Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kartografskim znakovima

NN 59/2018 (4.7.2018.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kartografskim znakovima

DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA

1239

Na temelju članka 14., a u svezi s člankom 166. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine«, br. 16/07, 152/08, 124/10, 56/13, 121/16 i 9/17), ravnatelj Državne geodetske uprave donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O KARTOGRAFSKIM ZNAKOVIMA

Članak 1.

U Pravilniku o kartografskim znakovima (»Narodne novine«, broj 104/11), u članku 1. stavku 1. riječ: »posebnih« briše se.

U stavku 2. iza riječi: »objekata« dodaju se riječi: »katastra infrastrukture«, a riječi: »prometne infrastrukture« zamjenjuju se riječju »prometa«.

U stavku 3. iza riječi: »katastarskih i drugih« dodaje se riječ: »prostornih«, a riječ: »vodova« zamjenjuje se riječju »infrastrukture«.

Članak 2.

U članku 2. podstavcima 3., 4. i 6. riječ: »posebnih« briše se.

Podstavak 5. mijenja se i glasi:

» – za izradu i održavanje plana infrastrukture i preglednih karata vodova te za skice izmjere i druge georeferencirane prikaze za potrebe izrade elaborata katastra infrastrukture određenih propisima koji uređuju katastar infrastrukture«.

Članak 3.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Prilog ovoga Pravilnika je Zbirka kartografskih znakova mjerila od 1: 500 do 1: 25000 koja se objavljuje na mrežnim stranicama Državne geodetske uprave.«

Članak 4.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»Za izdavanje podataka i javnih isprava koje se temelje na katastarskom operatu i podataka osnovnih državnih karata koje su trenutno u službenoj uporabi, a koji nisu usklađeni s ovim Pravilnikom, mogu se koristiti oznake propisane prijašnjim propisima do njihovog usklađenja s oznakama iz ovoga Pravilnika, a sukladno programima iz članka 5. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine«, br. 16/07, 152/08, 124/10, 56/13, 121/16 i 9/17).«

Članak 5.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. rujna 2018.

Klasa: 931-03/17-01/02

Urbroj: 541-1-18-65

Zagreb, 19. lipnja 2018.

Ravnatelj
dr. sc. Damir Šantek, dipl. ing. geod., v. r.