Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o gospodarenju otpadnim vozilima

NN 60/2018 (6.7.2018.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o gospodarenju otpadnim vozilima

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

1257

Na temelju članka 53. stavka 3. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, broj 94/13 i 73/17), ministar zaštite okoliša i energetike donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O GOSPODARENJU OTPADNIM VOZILIMA

Članak 1.

U Pravilniku o gospodarenju otpadnim vozilima (»Narodne novine«, broj 125/15 i 90/16) u članku 2. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ovim se Pravilnikom u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Direktiva 2000/53/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 18. rujna 2000. o otpadnim vozilima (SL L 269, 21. 10. 2000.) kako je posljednji puta izmijenjena Direktivom Komisije (EU) 2017/2096 od 15. studenoga 2017. o izmjeni Priloga II. Direktive 2000/53/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o otpadnim vozilima (Tekst značajan za EGP) (SL L 229, 16. 11. 2017.) (u daljnjem tekstu: Direktiva 2000/53/EZ).«

Članak 2.

U članku 4. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. Cjelovito otpadno vozilo je otpadno vozilo koje obavezno ima motor (glavu motora, blok motora i karter) i karoseriju (školjku, poklopac motora, poklopac prtljažnika i sva vrata). Otpadno vozilo koje nema sve dijelove cjelovitog otpadnog vozila smatra se necjelovitim otpadnim vozilom.«

U točki 7. iza riječi »cjelovitih« dodaju se riječi »i necjelovitih«.

Članak 3.

U članku 11. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Proizvođač i Fond su obvezni prema broju šasije vozila voditi evidenciju o količini vozila stavljenih na tržište na teritoriju Republike Hrvatske kao i o količini vozila izvezenih iz Republike Hrvatske.«

Članak 4.

U članku 15. iza stavka 4. dodaju se stavci 5. i 6. koji glase:

»(5) Predaja i otkup otpadnog vozila od fizičke osobe ne obavlja se uz prateći list već uz Izjavu o vlasništvu otpada propisanu posebnim propisom kojim se uređuje gospodarenje otpadom.

(6) Posjednik otpadnog vozila koji je fizička osoba daje suglasnost da se osobni podaci prikupljeni prilikom predaje i otkupa otpadnog vozila smiju koristiti za potrebe evidencije i izvješćivanja sukladno ovom Pravilniku i Zakonu.«

Članak 5.

U članku 16. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Posjednik otpadnog vozila koji je pravna ili fizička osoba – obrtnik obvezan je prilikom predaje otpadnog vozila predati sakupljaču dokaz o vlasništvu otpadnog vozila (presliku prometne dozvole otpadnog vozila koje predaje i ukoliko nije upisan kao vlasnik vozila u prometnoj dozvoli presliku drugog dokumenta iz kojeg je razvidno da je otpadno vozilo njegovo vlasništvo) ili dokaz o pravu na predaju otpadnog vozila na oporabu (ovjerenu punomoć od strane vlasnika vozila, presliku prometne dozvole otpadnog vozila) ili dokaz da je za predmetno vozilo plaćena naknada gospodarenja Fondu ili potvrdu o provjeri registriranosti vozila u Republici Hrvatskoj.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Posjednik otpadnog vozila koji je fizička osoba obvezan je prilikom predaje otpadnog vozila predati sakupljaču dokaz o vlasništvu otpadnog vozila (presliku prometne dozvole otpadnog vozila koje predaje i ukoliko nije upisan kao vlasnik vozila u prometnoj dozvoli presliku drugog dokumenta iz kojeg je razvidno da je otpadno vozilo njegovo vlasništvo, te na uvid osobni identifikacijski dokument) ili dokaz o pravu na predaju otpadnog vozila na oporabu (ovjerenu punomoć od strane vlasnika vozila, presliku prometne dozvole otpadnog vozila, te na uvid osobni identifikacijski dokument) ili dokaz da je za predmetno vozilo plaćena naknada gospodarenja Fondu ili potvrdu o provjeri registriranosti vozila u Republici Hrvatskoj te Izjavu o vlasništvu otpada propisanu posebnim propisom kojim se uređuje gospodarenje otpadom.«

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Zahtjev za provjeru registriranosti vozila u Republici Hrvatskoj u ime posjednika podnosi sakupljač elektroničkim putem Fondu. Potvrdu o provjeri registriranosti vozila u Republici Hrvatskoj za potrebe posjednika Fond dostavlja elektroničkim putem sakupljaču.«

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 5.

Dosadašnji stavak 4., koji postaje stavak 6., mijenja se i glasi:

»(6) Posjednik otpadnog vozila iz stavka 1. ovog članka prilikom predaje cjelovitog otpadnog vozila sakupljaču ima pravo na puni iznos naknade koju mu isplaćuje sakupljač sukladno članku 18. stavku 5. ovog Pravilnika odnosno na polovinu tog iznosa ukoliko predaje otpadno vozilo koje je necjelovito.«

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 7.

Članak 6.

U članku 18. stavku 3. brojka »15« zamjenjuje se brojkom »30«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Sakupljač je dužan prilikom preuzimanja otpadnog vozila preuzeti od posjednika dokumentaciju iz članka 16. stavaka 1. i 3. ovoga Pravilnika i ovjeriti prateći list za otpadno vozilo preuzeto od posjednika koji je pravna i fizička osoba – obrtnik ili preuzeti Izjavu o vlasništvu otpada za otpadno vozilo preuzeto od fizičke osobe, te u svrhu dokazivanja cjelovitosti i sljedivosti otpadnog vozila sačiniti foto zapis motora, karoserije i broja šasije otpadnog vozila.«

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Sakupljač je dužan za preuzeto cjelovito otpadno vozilo od posjednika koji je isto predao sukladno članku 16. stavku 1. ovoga Pravilnika, na temelju vaganjem utvrđene mase predanog otpadnog vozila, a koja ne može biti veća od mase vozila iskazane u prometnoj dozvoli, i iznosa jedinične naknade, posjedniku obračunati i isplatiti puni iznos naknade odnosno polovinu tog iznosa za preuzeto necjelovito otpadno vozilo.«

Članak 7.

U članku 20. na kraju stavka 1. dodaje se sljedeći tekst:

»Prateći list se ne popunjava ukoliko su sakupljač i obrađivač ista organizacijska jedinica unutar iste pravne osobe ili fizičke osobe – obrtnika na istoj lokaciji.«

Stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Sakupljač ima pravo na naknadu troškova sakupljanja od Fonda uključujući i naknadu troškova trajektnog prijevoza uz predočenje računa za obavljenu uslugu sakupljanja otpadnih vozila te dijelova i materijala nastalih održavanjem ovih otpadnih vozila predanih obrađivaču sukladno ovom Pravilniku i uvjetima utvrđenim ugovorom.«

Članak 8.

U članku 22. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Obrađivač je obvezan osobi upisanoj u registar vozila kao vlasnik ili osobi koja ima drugi pravovaljani dokaz o stjecanju vlasništva ili ovjerenu punomoć za predaju otpadnog vozila na obradu, za vozilo predano na obradu izdati Potvrdu o obrađivanju otpadnog vozila na obrascu POOV iz Priloga XI. ovoga Pravilnika (u daljnjem tekstu: Obrazac POOV) najkasnije u roku od 15 dana od dana preuzimanja otpadnog vozila. Obrazac POOV osigurava obrađivač.«

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Osoba kojoj je izdana Potvrda o obrađivanju otpadnog vozila obvezna je odjaviti otpadno vozilo sukladno propisu kojim se uređuje registracija, označavanje i odjava vozila te pritom predati primjerak Obrasca POOV.«

Članak 9.

U članku 24. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Obrađivač je obvezan prilikom dostave podataka iz stavka 1. ovog članka Fondu dostaviti u elektroničkom obliku i podatke o izdanim Obrascima POOV (broj potvrde i podatke o vozilu iz točke 4. Obrasca POOV).«

U stavku 4. iza riječi »Agenciji« briše se točka i dodaje se sljedeći tekst: », kao i podatke o vozilima za koja se tijekom obrade utvrdi da su već od prije odjavljena sukladno propisu kojim se uređuje registracija, označavanje i odjava vozila a nakon odjave nisu predana na obradu.«

Članak 10.

Članak 25. mijenja se i glasi:

»(1) Pravna i fizička osoba-obrtnik koja gospodari otpadnim vozilima, a što uključuje sakupljanje, prijevoz, obradu, posredovanje i trgovanje otpadom sukladno Zakonu te pravna i fizička osoba-obrtnik čijom aktivnošću nastaju otpadna vozila dužna je voditi Očevidnik o nastanku i tijeku otpada u skladu s posebnim propisom.

(2) Prateći list ili Izjava o vlasništvu otpada koja se predaje uz otpadno vozilo u sustavu gospodarenja otpadnim vozilima kojim upravlja Fond mora sadržavati oznaku »F«.

(3) U svrhu sljedivosti različitih tokova iste vrste i/ili ključnog broja otpadnih vozila, sakupljač i obrađivač obvezni su voditi Očevidnik o nastanku i tijeku otpada (ONTO) na način da se u stupcu »Način« obrasca ONTO unosi odgovarajuća oznaka:

– u slučaju otpadnih vozila i otpadnih materijala i dijelova nastalih održavanjem vozila koji su u sustavu kojim upravlja Fond u svakom unosu navodi se oznaka »F« (Fond) koja će omogućiti prikazivanje i iskazivanje izdvojenih količina koje su sakupljene u sustavu kojim upravlja Fond od ukupno sakupljenih količina otpadnih vozila i otpadnih materijala i dijelova nastalih održavanjem vozila

– u slučaju uvezenih otpadnih vozila mora se u svakom unosu navesti oznaka »OU« (Ostalo-uvoz)

– za ostala otpadna vozila koja su preuzeta od građana ili pravnih i fizičkih osoba-obrtnika čije je prebivalište izvan Republike Hrvatske i s tim u svezi otpadna vozila nisu bila registrirana u Republici Hrvatskoj u svaki unos navodi se oznaka »OO« (Ostalo-ostalo).

(4) Oznaka iz stavka 3. ovoga članka unosi se u stupac »Način« obrasca ONTO u nastavku oznake koja je propisana pravilnikom kojim se uređuje gospodarenje otpadom za stupac »Način«, na način da je od nje odvojena povlakom.

(5) Za potrebe izvršenja ugovora Fonda sa sakupljačem i obrađivačem Fond ima pravo korištenja podataka sakupljača i obrađivača u eONTO-u o otpadnim vozilima u sustavu gospodarenja otpadnim vozilima kojim upravlja Fond.«

Članak 11.

Prilozi I., II., III., IV., V., VI., VII., VIII., IX., X., XI., XII., XIII. i XIV. Pravilnika o gospodarenju otpadnim vozilima (»Narodne novine«, broj 125/15 i 90/16) zamjenjuju se Prilozima I., II., III., IV., V., VI., VII., VIII., IX., X., XI., XII., XIII. i XIV. koji su tiskani u dodatku ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama« osim odredbi članka 3., članka 8. stavka 1. i članka 9. ovog Pravilnika koje stupaju na snagu 1. siječnja 2019. godine.

Klasa: 351-01/17-04/30

Urbroj: 517-06-3-2-18-4

Zagreb, 18. lipnja 2018.

Ministar
dr. sc. Tomislav Ćorić, v. r.

PRILOG I.

Najveća dopuštena vrijednost koncentracije olova, šesterovalentnog kroma i žive iznosi 0,1% masenog udjela u homogenom materijalu, a kadmija 0,01% masenog udjela u homogenom materijalu.

Rezervni dijelovi stavljeni na tržište nakon 1. srpnja 2003. koji se upotrebljavaju za vozila stavljena na tržište prije 1. srpnja 2003., osim protuutega kotača, grafitnih četkica za elektromotore i kočionih obloga, izuzimaju se iz odredbi članka 8. Pravilnika o gospodarenju otpadnim vozilima.

Materijali i sastavni dijeloviPodručje primjene i datum isteka izuzećaObveza označavanja ili drugačijeg isticanja
Olovo kao element u slitinama
1.(a) Čelik za strojnu namjenu i komponente od vruće pocinčanog čelika s masenim udjelom olova do 0,35 % 
 
1.(b) Vruće pocinčani čelični limovi s masenim udjelom olova do 0,35 %Tip vozila homologiran prije 1. siječnja 2016. i rezervni dijelovi za ta vozila 
2.(a) Aluminij za strojnu namjenu s masenim udjelom olova do 2 %Kao rezervni dijelovi za vozila stavljena na tržište prije 1. srpnja 2005. 
2.(b) Aluminij s masenim udjelom olova do 1,5 %Kao rezervni dijelovi za vozila stavljena na tržište prije 1. srpnja 2008. 
2.(c) i. Aluminij za strojnu namjenu s masenim udjelom olova do 0,4 %(1) 
2.(c) ii. Slitine aluminija koje nisu uključene u unos 2.(c) i. s masenim udjelom olova do 0,4 % (1)(2) 
3. Slitine bakra s masenim udjelom olova do 4 %(1) 
4.(a) Blazinice i košuljice ležajevaKao rezervni dijelovi za vozila stavljena na tržište prije 1. srpnja 2008. 
4.(b) Blazinice i košuljice ležajeva u motorima, sustavima prijenosa i klimatizacijskim kompresorimaKao rezervni dijelovi za vozila stavljena na tržište prije 1. srpnja 2011. 
Olovo i spojevi olova u komponentama
5.(a) Olovo u visokonaponskim sustavima (2) koji se upotrebljavaju samo u pogonskim jedinicama vozila tipa M1 i N1Tip vozila homologiran prije 1. siječnja 2019. i rezervni dijelovi za ta vozilaX
5.(b) Olovo u baterijama za namjene koje nisu obuhvaćene unosom 5.(a)(1)X
6. AmortizeriTip vozila homologiran prije 1. siječnja 2016. i rezervni dijelovi za ta vozilaX
7.(a) Vulkanizacijska sredstva i stabilizatori elastomera u crijevima kočionih sustava, crijevima za gorivo, ventilacijskim crijevima, elastomernim/metalnim dijelovima na šasiji i nosačima motoraKao rezervni dijelovi za vozila stavljena na tržište prije 1. srpnja 2005. 
7.(b) Vulkanizacijska sredstva i stabilizatori elastomera u crijevima kočionih sustava, crijevima za gorivo, crijevima za ventilaciju zraka, elastomernim/metalnim dijelovima na šasiji i nosača motora s masenim udjelom olova do 0,5 %Kao rezervni dijelovi za vozila stavljena na tržište prije 1. srpnja 2006. 
7.(c) Vezivna sredstva za elastomere u pogonskom sustavu vozila s masenim udjelom olova do 0,5 %Kao rezervni dijelovi za vozila stavljena na tržište prije 1. srpnja 2009. 
8.(a) Olovo u lemu kojim se električne i elektroničke komponente pričvršćuju na elektroničke tiskane pločice i olovo u završnim premazima priključaka komponenti osim elektrolitskih aluminijskih kondenzatora, na izvodima komponenata i elektronskim tiskanim pločicamaTip vozila homologiran prije 1. siječnja 2016. i rezervni dijelovi za ta vozilaX (4)
8.(b) Olovo u lemu u električnim primjenama osim lemova na elektroničkim tiskanim pločicama ili na stakluTip vozila homologiran prije 1. siječnja 2011. i rezervni dijelovi za ta vozilaX (4)
8.(c) Olovo u završnim premazima priključaka elektrolitskih aluminijskih kondenzatoraTip vozila homologiran prije 1. siječnja 2013. i rezervni dijelovi za ta vozilaX (4)
8.(d) Olovo u lemu na staklu u senzorima masenog protoka zrakaTip vozila homologiran prije 1. siječnja 2015. i rezervni dijelovi za ta vozilaX (4)
8.(e) Olovo u lemu s visokim talištem (npr. slitine na bazi olova s najmanje 85 % masenog udjela olova)(3)X (4)
8.(f)(a) Olovo koje se upotrebljava u sustavima igličnih konektora bez lemljenjaTip vozila homologiran prije 1. siječnja 2017. i rezervni dijelovi za ta vozilaX (4)
8.(f)(b) Olovo koje se upotrebljava u sustavima igličnih konektora bez lemljenja osim spojnog dijela konektora ožičenja vozila(3)X (4)
8.(g) Olovo u lemu za stvaranje održivog električnog kontakta između poluvodičke pločice i nosača u integriranom krugu sklopova‚ flipchip’(3)X (4)
8.(h) Olovo u lemu kojim se rashladni elementi spajaju na toplinski ponor u energetskim sklopovima poluvodiča s čipom veličine najmanje 1 cm2 projekcijske površine i nazivne gustoće električne struje najmanje 1 A/mm2 površine silicijskog čipaTip vozila homologiran prije 1. siječnja 2016. i nakon tog datuma kao rezervni dijelovi za ta vozilaX (4)
8.(i) Olovo u lemu za električne primjene na staklu osim lemljenja na laminiranom stakluTip vozila homologiran prije 1. siječnja 2016. i nakon tog datuma kao rezervni dijelovi za ta vozilaX (4)
8.(j) Olovo u lemu za lemljenje laminiranog staklaTip vozila homologiran prije 1. siječnja 2020. i nakon tog datuma kao rezervni dijelovi za ta vozilaX (4)
9. Ležišta ventilaKao rezervni dijelovi za tipove motora razvijene prije 1. srpnja 2003. 

10.(a) Električni i elektronički dijelovi koji sadržavaju olovo u staklu ili keramici, u staklenim ili keramičkim matricama, u stakleno-keramičkim materijalima ili stakleno-keramičkim matricama.

Ovim izuzećem nije obuhvaćena uporaba olova u:

– staklu u žaruljama i keramičkom kućištu svjećica

– dielektričnim keramičkim materijalima dijelova iz točaka 10.(b), 10.(c) i 10.(d).

 
X (5) (za komponente osim piezoelektričnih elemenata u motorima)
10.(b) Olovo u dielektričnim keramičkim materijalima kondenzatora na bazi olovnog cirkonata-titanata (PZT) koji su dijelovi integriranih krugova ili odvojenih poluvodiča 
10.(c) Olovo u dielektričnim keramičkim materijalima kondenzatora s nazivnim naponom nižim od 125 V izmjenične ili 250 V istosmjerne strujeTip vozila homologiran prije 1. siječnja 2016. i rezervni dijelovi za ta vozila 
10.(d) Olovo u dielektričnim keramičkim materijalima kondenzatora koji kompenziraju temperaturna odstupanja senzora u ultrasoničnim akustičnim sustavimaTip vozila homologiran prije 1. siječnja 2017. i nakon tog datuma kao rezervni dijelovi za ta vozila 
11. Pirotehnički inicijatoriTip vozila homologiran prije 1. srpnja 2006. i rezervni dijelovi za ta vozila 
12. Termoelektrični materijali koji sadržavaju olovo u automobilskim električnim primjenama koje služe za smanjivanje emisija CO2 oporabom ispušne toplineTip vozila homologiran prije 1. siječnja 2019. i rezervni dijelovi za ta vozilaX
Šesterovalentni krom
13.(a) Antikorozivni premaziKao rezervni dijelovi za vozila stavljena na tržište prije 1. srpnja 2007. 
13.(b) Antikorozivni premazi za komplete svornjaka i matica na šasijamaKao rezervni dijelovi za vozila stavljena na tržište prije 1. srpnja 2008. 
14. Kao antikorozivno sredstvo za rashladne uređaje od ugljičnog čelika u apsorpcijskim hladnjacima vozila za kampiranje s masenim udjelom u rashladnim otopinama do 0,75 %, osim ako je moguća uporaba drugih rashladnih tehnologija (tj. raspoložive su na tržištu za primjenu u vozilima za kampiranje) i uz uvjet da nema negativnih utjecaja na okoliš, zdravlje i/ili sigurnost potrošača.
X
Živa
   
15.(a) Izbojne svjetiljke za prednja svjetla na vozilimaTip vozila homologiran prije 1. srpnja 2012. i rezervni dijelovi za ta vozilaX
15.(b) Fluorescentne cijevi u zaslonima na instrumentnoj pločiTip vozila homologiran prije 1. srpnja 2012. i rezervni dijelovi za ta vozilaX
Kadmij
16. Akumulatori za vozila na električni pogonKao rezervni dijelovi za vozila stavljena na tržište prije 31. prosinca 2008. 


(1) Ovo se izuzeće preispituje 2021.

(1a) Primjenjuje se na slitine aluminija u kojima olovo nije namjerno uneseno nego je prisutno zbog uporabe recikliranog aluminija.

(2) Ovo se izuzeće preispituje 2024.

(2a) Sustavi s istosmjernom električnom strujom napona > 75 V kako su definirani u Pravilniku o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica.

(3) Ovo se izuzeće preispituje 2019.

(4) Rastavljanje ako se u vezi s unosom 10.(a) prekorači srednja granična vrijednost od 60 grama po vozilu. Elektroničke naprave koje nije ugradio proizvođač na proizvodnoj liniji ne uzimaju se u obzir za primjenu ove točke.

(5) Rastavljanje ako se u vezi s unosima od 8.(a) do 8.(j) prekorači srednja granična vrijednost od 60 grama po vozilu. Elektroničke naprave koje nije ugradio proizvođač na proizvodnoj liniji ne uzimaju se u obzir za primjenu ove točke.«

PRILOG II.

OZNAČAVANJE I IDENTIFIKACIJA SASTAVNIH DIJELOVA I MATERIJALA U VOZILU

Za označavanje i identifikaciju plastičnih sastavnih dijelova i materijala u vozilu, koji su mase veće od 100 grama, primjenjuje se nomenklatura navedena u Prilogu Odluke Komisije 2003/138/EZ od 27. veljače 2003. o utvrđivanju norme za obilježavanje dijelova i materijala u vozilu na temelju Direktive 2000/53/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o otpadnim vozilima (Tekst značajan za EGP) (SL L 53, 28. 2. 2003.).

PRILOG III.

OBRAZAC OV1

IZVJEŠĆE O VOZILIMA STAVLJENIM NA TRŽIŠTE NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE

Za razdoblje:
Proizvodnja u RH __Uvoz/Unos u RH __Izvoz/Iznos iz RH __

PODATKE POPUNJAVA:

PROIZVOĐAČ S POSLOVNIM SJEDIŠTEM U RH

FIZIČKA OSOBA – GRAĐANIN S PREBIVALIŠTEM U RH

Naziv obveznika:
Adresa:
Osoba za kontakt:
Telefon:
Telefaks:
E-mail adresa:
OIB:
NKD:

PODATKE POPUNJAVA:

    PROIZVOĐAČ S POSLOVNIM SJEDIŠTEM U DRUGOJ DRŽAVI ČLANICI EU ILI TREĆE ZEMLJE

PODACI O PROIZVOĐAČU:
Naziv obveznika:
Adresa:
OIB/Identifikacijski broj:
PODACI O OVLAŠTENOM PREDSTAVNIKU PROIZVOĐAČA U RH:
Naziv ovlaštenog predstavnika:
Adresa:
Osoba za kontakt:
Telefon:
Telefaks:
E-mail adresa:
OIB:

IZVJEŠĆE O KOLIČINAMA VOZILA
Kategorija vozilaBroj vozila (kom)Masa vozila (kg) *Broj guma (kom)
M1
N1
Vozila na tri kotača isključujući motorne tricikle

* Masa vozila je masa vozila iz homologacijskih dokumenta ili tehničke dokumentacije umanjena za:

– do 23. 10. 2015. godine za prosječnu težinu vozača od 75 kg,

– od 24. 10. 2015. godine za prosječnu težinu vozača od 75 kg i prosječnu masu goriva od 40 kg.

**Uz Obrazac OV1 obvezna je dostava podataka o uvozu guma na propisanom obrascu.

***Obvezno ispuniti excel prilog s popisom broja šasija (koji čini sastavni dio Obrasca OV1)

Mjesto: ________________

Datum: ________________

Potpis:

_______________

Dostaviti:

Proizvođači:

a) prilikom uvoza vozila za daljnju prodaju u Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb, zajedno s prijavom podataka o uvozu guma

b) prilikom uvoza vozila za vlastite potrebe u nadležni carinski ured prema mjestu sjedišta u kojem se vrši obračun i plaćanje posebnog poreza na motorna vozila.

Fizičke osobe – građani:

U nadležni carinski ured prema mjestu prebivališta u kojem se vrši obračun i plaćanje posebnog poreza na motorna vozila.

PRILOG OBRASCA OV1

Naziv obveznika:
OIB:
Za razdoblje:
IZVJEŠĆE O KOLIČINAMA VOZILA
Redni broj vozilaKategorija vozilaBroj šasije vozilaMasa vozila (kg) *Broj guma (kom)
1.M1 
2.M1 
3…M1 
UKUPNOM1 
1.N1 
2.N1 
3…N1 
UKUPNON1 
1.V3K
2.V3K
3…V3K
UKUPNOV3K

V3K – Vozila na tri kotača isključujući motorne tricikle

*Masa vozila je masa vozila iz homologacijskih dokumenta ili tehničke dokumentacije umanjena za:

– do 23. 10. 2015. godine za prosječnu težinu vozača od 75 kg

– od 24. 10. 2015. godine za prosječnu težinu vozača od 75 kg i prosječnu masu goriva od 40 kg

**Napomena: u slučaju većeg broja vozila, dodaje se potreban broj redaka u privitak

***Prilog dostavljati u elektroničkom obliku

PRILOG IV.

OBRAZAC OV2

ZAPISNIK KOMUNALNOG REDARA

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA:
OPĆINA/GRAD:
UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO
ODSJEK ZA KOMUNALNO REDARSTVO
KLASA:
UR. BROJ:

Temeljem ovlasti iz članka 17. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i odredbe članka 16. stavka 3. Pravilnika o gospodarenju otpadnim vozilima (»Narodne novine«, broj ______) i po provedenom nadzoru komunalnog redara (navesti ime i prezime), na području (upisati lokaciju komunalnog nadzora) u svezi predaje otpadnih vozila uklonjenih s područja JLS, sastavlja se

ZAPISNIK O PREDAJI OTPADNIH VOZILA S PODRUČJA JLS SAKUPLJAČU OTPADNIH VOZILA

PODACI O POSJEDNIKU:
Naziv grada/općine:
OIB:
Adresa sjedišta:
PODACI O OTPADNOM VOZILU*:
Broj šasije
Marka i tip vozila – trgovački naziv proizvođača (Brand):

*Napomena: u slučaju predaje većeg broja otpadnih vozila, dodaje se potreban broj redaka u Obrazac

Mjesto:__________

Datum: __________

Potpis:

_______________

PRILOG V.

MINIMALNI TEHNIČKI ZAHTJEVI ZA OPREMU I GRAĐEVINU ZA SKLADIŠTENJE I OBRADU OTPADNIH VOZILA

Prostor za obradu otpadnih vozila mora biti fizički odijeljen od skladišnog prostora.

Građevina za obradu otpadnih vozila treba biti izvedena na način da osigura kontinuiranu obradu uskladištenog otpada, uključujući osiguravanje odgovarajuće širine prolaza i putova između uređaja, opreme i zidova kao mjere za sprječavanje opasnosti od nastajanja požara sukladno posebnom propisu.

A. Građevina za skladištenje (uključujući privremeno skladištenje) otpadnih vozila prije obrade mora imati:

1. nepropusnu podlogu opremljenu uređajima za sakupljanje rasutog materijala te za prihvat i odstranjivanje izlivenih tekućina, uključujući dekantiranje i čišćenje-odmašćivanje

2. odgovarajuće spremnike za otpad nastao prije obrade otpadnih vozila

3. vagu za mjerenje mase preuzetih otpadnih vozila i

4. opremu za obradu voda (uključujući oborinske vode) prema posebnim propisima.

B. Građevina za obradu otpadnih vozila mora imati:

1. vodonepropusni pokrov te nepropusnu podlogu opremljenu uređajima za sakupljanje rasutog materijala i za prihvat i odstranjivanje izlivenih tekućina, uključujući dekantiranje i čišćenje-odmašćivanje

2. prostor i opremu za obradu otpadnih vozila, uključujući skladište za otpadne gume

3. spremnike za skladištenje tekućina i obradom dobivenih pojedinih vrsta opasnog otpada

4. vagu za mjerenje mase otpada nastalog obradom otpadnih vozila i

5. opremu za obradu voda (uključujući oborinske vode) prema posebnim propisima.

PRILOG VI.

OBRAZAC OV3

IZVJEŠĆE O SAKUPLJENIM OTPADNIM VOZILIMA

I. PODACI O SAKUPLJAČU
Za mjesec: Godina:Telefon:
Naziv sakupljača:Faks:
Adresa sjedišta sakupljača:E-mail adresa:
Lokacija skladišta sakupljača:IBAN:
Osoba za kontakt:OIB:

II. PODACI O KOLIČINAMA SAKUPLJENIH OTPADNIH VOZILA
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.12. + 13.
Rb.Datum preuzimanja otpadnog vozilaIme i prezime/ naziv posjednikaLokacija preuzimanja otpadnog vozila

Dokaz o vlasništvu ili punomoć

(šifra 1);

Potvrda o provjeri registriranosti

vozila u RH (šifra 2);

Rješenje FZOEU o plaćenoj

naknadi za gospodarenje

otpadnim vozilima (šifra 3) *

Područje sakupljanja (županija)Broj šasije otpadnog vozila

Zapisnik komunalnog redara

(klasa zapisnika)

Cjelovito otpadno voziloBroj/naziv fotografije preuzetog vozilaMasa otpadnog vozila preuzeta na skladištu sakupljača (kg)Masa otpadnog vozila preuzeta sa lokacije na kojoj se nalazi otpadno vozilo (kg)Isplaćena naknada za predaju otpadnog vozila na oporabu (kn)Cijena usluge sakupljanja otpadnih vozila (kn)Ukupan iznos troškova sakupljaču otpadnih vozila (kn)
DA / NE
               
               
               
               
               
               
               
               
               

Ukupno masa otpadnih vozila preuzeta na skladištu sakupljača (ukupno kolona 10) – kg
Ukupna masa otpadnog vozila preuzeta sa lokacije na kojoj se nalazi otpadno vozilo (ukupno kolona 11) – kg
Sveukupno preuzeta masa otpadnih vozila (10 + 11) – kg

Obavezni prilozi:

1. Preslika Pratećeg lista ili Izjave o vlasništvu otpada

2. Vagarski list

3. Zapisnik komunalnog redara (Obrazac OV2)

4.     Preslika prometne dozvole, punomoći ili drugog dokumenta iz kojeg je razvidno da je otpadno vozilo vlasništvo posjednika ili potvrda o provjeri registriranosti vozila u RH ili Rješenje FZOEU o plaćenoj naknadi za gospodarenje otpadnim vozilima

5. Dokaz o isplati naknade za predaju otpadnog vozila na oporabu

6. Fotografijski zapis preuzetih otpadnih vozila u elektronskom obliku na CD-u

7. Potvrda obrađivača o preuzetim otpadnim vozilima (Obrazac OV5)

Potpis:

______________

*Napomena: upisuje se šifra dokumenta (1=dokaz o vlasništvu ili punomoć, 2=potvrda o provjeri registriranosti vozila u RH, 3=Rješenje FZOEU o plaćenoj naknadi za gospodarenje otpadnim vozilima)

Dostaviti: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb

PRILOG VII.

OBRAZAC OV4

IZVJEŠĆE O SAKUPLJENIM OTPADNIM DIJELOVIMA I MATERIJALIMA VOZILA

I. PODACI O SAKUPLJAČU
Za mjesec: Godina:Telefon:
Naziv sakupljača:Faks:
Adresa sjedišta sakupljača:E-mail adresa:
IBAN:
Osoba za kontakt:OIB:

II. PODACI O SAKUPLJENIM OTPADNIM DIJELOVIMA I MATERIJALIMA VOZILA
Rb.Lokacija preuzimanja otpadnih dijelova i materijala vozilaSakupljene količine (kg)Ukupna sakupljena količina (kg) prema lokaciji sakupljanja:
16 01 1716 01 1816 01 1916 01 2016 01 22
        
        
        
Ukupna sakupljena količina (kg) prema ključnim brojevima:

Obavezni prilozi:

1. Vagarski list

2. Preslika Pratećeg lista

3. Potvrda obrađivača o preuzetim otpadnim dijelovima i materijalima vozila (OV6)

Mjesto: ______________

Datum: ______________

Potpis:

________________

Dostaviti: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb

PRILOG VIII.

OBRAZAC OV5

POTVRDA OBRAĐIVAČA O PREUZETIM OTPADNIM VOZILIMA

Za mjesec:
Godina:
PODACI O OBRAĐIVAČU OTPADNIH VOZILA
Ime obrađivača (tvrtka)
Adresa
Osoba za kontakt
Telefon
Faks
E-mail adresa
OIB
PODACI O PREUZETIM KOLIČINAMA VOZILA – PREUZETO OD SAKUPLJAČA
NAZIV SAKUPLJAČAKOLIČINA (KOM)MASA (kg)
   
   
   
   

Mjesto: __________

Datum: __________

Potpis:

_____________

Dostaviti: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb

PRILOG IX.

OBRAZAC OV6

POTVRDA OBRAĐIVAČA O PREUZETIM OTPADNIM DIJELOVIMA I MATERIJALIMA VOZILA

Za mjesec:
Godina:
PODACI O OBRAĐIVAČU OTPADNIH VOZILA
Ime obrađivača (tvrtka)
Adresa
Osoba za kontakt
Telefon
Faks
E-mail adresa
OIB
PODACI O PREUZETIM KOLIČINAMA OTPADNIH DIJELOVA I
MATERIJALA VOZILA – PREUZETO OD SAKUPLJAČA
NAZIV SAKUPLJAČAMASA (kg)
  
PODACI O PREUZETIM KOLIČINAMA OTPADNIH DIJELOVA I
MATERIJALA VOZILA PREMA KLJUČNIM BROJEVIMA
KLJUČNI BROJMASA (kg)
  
  

Mjesto: ______________

Datum: ______________

Potpis:

_____________

Dostaviti: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb

PRILOG X.

OBRAZAC OV7

IZVJEŠĆE O IZVEZENIM KOLIČINAMA NEOBRAĐENIH OTPADNIH VOZILA I / ILI VRSTI OTPADA NASTALIH OBRADOM OTPADNIH VOZILA

Za mjesec:
Godina:
PODACI O OBRAĐIVAČU OTPADNIH VOZILA
Naziv obrađivača (tvrtke)
Adresa
Osoba za kontakt
Telefon
Faks
E-mail adresa
OIB
PODACI O IZVEZENIM KOLIČINAMA OTPADNIH VOZILA I/ILI VRSTAMA OTPADA NASTALIH OBRADOM OTPADNIH VOZILA
KOLIČINA (KOM)MASA (kg)
OTPADNA VOZILA
OSTALE VRSTE OTPADA*
   

*navesti vrstu otpada koja je izvezena, prema ključnom broju

Uz ovjereni obrazac obavezno dostaviti i dokaz o prekograničnom prometu otpadom.

Mjesto: __________

Datum: __________

Potpis:

_____________

Dostaviti: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb

PRILOG XI.

OBRAZAC POOV

POTVRDA O OBRAĐIVANJU OTPADNOG VOZILA (CERTIFICATE OF DESTRUCTION)

Broj potvrde / Certificate number
Datum / Date
1.OBRAĐIVAČ / TREATMENT FACILITY
1.1.Naziv / Name
1.2.Adresa / Address
1.3.Klasifikacijska oznaka i urudžbeni broj dozvole za obradu / Class and registration number
2.TIJELO NADLEŽNO ZA IZDAVANJE DOZVOLE I OVLAŠTENJA / PERMIT AUTHORITY
2.1.Naziv / NameMINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE
2.2.Adresa / AddressRADNIČKA CESTA 80, 10000 ZAGREB
3.SAKUPLJAČ / COLLECTOR
3.1.Naziv / Name
3.2.Adresa / Address
3.3.Klasifikacijska oznaka i urudžbeni broj dozvole za sakupljanje / Class and registration number
4.PODACI O VOZILU / VEHICLE DATA
4.1.Međunarodna automobilska oznaka države registracije / Vehicle nationality mark
4.2.Registarska oznaka / Registration number
4.3.Kategorija / Class
4.4.Marka vozila – trgovački naziv proizvođača / Brand
4.5.Tip i izvedba / Model
4.6.Broj šasije / Chassis number
4.7.Masa vozila (kg) / Official mass (kg)
5.VLASNIK ILI POSJEDNIK VOZILA / OWNER OR HOLDER OF THE VEHICLE
5.1.Ime i prezime / Name and surname
5.2.Adresa / Address
5.3.Državljanstvo / Nationality
5.4.Potpis / Signature


Datum / Date:Potpis / Signature:
M. P. / Stamp

PRILOG XII.

OBRAZAC OV8

IZVJEŠĆE O OBRAĐENIM KOLIČINAMA OTPADNIH VOZILA

Za mjesec:
Godina:
PODACI O OBRAĐIVAČU OTPADNIH VOZILA
Ime obrađivača (tvrtka)
Adresa
Osoba za kontakt
Telefon
Faks
E-mail adresa
OIB
PODACI O PREUZETIM I OBRAĐENIM KOLIČINAMA OTPADNIH VOZILA – PREUZETO OD SAKUPLJAČA
NAZIV SAKUPLJAČAKOLIČINA (KOM)MASA (kg)
   
   
UKUPNO:
PODACI O KOLIČINAMA OBRAĐENIH OTPADNIH VOZILA
MASA (kg)
OBRAĐENO OTPADNIH VOZILA
PODACI O KOLIČINAMA OTPADNIH DIJELOVA I MATERIJALA VOZILA PREMA KLJUČNIM BROJEVIMA PREUZETIM OD SAKUPLJAČA
NAZIV SAKUPLJAČAPREUZETE KOLIČINE OD SAKUPLJAČA (kg)
16 01 1716 01 1816 01 1916 01 2016 01 22UKUPNO (kg)
       
       
       
       
UKUPNO (kg)

OBRAĐENE KOLIČINE (kg)
16 01 17
16 01 18
16 01 19
16 01 20
16 01 22
UKUPNO (kg)
TRENUTNO NA SKLADIŠTU OBRAĐIVAČA (kg)

Mjesto: ______________

Datum: ______________

Potpis:

________________

Dostaviti: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb

PRILOG XIII.

OBRAZAC OV9

IZVJEŠĆE O RASTAVLJANJU, OBRADI, PONOVNOJ UPORABI, RECIKLIRANJU I OPORABI OTPADNIH VOZILA KOJA NASTAJU U REPUBLICI HRVATSKOJ U ______. GODINI

Dio 1. Opći podaci

Podaci o tvrtki obrađivaču
Naziv tvrtke obrađivača:
Adresa tvrtke obrađivača:
OIB:
Kontakt osoba:
Broj telefona:
e-mail:

Vrsta obrade

(staviti X u odgovarajuću kućicu)

Rastavljanje i odstranjivanje štetnih tvari iz otpadnih vozila
Obrada u stroju za usitnjavanje
Recikliranje/oporaba
Podaci o preuzimanju otpadnih vozila na obradu koji su nastali na prostoru Republike Hrvatske
Preuzeto cjelovitih vozila od skupljača u izvještajnoj godini (komada)
(1) Preuzeto cjelovitih vozila od skupljača u izvještajnoj godini (tona)
(2) Preuzeto otpadnih dijelova vozila od skupljača u izvještajnoj godini (tona)
(3 = 1 + 2) Ukupno preuzeto otpadnih vozila od skupljača u izvještajnoj godini (tona)
(4) Preuzeto dijelova otpadnih vozila od drugog obrađivača otpadnih vozila na prostoru Republike Hrvatske nakon nekog od postupaka obrade (tona)
Podaci o izvozu otpadnih vozila i otpadnih dijelova vozila koji su nastali na području Republike Hrvatske, a koji su na krajnju obradu (ponovnu uporabu/recikliranje/oporabu) izvezeni izvan Republike Hrvatske u izvještajnoj godini nakon rastavljanja i/ili obrade u stroju za usitnjavanje
Zemlja u koju se izvoziloKoličina (tona)
  
  
  
Podaci o izvozu otpadnih vozila i otpadnih dijelova vozila koji su nastali na području Republike Hrvatske, a koji su na krajnju obradu (ponovnu uporabu/recikliranje/oporabu) izvezeni izvan Republike Hrvatske u izvještajnoj godini bez prethodne obrade
Zemlja u koju se izvoziloKoličina (tona)
  
  
  

Mjesto: ______________

Datum: ______________

Potpis:

________________

Dio 2.     Podaci o otpadnim vozilima i otpadnim dijelovima vozila koji su nastali u Republici Hrvatskoj i koji su u potpunosti obrađeni u Republici Hrvatskoj

Tablica 1.     Podaci o dijelovima nastalih rastavljanjem otpadnih vozila i otpadnim dijelovima vozila koji su nastali u Republici Hrvatskoj i koji su u potpunosti ponovno uporabljeni/reciklirani/oporabljeni u Republici Hrvatskoj u izvještajnoj godini (tona)

Količina dijelova i materijala nastalih rastavljanjem otpadnih vozila uključujući i otpadne dijelove vozila direktno preuzetih od skupljača, koji su nakon toga obrađeni u stroju za usitnjavanje

(A)

Količina dijelova i materijala nastalih rastavljanjem otpadnih vozila uključujući i otpadne dijelove vozila direktno preuzetih od skupljača koji nisu nakon toga obrađeni u stroju za usitnjavanje

(B = B1 + B2 + B3 + B4 + B5 + B6 + B7 + B8 + B9 + B10 + B11)

Baterije (B1)
Tekućine (izuzev goriva) (B2)
Filtri za ulje (B3)
Drugi materijali koji nastaju iz postupaka uklanjanja onečišćenja (izuzev goriva) (B4)
Katalizatori (B5)
Metalne komponente (B6)
Gume (B7)
Veliki plastični dijelovi (B8)
Staklo (B9)
Drugi materijali koji nastaju rastavljanjem (B10)
Materijali predani drugom obrađivaču otpadnih vozila u Republici Hrvatskoj (B11)

Ukupno preuzeto od skupljača

(C = A + B)

Količina dijelova i materijala preuzetih od drugog obrađivača na prostoru Republike Hrvatske nakon nekog od postupaka obrade, koji su nakon toga obrađeni u stroju za usitnjavanje

(D)

Ukupno obrađeno u stroju za usitnjavanje

(E = A + D)Tablica 2.     Podaci o količinama izlaznih materijala od obrade u stroju za usitnjavanje otpadnih vozila i otpadnih dijelova vozila koji su nastali u Republici Hrvatskoj i koji su u potpunosti reciklirani/oporabljeni izvan u Republici Hrvatskoj (tona)*
* količine iz retka »E« u tablici 1.
Željezni otpad (čelik)
Ne željezni materijali (aluminij, bakar, cink, olovo i sl.)
Lagani dijelovi iz stroja za usitnjavanje (Shredder Light Fraction (SLF))
Drugo
Ukupno

Tablica 3.     Podaci o ponovnoj uporabi, oporabi i recikliranju (u tonama na godinu) otpadnih vozila i otpadnih dijelova vozila koji su nastali u Republici Hrvatskoj i koji su u potpunosti reciklirani/oporabljeni u Republici Hrvatskoj (tona)
Postupanje s dijelovimaPonovna uporabaRecikliranje (X)

Energetska oporaba

(Y)

Ukupna oporaba

(C = X+ Y)

Zbrinjavanje
Materijali/dijelovi

Količine dijelova i materijala nastalih rastavljanjem otpadnih vozila, a koji nisu nakon toga obrađeni u stroju za usitnjavanje *

*Količine iz tablice 1. redaka »B« osim B11

Baterije
Tekućine (izuzev goriva)
Filtri za ulje
Drugi materijali koji nastaju iz postupaka uklanjanja onečišćenja (izuzev goriva)
Katalizatori
Metalne komponente
Gume
Veliki plastični dijelovi
Staklo
Drugi materijali koji nastaju rastavljanjem

Količine materijala od obrade u stroju za usitnjavanje **

**Količine iz tablice 2.

Željezni otpad (čelik)

Neželjezni materijali

(aluminij, bakar, cink, olovo i sl.)

Lagani dijelovi iz stroja za usitnjavanje (Shredder Light Fraction (SLF))
Drugo
Ukupno

Dio 3.     Podaci o otpadnim vozilima i otpadnim dijelovima vozila koji su nastali u Republici Hrvatskoj, ali koji su u pot­punosti obrađeni izvan Republike Hrvatske (popunjava se posebno za svaku zemlju izvoza)

Tablica 4.     Podaci o dijelovima nastalih rastavljanjem otpadnih vozila i otpadnim dijelovima vozila koji su nastali u Republici Hrvatskoj i koji su u potpunosti reciklirani/oporabljeni izvan Republike Hrvatske u izvještajnoj godini (tona)
Zemlja izvoza

Količina dijelova i materijala nastalih rastavljanjem otpadnih vozila uključujući i otpadne dijelove vozila direktno preuzetih od skupljača, koji su nakon toga obrađeni u stroju za usitnjavanje

(F)

Količina dijelova i materijala nastalih rastavljanjem otpadnih vozila uključujući i otpadne dijelove vozila direktno preuzetih od skupljača koji nisu nakon toga obrađeni u stroju za usitnjavanje

(G = G1 + G2 + G3 + G4 + G5 + G6 + G7 + G8 + G9 + G10)

Baterije (G1)
Tekućine (izuzev goriva) (G2)
Filtri za ulje (G3)
Drugi materijali koji nastaju iz postupaka uklanjanja onečišćenja (izuzev goriva) (G4)
Katalizatori (G5)
Metalne komponente (G6)
Gume (G7)
Veliki plastični dijelovi (G8)
Staklo (G9)
Drugi materijali koji nastaju rastavljanjem (G10)

Ukupno preuzeto od skupljača

(G + F)

Količina dijelova i materijala preuzetih od drugog obrađivača na prostoru Republike Hrvatske nakon nekog od postupaka obrade, koji su nakon toga obrađeni u stroju za usitnjavanje

(H)

Ukupno obrađeno u stroju za usitnjavanje

(I = H + F)Tablica 5.     Podaci o količinama izlaznih materijala od obrade u stroju za usitnjavanje otpadnih vozila i otpadnih dijelova vozila koji su nastali u Republici Hrvatskoj i koji su u potpunosti reciklirani/oporabljeni izvan Republike Hrvatske (tona)*

* količine iz retka »I« u tablici 4.

Željezni otpad (čelik)
Ne željezni materijali (aluminij, bakar, cink, olovo i sl.)
Lagani dijelovi iz stroja za usitnjavanje (Shredder Light Fraction (SLF))
Drugo
Ukupno
Tablica 6. Podaci o ponovnoj uporabi, oporabi i recikliranju (u tonama na godinu) otpadnih vozila i otpadnih dijelova vozila koji su nastali u Republici Hrvatskoj i koji su u potpunosti ponovno uporabljeni/reciklirani/oporabljeni izvan Republike Hrvatske (tona)
Postupanje s dijelovimaPonovna uporaba

Recikliranje

(J)

Energetska oporaba

(K)

Ukupna oporaba

(L= J + K)

Zbrinjavanje
Materijali/dijelovi

Količine dijelova i materijala nastalih rastavljanjem otpadnih vozila, a koji nisu nakon toga obrađeni u stroju za usitnjavanje *

*Količine iz tablice 4. retka »G«

Baterije
Tekućine (izuzev goriva)
Filtri za ulje
Drugi materijali koji nastaju iz postupaka uklanjanja onečišćenja (izuzev goriva)
Katalizatori
Metalne komponente
Gume
Veliki plastični dijelovi
Staklo
Drugi materijali koji nastaju rastavljanjem

Količine materijala od obrade u stroju za usitnjavanje **

**Količine iz tablice 5.

Željezni otpad (čelik)

Neželjezni materijali

(aluminij, bakar, cink, olovo i sl.)

Lagani dijelovi iz stroja za usitnjavanje (Shredder Light Fraction (SLF))
Drugo
Ukupno

PRILOG XIV.

PODACI ZA UPIS I DOSTAVU PODATAKA U REGISTAR

DIO A: PODACI KOJI SE PREDAJU PRI UPISU U REGISTAR

1. Naziv i sjedište proizvođača, sakupljača i obrađivača, te ovlaštenog predstavnika proizvođača, broj telefona i telefaksa, adresa e-pošte, adresa mrežne stranice (web) i podaci o kontakt osobi. Kad se radi o ovlaštenom predstavniku proizvođača predaju se i podaci proizvođača kojeg predstavlja i pisana punomoć kojom proizvođač ovlašćuje ovlaštenog predstavnika

2. OIB/PDV identifikacijski broj

3. Podaci o načinu ispunjavanja cilja sakupljanja i obrade otpadnih vozila

4. Korištena prodajna tehnika (npr. prodaja na daljinu)

5. Izjava u kojoj se navodi da su dostavljeni podaci istiniti.

DIO B: PODACI KOJI SE DOSTAVLJAJU KOD IZVJEŠĆIVANJA

1. Razdoblje izvješćivanja

2. Kategorija/e vozila

3. Količina vozila po kategorijama vozila stavljenih na tržište Republike Hrvatske, izražene u komadima i neto masi

4. Podaci o vozilima koju stavlja na tržište Republike Hrvatske (kategorije vozila, sastavni dijelovi, materijali i podaci o opasnim tvarima i smjesama unutar vozila, podaci o pripremi za ponovnu uporabu i obradu kada vozilo postane otpad)

5. Količina otpadnih vozila po kategorijama i lokaciji preuzimanja koja je odvojeno sakupljena preuzimanjem od posjednika građana ili registriranih osoba, po županijama, izražena u komadima i neto masi

6. Količina vozila preuzeta uz zapisnik komunalnog redarstva od posjednika građana i/ili registriranih osoba JLS (gradova i općina) po županijama, izražena u komadima i neto masi

7. Količina otpadnih vozila preuzeta od sakupljača, reciklirana (uključujući i onu pripremljenu za ponovnu uporabu), oporabljena i zbrinuta unutar Republike Hrvatske ili otpremljena unutar zemalja članica Europske unije ili u zemlje izvan Europske unije na recikliranje, oporabu i/ili zbrinjavanje.