Odluka o uspostavi strukture za pripremu i provedbu Predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije 2020

NN 60/2018 (6.7.2018.), Odluka o uspostavi strukture za pripremu i provedbu Predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije 2020

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1254

Na temelju članka 24. stavaka 1. i 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5. srpnja 2018. godine donijela

ODLUKU

O USPOSTAVI STRUKTURE ZA PRIPREMU I PROVEDBU PREDSJEDANJA REPUBLIKE HRVATSKE VIJEĆEM EUROPSKE UNIJE 2020

I.

Ovom Odlukom uspostavlja se struktura za pripremu i provedbu Predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije 2020 (u daljnjem tekstu: Predsjedanje Republike Hrvatske Vijećem EU 2020).

II.

Strukturu iz točke I. ove Odluke čine:

– Upravljačko vijeće za Predsjedanje Republike Hrvatske Vijećem EU 2020 (u daljnjem tekstu: Upravljačko vijeće)

– Međuresorno koordinacijsko vijeće za Predsjedanje Repub­like Hrvatske Vijećem EU 2020 (u daljnjem tekstu: Međuresorno koordinacijsko vijeće)

– Tajništvo Upravljačkog vijeća i Međuresornog koordinacijskog vijeća.

III.

Upravljačko vijeće donosi strateške odluke i smjernice za pripremu i provedbu Predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem EU 2020, u svim aspektima.

IV.

Stalni članovi Upravljačkog vijeća su:

– predsjednik Vlade Republike Hrvatske, predsjedavajući Upravljačkim vijećem

– potpredsjednici Vlade Republike Hrvatske

– dužnosnik delegiran za predstavljanje Vijeća u Europskom parlamentu

– stalni predstavnik Republike Hrvatske pri Europskoj uniji

– tajnik Upravljačkog vijeća, po položaju načelnik Tajništva predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem EU 2020, ustrojstvene jedinice u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova.

Prema potrebi, u rad Upravljačkog vijeća mogu se uključiti i čelnici ostalih tijela državne uprave.

V.

Dužnosnika delegiranog za predstavljanje Vijeća u Europskom parlamentu iz točke IV. ove Odluke, imenovat će Vlada Republike Hrvatske posebnom odlukom te utvrditi njegove ovlasti i zadaće.

VI.

Međuresorno koordinacijsko vijeće donosi operativne odluke, priprema strateške odluke i usuglašava aktivnosti za pripremu i provedbu Predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem EU 2020.

One posebice uključuju:

– pripremu odluke o odabiru i pripremi prostora/lokacije za održavanje sastanka za vrijeme Predsjedanja

– pripremu odluke o proračunu Predsjedanja

– pripremu Kalendara Predsjedanja

– pripremu Programa Predsjedanja

– pripremu Akcijskog plana za pripremu i provedbu Predsjedanja, kao i Akcijskog plana za stručno osposobljavanje i komunikaciju

– ostale aktivnosti potrebne u svrhu Predsjedanja.

Međuresorno koordinacijsko vijeće pripremit će, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke, te Vladi Republike Hrvatske dostaviti radi donošenja, prijedlog Akcijskog plana za pripremu i provedbu Predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem EU 2020.

VII.

Međuresorno koordinacijsko vijeće čine:

– državni tajnik u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova, predsjedavajući

te članovi:

– predstojnik Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske

– državni tajnik u Ministarstvu financija

– državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova

– državni tajnik u Ministarstvu obrane

– državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa

– državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta

– državni tajnik u Ministarstvu uprave

– državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja

– državni tajnik u Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava

– državni tajnik u Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

– državni tajnik u Ministarstvu kulture

– državni tajnik u Ministarstvu turizma

– državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede

– državni tajnik u Ministarstvu znanosti i obrazovanja

– državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike

– državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture

– državni tajnik u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

– državni tajnik u Ministarstvu hrvatskih branitelja

– državni tajnik u Ministarstvu zdravstva

– državni tajnik u Ministarstvu državne imovine

– stalni predstavnik Republike Hrvatske pri Europskoj uniji i/ili zamjenik stalnog predstavnika Republike Hrvatske pri Europskoj uniji

– tajnik Međuresornog koordinacijskog vijeća, po položaju čelnik ustrojstvene jedinice za Predsjedanje Republike Hrvatske Vijećem Europske unije u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova.

VIII.

Tajništvo predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem EU 2020, kao ustrojstvena jedinica Ministarstva vanjskih i europskih poslova obavlja i poslove Tajništva Upravljačkog vijeća i Međuresornog koordinacijskog vijeća.

Tajništvo Upravljačkog vijeća i Međuresornog koordinacijskog vijeća priprema prijedloge odluka, smjernica i uputa za pripremu i provedbu Predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije 2020, dostavlja pozive za sastanke Vijeća, vodi zapisnike sa sastanka Vijeća te obavlja i druge administrativne poslove za potrebe Vijeća.

IX.

Nadležni ministri odredit će, u roku od osam dana od dana stupanja na snagu ove Odluke, državne tajnike iz točke VII. ove Odluke, koji će kao članovi sudjelovati u radu Međuresornog koordinacijskog vijeća.

X.

Sastanci Upravljačkog vijeća održavat će se redovito, a najmanje jednom mjesečno, na poziv predsjedavajućeg Upravljačkog vijeća.

Sastanci Međuresornog koordinacijskog vijeća održavat će se redovito, a najmanje jednom mjesečno, na poziv predsjedavajućeg Međuresornog koordinacijskog vijeća.

XI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/18-04/172

Urbroj: 50301-23/21-18-2

Zagreb, 5. srpnja 2018.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.