predlaže promjena tijeka međa ili drugih granica katastarskih čestica.

(4) Kada je riječ o evidentiranju zgrada ili drugih građevina smještenih na granicama katastarskih čestica (granica katastarske čestice ide rubom zgrade ili druge građevine) izvješće o utvrđivanju međa potrebno je sastaviti samo za onaj dio međne linije koji je istovremeno rub zgrade ili druge građevine.

(5) U geodetskom elaboratu izvedenog stanja ceste u izvješću iz stavka 1. ovoga članka opisuje se postupak utvrđivanja granica zemljišta na kojem je izvedena cesta i prilaže mu se preslika javnog poziva i popis nositelja prava koji su zatražili uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja ceste.

(6) Izvješće iz stavka 5. ovoga članka izrađuje se samo za utvrđivanje granica zemljišta na koje je izgrađena cesta i ne izrađuje se za međe i druge granice katastarskih čestica uz cestu.

(7) Standardni izgled i ostali sadržaj izvješća iz stavka 1. ovoga članka propisa je tehničkim specifikacijama iz članka 39. ovoga Pravilnika.

Članak 68.

(1) Izvješće o zgradama i drugim građevinama obavezno se sastavlja kada će, zbog provedbe elaborata, doći do evidentiranja, brisanja ili promjene podataka o zgradama i drugim građevinama.

(2) Standardni izgled i sadržaj izvješća iz stavka 1. ovoga članka propisan je tehničkim specifikacijama iz članka 39. ovoga Pravilnika.

Članak 69.

(1) Izvješće o terenskom uviđaju sastavlja se u okviru izrade geodetskih elaborata iz članka 18. ovoga Pravilnika.

(2) Standardni izgled i sadržaj izvješća iz stavka 1. ovoga članka propisan je tehničkim specifikacijama iz članka 39. ovoga Pravilnika.

Članak 70.

(1) Tehničko izvješće se izrađuje za svaki elaborat propisan ovim Pravilnikom.

(2) Standardni izgled i sadržaj tehničkog izvješća propisan je tehničkim specifikacijama iz članka 39. ovoga Pravilnika.

Članak 71.

(1) Geodetski elaborati propisani ovim Pravilnikom izrađuju se u digitalnom i analognom obliku.

(2) Digitalni i analogni primjerak elaborata istovjetan je po svom sadržaju, a za istovjetnost odgovara ovlaštena osoba koja je isti izradila.

(3) Prijavni list i kopija plana za zemljišnu knjigu, nisu sastavni dijelovi digitalnog i analognog primjerka elaborata koji se izrađuje u katastarskim općina koje se održavaju po pravilima nadležnosti u Bazi zemljišnih podataka.

(4) Elaborat izrađen u digitalnom obliku izrađuje se u zadanim razmjenskim formatima, koji su propisani tehničkim specifikacijama iz članka 39. ovoga Pravilnika.

(5) Analogni primjerak elaborata koji će zadržati katastarski ured sadrži potrebne isprave, dokumentaciju i dokaze u preslici.

(6) Dio analognog primjerka elaborata koji se dostavlja u zemljišnu knjigu obavezno sadrži prijavni list i kopiju katastarskog plana za zemljišnu knjigu. Jedan primjerak prijavnog lista i kopije katastarskog plana za zemljišnu knjigu zadržavaju se u katastarskom uredu.

Članak 72.

(1) Geodetski elaborat u analognom obliku izrađuje se u dovoljnom broju primjeraka.

(2) Jedan primjerak elaborata zadržava katastarski ured, jedan primjerak zadržava ovlaštena osoba, a jedan primjerak se izrađuje za investitora elaborata.

(3) Ostali primjerci elaborata izrađuju se kada je to potrebno i ne mogu sadržavati dodatne dijelove po zahtjevu investitora.

(4) Izvoditelji za investitore mogu izrađivati različita dodatna izvješća i prikaze koji se temelje na podacima pregledanog i potvrđenog geodetskog elaborata. Ovi se dodaci elaboratu uvezuju u posebnu knjigu i dostavljaju investitoru uz pregledani i potvrđeni primjerak geodetskog elaborata. Naslovna strana i sadržaj dodatka geodetskom elaboratu istovjetna je sa stranicom pripadajućeg geodetskog elaborata, ali uz naznaku » – dodatak elaboratu«.

(5) Sastavne dijelove elaborata u analognom obliku prema tehničkim specifikacijama iz članka 39. ovoga Pravilnika, potpisom i pečatom ovjerava samo odgovorna osoba za obavljanje stručnih geodetskih poslova (ovlašteni inženjer geodezije ili fizička osoba ovlaštena za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina) ili voditelj ustrojstvene jedinice katastarskog ureda koja je izradila elaborat, osim naslovne stranice koju potpisom i pečatom ovjerava i odgovorna osoba u pravnoj ili fizičkoj osobi odnosno uredu ovlaštenog inženjera geodezije ili zajedničkom geodetskom uredu odnosno voditelj ustrojstvene jedinice katastarskog ureda koja je izradila elaborat.

(6) Primjerci elaborata koje neće zadržati katastarski ured se uvezuju.

Predočavanje elaborata

Članak 73.

(1) Ovlaštena osoba predočuje izrađeni elaborat osobama koje su u izvješću iz članka 74. stavka 1. ovoga Pravilnika navedene nositeljima prava na katastarskim česticama za predmetne i susjedne katastarske čestice.

(2) Ovlaštena osoba predočuje izrađeni elaborat investitoru izrade elaborata.

(3) Predočuju se, ovisno o svrsi elaborata, skica izmjere, kopije katastarskog plana za katastar i za zemljišnu knjigu, prijavni listovi za katastar i zemljišnu knjigu i izvješća koja su sastavni dio elaborata.

(4) Izvješće o izvršenom predočavanju sadržano je u izvješću o utvrđivanju međa i drugih granica te o novom razgraničenju.

Članak 74.

(1) Izvješće o utvrđivanju međa i drugih granica te o novom razgraničenju potpisuju osobe koje su u izvješću navedene nositeljima prava na katastarskim česticama koje su predmet elaborata.

(2) Izvješće iz stavka 1. ovoga članka potpisuju i osobe koje su u izvješću iz stavka 1. ovoga članka navedene nositeljima prava na katastarskim česticama koje su susjedne katastarskim česticama koje su predmet elaborata za sve međe za koje je izrada tog izvješća predviđena člankom 67. ovoga Pravilnika.

(3) Susjednom katastarskom česticom, u primjeni ovoga Pravilnika, smatra se katastarska čestica koja neposredno graniči s područjem mjerenih podataka (PMP), a nije predmetna čestica.

(4) Za osobe iz stavaka 1. i 2. ovoga članka koje nisu potpisale izvješće o utvrđivanju međa i drugih granica te o novom razgraničenju, elaboratu se prilaže dokaz da su bili pozvani na predočavanje elaborata.

(5) Izvješće iz članka 67. stavka 5. ovoga Pravilnika potpisuje ovlašteni predstavnik pravne osobe koja upravlja cestom odnosno predstavnik jedinice lokalne samouprave.

Članak 75.

(1) Za elaborate kojima se obrađuje više katastarskih čestica ili veća površina i za elaborate koji se izrađuju za potrebe izgradnje linijskih građevina (cesta, željezničke pruge, kanala i sl.) predočavanje elaborata i izrada izvješća o utvrđivanju međa i drugih granica obavlja se prilikom izlaganja elaborata na javni uvid.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, predočavanje drugih elaborata propisanih ovim Pravilnikom i izrada izvješća o utvrđivanju međa i drugih granica može se obaviti prilikom izlaganja elaborata na javni uvid u slučaju kada ovlaštena osoba koja izrađuje elaborat utvrdi da su nositelji prava na katastarskim česticama koje su susjedne predmetnim katastarskim česticama umrle osobe, osobe bez adresa i osobe nepoznatog boravišta odnosno sjedišta.

(3) Izlaganje elaborata na javni uvid obavlja ovlaštena osoba, na području jedinice lokalne samouprave u kojoj se nalazi katastarska općina unutar koje je izrađen elaborat.

(4) Pozivanje na javni uvid obavlja se objavljivanjem pisanog poziva u lokalnom glasilu (koje isključuje i objavljivanje pisanog poziva samo u elektroničkim medijima) dostupnom na području za koji se izrađuje elaborat, a iznimno se može obaviti i slanjem pojedinačnih poziva nositeljima prava.

(5) Izvješće iz stavka 1. ovoga članka sadrži sve eventualne primjedbe na elaborat, potpise nositelja prava na katastarskim česticama koje su predmet elaborata odnosno dokaze da su navedeni nositelji prava bili pozvani na izlaganje na javni uvid.

Članak 76.

(1) Izvješće o zgradama i drugim građevinama potpisuju nositelji prava na katastarskim česticama u okviru kojih će se, temeljem elaborata, evidentirati do tada neevidentirane ili promijenjene zgrade ili druge građevine.

(2) U izvješću o zgradama i drugim građevinama iskazuje se akt o uporabi ako je isti priložen elaboratu, odnosno u slučaju kada akt o uporabi nije priložen u istom se navodi da nositelji prava iz stavka 1. ovoga članka nisu priložili dokaz da se neka zgrada ili druga građevina može upotrebljavati.

Članak 77.

Izvješće o terenskom uviđaju potpisuje investitor i nositelj prava na predmetnim katastarskim česticama izrade geodetskog elaborata iz članaka 17. i 18. ovoga Pravilnika.

Prikupljanje potrebnih potvrda

Članak 78.

(1) Ovlaštena osoba, prije podnošenja zahtjeva za pregledavanje i potvrđivanje elaborata katastarskom uredu, treba ishoditi odgovarajuću akt iz članka 8. stavka 3., odnosno potvrdu iz članaka 9. ili 10. ovoga Pravilnika.

(2) Akti iz članaka 8. stavka 3. odnosno potvrde iz članaka 9. ili 10. ovoga Pravilnika moraju biti izdane kao zasebni dokumenti koji se prilažu elaboratu.

DIO ČETVRTI
PREGLEDAVANJE I POTVRĐIVANJE GEODETSKOG ELABORATA

Članak 79.

(1) Zahtjev za pregledavanje i potvrđivanje elaborata podnosi ovlaštena osoba ili službenik katastarskog ureda koji je izradio elaborat elektroničkim putem.

(2) Zahtjev za pregledavanje i potvrđivanje sadrži, između ostalog, ime i prezime odnosno naziv te adresu investitora izrade elaborata.

(3) Zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka prilaže se geodetski elaborat u digitalnom obliku.

Članak 80.

(1) Katastarski ured je dužan, u roku od 30 dana od dana primitka urednog zahtjeva za pregledavanje i potvrđivanje elaborata isti pregledati i potvrditi ili dati pisane primjedbe na njega i zaključkom odrediti rok za uklanjanje utvrđenih nedostataka.

(2) Zaključkom iz stavka 1. ovoga članka će se ovlaštena osoba koja je izradila elaborat upozoriti na posljedice koje će nastupiti ukoliko se po zaključku ne postupi odnosno ukoliko se propusti rok za uklanjanje utvrđenih nedostataka.

(3) Rok za uklanjanje utvrđenih nedostataka ne može biti duži od 60 dana.

(4) Protiv zaključka iz stavka 1. ovoga članka nije dopuštena posebna žalba.

Članak 81.

(1) Ako osoba koja je izradila elaborat ne postupi po zaključku iz članka 80. ovoga Pravilnika ili u ostavljenom roku ne vrati elaborat na ponovno pregledavanje i potvrđivanje, zahtjev iz članka 79. ovoga Pravilnika će se odbiti o čemu će se obavijestiti i investitor izradbe elaborata.

(2) Protiv rješenja kojim se odbija potvrđivanje elaborata ovlaštena osoba koja je izradila elaborat može izjaviti žalbu.

Članak 82.

U okviru pregledavanja elaborata utvrđuje se:

1. Je li elaborat izrađen od osobe koja je ovlaštena za njegovo izrađivanje

2. Odgovara li elaborat svrsi za koju je izrađen

3. Može li se elaborat upotrebljavati za potrebe održavanja katastra nekretnina postupnog osnivanja katastra nekretnina odnosno za potrebe provođenja promjena u katastru zemljišta

4. Je li elaborat izrađen u skladu s tehničkim specifikacijama iz članka 39. ovoga Pravilnika,

5. Je li elaborat izrađen u skladu s geodetskim i katastarskim propisima, što po potrebi uključuje i potrebna kontrolna terenska mjerenja

6. Ima li elaborat potrebne sastavne dijelove

7. Jesu li elaboratu priložene potrebne isprave i druga potrebna dokumentacija i dokazi

8. Sadrži li elaborat potrebne potvrde ili suglasnosti kada su iste potrebne.

Potvrđivanje elaborata

Članak 83.

(1) Elaborat se potvrđuje jednom od osnovnih vrsta potvrde koje glase:

»Ovaj geodetski elaborat je izrađen u skladu s geodetskim i katastarskim propisima, odgovara svrsi za koju je izrađen te se može koristiti za potrebe održavanja katastra nekretnina/postupnog osnivanja katastra nekretnina/ provođenja promjena u katastru zemljišta. Za provođenje ovoga elaborata u katastarskom operatu je potrebno podnijeti poseban zahtjev.«

»Ovaj geodetski elaborat je izrađen u skladu s geodetskim i katastarskim propisima, odgovara svrsi za koju je izrađen te se može koristiti za potrebe održavanja katastra nekretnina/postupnog osnivanja katastra nekretnina/ provođenja promjena u katastru zemljišta. Elaborat je izrađen u okviru postupaka pokrenutih po službenoj dužnosti te će se provesti u katastarskome operatu.«

»Ovaj geodetski elaborat izvedenog stanja ceste odgovara svrsi za koju je izrađen te se može koristiti za potrebe provođenja promjena u katastarskom operatu. Za provođenje promjena u katastarskom operatu potrebna je prethodna provedba u zemljišnoj knjizi«

»Ovaj geodetski elaborat je izrađen u skladu s geodetskim i katastarskim propisima, odgovara svrsi za koju je izrađen te se može koristiti za potrebe postupnog osnivanja katastra nekretnina/provođenja promjena u katastru zemljišta. Za provođenje ovoga elaborata potrebno je sastaviti isprave pogodne za upis u zemljišne knjige.«.

(2) Vrsta potvrde ovisi o tome da li će se provedbom elaborata promijeniti sastav nekog zemljišnoknjižnog tijela sukladno Zakonu i posebnim propisima odnosno o tome je li elaborat izrađen po narudžbi ili po službenoj dužnosti.

(3) Nepotpisivanje izvješća propisanih ovim Pravilnikom od strane pojedinih nositelja prava na katastarskim česticama koje su predmet elaborata ne može biti isključivim razlogom za odbijanje potvrđivanja elaborata.

(4) Nepotpisivanje izvješća od strane investitora izrade elaborata razlog je za odbijanje njegovoga potvrđivanja.

Članak 84.

(1) U okviru pregleda i potvrđivanja geodetskog elaborata katastarski ured preuzima te potvrđuje nacrt novoga stanja za katastar i zemljišnu knjigu kada je elaborat predan na pregled i potvrđivanje u digitalnom obliku. Kada je elaborat predan na pregled i potvrđivanje u analognom obliku u okviru pregleda i potvrđivanja katastarski ured izrađuje nacrt novoga stanja za katastar i zemljišnu knjigu.

(2) Nadležni katastarski ured dostavlja nacrt novoga stanja za zemljišnu knjigu nadležnom zemljišnoknjižnom odjelu digitalnim putem.

Članak 85.

(1) O pregledanom i potvrđenom elaboratu obavještava se ovlaštena osoba koja je podnijela zahtjev za pregledavanje i potvrđivanje geodetskog elaborata.

(2) Ovlaštena osoba se u obavijesti poziva da u nadležni katastarski ured dostavi analogni primjerak elaborata ako je elaborat izrađen u digitalnom obliku i predan na pregled i potvrđivanje elektroničkim putem.

(3) Elaborat se od strane nadležnog katastarskog ureda potvrđuje izradom potvrde koja se izdaje ovlaštenoj osobi koja je podnijela zahtjev za pregledavanje i potvrđivanje geodetskog elaborata.

Članak 86.

(1) Potvrđeni primjerak elaborata koji zadržava katastarski ured ulaže se u zbirku geodetskih elaborata sukladno Zakonu i propisima donesenim na temelju Zakona.

(2) Katastarski ured zadržava potvrđeni primjerak elaborata za zemljišnu knjigu osim u slučaju kada je riječ o elaboratu za čije je provođenje potrebno sastaviti isprave pogodne za upis u zemljišnu knjigu.

Članak 87.

(1) Prethodno potvrđeni elaborati, koji nisu provedeni u katastarskom operatu, za koje je prilikom pregledavanja i potvrđivanja novoga elaborata utvrđeno da se neće provoditi, poništit će se. O poništenom elaboratu obavještava se osoba koja je izradila elaborat i investitor.

(2) Mogu se poništiti i oni prethodno potvrđeni elaborati za koje se u roku od 18 mjeseci od njihovog potvrđivanja ne steknu uvjeti za njihovu provedbu. O poništenom elaboratu obavještava se osoba koja je izradila elaborat i investitor.

(3) Ukoliko se u postupku pregledavanja i potvrđivanja elaborata utvrdi da neki prethodno potvrđeni i neprovedeni elaborat treba provesti nakon provedbe elaborata koji se pregledava i potvrđuje, prethodno potvrđeni elaborat će ispravit ovlaštena osoba ili službenik katastarskog ureda koji je izradio elaborat u svrhu omogućavanja njegove provedbe.

DIO PETI
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 88.

Prijavni list za zemljišnu knjigu obavezno se izrađuje za sve elaborate koji se izrađuju za potrebe katastra zemljišta do donošenja propisa sukladno Zakonu vezano uz način pojedinačnog prevođenja katastarskih čestica katastra zemljišta u katastar nekretnina.

Članak 89.

Postupci pregledavanja i potvrđivanja elaborata, započeti do stupanja na snagu ovoga Pravilnika prema Pravilniku o parcelacijskim i drugim geodetskim elaboratima (»Narodne novine«, broj 86/07, 25/09 i 148/09), dovršit će se po odredbama toga pravilnika.

Članak 90.

Datumom započinjanja pregledavanja i potvrđivanja iz članka 89. ovoga Pravilnika smatra se datum primitka zahtjeva za pregledavanje i potvrđivanje elaborata u katastarskome uredu.

Članak 91.

(1) Do donošenja odluke ravnatelja Državne geodetske uprave o obavezi izrade geodetskog elaborata u digitalnom obliku na području svih katastarskih ureda elaborat se može izrađivati i u analognom obliku.

(2) Kada se geodetski elaborati izrađuju u analognom obliku katastarski i zemljišnoknjižni podaci o katastarskim česticama potrebni za izradu elaborata (izvadak iz katastarskog plana, izvadak ili prijepis posjedovnog lista, zemljišnoknjižni izvadak ili izvadak iz BZP-a), prilažu se elaboratu kao neslužbeni dokumenti, dok se za preuzeti digitalni katastarski plan elaboratu prilaže dokaz o izdanim podacima digitalnog katastarskog plana u katastarskom uredu.

Članak 92.

Zahtjev za pregledavanje i potvrđivanje elaborata ovlaštena osoba ili službenik katastarskog ureda koji je izradio elaborat, može podnijeti i u analognom obliku do donošenja odluke iz članaka 91. stavka 1. ovoga Pravilnika, a zahtjevu se prilaže elaborat izrađen u analognom obliku uz koji se prilaže digitalni zapis sa izrađenim sastavnim dijelovima geodetskog elaborata sukladno tehničkim specifikacijama iz članka 39. ovoga Pravilnika.

Članak 93.

Prilog ovom Pravilniku su tehničke specifikacije iz članaka 39. i 53. ovoga Pravilnika, koje se objavljuju na mrežnim stranicama Državne geodetske uprave.

Članak 94.

Upute i objašnjena za primjenu ovoga Pravilnika daje Središnji ured Državne geodetske uprave.

Članak 95.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o parcelacijskim i drugim geodetskim elaboratima (»Narodne novine«, broj 86/07, 25/09 i 148/09).

Članak 96.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. rujna 2018.

Klasa: 011-02/17-01/01

Urbroj: 541-1-18-29

Zagreb, 20. lipnja 2018.

Ravnatelj
dr. sc. Damir Šantek, dipl. ing. geod., v. r.