Pravila korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin

NN 60/2018 (6.7.2018.), Pravila korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin

LNG HRVATSKA d.o.o.

1260

Na temelju članka 93. Zakona o tržištu plina (»Narodne novine« br. 18/18) i Odluke o suglasnosti Hrvatske energetske regulatorne agencije, klasa: 003-07/18-03/07, urbroj: 371-01-18-6 od 21. lipnja 2018. godine operator terminala za ukapljeni prirodni plin, LNG Hrvatska d.o.o., 2. srpnja 2018. godine donosi

PRAVILA

KORIŠTENJA TERMINALA ZA UKAPLJENI PRIRODNI PLIN

PRIJEDLOG PRAVILA KORIŠTENJA TERMINALA ZA UKAPLJENI PRIRODNI PLIN

I. OPĆE ODREDBE

Predmet Pravila

Članak 1.

(1) Ovim Pravilima korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin (dalje u tekstu: Pravila) posebno se uređuje opis terminala za ukapljeni prirodni plin (dalje u tekstu: terminal za UPP), razvoj, građenje i održavanje terminala za UPP, upravljanje terminalom za UPP, ugovorni odnosi i opći uvjeti korištenja terminala za UPP, rezervacija i korištenje kapaciteta terminala za UPP, mjerna pravila i pravila raspodjele, objava podataka i razmjena informacija, naknada štete i pravila prodaje UPP-a ili prirodnog plina korisnika terminala za UPP u otvorenom postupku.

(2) Sastavni dio ovih Pravila su Prilog I. Opći uvjeti korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin (dalje u tekstu: Opći uvjeti) i Prilog II. Politika raspodjele prirodnog plina.

(3) Ova pravila su izrađena i primjenjuju se prema općim načelima transparentnosti, nediskriminacije korisnika terminala za UPP, sigurnosti terminala za UPP i njegovoj pouzdanosti, kao i tehničkoj i ekonomskoj učinkovitosti rada terminala za UPP.

(4) Ova Pravila dužan je primjenjivati operator terminala za UPP, korisnik terminala za UPP kao i ostali energetski subjekti, odnosno sudionici na tržištu plina koji namjeravaju postati korisnici terminala za UPP.

Definicije pojmova

Članak 2.

(1) Pojmovi koji se koriste u ovim Pravilima imaju značenja utvrđena propisima kojima se uređuje energija, regulacija energetskih djelatnosti i tržište plina.

(2) Osim pojmova iz stavka 1. ovog članka pojedini pojmovi u ovim Pravilima imaju sljedeća značenja:

1. Brod za prijevoz UPP-a – brod namijenjen za prijevoz UPP-a kojeg je nominirao korisnik terminala za UPP za pretovar UPP-a u terminal za UPP, koji je u svakom pogledu kompatibilan s terminalom za UPP, u skladu s važećim propisima i u odnosu na kojeg operator terminala za UPP ima pravo provesti provjere, nadzor i dati odobrenje sukladno ovim Pravilima.

2. Dnevna nominacija – najava dnevne količine prirodnog plina koju korisnik terminala za UPP namjerava predati u točki isporuke u narednom plinskom danu.

3. Dobavljač UPP-a – pravna osoba koja dobavlja UPP korisnicima terminala za UPP, a koja može biti i korisnik terminala za UPP.

4. Dopušteno vrijeme stajanja – dozvoljeno vrijeme unutar kojeg je brod za prijevoz UPP-a na pristanu plutajuće jedinice za prihvat, skladištenje i uplinjavanje UPP-a sukladno ovim Pravilima.

5. Dostupna količina UPP-a za posudbu – količina UPP-a, uključujući UPP korišten za tehnološke potrebe, koji se automatski raspodjeljuje za posudbu od strane ustupitelja UPP-a preuzimatelju UPP-a u skladu s odobrenim rasporedom usluga korisnika terminala za UPP.

6. Dozvoljeni gubitak plina – znači gubitak UPP-a u terminalu za UPP koji može iznositi maksimalno 2% od ukupno zaprimljenih količina UPP-a na terminalu za UPP u skladu s Prilogom II. ovih Pravila.

7. Dozvoljeno mjerno odstupanje – maksimalno dozvoljeno odstupanje na mjernim mjestima, količine UPP-a i uplinjenog UPP-a, izražen u kWh, a koji maksimalno može iznositi 1% mjerenih količina.

8. Fizičko skladištenje – skladištenje UPP-a u terminalu za UPP, počevši od završetka pretovara tereta određenog korisnika terminala za UPP u terminal za UPP, uključujući gubitke prirodnog plina, do potpunog povlačenja tereta iz terminala za UPP, sukladno ovim Pravilima.

9. Godišnji postupak ugovaranja usluge prihvata i otpreme
UPP-a –
postupak ugovaranja usluge prihvata i otpreme UPP-a za naredne plinske godine, a koji se provodi u skladu s ovim Pravilima.

10. Informacijski sustav operatora terminala za UPP – informacijski sustav kojim upravlja operator terminala za UPP, putem kojeg operator terminala za UPP i korisnici terminala za UPP mogu razmjenjivati podatke koji se odnose na raspored usluga, nominacije, operativne upute o pruženim uslugama, ostatku UPP-a, pozajmljene i povratne količine UPP-a, kvalitetu plina, kao i na druge bitne informacije.

11. Izvještaj o kvaliteti i količini UPP-a pretovarenog u terminal za UPP – dokument koji potvrđuje količinu UPP-a pretovarenu s broda za prijevoz UPP-a u terminal za UPP, izračunat u skladu s postupkom i uvjetima propisanim u ovim Pravilima.

12. Izvještaj o teretu – certifikati kvalitete i količine tereta izdani od strane nadležne osobe u luci ukrcaja tereta na brod za prijevoz UPP-a.

13. Kapacitet uplinjavanja UPP-a – količina UPP-a, izražena u kWh, koju korisnik terminala za UPP ima pravo upliniti korištenjem usluge prihvata i otpreme UPP-a tijekom određenog vremenskog perioda, a sukladno odobrenom rasporedu usluga.

14. Kontrola u odnosu na bilo koju osobu, sposobnost da (izravno ili neizravno) upravlja poslovima takve osobe i/ili kontrolira sastav njene uprave ili ekvivalentnog tijela, uključujući putem:

a) vlasništva ili kontrole (izravno ili neizravno) pedeset posto (50%) ili više udjela u kapitalu s pravom glasa te osobe ili

b) sposobnost da upravlja s barem pedeset posto (50%) ili više glasova iskoristivih na skupštini takve osobe o svim ili u bitnom svim pitanjima ili

c) pravo da imenuje ili opozove direktore odnosne osobe koji drže većinsko pravo glasa na sjednicama uprave (ili ekvivalentnog tijela) takve osobe o svim, ili u bitnom svim, pitanjima,

te će se »kontroliran« tumačiti na odgovarajući način.

15. Korisnik terminala za UPP – trgovac plinom ili opskrbljivač plinom koji može biti zastupan od strane osobe ovlaštene za zastupanje pravne osobe temeljem pravnog posla, punomoći ili zakona, a koji je sklopio ugovor o korištenju terminala za UPP i ugovor o zajedničkom korištenju terminala za UPP s operatorom terminala za UPP.

16. Lučke pristojbe – lučke pristojbe, davanja, troškovi pilotaže, troškovi tegljenja i svi drugi troškovi vezani s brodom za prijevoz UPP-a ili njegovim teretom, a koji pristaje na terminal za UPP.

17. Maksimalna vlastita potrošnja – ograničenje vlastite potrošnje na bilo koji određeni dan sukladno pragovima za potrošnju goriva kako je definirano u tehničkim uvjetima terminala za UPP.

18. Minimalna operativna razina UPP-a – minimalna količina UPP-a, izražena u m3, koja mora biti konstantno prisutna u teretnim spremnicima plutajuće jedinice za prihvat, skladištenje i uplinjavanje UPP-a, prisutnost koje kontrolira operator terminala za UPP.

19. Minimalni prihvatljivi kapacitet uplinjavanja UPP-a – najmanji iznos kapaciteta uplinjavanja UPP-a na kojeg podnositelj pristaje da mu bude raspodijeljen u slučaju kad je u postupku ugovaranja usluge prihvata i otpreme UPP-a, potražnja za kapacitetom uplinjavanja UPP-a veća od slobodnog kapaciteta.

20. Minimalni ugovoreni kapacitet transportnog sustava – najmanji iznos kapaciteta transportnog sustava, izražen u kWh, kojeg je korisnik terminala za UPP dužan ugovoriti kod operatora transportnog sustava za narednu plinsku godinu u slučaju ugovaranja usluge prihvata i otpreme UPP-a u godišnjem postupku ugovaranja usluge prihvata i otpreme UPP-a, a izračunava se na način da se kapacitet uplinjavanja UPP-a koji je raspodijeljen pojedinom korisniku terminala za UPP za narednu plinsku godinu podijeli s brojem dana plinske godine.

21. Nadzornik neovisni stručnjak angažiran od strane korisnika terminala za UPP i/ili dobavljača UPP-a koji se ukrcava na plutajuću jedinicu za prihvat, skladištenje i uplinjavanje UPP-a kako bi nezavisno provjerio i potvrdio da su svi uređaji i oprema za mjerenje i analizu plina certificirani i umjereni, te provjerio i potvrdio kvalitetu i količinu pretovarenog tereta.

22. Narudžba pretovara UPP-a – zahtjev korisnika terminala za UPP prema operatoru terminala za UPP da se određena količina tereta pretovari u terminal za UPP.

23. Nedozvoljeni gubitak plina – znači gubitak UPP-a u terminalu za UPP, u iznosu većem od 2% od ukupno zaprimljenih količina UPP-a na terminalu za UPP, izračunat u skladu s Prilogom II. ovih Pravila.

24. Neiskorišteni kapacitet – kapacitet uplinjavanja UPP-a raspodijeljen korisniku terminala za UPP, a kojeg korisnik terminala za UPP ne namjerava koristiti i/ili ne koristi sukladno odobrenom rasporedu usluga.

25. Nepovoljni vremenski i/ili meteorološko-maritimni uvjeti – uvjeti koji prema maritimnoj studiji ili prema naredbi odgovorne osobe u luci ili prema naredbi lučke kapetanije odgađaju ili sprječavaju brod za prijevoz UPP-a da pristane na lokaciji terminala za UPP ili temeljem kojih kapetan i/ili zapovjednik broda za prijevoz UPP-a procijeni da nije sigurno pristati s brodom za prijevoz UPP-a na lokaciju terminala za UPP ili temeljem kojih kapetan i/ili zapovjednik plutajuće jedinice za prihvat, skladištenje i uplinjavanje UPP-a procjeni da nije sigurno pristati s brodom za prijevoz UPP-a na lokaciju terminala za UPP.

26. Nestandardni UPP – UPP koji ne odgovara standardima kvalitete prema specifikaciji kvalitete UPP-a sukladno ovim Pravilima.

27. Obeštećena strana korisnika terminala za UPP – korisnik terminala za UPP i sve njegove podružnice, ugovoreni izvođači radova, podizvođači, zaposlenici i ovlašteni predstavnici ukoliko su takve podružnice, ugovoreni izvođači radova, podizvođači, zaposlenici i ovlašteni predstavnici uključeni u poslovne odnose s operatorom terminala za UPP.

28. Obeštećena strana operatora terminala za UPP – operator terminala za UPP i sve njegove podružnice, ugovoreni izvođači radova, podizvođači, zaposlenici i ovlašteni predstavnici, ukoliko su takve podružnice, ugovoreni izvođači radova, podizvođači, zaposlenici i ovlašteni predstavnici uključeni u poslovne odnose s operatorom terminala za UPP .

29. Odobreni godišnji raspored usluga – obvezni godišnji raspored usluga u kojem je za svakog korisnika terminala za UPP naznačena projekcija kapaciteta uplinjavanja UPP-a i otpreme s terminala za UPP te vremena dolaska brodova za prijevoz UPP-a s naznačenim količinama tereta, termini u narednoj plinskoj godini.

30. Odobreni mjesečni raspored usluga – obvezni mjesečni raspored usluga u kojem je za svakog korisnika terminala za UPP naznačena projekcija kapaciteta uplinjavanja UPP-a i otpreme s terminala za UPP te vremena dolaska brodova za prijevoz UPP-a s naznačenim količinama tereta, termini u narednom mjesecu.

31. Održavanje terminala za UPP – redovni i izvanredni radovi održavanja, uključujući radove vezane uz suhi pristan, potrebni za siguran i pouzdan rad terminala za UPP tijekom kojih su obustavljene usluge operatora terminala za UPP ili je njihova dostupnost ograničena.

32. Opći uvjeti – uvjeti koji se primjenjuju na pružanje usluge prihvata i otpreme UPP-a i bilo koje nestandardne usluge operatora terminala za UPP, a koji su sastavni dio ovih Pravila kao Prilog I.

33. Operator plutajuće jedinice za prihvat, skladištenje i uplinjavanje UPP-a – pravna osoba koja sukladno ugovoru o upravljanju i održavanju terminala za UPP sklopljenim s operatorom terminala za UPP obavlja djelatnost upravljanja i nadziranja rada te je odgovorna za održavanje plutajuće jedinice za prihvat, skladištenje i uplinjavanje UPP-a.

34. Operator terminala za UPP – LNG Hrvatska d.o.o. kao investitor i vlasnik terminala za UPP ili njegovi pravni slijednici, a kako je uređeno propisom kojim se uređuje tržište plina.

35. Otparak plin nastao isplinjavanjem UPP-a u teretnim spremnicima plutajuće jedinice za prihvat, skladištenje i uplinjavanje UPP-a.

36. Otprema plina – isporuka prirodnog plina do točke isporuke.

37. Plinski dan – razdoblje od 24 sata koje počinje u 06:00 sati dana D i traje do 6:00 sati dana D+1.

38. Plutajuća jedinica za prihvat, skladištenje i uplinjavanje UPP-a – plutajuća jedinica za prihvat, skladištenje i uplinjavanje UPP-a s mogućnošću ponovnog pretovara UPP-a, odnosno FSRU brod, a kojom upravlja operator plutajuće jedinice za prihvat, skladištenje i uplinjavanje UPP-a.

39. Podnositelj zahtjeva – opskrbljivač plinom, trgovac plinom ili postojeći korisnik terminala za UPP koji je podnio zahtjev za raspodjelu kapaciteta uplinjavanja UPP-a.

40. Podružnica u odnosu na bilo koju pravnu osobu, bilo koja osoba koja kontrolira, je kontrolirana od, ili je pod zajedničkom kontrolom s navedenom pravnom osobom.

41. Pomorski agent – je pravna osoba registrirana za obavljanje pomorskih agencijskih poslova, koja u ime i za račun nalogodavatelja obavlja pomorske agencijske poslove vezane uz dolazak i boravak broda za prijevoz UPP-a u luci, uključujući potrebno administriranje brodom za prijevoz UPP-a i njegovim teretom.

42. Postupak ugovaranja dugoročnih kapaciteta uplinjavanja UPP-a – postupak ugovaranja usluge prihvata i otpreme UPP-a na dugogodišnji vremenski period, a koji se provodi prije izgradnje terminala za UPP.

43. Potvrda o spremnosti – potvrda koju izdaje kapetan i/ili zapovjednik broda za prijevoz UPP-a o spremnosti broda za prijevoz UPP-a za pretovar tereta.

44. Potvrđeni povratni pretovar – potvrda operatora terminala za UPP kojom se korisniku terminala za UPP odobrava njegov zahtjev za pretovar određenih količina UPP-a s plutajuće jedinice za prihvat, skladištenje i uplinjavanje UPP-a na brod za prijevoz UPP-a.

45. Povratna količina UPP-a – količina UPP-a koju je preuzimatelj UPP-a dužan vratiti ustupitelju UPP-a, a koja odgovara pozajmljenoj količini UPP-a.

46. Pozajmljena količina UPP-a – UPP ustupitelja UPP-a, uključujući gubitak plina, koji se pozajmljuje preuzimatelju UPP-a.

47. Pravilo manjeg – pravilo koje se primjenjuje na izlazu iz terminala za UPP koji je ujedno ulaz u transportni sustav odnosno u točki isporuke u slučaju razlike u iznosu dnevnih nominacija u postupku uparivanja.

48. Predviđeno vrijeme dolaska – predviđeno vrijeme dolaska broda za prijevoz UPP-a do terminala za UPP.

49. Pretovar UPP-a – pretovar tereta s broda za prijevoz UPP-a u terminal za UPP.

50. Preuzimatelj UPP-a – korisnik terminala za UPP koji pozajmljuje UPP od drugog korisnika terminala za UPP koji je ujedno ustupitelj UPP-a.

51. Raspored usluga – odobreni godišnji i/ili mjesečni raspored usluga prihvata i otpreme UPP-a korisnika terminala za UPP, na temelju kojeg operator terminala za UPP pruža usluge tijekom određenog vremenskog razdoblja, a u skladu s uvjetima pružanja usluge prihvata i otpreme UPP-a sukladno odredbama ovih Pravila i tehničkih uvjeta terminala za UPP.

52. Savjestan operator terminala za UPP – osoba koja postupa u dobroj vjeri s namjerom da ispuni svoje ugovorne obveze temeljem ugovora o korištenju terminala za UPP i koja u tom smislu prilikom svog poslovanja, postupa s takvim stupnjem vještine, dužne pažnje, savjesnosti i predviđanja, koji bi se razumno i uobičajeno očekivao od stručnog i iskusnog operatora terminala za UPP koji udovoljava svim uvjetima određenim primjenjivim propisima i koji se bavi istim tipom djelatnosti pod istim ili sličnim okolnostima.

53. Sekundarno tržište – tržište raspodijeljenih kapaciteta uplinjavanja UPP-a i količina UPP-a u terminalu za UPP, na kojem korisnici terminala za UPP međusobno trguju.

54. Sigurnosno kontrolni list brod za prijevoz UPP-a/terminal za UPP – dokument u kojem je evidentiran postupak provjere svih propisanih preduvjeta za početak pretovara UPP-a, a kojeg po završetku postupka potpisuju predstavnici broda za prijevoz UPP-a i terminala za UPP.

55. Slobodni kapacitet – kapacitet uplinjavanja UPP-a koji nije raspodijeljen.

56. Specifikacija kvalitete UPP-a – specifikacija kvalitete UPP-a koji može biti pretovaren na terminal za UPP i/ili uskladišten u spremnicima terminala za UPP sukladno ovim Pravilima.

57. Standardna količina tereta – količina UPP-a između 65.000 m3 i 140.000 m3 sukladno ovim Pravilima.

58. Stanica za ukrcaj pilota – stanica za ukrcaj i iskrcaj pilota ili drugo propisano mjesto namijenjeno za čekanje i ukrcaj ili iskrcaj pilota s broda za prijevoz UPP-a.

59. Stopa uplinjavanja UPP-a – količina UPP-a koja se može upliniti u terminalu za UPP unutar jednog plinskog dana, veća od minimalne dopuštene stope uplinjavanja UPP-a i manja od maksimalne dopuštene stope uplinjavanja UPP-a, sukladno tehničkim uvjetima terminala za UPP.

60. Stvarno vrijeme stajanja – točno vrijeme koje brod za prijevoz UPP-a stvarno potroši na pristajanje, pretovar i odlazak s terminala za UPP.

61. Šteta skupno; sva potraživanja, odgovornosti, obveze, gubici, nedostaci, kazne, akcije, tužbe, vanjski i drugi troškovi i nadoknade bilo koje vrste, isključujući gubitak dobiti.

62. Tarifa tarifa za prihvat i otpremu UPP-a sukladno metodologiji kojom se utvrđuje iznos tarifnih stavki za prihvat i otpremu UPP-a.

63. Tehničke karakteristike terminala za UPP – tehničke i operativne specifikacije terminala za UPP navedene u tehničkim uvjetima terminala za UPP.

64. Tehnički kapacitet terminala za UPP – maksimalni kapacitet uplinjavanja UPP-a kojeg operator terminala za UPP s obzirom na tehničke karakteristike terminala za UPP, tehničke mogućnosti transportnog sustava i ostale faktore može ugovoriti s korisnicima terminala za UPP temeljem usluge prihvata i otpreme UPP-a.

65. Tehnički uvjeti terminala za UPP – detaljni opisi tehničkih odredbi i uvjeta koji se primjenjuju na korisnika terminala za UPP i brodove za prijevoz UPP-a, a koji se odnose na odobrenje brodova za prijevoz UPP-a, njihov dolazak, pristajanje, privez/odvez, postupke pretovara te ostale uvjete korištenja terminala za UPP, a koje donosi operator terminala za UPP i objavljuje na svojoj internetskoj stranici.

66. Teret količina UPP-a koja će biti pretovarena s broda za prijevoz UPP-a na terminal za UPP.

67. Termin vremensko razdoblje između dolaska dvaju brodova za prijevoz UPP-a.

68. Točka isporuke – točka na kojoj se priključni plinovod terminala za UPP povezuje s transportnim sustavom.

69. Točka pretovara – točka u kojoj se izlazni prirubnici na cijevima za istovar UPP-a broda za prijevoz UPP-a povezuju s ulaznim prirubnicima na cijevima za utovar UPP-a plutajuće jedinice za prihvat, skladištenje i uplinjavanje UPP-a.

70. Ugovaranje kratkoročnih kapaciteta uplinjavanja UPP-a – postupak u kojem se raspodjeljuje kratkoročni kapacitet uplinjavanja UPP-a i ugovara usluga prihvata i otpreme UPP-a u slučaju kada ima slobodnih termina i slobodnih kapaciteta, a koji se provodi nakon završenog godišnjeg postupka ugovaranja usluge prihvata i otpreme UPP-a u skladu s ovim Pravilima.

71. Ugovor o korištenju terminala za UPP – ugovor sklopljen između operatora terminala za UPP i korisnika terminala za UPP kojim se uređuju međusobna prava i obveze.

72. Ugovor o zajedničkom korištenju terminala za UPP – ugovor između operatora terminala za UPP i svih korisnika terminala za UPP koji uređuje prava i obveze u odnosu na zajedničko korištenje terminala za UPP.

73. Ukupni gubitak plina – količina UPP-a, izražena u kWh, koja uključuje dozvoljeni gubitak plina i nedozvoljeni gubitak plina, izračunata u skladu s Prilogom II. ovih Pravila.

74. Uplinjavanje UPP-a – proces uplinjavanja UPP-a u terminalu za UPP tijekom kojeg se UPP pretvara iz tekućeg u plinovito stanje.

75. Usluga prihvata i otpreme UPP-a – usluga koju pruža operator terminala za UPP, a kojom se korisniku terminala za UPP omogućuje korištenje terminala za UPP sukladno ovim Pravilima.

76. Usluge usluga prihvata i otpreme UPP-a i nestandardne usluge sukladno ovim Pravilima.

77. Ustupitelj UPP-a – korisnik terminala za UPP koji je vlasnik UPP-a kojeg pozajmljuje drugom korisniku terminala za UPP koji je ujedno preuzimatelj UPP-a.

78. Valjano odobren teret – odobreni teret koji udovoljava specifikaciji kvalitete UPP-a i čiji istovar s broda za prijevoz UPP-a na plutajuću jedinicu za prihvat, skladištenje i uplinjavanje UPP-a ne može biti veći od najveće dopuštene granice sigurnog utovara, umanjeno za količinu UPP-a u teretnim spremnicima u trenutku pretovara te uvećano za UPP uplinjen tijekom obavljanja pretovara UPP-a s broda za prijevoz UPP-a na plutajuću jedinicu za prihvat, skladištenje i uplinjavanje UPP-a.

79. Virtualno skladište – virtualni/računalni podaci o skladištenju i zajedničkom korištenju terminala za UPP, počevši od završetka pretovara UPP-a određenog korisnika terminala za UPP u terminal za UPP pa sve do potpunog povlačenja UPP-a iz terminala za UPP, uključujući razmjerne gubitke plina korisnika terminala za UPP.

80. Vlastita potrošnja – sveukupna unutarnja potrošnja UPP-a i/ili prirodnog plina od strane plutajuće jedinice za prihvat, skladištenje i uplinjavanje UPP-a, koja uključuje UPP koji se troši kao gorivo i otparak.

81. Vrijeme dolaska – vremensko razdoblje dodijeljeno brodu za prijevoz UPP-a da stigne na terminal za UPP.

82. Zagušenje kapaciteta uplinjavanja UPP-a – stanje kada je potražnja za kapacitetom uplinjavanja UPP-a veća od tehničkog kapaciteta terminala za UPP ili slobodnog kapaciteta.

83. Zahtjev za raspodjelu kapaciteta uplinjavanja UPP-a – zahtjev kojeg podnosi novi i/ili postojeći korisnik terminala za UPP, operatoru terminala za UPP radi raspodjele slobodnog kapaciteta uplinjavanja UPP-a i ugovaranja usluge prihvata i otpreme UPP-a.

84. Zajednički korisnik terminala za UPP – korisnik terminala za UPP koji je potpisao ugovor o zajedničkom korištenju terminala za UPP te je vlasnik dostavljenog UPP-a ili pozajmljuje UPP dostavljen od strane drugih korisnika terminala za UPP.

85. Zajednički raspored korištenja terminala za UPP – objedinjeni raspored korištenja usluga terminala za UPP kojeg izrađuje operator terminala za UPP.

86. Zajedničko korištenje terminala za UPP – istovremeno korištenje usluge prihvata i otpreme UPP-a od strane više korisnika terminala za UPP sukladno ovim Pravilima.

II. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE I TEHNIČKI UVJETI TERMINALA ZA UPP

Članak 3.

(1) Terminal za UPP obvezno mora sadržavati sljedeće:

1. spremnike za skladištenje UPP-a, jedinice za uplinjavanje, fleksibilna istakačka crijeva za utovar/istovar i drugu opremu na plutajućoj jedinici za prihvat, skladištenje i uplinjavanje UPP-a,

2. pristan, koji se sastoji od pristaništa i privezišta, visokotlačne prekrcajne ruke i visokotlačne plinske platforme,

3. priključne plinske instalacije i ostale plinske infrastrukture locirane unutar granica terminala za UPP, uključujući i prihvatno/odašiljačko čistačku stanicu i

4. druge naprave, dijelove, instrumente, dodatke, opremu, infrastrukturu i objekte koji služe u svrhu rada, upravljanja i održavanja terminala za UPP.

(2) Operator terminala za UPP je odgovoran za projektiranje, izgradnju, redovan rad, upravljanje, razvoj i održavanje terminala za UPP u skladu s propisima kojima se uređuje energija, regulacija energetskih djelatnosti, tržište plina i ovim Pravilima.

(3) Operator terminala za UPP obavlja djelatnosti iz stavka 2. ovoga članka kako bi osigurao redovan rad terminala za UPP pri najvećoj mogućoj razini sigurnosti, pouzdanosti, raspoloživosti i učinkovitosti za korisnike terminala za UPP.

(4) Operator terminala za UPP donosi i objavljuje na svojoj internetskoj stranici tehničke uvjete terminala za UPP.

(5) Korisnici terminala za UPP dužni su se pridržavati tehničkih uvjeta terminala za UPP iz stavka 4. ovoga članka.

(6) Ukoliko se za vrijeme trajanja ugovora o korištenju terminala za UPP tehnički uvjeti terminala za UPP iz stavka 4. ovoga članka značajno izmijene na način da utječu na sigurnost i komercijalni položaj korisnika terminala za UPP, korisnik terminala za UPP ima pravo otkazati ugovorenu uslugu sukladno Prilogu I. ovih Pravila.

III. RAZVOJ I IZGRADNJA TERMINALA ZA UPP

Plan razvoja i izgradnje terminala za UPP

Članak 4.

(1) Operator terminala za UPP dužan je dovršiti sve radnje potrebne za puštanje u rad terminala za UPP najkasnije do početka plinske godine 2020./2021., a koji je očekivani datum puštanja u rad terminala za UPP.

(2) Rokovi izgradnje mogu se promijeniti u slučaju događaja više sile ili u slučaju nastupa okolnosti koje su izvan kontrole ili odgovornosti operatora terminala za UPP, a koje uključuju nemogućnost povezivanja na transportni sustav.

Članak 5.

(1) Operator terminala za UPP je odgovoran za razvoj terminala za UPP.

(2) Razvoj terminala za UPP provodi se prema planu razvoja terminala za UPP kojeg donosi operator terminala za UPP sukladno propisu kojim se uređuje tržište plina.

Puštanje u rad, upravljanje i nadzor nad terminalom za UPP

Članak 6.

(1) Operator terminala za UPP dužan je:

1. najmanje svaka tri mjeseca od potpisa ugovora o korištenju terminala za UPP obavijestiti korisnike terminala za UPP o dinamici izgradnje i očekivanom početku puštanja u rad terminala za UPP,

2. pet mjeseci prije procijenjenog datuma puštanja u rad terminala za UPP, obavijestiti korisnike terminala za UPP o očekivanom datumu puštanja u rad i

3. redovno ažurirati i dostavljati informacije korisnicima terminala za UPP kako bi imali pravovremenu informaciju o očekivanom datumu početka pružanja ugovorene usluge prihvata i otpreme UPP-a.

(2) Operator terminala za UPP dužan je osigurati redovan rad, upravljanje, održavanje i nadzor nad radom terminala za UPP uzimajući u obzir prava i obveze korisnika terminala za UPP, operatora transportnog sustava, operatora plutajuće jedinice za prihvat, skladištenje i uplinjavanje UPP-a, luke i nadležne lučke kapetanije.

Povezanost s plinskim transportnim sustavom

Članak 7.

(1) Terminal za UPP povezuje se na plinski transportni sustav Republike Hrvatske.

(2) Povezivanjem terminala za UPP na transportni sustav osigurat će se stvaranje preduvjeta za sigurnu i pouzdanu isporuku plina s terminala za UPP u transportni sustav.

(3) Povezivanje terminala za UPP na transportni sustav obavlja se prema propisima kojima se uređuje energija, regulacija energetskih djelatnosti i tržište plina.

(4) Operator terminala za UPP i operator transportnog sustava dužni su sukladno mrežnim pravilima transportnog sustava sklopiti ugovor kojim uređuju međusobna prava i obveze u odnosu na povezane plinske sustave, uključujući usklađenost prilikom raspodjele kapaciteta terminala za UPP i kapaciteta transportnog sustava na izlazu iz terminala za UPP koji je ujedno ulaz u transportni sustav.

(5) Operator terminala za UPP dužan je osigurati pravodobnu razmjenu podataka i informacija s operatorom transportnog sustava, sukladno pravilima o razmjeni podataka propisanih mrežnim pravilima transportnog sustava koja se donose na temelju propisa kojima se uređuje tržište plina.

(6) Korisnici terminala za UPP koji ugovaraju uslugu prihvata i otpreme UPP-a u godišnjem postupku ugovaranja usluge prihvata i otpreme UPP-a dužni su, osim u slučaju kada propisima kojima se uređuje energija, regulacija energetskih djelatnosti i tržište plina nije propisano drugačije, osigurati kapacitet transportnog sustava na izlazu iz terminala za UPP koji je ujedno ulaz u transportni sustav te u tu svrhu sklopiti ugovor s operatorom transportnog sustava.

(7) Sukladno stavku 6. ovoga članka, korisnici terminala za UPP dužni su ugovoriti minimalni ugovoreni kapacitet transportnog sustava.

(8) Operator terminala za UPP će u postupku izrade godišnjeg rasporeda usluga, od operatora transportnog sustava zatražiti podatke o rezerviranim kapacitetima transportnog sustava na izlazu iz terminala za UPP koji je ujedno ulaz u transportni sustav, a koji se odnose na korisnike terminala za UPP, sukladno stavku 6. ovog članka.

(9) Korisnik terminala za UPP koji ugovara kratkoročni kapacitet uplinjavanja UPP-a, prilikom dostave zahtjeva za raspodjelu kratkoročnog kapaciteta uplinjavanja UPP-a dužan je dostaviti operatoru terminala za UPP dokaz da:

1. korisnik terminala za UPP koji je predao zahtjev za raspodjelu kratkoročnog kapaciteta uplinjavanja UPP-a ima ugovoren odgovarajući kapacitet transportnog sustava na izlazu iz terminala za UPP koji je ujedno ulaz u transportni sustav ili

2. korisnik transportnog sustava koji preuzima plin od korisnika terminala za UPP koji je predao zahtjev za raspodjelu kratkoročnog kapaciteta uplinjavanja UPP-a ima ugovoren odgovarajući kapacitet transportnog sustava na izlazu iz terminala za UPP koji je ujedno ulaz u transportni sustav.

(10) U slučaju iz stavka 9. ovog članka, kapacitet transportnog sustava mora biti odgovarajućeg volumena koji omogućuje preuzimanje u transportni sustav cjelokupne količine plina unutar ugovorenog termina kratkoročnog kapaciteta uplinjavanja UPP-a.

IV. USLUGE OPERATORA TERMINALA ZA UPP

Članak 8.

(1) Operator terminala za UPP pruža uslugu prihvata i otpreme UPP-a i nestandardne usluge.

(2) Pružanje usluge prihvata i otpreme UPP-a može se ograničiti iznimno u slučajevima propisanim ovim Pravilima, uključujući ali ne ograničeno na slučajeve održavanja terminala za UPP, nepovoljne vremenske uvjete, nepovoljne meteorološko-maritimne uvjete i druge razloge propisane u članku 69. ovih Pravila.

(3) Kako bi operator terminala za UPP istovremeno i pod jednakim uvjetima osigurao pružanje usluge prihvata i otpreme UPP-a svim korisnicima terminala za UPP, korisnici terminala za UPP dužni su sklopiti ugovor o zajedničkom korištenju terminala za UPP.

(4) Ugovor o zajedničkom korištenju terminala za UPP dužan je potpisati operator terminala za UPP sa svim korisnicima terminala za UPP.

(5) U slučaju kada nakon postupka ugovaranja dugoročnih kapaciteta uplinjavanja UPP-a novi korisnik terminala za UPP ugovori uslugu prihvata i otpreme UPP-a, novi korisnik terminala za UPP dužan je potpisati ugovor o zajedničkom korištenju terminala za UPP-a.

Usluga prihvata i otpreme UPP-a

Članak 9.

(1) Usluga prihvata i otpreme UPP-a čini cjelinu koja se sastoji od sljedećih povezanih i međusobno zavisnih usluga:

1. prihvaćanja i pristajanja broda za prijevoz UPP-a na terminal za UPP,

2. pretovara UPP-a,

3. fizičkog i virtualnog skladištenja UPP-a,

4. uplinjavanja UPP-a i

5. otpreme plina do točke isporuke.

(2) Operator terminala za UPP uskratit će uslugu prihvata i otpreme UPP-a ako korisnik terminala za UPP nije osigurao:

1. brod za prijevoz UPP-a koji je u skladu s tehničkim uvjetima terminala za UPP,

2. uspješno ishođenje svih odobrenja i zadovoljenje svih provjera propisanih u ovim Pravilima i tehničkim uvjetima terminala za UPP, a koje se odnose na brod za prijevoz UPP-a i UPP,

3. dostavu tereta unutar vremena dolaska broda za prijevoz UPP-a navedenog u odobrenom rasporedu usluga,

4. dozvoljenu specifikaciju kvalitete UPP-a sukladno ovim Pravilima,

5. pretovar tereta u skladu s ovim Pravilima,

6. nominaciju kapaciteta uplinjavanja UPP-a i/ili kapaciteta transportnog sustava i

7. iz drugih razloga propisanih ovim Pravilima, ugovorom o korištenju terminala za UPP i ugovorom o zajedničkom korištenju terminala za UPP.

Nestandardne usluge

Članak 10.

(1) Nestandardne usluge koje pruža operator terminala za UPP u skladu s ovim Pravilima uključuju:

1. prijenos kapaciteta uplinjavanja UPP-a na sekundarnom tržištu – naknada prodavatelja,

2. prijenos kapaciteta uplinjavanja UPP-a na sekundarnom tržištu – naknada kupca,

3. evidentiranje trgovine UPP-om korisniku terminala za UPP prodavatelju UPP-a,

4. evidentiranje trgovine UPP-om korisniku terminala za UPP kupcu UPP-a,

5. pristup informacijskom sustavu operatora terminala za UPP i otvaranje bilančnog računa kupcu kapaciteta uplinjavanja UPP-a na sekundarnom tržištu koji nema važeći ugovor o korištenju terminala za UPP,

6. mjesečna naknada za vođenje bilančnog računa kupcu kapaciteta uplinjavanja UPP-a na sekundarnom tržištu koji nema važeći ugovor o korištenju terminala za UPP,

7. prodaja UPP-a ili prirodnog plina u otvorenom postupku,

8. pražnjenje spremnika plutajuće jedinice za prihvat, skladištenje i uplinjavanje UPP-a.

(2) Cjenik nestandardnih usluga operatora terminala za UPP donosi se u skladu s metodologijom utvrđivanja cijene nestandardnih usluga koju donosi Agencija.

(3) Nestandardne usluge iz stavka 1. ovoga članka operator terminala za UPP obračunava temeljem cjenika nestandardnih usluga operatora terminala za UPP.

(4) Operator terminala za UPP objavljuje cjenik nestandardnih usluga na svojoj internetskoj stranici sukladno metodologiji iz stavka 1. ovoga članka.

(5) Operator terminala za UPP pruža nestandardne usluge uzimajući u obzir prava i obveze koje proizlaze iz ugovora o zajedničkom korištenju terminala za UPP, vodeći računa da pružanje nestandardne usluge ne utječe na uredno pružanje usluge prihvata i otpreme UPP-a.

V. UGOVARANJE USLUGE PRIHVATA I OTPREME UPP-a I RASPODJELA KAPACITETA UPLINJAVANJA UPP-a

Ugovaranje usluge prihvata i otpreme UPP-a

Članak 11.

(1) Operator terminala za UPP prvi puta ugovara uslugu prihvata i otpreme UPP-a putem nediskriminirajućeg i transparentnog postupka dugoročnog ugovaranja kapaciteta uplinjavanja UPP-a.

(2) Operator terminala za UPP u postupku iz stavka 1. ovoga članka ugovara uslugu prihvata i otpreme UPP-a prema kapacitetu uplinjavanja UPP-a, izraženom u kWh, za razdoblje od najmanje jedne, a najviše 20 godina, počevši od plinske godine 2020./2021.

(3) Opskrbljivač plinom ili trgovac plinom koji želi koristiti terminal za UPP dužan je ugovoriti uslugu prihvata i otpreme UPP-a i sklopiti ugovor o korištenju terminala za UPP i ugovor o zajedničkom korištenju terminala za UPP s operatorom terminala za UPP i svim zajedničkim korisnicima terminala za UPP.

(4) Nakon provedenog dugoročnog ugovaranja usluge prihvata i otpreme UPP-a sukladno stavku 1. ovoga članka, operator terminala za UPP u slučaju da preostane slobodnog kapaciteta, uslugu prihvata i otpreme UPP-a ugovara u godišnjem postupku ugovaranja usluge prihvata i otpreme UPP-a i postupku ugovaranja kratkoročnog kapaciteta uplinjavanja UPP-a.

Članak 12.

(1) Operator terminala za UPP započinje postupak ugovaranja usluge prihvata i otpreme UPP-a objavom poziva na svojoj internetskoj stranici.

(2) U slučaju kad postoji slobodni kapacitet, operator terminala za UPP dužan je objaviti poziv za godišnji postupak ugovaranja usluge prihvata i otpreme UPP-a najkasnije do 15. svibnja svake godine.

(3) U slučaju kada u godišnjem postupku ugovaranja usluge prihvata i otpreme UPP-a ne pristigne niti jedan zahtjev za raspodjelu kapaciteta uplinjavanja UPP-a ili u postupku raspodjele nije raspodijeljen sav slobodan kapacitet, operator terminala za UPP može bez obzira na rok određen u stavku 2. ovog članka objaviti poziv za ugovaranje kratkoročnih kapaciteta uplinjavanja UPP-a.

(4) Poziv za postupak ugovaranja usluge prihvata i otpreme UPP-a sadrži najmanje slobodan kapacitet za pojedinu plinsku godinu i rok za podnošenje zahtjeva, pri čemu rok ne može biti kraći od 15, a duži od 30 dana.

(5) Zahtjev za raspodjelu kapaciteta uplinjavanja UPP-a mora sadržavati najmanje sljedeće:

1. naziv i adresu opskrbljivača plinom ili trgovca plinom,

2. kontakt podatke opskrbljivača plinom ili trgovca plinom,

3. podatke o kontaktima za razmjenu informacija, obavijesti, priopćenja i operativnu komunikaciju,

4. naznačene plinske godine za koje se zahtijeva raspodjela kapaciteta uplinjavanja UPP-a prilikom rezervacije u godišnjem postupku ugovaranja kapaciteta uplinjavanja UPP-a, odnosno termin u slučaju raspodjele kratkoročnog kapaciteta uplinjavanja UPP-a

5. iznos zatraženog kapaciteta uplinjavanja UPP-a za pojedinu plinsku godinu, odnosno u traženom terminu, u slučaju raspodjele kratkoročnog kapaciteta uplinjavanja UPP-a, izražen u kWh/d i

6. minimalni prihvatljivi kapacitet uplinjavanja UPP-a za pojedinu plinsku godinu, izražen u kWh/d.

(6) Opskrbljivač plinom ili trgovac plinom koji želi ugovoriti kapacitet uplinjavanja UPP-a na terminalu za UPP, dužan je dostaviti popunjeni obrazac zahtjeva za raspodjelu kapaciteta uplinjavanja UPP-a najkasnije u roku određenom u objavi poziva.

(7) Operator terminala za UPP objavljuje obrazac zahtjeva za raspodjelu kapaciteta uplinjavanja UPP-a na svojoj internetskoj stranici.

(8) Podnositelj zahtjeva koji nije postojeći korisnik terminala za UPP dužan je dostaviti operatoru terminala za UPP sljedeću dokumentaciju i isprave:

1. ovjereni izvadak iz sudskog registra i osnivački akt pravne osobe,

2. važeću dozvolu za opskrbu prirodnim plinom i/ili dozvolu za trgovinu plinom u Republici Hrvatskoj i

3. druge isprave na zahtjev operatora terminala za UPP.

(9) Dostavom zahtjeva za raspodjelu kapaciteta uplinjavanja UPP-a, podnositelj zahtjeva prihvaća i pristaje na primjenu ovih Pravila i obvezu potpisa ugovora o korištenju terminala za UPP i ugovora o zajedničkom korištenju terminala za UPP, prema kapacitetu uplinjavanja UPP-a kojeg mu raspodijeli operator terminala za UPP, sukladno postupcima propisanim u ovim Pravilima.

Članak 13.

(1) Najkasnije u roku od pet dana nakon isteka roka za podnošenje zahtjeva za raspodjelu kapaciteta uplinjavanja UPP-a, operator terminala za UPP ocjenjuje valjanost zaprimljenih zahtjeva i o tome obavještava podnositelje zahtjeva.

(2) U slučaju kada postoje nejasnoće ili nedostaci u zahtjevu iz članka 12. stavka 5. ovih Pravila ili dokumentaciji iz članka 12. stavka 8. ovih Pravila, operator terminala za UPP poziva podnositelja zahtjeva da otkloni nedostatke i dostavi ispravljeni zahtjev, odnosno ispravnu ili dopunjenu dokumentaciju.

(3) Operator terminala za UPP podnositelju zahtjeva ostavlja rok od najviše pet dana da postupi sukladno stavku 2. ovoga članka.

Članak 14.

(1) Operator terminala za UPP ima pravo odbiti zahtjev za raspodjelu kapaciteta uplinjavanja UPP-a u sljedećim slučajevima:

1. zahtjev nije podnesen u skladu s člankom 12. ovih Pravila,

2. podnositelj zahtjeva je dostavio zahtjev operatoru terminala za UPP nakon isteka roka za dostavu sukladno ovim Pravilima,

3. podnositelj zahtjeva nije ispravio ili dopunio zahtjev ili dokumentaciju na poziv operatora terminala za UPP sukladno članku 13. stavku 2. ovih Pravila i/ili

4. podnositelj zahtjeva koji nije postojeći korisnik nije dostavio svu propisanu dokumentaciju i isprave sukladno članku 12. stavku 8. ovih Pravila.

(2) Operator terminala za UPP najkasnije u roku od 15 dana nakon isteka roka za podnošenje zahtjeva za raspodjelu kapaciteta uplinjavanja UPP-a dostavlja obavijest o odbijanju zahtjeva za raspodjelu kapaciteta uplinjavanja UPP-a podnositelju zahtjeva kojem je sukladno stavku 1. ovoga članka odbijen zahtjev za raspodjelu kapaciteta uplinjavanja UPP-a.

Pravila raspodjele kapaciteta uplinjavanja UPP-a

Članak 15.

(1) Operator terminala za UPP raspodjeljuje kapacitet uplinjavanja UPP-a najkasnije u roku od deset radnih dana nakon isteka roka za dostavu zahtjeva za raspodjelu kapaciteta uplinjavanja UPP-a.

(2) Operator terminala za UPP prilikom raspodjele kapaciteta uplinjavanja UPP-a uzima u obzir samo valjane zahtjeve za raspodjelu kapaciteta uplinjavanja UPP-a.

(3) U slučaju kada je iznos slobodnog kapaciteta veći ili jednak ukupnom iznosu svih zahtijevanih kapaciteta uplinjavanja UPP-a u pojedinoj plinskoj godini, uzimajući u obzir tehničke uvjete terminala za UPP, operator terminala za UPP raspodjeljuje kapacitet uplinjavanja UPP-a prema zaprimljenim zahtjevima podnositelja.

(4) U slučaju kada je ukupan iznos zahtijevanog kapaciteta uplinjavanja UPP-a u pojedinoj plinskoj godini veći od iznosa slobodnog kapaciteta, operator terminala za UPP, slobodan kapacitet uplinjavanja UPP-a raspodjeljuje sukladno sljedećim pravilima:

1. prema kriteriju najvećeg ukupno zatraženog kapaciteta uplinjavanja UPP-a, pri čemu prednost ima podnositelj zahtjeva koji je u pojedinoj plinskoj godini zatražio najveći iznos kapaciteta uplinjavanja UPP-a,

2. kada dva ili više podnositelja zahtjeva u određenoj plinskoj godini zahtijevaju isti kapacitet uplinjavanja UPP-a, primijenit će se pravilo najnižeg minimalnog prihvatljivog kapaciteta uplinjavanja UPP-a, pri čemu prednost u raspodjeli slobodnog kapaciteta ima onaj podnositelj zahtjeva koji za tu plinsku godinu zatražio najmanji minimalni prihvatljivi kapacitet uplinjavanja UPP-a. Takvom ponuditelju raspodijelit će se kapacitet uplinjavanja UPP-a u najvećem iznosu koji je zahtijevao u zahtjevu za raspodjelu kapaciteta uplinjavanja UPP-a,

3. u slučaju kada nakon raspodjele sukladno točki 2. ovoga stavka preostane slobodnog kapaciteta uplinjavanja UPP-a, isti će biti raspodijeljen primjenom pravila najvećeg ukupno zatraženog kapaciteta uplinjavanja UPP-a i najnižeg minimalnog prihvatljivog kapaciteta uplinjavanja UPP-a. Preostali slobodan kapacitet raspodjeljuje se onom podnositelju zahtjeva koji je zahtijevao najveći kapacitet uplinjavanja UPP-a, pri čemu slobodan kapacitet mora biti iznad minimalnog prihvatljivog kapaciteta uplinjavanja UPP-a tog podnositelj zahtjeva. U slučaju kada je slobodan kapacitet ispod minimalnog prihvatljivog kapaciteta uplinjavanja podnositelja zahtjeva s najvećim zatraženim kapacitetom uplinjavanja UPP-a, isti se raspodjeljuje prvom sljedećem korisniku sukladno pravilima iz ove točke i

4. u slučaju kada dva ili više podnositelja zahtjeva u određenoj plinskoj godini zahtijeva isti kapacitet uplinjavanja UPP-a i isti minimalni prihvatljivi kapacitet uplinjavanja UPP-a, prednost prilikom raspodjele ima onaj podnositelj zahtjeva koji je je prije podnio zahtjev za raspodjelu kapaciteta uplinjavanja UPP-a.

(5) Operator terminala za UPP u slučaju zagušenja kapaciteta uplinjavanja UPP-a primjenjuje postupke upravljanja zagušenjem u svrhu vraćanja nekorištenog kapaciteta uplinjavanja UPP-a na tržište te ga nudi u postupku ugovaranja kapaciteta uplinjavanja UPP-a.

(6) Operator terminala za UPP može sukladno stavku 5. ovoga članka, oduzeti neiskorišteni kapacitet uplinjavanja UPP-a korisniku terminala za UPP u slučaju kada korisnik terminala za UPP sukladno odobrenom godišnjem planu usluga nema namjeru uopće koristiti terminal za UPP u narednoj plinskoj godini.

(7) Operator terminala za UPP u cijelosti ili djelomično oduzima neiskorišteni kapacitet uplinjavanja UPP-a te o istome, bez odgode, dostavlja obavijest o oduzimanju kapaciteta uplinjavanja UPP-a korisniku terminala za UPP kojem je oduzet neiskorišten kapacitet.

(8) Operator terminala za UPP će, bez odgađanja, oduzeti kapacitet uplinjavanja UPP-a ponuditi u postupku ugovaranja kapaciteta uplinjavanja UPP-a.

(9) Korisnik terminala za UPP kojem je oduzet neiskorišten kapacitet uplinjavanja UPP-a zadržava sva prava i obveze iz ugovora o korištenju terminala za UPP u odnosu na oduzeti kapacitet uplinjavanja UPP-a do trenutka raspodjele kapaciteta uplinjavanja UPP-a drugom korisniku terminala za UPP.

(10) Operator terminala za UPP će obavijestiti korisnika terminala za UPP kojem je kapacitet uplinjavanja UPP-a oduzet o raspodjeli kapaciteta drugom korisniku terminala za UPP.

(11) U odnosu na kapacitet uplinjavanja UPP-a koji je naznačen u obavijesti o oduzimanju kapaciteta uplinjavanja UPP-a, a koji nije raspodijeljen drugom korisniku terminala za UPP, korisnik terminala za UPP kojem je kapacitet uplinjavanja UPP-a oduzet zadržava sva prava i obveze iz ugovora o korištenju terminala za UPP, osim prava sukladno stavku 12. ovoga članka.

(12) Korisnik terminala za UPP nakon zaprimanja obavijesti iz stavka 7. ovoga članka nema pravo prodati oduzeti kapacitet uplinjavanja UPP-a na sekundarnom tržištu.

Članak 16.

(1) Operator terminala za UPP u roku od pet dana od raspodjele kapaciteta uplinjavanja UPP-a izrađuje i dostavlja podnositelju zahtjeva obavijest o raspodjeli kapaciteta uplinjavanja UPP-a koja sadrži najmanje podatke o podnositelju zahtjeva, podatke o raspodijeljenom kapacitetu uplinjavanja UPP-a (izražen u kWh/d) ili obavijest da zatraženi kapacitet uplinjavanja UPP-a, sukladno ovim Pravilima, nije moguće raspodijeliti.

(2) Operator terminala za UPP će uz obavijest iz stavka 1. ovoga članka podnositelju zahtjeva kojem je raspodijeljen kapacitet uplinjavanja UPP-a dostaviti potpisan ugovor o korištenju terminala za UPP i ugovor o zajedničkom korištenju terminala za UPP.

(3) U slučaju kada je raspodijeljen kapacitet uplinjavanja UPP-a podnositelju zahtjeva koji je ujedno i korisnik terminala za UPP, operator terminala za UPP će izraditi dodatak postojećeg ugovora o korištenju terminala za UPP koji se odnosi na kapacitet iz obavijesti iz stavka 1. ovoga članka, potpisati ga i dostaviti korisniku terminala za UPP na potpis.

(4) Podnositelj zahtjeva za raspodjelu kapaciteta uplinjavanja UPP-a dužan je odmah po primitku potpisati ugovore iz stavka 2. ovoga članka, odnosno dodatak ugovoru iz stavka 3. ovoga članka te ih bez odgađanja, najkasnije u roku 7 dana, dostaviti operatoru terminala za UPP, u suprotnom će se smatrati da navedeni ugovori iz stavka 2. ovoga članka odnosno dodatak ugovoru nisu sklopljeni.

(5) Iznimno od roka propisanog u stavku 4. ovoga članka, operator terminala za UPP u svakom slučaju mora posjedovati obostrano potpisani primjerak ugovora iz stavka 2. ovoga članka, odnosno dodatak ugovora iz stavka 3. ovoga članka, najkasnije do 15.-og srpnja, osim u slučaju ugovaranja kratkoročnog kapaciteta uplinjavanja UPP-a, u suprotnom će se smatrati da ugovor o korištenju terminala za UPP odnosno dodatak ugovora o korištenju terminala za UPP nije sklopljen.

(6) Operator terminala za UPP objavljuje na svojoj internetskoj stranici obrazac ugovora o korištenju terminala za UPP i obrazac ugovora o zajedničkom korištenju terminala za UPP.

Članak 17.

(1) Potpisom svih ugovora iz članka 16. stavka 2. ovih Pravila, podnositelj zahtjeva postaje korisnik terminala za UPP koji ima pravo koristiti uslugu prihvata i otpreme UPP-a sukladno pravilima za korištenje usluge prihvata i otpreme UPP-a i odobrenom rasporedu pružanja usluga u iznosu kapaciteta uplinjavanja UPP-a koji mu je raspodijeljen.

(2) Kapacitet uplinjavanja UPP-a može se koristiti samo nakon usuglašavanja rasporeda usluga u skladu s postupcima i uvjetima propisanim u ovim Pravilima i nakon što je korisnik terminala za UPP zaprimio odobreni raspored usluga.

Ugovaranje kratkoročnog kapaciteta uplinjavanja

Članak 18.

(1) U slučaju kada nakon provedenog godišnjeg postupka ugovaranja usluge prihvata i otpreme UPP-a ostane slobodnog kapaciteta, isti se može ugovoriti u postupku ugovaranja kratkoročnih kapaciteta uplinjavanja UPP-a.

(2) Operator terminala za UPP dužan je redovito ažurirati i objavljivati informacije o slobodnom kapacitetu te sukladno ovim Pravilima objaviti poziv na svojoj internetskoj stranici za ugovaranje kratkoročnog kapaciteta uplinjavanja UPP-a kada ima slobodnog kapaciteta uplinjavanja UPP-a i slobodnih termina, uzimajući u obzir odobrene rasporede usluga i tehničke uvjete terminala za UPP.

(3) Operator terminala za UPP na internetskoj stranici objavljuje obrazac zahtjeva za raspodjelu kratkoročnog kapaciteta uplinjavanja UPP-a.

(4) Podnositelj zahtjeva za ugovaranje kratkoročnog kapaciteta uplinjavanja UPP-a je dužan zahtjev za raspodjelu kratkoročnog kapaciteta uplinjavanja UPP-a dostaviti operatoru terminala za UPP najkasnije 60 dana prije planiranog korištenja usluge prihvata i otpreme UPP-a.

(5) Operator terminala za UPP ima pravo, kada to ne utječe na ugovorene usluge drugih korisnika terminala za UPP, redovan i siguran rad terminala za UPP, planirane radove održavanja, odobrene rasporede usluga i druge uvjete propisane ovim Pravilima, odobriti zahtjev koji je predan izvan roka propisanog u stavku 4. ovoga članka.

(6) Operator terminala za UPP ima pravo odbiti zahtjev za raspodjelu kratkoročnog kapaciteta uplinjavanja UPP-a u slučaju kada je ispunjen neki od uvjeta iz članka 14. stavka 1. ovih Pravila.

Pružanje usluge prihvata i otpreme UPP-a temeljem raspodijeljenog kratkoročnog kapaciteta uplinjavanja UPP-a

Članak 19.

(1) Pružanje usluge prihvata i otpreme UPP-a temeljem raspodijeljenog kratkoročnog kapaciteta uplinjavanja UPP-a moguće je isključivo ako nije protivno odobrenom godišnjem i mjesečnom rasporedu usluga, a koji se smiju izmijeniti i prilagoditi samo kada su ispunjeni sljedeći kumulativni uvjeti:

1. promjene su u skladu s postupcima i uvjetima propisanim u ovim Pravilima,

2. promjene su u skladu s tehničkim uvjetima terminala za UPP,

3. promjene ne utječu na vremena dolaska brodova za prijevoz UPP-a drugih korisnika terminala za UPP, osim ako korisnici terminala za UPP čiji bi odobreni rasporedi usluga bili promijenjeni, daju svoj pristanak i

4. promjene ne utječu na kapacitet uplinjavanja UPP-a drugih korisnika terminala za UPP, osim ako korisnici terminala za UPP čiji bi odobreni rasporedi usluga bili promijenjeni, daju svoj pristanak.

(2) Korisnici terminala za UPP dužni su se očitovati o zahtjevu za promjenu rasporeda usluga, ako je isti zatražen, u roku od pet dana od kada operator terminala za UPP dostavi pisani upit za izmjenu odobrenog rasporeda usluga.

(3) Ako svi korisnici terminala za UPP nisu dostavili pisani odgovor operatoru terminala za UPP unutar roka iz stavka 2. ovoga članka, smatra se da uskraćuju pristanak za promjenu odobrenog rasporeda usluga.

(4) Korisnik terminala za UPP kojem je raspodijeljen kratkoročni kapacitet uplinjavanja UPP-a ima pravo unutar 15 dana od dostave obavijesti o raspodjeli kratkoročnog kapaciteta uplinjavanja UPP-a pisanim putem obavijestiti operatora terminala za UPP da odbija raspodijeljeni kratkoročni kapacitet uplinjavanja UPP-a iz razloga što ga ne može koristiti u mjeri u kojoj je zatražio ili iz razloga što mu je raspodijeljen kratkoročni kapacitet uplinjavanja UPP-a u manjem iznosu od zahtijevanog ili ostali korisnici terminala za UPP nisu dali pristanak za promjenu odobrenih rasporeda usluga.

(5) Operator terminala za UPP će nakon raspodjele kratkoročnog kapaciteta uplinjavanja UPP-a postupiti sukladno stavcima 1. i 2. članka 16., a korisnik terminala za UPP dužan je najkasnije u roku 15 dana od dostave obavijesti o raspodjeli kratkoročnog kapaciteta uplinjavanja UPP-a potpisati i dostaviti operatoru terminala za UPP ugovor o korištenju terminala za UPP i ugovor o zajedničkom korištenju terminala za UPP.

(6) Korisnik terminala za UPP dužan je najkasnije 30 dana prije korištenja usluge prihvata i otpreme UPP-a temeljem ugovorenih kratkoročnih kapaciteta uplinjavanja UPP-a, dostaviti operatoru terminala za UPP odgovarajuće sredstvo osiguranja plaćanja sukladno Općim uvjetima.

(7) U slučaju kada je sukladno stavku 5. članka 18. operator terminala za UPP odobrio zahtjev za raspodjelu kratkoročnih kapaciteta uplinjavanja UPP-a predan izvan propisanog roka, korisnik terminala za UPP dužan je, bez odgađanja, odmah po primitku, a najkasnije u roku od 5 dana od dostave obavijesti i ugovora, potpisati i dostaviti operatoru terminala za UPP ugovor o korištenju terminala za UPP, ugovor o zajedničkom korištenju terminala za UPP i odgovarajuće sredstvo osiguranja plaćanja sukladno Općim uvjetima.

Povećanje kapaciteta uplinjavanja UPP-a

Članak 20.

(1) U slučaju kada se zbog povećanja tehničkog kapaciteta na transportnom sustavu, nadogradnje plutajuće jedinice za prihvat, skladištenje i uplinjavanje UPP-a ili nekog drugog razloga, poveća tehnički kapacitet terminala za UPP, operator terminala za UPP će takav novi, slobodan kapacitet, ponuditi u godišnjem postupku ugovaranja usluge prihvata i otpreme UPP-a.

(2) Ugovaranje kapaciteta iz stavka 1. ovog članka, ne smije utjecati na već stečena prava i obveze postojećih korisnika terminala za UPP.

VI. TRGOVANJE KAPACITETOM UPLINJAVANJA
UPP-a i UPP-om

Članak 21.

(1) Korisnik terminala za UPP ima pravo trgovati neiskorištenim kapacitetom na sekundarnom tržištu na način da ugovori prijenos ugovorenog kapaciteta uplinjavanja UPP-a ili prijenos prava korištenja ugovorenog kapaciteta uplinjavanja UPP-a.

(2) Predmet trgovanja iz stavka 1. ovoga članka mogu biti samo prava i obveze koje korisnik terminala za UPP ima na temelju važećeg ugovora o korištenju terminala za UPP i samo u dijelu u kojem se odnose na kapacitet uplinjavanja UPP-a koji je predmet trgovanja.

(3) Korisnik terminala za UPP ima pravo trgovati UPP-om uskladištenim u spremnicima terminala za UPP s ili bez prenošenja neiskorištenih kapaciteta.

(4) Obrasce ugovora o prijenosu iz stavaka 1. i 3. ovoga članka, operator terminala za UPP objavljuje na svojoj internetskoj stranici.

Prijenos ugovorenog kapaciteta uplinjavanja UPP-a

Članak 22.

(1) Prijenosom ugovorenog kapaciteta uplinjavanja UPP-a, prenositelj na stjecatelja prenosi prava i obveze iz ugovora o korištenju terminala za UPP koja se odnose na kapacitet uplinjavanja UPP-a.

(2) Prenositelj ostaje ugovorna strana ugovora o korištenju terminala za UPP u odnosu na sva druga prava i obveze korisnika terminala za UPP koja nisu predmet prijenosa.

(3) Prijenos iz stavka 1. ovoga članka ne utječe na ostala prava i obveze prenositelja i stjecatelja iz ugovora o korištenju terminala za UPP sklopljenih s operatorom terminala za UPP.

(4) Raskid ili prestanak ugovora o korištenju terminala za UPP sklopljenog između prenositelja i operatora terminala za UPP ne utječe na valjanost prijenosa iz stavka 1. ovoga članka, pod uvjetom da je prijenos ugovorenog kapaciteta uplinjavanja UPP-a proveden i dovršen u skladu s ovim Pravilima.

Prijenos prava korištenja ugovorenog kapaciteta uplinjavanja UPP-a

Članak 23.

(1) Prijenosom prava korištenja ugovorenog kapaciteta uplinjavanja UPP-a, prenositelj na stjecatelja prenosi pravo korištenja ugovorenog kapaciteta uplinjavanja UPP-a.

(2) Prijenos iz stavka 1. ovoga članka ne utječe na ugovorne odnose između prenositelja, odnosno stjecatelja i operatora terminala za UPP temeljem sklopljenih ugovora o korištenju terminala za UPP.

(3) Prenositelj i nadalje ostaje ugovorna strana te nositelj svih prava osim prava korištenja kapaciteta uplinjavanja UPP-a koje je predmet prijenosa te obveza iz sklopljenog ugovora o korištenju terminala za UPP.

(4) U slučaju raskida ili prestanka ugovora o korištenju terminala za UPP sklopljenog između prenositelja i operatora terminala za UPP, stjecatelj po sili zakona gubi pravo korištenja ugovorenog kapaciteta uplinjavanja UPP-a, a koje je bilo predmet prijenosa.

Odobrenje trgovanja kapacitetom uplinjavanja
UPP-a i UPP-om

Članak 24.

(1) Korisnici terminala za UPP koji trguju kapacitetom uplinjavanja UPP-a ili UPP-om dužni su dostaviti ispunjen i obostrano potpisani obrazac ugovora o prijenosu operatoru terminala za UPP najkasnije pet dana prije prijenosa.

(2) Trgovanje neiskorištenim kapacitetom i/ili UPP-om između korisnika terminala za UPP smatra se dovršenim nakon što ga odobri operator terminala za UPP u skladu s ovim Pravilima.

(3) Prenositelj i/ili stjecatelj mogžeodustati od trgovanja sve dok operator terminala za UPP ne odobri trgovanje.

(4) Nakon što operator terminala za UPP odobri trgovanje, dostavlja obavijest o trgovanju prenositelju i stjecatelju, koja postaje sastavni dio ugovora o korištenju terminala za UPP.

(5) Opskrbljivač plinom ili trgovac plinom koji nije korisnik terminala za UPP, a koji želi trgovati kapacitetom uplinjavanja UPP-a i/ili UPP-om, obvezan je ispuniti uvjete za korisnike terminala za UPP propisane u ovim Pravilima i prije trgovanja na sekundarnom tržištu, s operatorom terminala za UPP sklopiti ugovor o korištenju terminala za UPP i ugovor o zajedničkom korištenju terminala za UPP, a nakon čega će mu trgovanje biti omogućeno.

(6) U slučaju kada je novi korisnik terminala za UPP trgovao na sekundarnom tržištu i potreban mu je dodatni kapacitet uplinjavanja UPP-a, a postoji slobodan kapacitet uplinjavanja UPP-a, navedeni korisnik terminala za UPP ima pravo sukladno postupcima iz članaka 18. i 19. ovih Pravila ugovoriti dodatni kapacitet uplinjavanja UPP-a.

(7) Operator terminala za UPP će uskratiti suglasnost na sklapanje ugovora o prijenosu ugovorenog kapaciteta uplinjavanja UPP-a i/ili ugovora o prijenosu prava korištenja ugovorenog kapaciteta uplinjavanja UPP-a i/ili ugovora o prijenosu UPP-a u sljedećim slučajevima:

1. stjecatelj nije korisnik terminala za UPP i/ili

2. stjecatelj ima bilo kakvih dospjelih nepodmirenih dugovanja prema operatoru terminala za UPP i/ili

3. podaci iz popunjenog obrasca za prijenos nisu u skladu sa sklopljenim ugovorom o korištenju terminala za UPP stjecatelja i/ili prenositelja.

VII. RASPORED USLUGA KORIŠTENJA TERMINALA
ZA UPP

Godišnji i mjesečni raspored usluga

Članak 25.

(1) Operator terminala za UPP dužan je izraditi godišnji raspored usluga za svakog korisnika terminala za UPP i zajednički godišnji raspored usluga, a kako bi osigurao neprekinut, učinkovit i siguran rad terminala za UPP.

(2) Odobreni godišnji raspored usluga korisnika terminala za UPP mora sadržavati podatke koji se odnose na tog korisnika terminala za UPP i to najmanje sljedeće:

1. projekciju kapaciteta uplinjavanja UPP-a, izraženu u kWh/d, za narednu plinsku godinu u kojoj je iznos kapaciteta uplinjavanja UPP-a razrađen po mjesecima i danima plinske godine,

2. vrijeme dolaska brodova za prijevoz UPP-a i količine tereta koje će dopremiti na terminal za UPP i

3. imena brodova za prijevoz UPP-a i brojeve međunarodne pomorske organizacije (IMO broj) ako su isti poznati u vrijeme sastavljanja godišnjeg rasporeda usluga.

(3) Operator terminala za UPP na svojoj internetskoj stranici objavljuje zajednički godišnji raspored usluga, a koji sadrži najmanje sljedeće:

1. vrijeme dolaska brodova za prijevoz UPP-a,

2. projekciju kapaciteta uplinjavanja UPP-a, izraženu u kWh/d, a izračunatu kumulativno za svaki dan u plinskoj godini za sve korisnike terminala za UPP i

3. količinu tereta pojedinog broda za prijevoz UPP-a.

(4) Operator terminala za UPP izrađuje mjesečni raspored usluga za svakog korisnika terminala za UPP na temelju odobrenog godišnjeg rasporeda usluga i kratkoročnih kapaciteta uplinjavanja UPP-a u slučaju kada su isti ugovoreni za taj mjesec.

(5) Operator terminala za UPP na svojoj internetskoj stranici objavljuje zajednički mjesečni raspored usluga primjenjujući na odgovarajući način pravila iz stavka 3. ovoga članka.

(6) Operator terminala za UPP pruža uslugu prihvata i otpreme UPP-a korisnicima terminala za UPP sukladno odobrenom mjesečnom rasporedu usluga.

(7) Prilikom sastavljanja rasporeda usluga, operator terminala za UPP dužan je prikupljati informacije i surađivati s korisnicima terminala za UPP, a kako bi u najvećoj mogućoj mjeri u kojoj je to moguće, izradio optimalni raspored usluga koji zadovoljava sve korisnike terminala za UPP.

(8) Operator terminala za UPP će prilikom izrade rasporeda usluga primijeniti, u mjeri u kojoj je to moguće, pravila o zajedničkom korištenju terminala za UPP na način da svakom zajedničkom korisniku terminala za UPP od kojeg je pozajmljena količina UPP-a, s protekom vremena bude vraćena povratna količina UPP-a prema rasporedu usluga, kao da nisu primijenjene odredbe o posudbi UPP-a.

(9) Operator terminala za UPP ima pravo nakon dostave odobrenog godišnjeg rasporeda usluga uskratiti pružanje usluge prihvata i otpreme UPP-a korisniku terminala za UPP koji nije ugovorio minimalni ugovoreni kapacitet transportnog sustava sukladno članku 7. stavku 7. ovih Pravila.

(10) Nakon što je operator terminala za UPP odobrio godišnji raspored usluga, isti se može mijenjati isključivo na način i sukladno uvjetima kako je propisano u članku 33. ovih Pravila.

Plan rasporeda usluga

Članak 26.

(1) Operator terminala za UPP objavljuje obrazac plana godišnjeg rasporeda usluga na svojoj internetskoj stranici, uzimajući u obzir planirano održavanje terminala za UPP.

(2) Svaki korisnik terminala za UPP je dužan najkasnije do 16. srpnja svake godine dostaviti operatoru terminala za UPP popunjeni obrazac plana godišnjeg rasporeda usluga za narednu plinsku godinu.

(3) Plan godišnjeg rasporeda usluga iz stavka 2. ovoga članka mora sadržavati podatke iz članka 25. stavka 2. ovih Pravila.

(4) Korisnik terminala za UPP dužan je dostaviti popunjen plan godišnjeg rasporeda usluga, uzimajući u obzir tehničke uvjete terminala za UPP, a osobito sljedeće:

1. vrijeme između dolaska dvaju brodova za prijevoz UPP-a, a koje ne može biti kraće od tri dana, uzimajući u obzir količinu tereta i najvišu stopu uplinjavanja UPP-a,

2. obvezu određivanja datuma dolaska broda za prijevoz UPP-a, a u slučaju kada točan datum dolaska brodova za prijevoz UPP-a nije poznat, u planu godišnjeg rasporeda usluga dozvoljeno je naznačiti vremenski raspon od najviše šest dana, a u planu mjesečnog rasporeda usluga vremenski raspon od najviše dva dana, unutar kojih se korisnik terminala za UPP obvezuje da će brod za prijevoz UPP-a pristati na terminal za UPP,

3. projekciju kapaciteta uplinjavanja UPP-a u pojedinom plinskom danu, a koja ne smije biti viša od maksimalne dopuštene stope uplinjavanja UPP-a, niti niža od minimalne dopuštene stope uplinjavanja UPP-a, a sukladno tehničkim uvjetima terminala za UPP,

4. ograničenja kapaciteta transportnog sustava na izlazu iz terminala za UPP koji je ujedno ulaz u transportni sustav i

5. druge uvjete za redovan i siguran rad terminala za UPP, sukladno tehničkim uvjetima terminala za UPP.

Članak 27.

(1) Operator terminala za UPP najkasnije u roku od dva radna dana nakon isteka roka za dostavu godišnjeg plana rasporeda usluga provjerava jesu li planovi rasporeda popunjeni sukladno članku 26. stavcima 3. i 4. ovih Pravila.

(2) U slučaju kada godišnji plan rasporeda usluga nije popunjen sukladno članku 26. stavcima 3. i 4. ovih Pravila, operator terminala za UPP će pozvati korisnika terminala za UPP da isti bez odgađanja dopuni i/ili ispravi te dopunjeni plan najkasnije u roku od pet dana dostavi operatoru terminala za UPP.

(3) Nakon što svi korisnici terminala za UPP dostave planove godišnjih rasporeda usluga i eventualne ispravke, operator terminala za UPP provjerava jesu li planovi međusobno usklađeni, ima li preklapanja u vremenima dolaska brodova za prijevoz UPP-a, zagušenja kapaciteta uplinjavanja UPP-a ili drugih nedostataka.

(4) U slučaju kada su planovi usklađeni, nema preklapanja, zagušenja kapaciteta uplinjavanja UPP-a ili drugih nedostataka, operator terminala za UPP najkasnije u roku od deset dana nakon isteka roka za dostavu plana:

1. odobrava plan rasporeda usluga pojedinom korisniku terminala za UPP,

2. dostavlja odobreni raspored usluga korisniku terminala za UPP na kojega se isti odnosi,

3. objedinjuje sve odobrene planove i izrađuje zajednički raspored usluga i

4. dostavlja svakom korisniku terminala za UPP zajednički raspored usluga.

(5) Korisnici terminala za UPP imaju pravo, na vlastitu inicijativu, u roku iz članka 26. stavka 2. ovih Pravila odnosno roku iz članka 34. stavka 1. ovih Pravila, operatoru terminala za UPP dostaviti dogovoren i usklađen prijedlog plana zajedničkog rasporeda usluga i prijedloge planova godišnjih rasporeda usluga svakog pojedinog korisnika terminala za UPP.

(6) Operator terminala za UPP dužan je prihvatiti prijedlog plana zajedničkog rasporeda usluga i prijedloge planova godišnjih rasporeda usluga pojedinog korisnika terminala za UPP, ako prema procjeni operatora terminala za UPP, nema zapreka za neprekinut, učinkovit i siguran rad terminala za UPP te su zadovoljeni svi uvjeti propisani ovim Pravilima.

(7) U slučaju iz stavaka 5. i 6. ovoga članka, operator terminala za UPP poduzima radnje sukladno stavku 4. točkama 1., 2. i 4. ovoga članka.

Usklađivanje godišnjih rasporeda usluga

Članak 28.

(1) U slučaju kad postoje preklapanja u dolasku brodova za prijevoz UPP-a i/ili zagušenja kapaciteta uplinjavanja UPP-a u pojedinim plinskim danima i/ili druge neusklađenosti u planovima godišnjih rasporeda usluga, operator terminala za UPP dostavlja korisnicima terminala za UPP objedinjeni plan godišnjeg rasporeda usluga s naznačenim neusklađenostima.

(2) Operator terminala za UPP će u slučaju iz stavka 1. ovoga članka pozvati korisnike terminala za UPP da najkasnije u roku sedam dana od dostave objedinjenog plana godišnjeg rasporeda usluga s naznačenim neusklađenostima pristupe zajedničkim pregovorima u kojima sudjeluju svi korisnici terminala za UPP i operator terminala za UPP, a kako bi se uklonile nedosljednosti i uskladili planovi godišnjeg rasporeda usluga. Svi sudionici postupka pregovaranja su dužni postupati u dobroj vjeri i međusobno uvažavati interese koje žele postići, pri čemu je operator terminala za UPP dužan voditi postupak zajedničkih pregovora i koordinirati sve potrebne aktivnosti u svrhu pregovora.

(3) Operator terminala za UPP će nakon završetka zajedničkih pregovora, a najkasnije u roku od 15 dana od početka pregovora:

1. poduzeti radnje sukladno članku 27. stavku 4. točkama 1., 2. i 4. ovih Pravila, u slučaju kada su korisnici terminala za UPP postigli dogovor ili

2. dostaviti pisanu obavijest korisnicima terminala za UPP o završetku pregovora, budući da strane nisu uspjele uskladiti planove godišnjih rasporeda usluga.

(4) U slučaju kada korisnici terminala za UPP nisu uspjeli postići dogovor oko planova godišnjih rasporeda usluga, operator terminala za UPP ima pravo donijeti konačnu odluku u vezi s rasporedom usluga.

(5) U slučaju iz stavka 4. ovoga članka, operator terminala za UPP najkasnije u roku od 10 dana od dostave pisane obavijesti iz stavka 3. točke 2. ovoga članka, ispravlja planove godišnjeg rasporeda usluga svakog korisnika terminala za UPP prema pravilima iz članaka 29., 30. i 31. ovih Pravila i dostavlja odobreni godišnji raspored usluga korisniku terminala za UPP na kojeg se plan odnosi i odobreni zajednički godišnji raspored usluga svim korisnicima terminala za UPP.

Izrada godišnjeg rasporeda usluga od strane operatora terminala za UPP

Članak 29.

(1) Operator terminala za UPP će izraditi godišnji raspored usluga uzimajući u obzir, u najvećoj mogućoj mjeri, zahtjeve korisnika terminala za UPP iz predanih planova godišnjih rasporeda usluga, minimalnu operativnu razinu UPP-a potrebnu za rad terminala za UPP, gubitak plina, predviđene količine UPP-a u terminalu za UPP, uvjete za optimalan rad terminala za UPP i druge čimbenike, a kako bi osigurao neprekinut, učinkovit i siguran rad terminala za UPP.

(2) Operator terminala za UPP temeljem planova godišnjih rasporeda usluga utvrđuje ima li plinskih dana u kojima:

1. je zahtijevani kapacitet uplinjavanja UPP-a ispod minimalne dopuštene stope uplinjavanja UPP-a sukladno tehničkim uvjetima terminala za UPP,

2. postoje zagušenja terminala za UPP,

3. postoje preklapanja u previđenim vremenima dolaska brodova za prijevoz UPP-a.

(3) Operator terminala za UPP će korisnicima terminala za UPP koji su zahtijevali kapacitet uplinjavanja UPP-a sukladno stavku 2. točki 1. ovoga članka, u takvim plinskim danima povećati kapacitet uplinjavanja UPP-a najmanje do minimalne dopuštene stope uplinjavanja UPP-a i to na način da:

1. razmjerno poveća kapacitet uplinjavanja UPP-a koji je umanjen tom korisniku terminala za UPP u plinskim danima u kojima postoji zagušenje terminala za UPP, na odgovarajući način primjenjujući pravila iz stavka 4. ovoga članka i

2. razmjerno poveća kapacitet uplinjavanja UPP-a koji je umanjen tom korisniku terminala za UPP u plinskim danima za vrijeme istog termina, u kojima je ukupan kapacitet uplinjavanja UPP-a svih korisnika terminala za UPP viši od minimalne dopuštene stope uplinjavanja UPP-a.

(4) U slučaju zagušenja terminala za UPP u pojedinom plinskom danu, operator terminala za UPP će umanjiti kapacitet uplinjavanja UPP-a korisnicima terminala za UPP koji su zahtijevali kapacitet uplinjavanja UPP-a u tom plinskom danu, i to prema sljedećim formulama:

Gdje je:

U – ukupni zahtijevani kapacitet uplinjavanja UPP-a

Ui – zahtijevani kapacitet uplinjavanja UPP-a po pojedinom korisniku terminala za UPP

V – ukupan višak zahtijevanog kapaciteta uplinjavanja UPP-a (preko maksimalne dopuštene stope uplinjavanja UPP-a)

Vi - višak kapaciteta uplinjavanja UPP-a raspodijeljen po pojedinom korisniku terminala za UPP

S – maksimalna dopuštena stopa uplinjavanja UPP-a

Ki – konačni kapacitet uplinjavanja UPP-a za pojedinog korisnika terminala za UPP

(5) Operator terminala za UPP kapacitet uplinjavanja UPP-a koji je umanjen, razmjerno raspodjeljuje po plinskim danima u kojima nema zagušenja terminala za UPP, te ako je to moguće, unutar istog mjeseca u kojem je kapacitet uplinjavanja UPP-a umanjen, pri čemu operator terminala za UPP uzima u obzir optimalan i siguran rad terminala za UPP.

(6) U slučaju kada ukupan iznos povećanog ili umanjenog kapaciteta uplinjavanja UPP-a nije moguće preraspodijeliti tijekom određenog termina u skladu s pravilima iz ovoga članka, ostatak kapaciteta uplinjavanja UPP-a preraspodijelit će se tijekom sljedećeg termina.

Prosječan kapacitet uplinjavanja UPP-a

Članak 30.

(1) U slučaju kada temeljem planova godišnjih rasporeda usluga i primjenom pravila iz članka 29. ovih Pravila nije moguće izraditi usklađen zajednički godišnji raspored usluga, operator terminala za UPP će svakom korisniku terminala za UPP raspodijeliti njegov prosječan kapacitet uplinjavanja UPP-a za sve plinske dane naredne plinske godine.

(2) Prosječni kapacitet uplinjavanja UPP-a izračunava se na način da se godišnji kapacitet uplinjavanja UPP-a pojedinog korisnika terminala za UPP za plinsku godinu podijeli s brojem plinskih dana naredne plinske godine umanjenim za broj dana koji su određeni za održavanje terminala za UPP.

(3) U slučaju da je prosječni kapacitet uplinjavanja UPP-a iz stavka 2. ovoga članka manji od minimalne dopuštene stope uplinjavanje UPP-a, operator terminala za UPP zadržava pravo da kapacitet uplinjavanja UPP-a preraspodijeli na način da osigura optimalan i siguran rad terminala za UPP.

Članak 31.

(1) Operator terminala za UPP nakon određivanja kapaciteta uplinjavanja UPP-a za narednu plinsku godinu određuje vremena dolaska brodova za prijevoz UPP-a i termine unutar godišnjih rasporeda usluga, u svrhu planiranja konkretnih tereta i datuma dolaska brodova za prijevoz UPP-a.

(2) Operator terminala za UPP određuje vremena dolaska brodova za prijevoz UPP-a i termine uzimajući u obzir, u mjeri u kojoj je to moguće, zahtjeve korisnika terminala za UPP iz dostavljenih planova godišnjeg rasporeda usluga, u odnosu na datum dolaska brodova i količinu tereta, minimalnu operativnu razinu UPP-a potrebnu za rad terminala za UPP, gubitak plina, predviđene količine UPP-a u terminalu za UPP, uvjete za optimalan rad terminala za UPP i druge čimbenike, a kako bi osigurao neprekinut, učinkovit i siguran rad terminala za UPP.

(3) U svrhu održavanja kontinuiranog rada terminala za UPP, vrijeme dolaska prvog broda za prijevoz UPP-a na terminal za UPP u narednoj plinskoj godini mora započeti najkasnije jedan dan prije nego količina UPP-a u terminalu za UPP dosegne minimalnu operativnu razinu UPP-a, određenu u tehničkim uvjetima terminala za UPP.

(4) Korisnik terminala za UPP koji je dužan osigurati dolazak prvog broda za prijevoz UPP-a, dužan je najkasnije do roka određenog u stavku 3. ovoga članka dopremiti teret na terminal za UPP, kako bi operator terminala za UPP mogao pružiti ugovorene usluge.

(5) Prvi termin završava u trenutku kada je količina UPP-a u terminalu za UPP, uslijed uplinjavanja UPP-a i/ili gubitka plina, dosegla minimalnu operativnu razinu UPP-a potrebnu za rad terminala za UPP.

(6) Korisnik terminala za UPP koji je dužan osigurati dolazak prvog broda za prijevoz UPP-a u pojedinoj plinskoj godini, dužan je osigurati da brod za prijevoz UPP-a pristane na terminal za UPP najkasnije jedan dan prije nego količina UPP-a u terminalu za UPP dosegne minimalnu operativnu razinu UPP-a potrebnu za rad terminala za UPP pri čemu pretovar tereta može započeti čim je to moguće, sukladno tehničkim uvjetima terminala za UPP.

(7) Za korisnika terminala za UPP koji je dužan osigurati dolazak prvog broda za prijevoz UPP-a u pojedinoj plinskoj godini određuje se onaj korisnik terminala za UPP koji kumulativno za sve plinske dane prvog termina ima planiran najveći kapacitet uplinjavanja UPP-a, uključujući moguće gubitke plina, a uzimajući u obzir količinu tereta iz plana godišnjeg rasporeda usluga tog korisnika terminala za UPP.

(8) U slučaju kad se tijekom dodjele prvog termina utvrdi da povratna količina UPP-a nekog od korisnika terminala za UPP iznosi više od polovice prosječne količine tereta tog korisnika terminala za UPP, takav korisnik terminala za UPP će iznimno od stavka 7. ovoga članka biti dužan osigurati dolazak prvog broda za prijevoz UPP-a u svrhu vraćanja povratne količine UPP-a ustupitelju UPP-a. Polovica prosječnog tereta izračunava se temeljem količina naznačenih tereta iz plana godišnjeg rasporeda usluga preuzimatelja UPP-a koji još nije raspoređen u termine.

(9) Iznimno od stavka 8. ovoga članka, takav korisnik terminala za UPP neće biti dužan osigurati dolazak prvog broda za prijevoz UPP-a kada prema planu godišnjeg rasporeda usluga ustupitelja UPP-a, ustupitelj UPP-a u tom terminu nije namjeravao koristiti kapacitet uplinjavanja UPP-a, ali će imati obvezu osigurati dolazak broda za prijevoz UPP-a u najbližem terminu u kojem je ustupitelj UPP-a planirao korištenje kapaciteta uplinjavanja UPP-a, sve u svrhu vraćanja povratne količine UPP-a ustupitelju UPP-a.

(10) U slučaju kada se tijekom dodjele termina utvrdi da je povratna količina UPP-a od više korisnika terminala za UPP veća od polovice prosječne količine tereta, prvi termin dodjeljuje se korisniku terminala za UPP koji ima najstariju pozajmljenu količinu UPP-a, dok će se ostalim korisnicima terminala za UPP raspodijeliti termini sukladno starosti pozajmljene količine UPP-a, od sljedeće najstarije prema najnovijoj.

(11) U slučaju kada preuzimatelju UPP-a nije dodijeljen termin za vraćanje povratne količine UPP-a u iznosu većem od polovice njegovog prosječnog tereta u odobrenom godišnjem rasporedu usluga tekuće plinske godine, primijenit će se pravilo iz stavka 6. ovoga članka za narednu plinsku godinu.

(12) U slučaju kada više korisnika terminala za UPP ispunjava uvjete za dodjelu prvog odnosno nekog od idućih termina sukladno pravilima iz ovoga članka, korisnik terminala za UPP koji je ranije podnio plan godišnjeg rasporeda usluga bit će dužan osigurati dolazak broda za prijevoz UPP-a u prvom terminu, odnosno kada je on već određen, dolazak broda za prijevoz UPP-a u nekom od idućih termina.

(13) Operator terminala za UPP će nakon dodjele prvog, svaki sljedeći termin dodijeliti na primjeren način primjenjujući pravila iz ovoga članka.

Članak 32.

(1) Korisnik terminala za UPP koji planira pozajmljivati UPP od drugih korisnika terminala za UPP i ne vraćati pozajmljene količine UPP-a duže od 60 dana zaredom, sukladno odobrenom godišnjem rasporedu usluga ili odobrenom mjesečnom rasporedu usluga, dužan je operatoru terminala za UPP najkasnije 60 dana prije početka korištenja kapaciteta uplinjavanja UPP-a dostaviti dokaz iz kojega se nedvosmisleno može utvrditi da ima valjani ugovor o kupoprodaji UPP-a s dobavljačem UPP-a te da je ugovorio dopremu dostatnih količina UPP-a.

(2) U slučaju kada korisnik terminala za UPP ne postupi u skladu sa stavkom 1. ovoga članka, isto se smatra neispunjenjem obveze dostave svih tereta te je odgovoran operatoru terminala za UPP i ostalim korisnicima terminala za UPP sukladno pravima i obvezama propisanim u ovima Pravilima, ugovoru o korištenju terminala za UPP i ugovoru o zajedničkom korištenju terminala za UPP.

Izmjena odobrenog godišnjeg rasporeda usluga na zahtjev korisnika terminala za UPP

Članak 33.

(1) Svaki korisnik terminala za UPP ima pravo, tijekom cijele plinske godine, prilikom predaje bilo kojeg plana mjesečnog rasporeda usluga za naredni mjesec, predati operatoru terminala za UPP i prijedlog izmjena odobrenog godišnjeg rasporeda usluga, uključujući vrijeme dolaska brodova za prijevoz UPP-a.

(2) Operator terminala za UPP dužan je odgovoriti korisniku terminala za UPP, prihvaća li predložene izmjene, unutar pet radnih dana od primitka takvog prijedloga.

(3) Operator terminala za UPP može odobriti prijedlog iz stavka 1. ovoga članka ako su kumulativno ispunjeni sljedeći uvjeti:

1. uvjeti propisani u članku 26. stavcima 3. i 4. ovih Pravila,

2. izmjene su u skladu s minimalnom dopuštenom stopom uplinjavanja UPP-a i maksimalnom dopuštenom stopom uplinjavanja UPP-a sukladno tehničkim uvjetima terminala za UPP,

3. izmjene odgovaraju sigurnosnim uvjetima,

4. izmjene ne mijenjaju odobrene godišnje rasporede usluga, uključujući vremena dolaska brodova za prijevoz UPP-a ostalih korisnika terminala za UPP i

5. u slučaju kada izmjene mijenjaju odobrene godišnje rasporede usluga, a posebice vrijeme dolaska brodova za prijevoz UPP-a ostalih korisnika terminala za UPP, korisnik terminala za UPP koji predlaže izmjenu je ishodio pisani pristanak ostalih korisnika terminala za UPP.

(4) Korisnik terminala za UPP neće nerazumno uskratiti pristanak iz stavka 3. točke 5. ovoga članka.

(5) Ukoliko je potreban pristanak ostalih korisnika terminala za UPP na zatražene izmjene sukladno odredbama ovoga članka, navedeni pristanak u pisanom obliku mora biti dostavljen operatoru terminala za UPP najkasnije u roku od pet dana od dostave zahtjeva za izmjenom odobrenog godišnjeg rasporeda usluga kojeg operator terminala za UPP dostavlja ostalim korisnicima terminala za UPP koji još nisu dali svoj pristanak.

(6) Ukoliko korisnik terminala za UPP ne odgovori unutar roka iz stavka 5. ovoga članka, smatra se da se takav korisnik terminala za UPP ne slaže s predloženim izmjenama odobrenog godišnjeg rasporeda usluga.

Mjesečni raspored usluga

Članak 34.

(1) Korisnik terminala za UPP koji koristi uslugu prihvata i otpreme UPP-a prema odobrenom godišnjem rasporedu usluga, dužan je najkasnije 35 dana prije početka svakog mjeseca plinske godine, operatoru terminala za UPP predati plan mjesečnog rasporeda usluga.

(2) Plan mjesečnog rasporeda usluga ne smije biti u suprotnosti s odobrenim kapacitetima uplinjavanja UPP-a i/ili vremenima dolaska iz odobrenog plana godišnjeg rasporeda usluga za isti mjesec ili mjesečnim rasporedima odobrenim uslijed ugovaranja kratkoročnih kapaciteta, osim u slučaju iz članka 33. ovih Pravila.

(3) U planu mjesečnog rasporeda će biti navedene sljedeće informacije:

1. točan kapacitet uplinjavanja UPP-a za svaki plinski dan narednog mjeseca,

2. vrijeme dolaska brodova za prijevoz UPP-a, pri čemu je dozvoljeno naznačiti vremenski raspon od najviše dva dana unutar kojih se korisnik terminala za UPP obvezuje da će brod za prijevoz UPP-a pristati na terminal za UPP,

3. informacije o brodovima za prijevoz UPP-a koji će pristati na terminal za UPP u narednom mjesecu, a koje uključuju najmanje imena brodova za prijevoz UPP-a, brojeve međunarodne pomorske organizacije, registraciju i/ili datum odobrenja na terminalu za UPP,

4. detaljne informacije o svakom teretu koji se planira dostaviti, uključujući točnu količinu UPP-a i planiranu kvalitetu UPP-a, u luci utovara brodova za prijevoz UPP-a i na terminalu za UPP i

5. informacije o pomorskom agentu, ako su dostupne.

(4) U slučaju kada korisnik terminala za UPP ne dostavi plan mjesečnog rasporeda usluga za naredni mjesec do isteka roka iz stavka 1. ovoga članka, operator terminala za UPP izrađuje mjesečni raspored usluga koji se odnosi na tog korisnika terminala za UPP, na temelju informacija iz odobrenog godišnjeg rasporeda usluga za tog korisnika terminala za UPP.

Odstupanja od vremena dolaska brodova, količina UPP-a za dostavu i kapaciteta uplinjavanja UPP-a

Članak 35.

(1) Korisniku terminala za UPP je dopušteno u planu mjesečnog rasporeda usluga naznačiti odstupanje od vremena dolaska brodova za prijevoz UPP-a, kao i od količina UPP-a koje će dostaviti, kapaciteta uplinjavanja UPP-a određenog u odobrenom godišnjem rasporedu usluga ili mjesečnom rasporedu usluga odobrenom tijekom ugovaranja kratkoročnih kapaciteta uplinjavanja UPP-a, ali ne za više od 10% od količina UPP-a odnosno kapaciteta uplinjavanja UPP-a, i to ako:

1. navedeno odstupanje ne utječe na raspored usluga ostalih korisnika terminala za UPP ili

2. u slučaju kada navedeno odstupanje utječe na raspored usluga ostalih korisnika terminala za UPP, a korisnik terminala za UPP koji predlaže odstupanje je ishodio pisani pristanak svih korisnika terminala za UPP.

(2) U svakom slučaju iz stavka 1. ovoga članka, odstupanje mora biti u skladu s tehničkim uvjetima terminala za UPP.

(3) Korisnik terminala za UPP može tijekom plinske godine, više od jednom u nizu, odstupiti od mjesečnih količina UPP-a koje su predviđene za dostavu na terminal za UPP i od kapaciteta uplinjavanja UPP-a, ako se time ne krše prava i obveze drugih korisnika terminala za UPP da koriste dozvoljeno odstupanje.

(4) Odstupanja od mjesečnih količina UPP-a za dostavu na terminal za UPP kao i od kapaciteta uplinjavanja UPP-a, a koja su u iznosu većem od 10% od iznosa u odobrenom godišnjem rasporedu usluga ili mjesečnom rasporedu usluga odobrenom tijekom ugovaranja kratkoročnih kapaciteta uplinjavanja UPP-a, dopuštena su iznimno, ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

1. operator terminala za UPP i korisnik terminala za UPP koji predlaže odstupanje su postigli dogovor o predloženom odstupanju i

2. navedeno odstupanje ne utječe na odobreni raspored usluga ostalih korisnika terminala za UPP ili, u slučaju kada utječe na odobrene rasporede usluga ostalih korisnika terminala za UPP, korisnik terminala za UPP koji predlaže odstupanje ishodio je pisani pristanak svih korisnika terminala za UPP.

(5) U svakom slučaju, odstupanje iz stavka 4. ovoga članka mora biti u skladu s tehničkim uvjetima terminala za UPP.

(6) Pristanak ostalih korisnika terminala za UPP na zatraženo odstupanje, ako je nužan sukladno odredbama ovog članka, mora biti dostavljen operatoru terminala za UPP u pisanom obliku i najkasnije u roku od pet dana od dostave zahtjeva za davanje pristanka na odstupanja kojeg operator terminala za UPP šalje ostalim korisnicima terminala za UPP koji još nisu dali svoj pristanak.

(7) Ukoliko korisnik terminala za UPP ne odgovori unutar roka iz stavka 6. ovoga članka, smatra se da se takav korisnik terminala za UPP ne slaže s odstupanjem od odobrenog godišnjeg rasporeda usluga.

(8) Kad se stvarna količina pretovarenog UPP-a, određena primjenom pravila mjerenja pretovarenog UPP-a iz ovih Pravila i/ili stvarno korišteni kapaciteti uplinjavanja UPP-a razlikuju od količine UPP-a planiranog za dostavu na terminal za UPP i/ili projekcije kapaciteta uplinjavanja UPP-a, a koje su navedene u odobrenom godišnjem rasporedu usluga ili mjesečnom rasporedu usluga tijekom ugovaranja kratkoročnih kapaciteta uplinjavanja UPP-a, smatra se da razlika u količinama i/ili kapacitetima uplinjavanja UPP-a predstavlja odstupanje od rasporeda usluga korisnika terminala za UPP.

(9) U slučaju kada zbog odstupanja iz stavaka 1. ili 4. ovoga članka, zajednički godišnji raspored usluga postane neusklađen s tehničkim uvjetima terminala za UPP, operator terminala za UPP ima pravo prilagoditi količinu tereta koji se pretovaruje u terminal za UPP i/ili kapacitet uplinjavanja UPP-a korisnika terminala za UPP koji je odgovoran za odstupanje, ali ne za više od stvarnog odstupanja količina UPP-a iz odobrenog godišnjeg rasporeda usluga ili mjesečnog rasporeda usluga korisnika terminala za UPP tijekom ugovaranja kratkoročnih kapaciteta.

(10) U svrhu usklađivanja mjesečnog plana usluga korisnika terminala za UPP koji zahtijeva odstupanje i mjesečnih planova usluga ostalih korisnika terminala za UPP od kojih je potreban pristanak za odstupanje, u slučaju kad je takav pristanak potreban, operator terminala za UPP ima pravo na zahtjev korisnika terminala za UPP koji zahtijeva odstupanje dostaviti tom korisniku terminala za UPP planove mjesečnih rasporeda usluga ostalih korisnika terminala za UPP.

Članak 36.

(1) Nakon zaprimanja planova mjesečnih rasporeda usluga korisnika terminala za UPP, operator terminala za UPP primjenjuje pravila iz članka 27. stavaka 1. do 3. i članka 34. stavka 4. ovih Pravila te u slučaju kada nema preklapanja termina, zagušenja terminala za UPP ili drugih nedostataka, najkasnije u roku od pet dana, odobrava i dostavlja odobreni mjesečni raspored usluga korisniku terminala za UPP na kojeg se odnosi i odobreni zajednički mjesečni raspored usluga svim korisnicima terminala za UPP.

(2) U slučaju kad postoje neusklađenosti u planovima mjesečnih rasporeda usluga, operator terminala za UPP izrađuje objedinjeni plan mjesečnog rasporeda usluga s naznačenim neusklađenostima i ispravlja neusklađenosti u skladu s odobrenim godišnjim rasporedom usluga i primjenjujući pravila propisana u članku 35. ovih Pravila, ako je to moguće te dostavlja odobreni mjesečni raspored usluga korisniku terminala za UPP na kojeg se odnosi i odobreni zajednički mjesečni raspored usluga svim korisnicima terminala za UPP.

(3) Operator terminala za UPP u roku od pet radnih dana od dostave korisnicima terminala za UPP, objavljuje zajednički mjesečni raspored usluga na svojoj internetskoj stranici.

Promjena načina rada terminala za UPP

Članak 37.

(1) Operator terminala za UPP ima pravo promijeniti način rada terminala za UPP i izmijeniti odobrene rasporede usluga samo u iznimnim situacijama u kojima je ugrožen neprekinut, učinkovit i siguran rad terminala za UPP. Prilikom promjene načina rada terminala za UPP i/ili izmjene odobrenog rasporeda usluga, operator terminala za UPP surađuje s korisnicima terminala za UPP uzimajući u obzir, u mjeri u kojoj je to moguće, njihove zahtjeve.

(2) U slučaju kada operator terminala za UPP nije u mogućnosti izvesti održavanje terminala za UPP, kao što je određeno u članku 66. stavku 2. točki 2. ovih Pravila pri čemu se održavanje terminala za UPP preklapa s vremenom dolaska brodova za prijevoz UPP-a, operator terminala za UPP ima pravo prilagoditi vrijeme dolaska brodova za prijevoz UPP-a i kapacitete uplinjavanja UPP-a iz odobrenog godišnjeg rasporeda usluga pri čemu pomak vremena dolaska pojedinog broda za prijevoz UPP-a može biti najviše 6 dana.

(3) U slučaju prilagodbe iz stavka 2. ovoga članka, operator terminala za UPP dužan je o tome obavijestiti korisnike terminala za UPP, te dostaviti prijedlog izmijenjenog mjesečnog rasporeda usluga korisnicima terminala za UPP na koje se izmjene odnose.

(4) Korisnici terminala za UPP na koje se izmjene odnose su dužni u roku od 5 dana dostaviti prilagođeni plan mjesečnog rasporeda usluga operatoru terminala za UPP.

(5) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka, kada korisnici terminala za UPP ne dostave, ne izmjene ili izmjene plan mjesečnog rasporeda usluga na način da nisu uzeli u obzir izmjene iz prijedloga operatora terminala za UPP, a zbog čega bi mogao biti ugrožen neprekinut, učinkovit i siguran rad terminala za UPP, operator terminala za UPP će prilagoditi mjesečne rasporede usluga i dostaviti odobrene rasporede usluga korisnicima terminala za UPP.

(6) Operator terminala za UPP je dužan u slučaju iz stavka 2., najkasnije u roku sedam dana od dostave odobrenog rasporeda usluga korisnicima terminala za UPP, na svojoj internetskoj stranici ažurirati odobreni zajednički raspored usluga.

VIII. ZAJEDNIČKO KORIŠTENJE TERMINALA ZA UPP

Minimalna operativna razina UPP-a

Članak 38.

(1) Korisnici terminala za UPP dužni su se pridržavati pravila o zajedničkom korištenju terminala za UPP sukladno ovim Pravilima, ugovoru o zajedničkom korištenju terminala za UPP i ugovoru o korištenju terminala za UPP, a kako bi se osiguralo zajedničko korištenje terminala za UPP, istovremeno pružanje usluga prihvata i otpreme UPP-a, omogućilo prihvaćanje i uplinjavanje UPP-a svih korisnika terminala za UPP te osigurao neprekinut, učinkovit i siguran rad terminala za UPP.

(2) Operator terminala za UPP prilikom puštanja u rad terminala za UPP osigurava o svom trošku minimalnu operativnu razinu UPP-a.

(3) Operator terminala za UPP odgovoran je za kontrolu minimalne operativne razine UPP-a u terminalu za UPP kako bi osigurao siguran rad terminala za UPP u optimalnim operativnim uvjetima.

(4) Sukladno stavku 3. ovoga članka, operator terminala za UPP prilikom izrade i odobravanja godišnjih i/ili mjesečnih rasporeda usluga vodi računa da se količina potrebna za minimalnu operativnu razinu UPP-a uvijek zadržava u spremnicima terminala za UPP uslijed redovitog dolaska tereta.

(5) Ukoliko odobreni godišnji i/ili mjesečni raspored usluga omogućava kontinuirani rad terminala za UPP na način da isti održava minimalnu operativnu razinu UPP-a uslijed usluge prihvata i otpreme UPP-a, korisnici terminala za UPP dužni su se pridržavati rasporeda usluga kako bi se održavala potrebna minimalna operativna razina UPP-a određena u tehničkim uvjetima terminala za UPP.

(6) Troškove povezane s održavanjem minimalne operativne razine UPP-a snosit će korisnik terminala za UPP u sljedećim slučajevima:

1. u slučaju svakog kašnjenja broda za prijevoz UPP-a koje je najmanje pet dana izvan vremena dolaska sukladno odobrenom mjesečnom rasporedu usluga i/ili

2. u slučaju nedolaska broda za prijevoz UPP-a određenog korisnika terminala za UPP, koji je morao pristati na terminal za UPP, sukladno odobrenom rasporedu usluga.

(7) U slučajevima iz stavka 6. ovoga članka, korisnik terminala za UPP koji je odgovoran za takvu situaciju dužan je nadoknaditi trošak UPP-a koji se nadoknađuje za potrebe nadomjeska UPP-a do minimalne operativne razine UPP-a, onom korisniku terminala za UPP koji prema odobrenom rasporedu usluga doprema prvi sljedeći teret.

(8) Ukoliko se u roku od tri dana od nastupa događaja iz stavka 6. ovoga članka korisnik terminala za UPP koji je odgovoran za slučajeve iz stavka 6. ovoga članka ne dogovori s korisnikom terminala za UPP koji prema odobrenom rasporedu usluga doprema prvi sljedeći teret o komercijalnim uvjetima po kojima će podmiriti trošak iz stavka 7. ovoga članka i o tome bez odlaganja obavijesti operatora terminala za UPP, dužan je podmiriti trošak iz stavka 7. ovoga članka po cijeni koja se određuje prema cijeni za dan isporuke objavljene na internetskoj stranici plinskog čvorišta u Austriji (CEGH) u koloni VWAP/CEGHIX izražene u EUR/MWh GCV uvećanu za najnižu cijenu troška transporta dnevnih proizvoda kapaciteta transportnog sustava od plinskog čvorišta u Austriji (CEGH) do virtualne točke trgovanja u Republici Hrvatskoj.

(9) Izuzev slučajeva iz stavka 6. ovoga članka, troškove povezane s održavanjem minimalne operativne razine UPP-a snosit će operator terminala za UPP.

(10) Trošak UPP-a koji se nadoknađuje za potrebe nadomjeska UPP-a do minimalne operativne razine UPP-a u slučaju iz stavka 9. ovoga članka, operator terminala za UPP nadoknađuje onom korisniku terminala za UPP koji prema odobrenom rasporedu usluga doprema prvi sljedeći teret prema cijeni koja je uvećana za 10% od one koju taj korisnik terminala za UPP ima ugovorenu s dobavljačem UPP-a, a koju dokazuje valjanim dokazom.

(11) Neovisno o tome tko snosi troškove povezane s održavanjem minimalne operativne razine UPP-a iz stavaka 6. i 9. ovoga članka, količinu UPP-a koju je potrebno nadoknaditi za potrebe minimalne operativne razine UPP-a operator terminala za UPP namiruje iz prvog slijedećeg tereta prema odobrenom rasporedu usluga.

Ustupanje UPP-a

Članak 39.

U svrhu zajedničkog korištenja terminala za UPP, UPP koji se nalazi u spremnicima terminala za UPP, isključujući minimalnu operativnu razinu UPP-a koja je potrebna za redovan rad terminala za UPP, može biti ustupljen zajedničkom korisniku za UPP, bez obzira na činjenicu da on nije vlasnik UPP-a koji se uplinjava, pri čemu se moraju poštovati sljedeća pravila:

1. kad se, u skladu s odobrenim rasporedima usluga korisnika terminala za UPP, uplinjava UPP dostavljen od strane ustupitelja UPP-a, a dostava tereta preuzimatelja UPP-a u tom periodu nije predviđena prema odobrenom rasporedu usluga, preuzimatelj UPP-a pozajmljuje dio UPP-a ustupitelja UPP-a, uključujući dozvoljeni i nedozvoljeni gubitak plina korisnika terminala za UPP bez posebnog sporazuma, ali uzimajući u obzir dostupnu količinu UPP-a za posudbu, sukladno odobrenom zajedničkom rasporedu usluga,

2. dostupna količina UPP-a za posudbu, u svrhu zajedničkog korištenja terminala za UPP se smatra privremeno pozajmljenom od strane ustupitelja UPP-a, a povratna količina UPP-a se smatra UPP-om koji je preuzimatelj UPP-a dužan vratiti ustupitelju UPP-a,

3. dostupna količina UPP-a za posudbu je jednaka povratnoj količini UPP-a, uključujući dozvoljeni i nedozvoljeni gubitak plina korisnika terminala za UPP, koju je preuzimatelj UPP-a dužan vratiti ustupitelju UPP-a, mjereno u energetskoj vrijednosti,

4. zajedničkim korisnicima za UPP se dodjeljuje jednaka dostupna količina UPP-a za posudbu do količine stvarno uplinjenog UPP-a, uključujući dozvoljeni i nedozvoljeni gubitak plina korisnika terminala za UPP tijekom razdoblja uplinjavanja UPP-a,

5. povratna količina UPP-a se dodjeljuje na način da se najprije vraća količina UPP-a koja je prva pozajmljena, temeljem stvarno uplinjenog UPP-a tijekom razdoblja uplinjavanja UPP-a, uključujući dozvoljeni i nedozvoljeni gubitak plina korisnika terminala za UPP, dok u slučaju da je zajedničkim korisnicima za UPP dodijeljena povratna količina UPP-a iste starosti, manja povratna količina UPP-a će se vraćati prva.

Članak 40.

(1) Odredbe članka 39. ovih Pravila se neće primjenjivati u slučaju kada je:

1. terminal za UPP zbog zajedničkog korištenja terminala za UPP, u bilo kojem trenutku morao raditi na način koji može dovesti do nastanka rizika za neprekinut, učinkovit i siguran rad terminala za UPP,

2. prema opravdanom mišljenju operatora terminala za UPP primjena odredbi članka 39. ovih Pravila može uzrokovati opasnost za neprekinut, učinkovit i siguran rad terminala za UPP u određenoj situaciji.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, operator terminala za UPP dužan je o navedenom, bez odgađanja obavijestiti sve korisnike terminala za UPP.

Ugovor o zajedničkom korištenju terminala za UPP

Članak 41.

(1) Operator terminala za UPP objavljuje obrazac ugovora o zajedničkom korištenja terminala za UPP na svojoj internetskoj stranici.

(2) U svrhu postizanja što efikasnijeg zajedničkog korištenja terminala za UPP, zajednički korisnici terminala za UPP imaju pravo urediti drugačije uvjete zajedničkog korištenja terminala za UPP od uvjeta propisanih u ugovoru o zajedničkom korištenju terminala za UPP, pri čemu takvi uvjeti zajedničkog korištenja terminala za UPP ne smiju biti protivni pravima i obvezama korisnika terminala za UPP i/ili operatora terminala za UPP te ne smiju ugrožavati neprekinut, učinkovit i siguran rad terminala za UPP.

(3) Korisnici terminala za UPP koji su sukladno stavku 2. ovoga članka dogovorili drugačije uvjete, dužni su sklopiti novi ugovor o zajedničkom korištenju terminala za UPP i dostaviti ga operatoru terminala za UPP na potpis.

(4) Operator terminala za UPP provjerava:

1. omogućuju li uvjeti iz novog ugovora o zajedničkom korištenju terminala za UPP sigurno zajedničko korištenje terminala za UPP, istovremeno pružanje usluge prihvata i otpreme UPP-a za sve korisnike terminala za UPP na nediskriminirajući način te osiguravaju li neprekinut, učinkovit i siguran rad terminala za UPP i

2. je li kapacitet uplinjavanja UPP-a iskorišten što je učinkovitije moguće.

(5) Operator terminala za UPP će razmotriti ugovor o zajedničkom korištenju terminala za UPP s dužnom pažnjom te će u slučaju kada ne postoje zapreke sukladno ovim Pravilima ili postojećim pravima i obvezama operatora terminala za UPP i/ili korisnika terminala za UPP, potpisati novi ugovor o zajedničkom korištenju terminala za UPP.

(6) Ugovor o zajedničkom korištenju terminala za UPP bit će valjan i proizvoditi učinke od trenutka kada ga potpiše operator terminala za UPP.

Sredstva osiguranja plaćanja za osiguranje potraživanja temeljem zajedničkog korištenja terminala za UPP

Članak 42.

(1) Operator terminala za UPP nije odgovoran za bilo koje posljedice zajedničkog korištenja terminala za UPP, a posebice u odnosu na radnje ili propuste zajedničkih korisnika terminala za UPP, a koje utječu na interese zajedničkih korisnika terminala za UPP, osim u slučaju kada se odgovornost operatora terminala za UPP odnosi na slučajeve kršenja dužnosti predviđenih u ovim Pravilima, ugovoru o korištenju terminala za UPP, ugovoru o zajedničkom korištenju terminala za UPP ili drugim propisima kojima se uređuje energija, regulacija energetskih djelatnosti i tržište plina.

(2) Kako bi se osigurale obveze povezane sa zajedničkim korištenjem terminala za UPP, uključujući obvezu osiguranja dostave tereta, korisnici terminala za UPP mogu međusobno dogovoriti sredstvo osiguranja plaćanja koje će dostaviti operatoru terminala za UPP, a kojim će se osigurati:

1. uredno izvršenje obveza dostave svih tereta prema odobrenom rasporedu usluga za tog korisnika terminala za UPP,

2. obvezu urednog vraćanja povratne količine UPP-a sukladno ugovoru o zajedničkom korištenju terminala za UPP,

3. obvezu da zajednički korisnik terminala za UPP nadoknadi gubitke drugih zajedničkih korisnika terminala za UPP, nastale zbog neispunjenja obveza iz ovih Pravila i/ili zajedničkog ugovora o korištenju terminala za UPP, a koji rezultiraju nemogućnošću ili neurednim povratom povratne količine UPP-a i

4. sve eventualne štete koje nastanu uslijed ili u vezi s kršenjem obveza zajedničkog korisnika terminala za UPP propisanih ovim Pravilima i ugovorom o zajedničkom korištenju terminala za UPP.

(3) Pravila kojima se uređuje vrsta, iznos, dostava i aktivacija sredstva osiguranja plaćanja iz stavka 2. ovoga članka propisana su u ugovoru o zajedničkom korištenju terminala za UPP.

(4) U slučaju kada zajednički korisnici terminala za UPP nisu uspjeli postići zajednički dogovor o sredstvima osiguranja plaćanja iz stavka 2. ovoga članka ili jedan zajednički korisnik terminala za UPP nije suglasan s odlukom ostalih zajedničkih korisnika terminala za UPP, o istome su dužni obavijestiti operatora terminala za UPP i to najkasnije do 30 dana prije početka naredne plinske godine.

(5) Operator terminala za UPP će u slučaju zaprimanja obavijesti iz stavka 4. ovoga članka, zajedničkim korisnicima terminala za UPP ili zajedničkom korisniku terminala za UPP koji nije suglasan s odlukom drugih zajedničkih korisnika terminala za UPP, ovisno o događaju opisanom u zahtjevu, dostaviti zahtjev za dostavu sredstva osiguranja plaćanja u obliku bankarske garancije na iznos umnoška prosječnog tereta koji dolazi na terminal za UPP u narednoj plinskoj godini i cijene na internetskoj stranici plinskog čvorišta u Austriji (CEGH); CEGH yearly futures settlement price na dan dostave obavijesti iz stavka 4. ovoga članka; i sadržajem koji je prihvatljiv operatoru terminala za UPP, a sve u svrhu osiguranja obveza i naknade štete iz stavka 2. ovoga članka.

(6) Zajednički korisnici terminala za UPP dužni su, odnosno zajednički korisnik terminala za UPP koji nije suglasan s odlukom drugih zajedničkih korisnika terminala za UPP dužan je, operatoru terminala za UPP dostaviti bankarsku garanciju iz stavka 5. ovoga članka najkasnije 15 dana od zaprimanja zahtjeva operatora terminala za UPP, koju operatoru terminala za UPP dostavlja najkasnije 15 dana prije početka naredne plinske godine.

(7) Bankarska garancija iz stavka 5. ovoga članka mora važiti za cijelo razdoblje plinske godine, a najmanje 60 dana nakon predviđenog vremena dolaska zadnjeg broda za prijevoz UPP-a u skladu s odobrenim godišnjim rasporedom usluga za narednu plinsku godinu.

(8) Zajednički korisnik terminala za UPP koji je odgovoran za propust izvršenja obveze dostave tereta ili neuredne dostave tereta prema odobrenom rasporedu usluga za tog korisnika terminala za UPP, dužan je obavijestiti operatora terminala za UPP o takvom propustu najkasnije sedam dana prije planiranog dolaska broda za prijevoz UPP-a sukladno odobrenom rasporedu usluga za tog korisnika terminala za UPP. Operator terminala za UPP odmah po zaprimanju obavijesti, bez odgađanja, istu dostavlja svim zajedničkim korisnicima terminala za UPP na čija prava i obveze takav propust utječe.

(9) Operator terminala za UPP će u slučaju propusta iz stavka 8. ovoga članka naplatiti bankarsku garanciju onog zajedničkog korisnika terminala za UPP koji je odgovoran za takav propust te u mjeri određenoj ugovorom o zajedničkom korištenju terminala za UPP te svim zajedničkim korisnicima terminala za UPP, isključujući zajedničkog korisnika terminala za UPP koji je odgovoran za propust, isplatiti naknadu štete nastale zbog takvog propusta, a najviše do visine naplaćene bankarske garancije.

(10) U svakom slučaju, u roku od 24 sata nakon što je operator terminala za UPP dostavio obavijest zajedničkim korisnicima terminala za UPP o namjeri naplate bankarske garancije, sukladno stavku 9. ovoga članka, zajednički korisnici terminala za UPP obavijestit će operatora terminala za UPP jesu li postigli dogovor o drugačijem načinu naknade štete zbog propusta iz stavka 8. ovoga članka. U slučaju kada zajednički korisnici terminala za UPP ne dostave pisani odgovor u roku iz ovog stavka, operator terminala za UPP naplatit će bankarsku garanciju.

(11) Zajednički korisnik terminala za UPP koji je odgovaran za propust iz stavka 8. ovoga članka dužan je nadoknaditi sva potraživanja zajedničkih korisnika terminala za UPP zbog štete koja je nastala zbog njegovog propusta, a koja nisu podmirena naplatom bankarske garancije iz stavka 9. ovoga članka.

(12) U slučaju kada se bankarska garancija iskoristi ili iz drugog razloga treba uskladiti iznos bankarske garancije, kao i u slučaju kad je potrebno uskladiti rok važenja bankarske garancije, a sve kako bi bankarska garancija bila sukladna ovim Pravilima i ugovoru o zajedničkom korištenju terminala za UPP, zajednički korisnik terminala za UPP dužan je dostaviti novu ili izmijeniti dostavljenu bankarsku garanciju, najkasnije u roku od 15 dana od nastanka događaja koji je povod za dostavu nove ili izmijenjene bankarske garancije.

(13) Sve radnje operator terminala za UPP obavlja isključivo u svojstvu punomoćnika zajedničkih korisnika terminala za UPP.

(14) Operator terminala za UPP ne preuzima nikakvu odgovornost u vezi s kršenjem obveza zajedničkog korisnika terminala za UPP iz ugovora o zajedničkom korištenju terminala za UPP, eventualnog odbijanja isplate temeljem bankarske garancije zajedničkog korisnika terminala za UPP od strane banke ili visine isplate temeljem naplate bankarske garancije zajedničkog korisnika terminala za UPP, radnjama banke ili drugim aspektima povezanim s bankovnom garancijom zajedničkog korisnika terminala za UPP, niti preuzima odgovornosti s obzirom na opravdanost nastalih gubitaka slijedom naplate bankarske garancije zajedničkog korisnika terminala za UPP.

(15) U odnosu na vrstu, dostavu i produljenje bankarske garancije, na odgovarajući način primjenjuju se odredbe Općih uvjeta.

(16) U slučaju kada postojećem ugovoru o zajedničkom korištenju terminala za UPP pristupa novi korisnik terminala za UPP, dužan je u dobroj vjeri pregovarati s postojećim zajedničkim korisnicima terminala za UPP vezano na dostavu odgovarajućeg sredstva osiguranja plaćanja, radi osiguranja obveza povezanih sa zajedničkim korištenjem terminala za UPP, pri čemu neće nerazumno uskratiti dostavu sredstva osiguranja plaćanja kojeg su postojeći korisnici terminala za UPP primjenjivali prije njegovog pristupanja. Novi korisnik terminala za UPP dužan je dostaviti dogovoreno sredstvo osiguranja plaćanja operatoru terminala za UPP u roku od 15 dana od potpisa ugovora o zajedničkom korištenju terminala za UPP.

(17) Pravila naplate bankarske garancije za slučaj neurednog izvršenja obveza dostave svih tereta, na odgovarajući način se primjenjuju i za druge slučajeve neispunjenja obveza zajedničkog korisnika terminala za UPP sukladno stavku 2. ovoga članka.

IX. UVJETI KORIŠTENJA TERMINALA ZA UPP

Postupak odobrenja brodova za prijevoz UPP-a

Članak 43.

(1) Brodovi za prijevoz UPP-a koji se planiraju privezati na terminal za UPP dužni su se pridržavati međunarodnih standarda i uvjeta koji se primjenjuju za takvu vrstu brodova u međunarodnoj plovidbi, a osobito standarda i uvjeta propisanih u The International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk (IGC Code), International Gas Code, SOLAS Convention i međunarodnim konvencijama prihvaćenim u okviru Međunarodne pomorske organizacije (IMO), kao i propisima određenim sukladno registru u koji je brod za prijevoz UPP-a upisan.

(2) Brod za prijevoz UPP-a mora posjedovati sve važeće brodske svjedodžbe i dokumente obvezne za takvu vrstu broda, a čiji je popis objedinjen i ažuriran u dokumentu List of Certificates and Documents Required to be Carried on Bord Ships te potrebne dozvole za ulazak i izvođenje operacija u luci, ispunjavati sve operativne uvjete luke, kao i uvjete nadležne lučke kapetanije i operatora terminala za UPP.

(3) Korisnik terminala za UPP je dužan osigurati da je brod za prijevoz UPP-a u vrijeme dolaska usklađen sa zahtjevima navedenim u stavcima 1. i 2. ovoga članka.

(4) Odobravanje broda za prijevoz UPP-a na terminal za UPP provodi se u skladu s postupcima odobravanja broda za prijevoz UPP-a koji su propisani u ovim Pravilima i tehničkim uvjetima terminala za UPP.

(5) Operator terminala za UPP objavljuje obrazac zahtjeva za odobrenje broda za prijevoz UPP-a na svojoj internetskoj stranici.

(6) Korisnik terminala za UPP ili operator ili vlasnik broda za prijevoz UPP-a ili druga osoba koja za to ima opravdani interes, podnosi ispunjeni obrazac zahtjeva za odobrenjem broda za prijevoz UPP-a, radi upis u registar operatora terminala za UPP najkasnije u roku od 60 dana prije planiranog vremena dolaska broda za prijevoz UPP-a ili iznimno izvan navedenog roka kada je operator terminala za UPP s time suglasan.

(7) U slučaju kada su ispunjeni uvjeti iz stavaka 1. do 6. ovoga članka, operator terminala za UPP izdaje potvrdu o odobrenju broda za prijevoz UPP-a za dolazak na terminal za UPP podnositelju zahtjeva za odobrenjem broda za prijevoz UPP-a najkasnije u roku od pet dana od zaprimanja zahtjeva te upisuje brod za prijevoz UPP-a u registar odobrenih brodova operatora terminala za UPP.

(8) U slučaju kada je nakon izdane potvrde o odobrenju broda za prijevoz UPP-a za dolazak na terminal za UPP došlo do promjene nekog od odobrenih podataka, koji se odnose na IMO broj, državu registracije, isprave, licence, odgovorne osobe društva koje upravlja brodom za prijevoz UPP-a i/ili vlasnika, operator terminala za UPP ima pravo zatražiti ponavljanje postupka odobrenja broda za prijevoz UPP-a.

(9) Po dolasku broda za prijevoz UPP-a u luku, odgovorna osoba luke i/ili operator terminala za UPP i/ili druga osoba koju on ovlasti, ima pravo provesti sve propisane preglede, a kako bi utvrdio i osigurao da je brod za prijevoz UPP-a kompatibilan s plutajućom jedinicom za prihvat, skladištenje i uplinjavanje UPP-a, pri čemu aktivno surađuje s vlasnikom i/ili operatorom broda za prijevoz UPP-a.

(10) Korisnik terminala za UPP odgovoran je za slučaj kada vlasnik, operator, kapetan i/ili zapovjednik broda za prijevoz UPP-a nije izvršio svoju dužnost ili ispunio uvjete vezano za odobrenje broda za prijevoz UPP-a, a zbog kojih nije došlo do odobrenja i/ili ulaska u luku i/ili pristajanja broda za prijevoz UPP-a.

(11) Operator terminala za UPP objavljuje i redovito ažurira popis odobrenih brodova za prijevoz UPP-a koji dolaze na terminal za UPP na svojoj internetskoj stranici.

Postupak prijave broda za prijevoz UPP-a

Članak 44.

(1) Korisnik terminala za UPP dužan je osigurati da vlasnik/operator broda za prijevoz UPP-a ili kapetan/zapovjednik broda za prijevoz UPP-a ili pomorski agent ili osoba određena od strane vlasnika ili operatora broda za prijevoz UPP-a, najkasnije u roku od 14 dana od procijenjenog vremena dolaska broda za prijevoz UPP-a na terminal za UPP, dostavi operatoru terminala za UPP ispunjeni obrazac zahtjeva za prijavu broda za prijevoz UPP-a.

(2) Operator terminala za UPP objavljuje zahtjev za prijavu broda za prijevoz UPP-a na svojoj internetskoj stranici.

(3) U zahtjevu za prijavu broda za prijevoz UPP je potrebno naznačiti informacije koje se odnose na datum i vrijeme odlaska iz luke utovara te procijenjeno vrijeme dolaska broda za prijevoz UPP-a na terminal za UPP.

(4) Uz zahtjev za prijavu broda za prijevoz UPP-a je potrebno operatoru terminala za UPP dostaviti:

1. tovarni list,

2. izvještaj o teretu,

3. teretni manifest,

4. certifikat porijekla tereta,

5. certifikat o količini tereta,

6. certifikat o kvaliteti tereta,

7. sigurnosni list tereta,

8. izjavu o aktivnostima broda u luci utovara,

9. potvrdu kapetana i/ili zapovjednika broda za prijevoz UPP-a o primitku prethodno navedenih dokumenata.

Informiranje o procijenjenom vremenu dolaska broda za prijevoz UPP-a na terminal za UPP

Članak 45.

(1) Korisnik terminala za UPP ili njegov pomorski agent dužni su osigurati da kapetan i/ili zapovjednik broda za prijevoz UPP-a ili njegov pomorski agent, redovito ažurira podatke o procijenjenom vremenu dolaska broda za prijevoz UPP-a na terminal za UPP i ažurirane podatke dostavlja operatoru terminala za UPP, luci i nadležnoj lučkoj kapetaniji najmanje u sljedećim rokovima:

- 96 sati prije procijenjenog vremena dolaska broda za prijevoz UPP-a na terminal za UPP, pri čemu obavijest mora sadržavati informacije o stanju tereta, procijenjenoj temperaturi tereta, tlaku UPP-a u spremniku, količini tereta za pretovar na plutajuću jedinicu za prihvat, skladištenje i uplinjavanje UPP-a te osobito bilo koji trenutni ili očekivani operativni nedostatak na brodu za prijevoz UPP-a, a koji ima ili bi mogao imati utjecaj na ulazak broda za prijevoz UPP-a u luku i/ili pristajanje broda za prijevoz UPP-a i/ili boravak broda za prijevoz UPP-a u luci i/ili pretovar UPP-a,

– 72 sata prije procijenjenog vremena dolaska broda za prijevoz UPP-a na terminal za UPP,

– 48 sata prije procijenjenog vremena dolaska broda za prijevoz UPP-a na terminal za UPP,

– 24 sata prije procijenjenog vremena dolaska broda za prijevoz UPP-a na terminal za UPP.

(2) Od trenutka kada je procijenjeno vrijeme dolaska broda za prijevoz UPP-a na terminal za UPP unutar 24 sata, podaci o procijenjenom vremenu dolaska broda za prijevoz UPP-a na terminal za UPP ažuriraju se svakih šest sati.

Članak 46.

U slučaju kada se bilo koje dostavljeno procijenjeno vrijeme dolaska broda za prijevoz UPP-a na terminal za UPP, a kako je navedeno u članku 45. ovih Pravila, promijeni za više od šest sati, korisnik terminala za UPP će bez odgode obavijestiti ili će osigurati da kapetan i/ili zapovjednik broda za prijevoz UPP-a i/ili pomorski agent obavijesti operatora terminala za UPP, luku i nadležnu lučku kapetaniju o ispravljenom procijenjenom vremena dolaska broda za prijevoz UPP-a na terminal za UPP.

Potvrda o spremnosti

Članak 47.

(1) Korisnik terminala za UPP će dostaviti ili će osigurati da kapetan i/ili zapovjednik broda za prijevoz UPP-a ili pomorski agent dostavi operatoru terminala za UPP potvrdu o spremnosti, odmah nakon ispunjenja sljedećih kumulativnih uvjeta:

1. brod za prijevoz UPP-a je stigao do stanice za ukrcaj pilota određene za luku,

2. nadležna lučka kapetanija, nadležna osoba koja upravlja lukom i nadležne službe su odobrile brodu za prijevoz UPP-a potrebne dozvole sukladno pomorskom zakoniku i propisima kojima se uređuju morske luke da uđe u luku i pristane na terminal za UPP,

3. brod za prijevoz UPP-a je naručio sve lučke usluge potrebne za pristajanje na terminal za UPP i

4. korisnik terminala za UPP i/ili treća strane su dale brodu za prijevoz UPP-a sva potrebna dopuštenja da izvrši pretovar tereta, a brod za prijevoz UPP-a je spreman da izvede tu operaciju.

(2) U slučaju kada su ispunjeni uvjeti iz stavka 1. točaka 1. do 4. ovoga članka, te je operatoru terminala za UPP dostavljena potvrda o spremnosti, operator terminala za UPP, bez odlaganja, izdaje obavijest o dopuštenju za pristajanje brodu za prijevoz UPP-a na terminal za UPP i/ili, u slučaju iz članka 48. ovih Pravila, obavijest u kojoj naznačuje vrijeme pristajanja broda za prijevoz UPP-a, osim u slučajevima kad postoje ograničenja pretovara UPP-a u terminal za UPP sukladno ovim Pravilima ili kad korisnik terminala za UPP obavijesti operatora terminala za UPP o okolnostima zbog kojih pretovar UPP-a u terminal za UPP nije moguć.

(3) Ako nisu ispunjeni uvjeti navedeni iz stavka 1. točaka 1. do 4. ovoga članka, operator terminala za UPP može odbiti potvrdu o spremnosti, pod uvjetom da obavijesti korisnika terminala za UPP o razlozima odbijanja te zatraži da dostavi valjanu potvrdu o spremnosti koja ispunjava sve uvjete iz ovog članka.

(4) Operator terminala za UPP ima pravo odbiti pristajanje broda za prijevoz UPP-a na terminal za UPP u slučaju kada korisnik terminala za UPP nije dostavio narudžbu pretovara UPP-a najkasnije dva dana prije vremena dolaska broda za prijevoz UPP-a, odnosno u naznačenom roku kojeg je operator terminala za UPP ostavio korisniku terminala za UPP nakon što ga je upozorio da nije predana narudžba pretovara UPP-a.

(5) Operator terminala za UPP u slučaju iz stavka 3. i 4. ovog članka ne odgovara za gubitke koje su zbog navedenih propusta pretrpjeli korisnici terminala za UPP.

(6) U slučaju kad je operator terminala za UPP iz razloga navedenih u ovom članku odbio da brod za prijevoz UPP-a pristane na terminal za UPP, dužan je o tome obavijestiti kapetana i/ili zapovjednika broda za prijevoz UPP-a ili pomorskog agenta, luku i nadležnu lučku kapetaniju.

(7) Brod za prijevoz UPP-a koji dolazi u luku i/ili predaje potvrdu o spremnosti ili narudžbu pretovara UPP-a, prije ili poslije vremena dolaska određenog u odobrenom mjesečnom rasporedu usluga, može pristati na terminal za UPP samo u slučaju kada su kumulativno ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

1. ne sprječava pristajanje drugih brodova za prijevoz UPP-a koji dolaze prema odobrenim mjesečnim rasporedima usluga i

2. pristajanje broda za prijevoz UPP-a ne ugrožava neprekinut, učinkovit i siguran rad terminala za UPP.

(8) U slučaju iz stavka 7. ovoga članka, kada operator terminala za UPP odbije pristajanje broda za prijevoz UPP-a na terminal za UPP, ako je to moguće, odredit će drugo vrijeme pristajanja sukladno ovim Pravilima.

Članak 48.

(1) U slučaju kada dva ili više brodova za prijevoz UPP-a istovremeno pristignu do terminala za UPP izvan njihovih odobrenih vremena dolaska, operator terminala za UPP će osigurati da se pristigli brodovi za prijevoz UPP-a raspoređuju za pristajanje prema sljedećem redoslijedu, pri čemu ima prednost onaj brod za prijevoz UPP-a koji je:

1. zakašnjeli brod za prijevoz UPP-a koji je predao potvrdu o spremnosti nakon vremena dolaska, pod uvjetom da sljedeće vrijeme dolaska nije pomaknuto,

2. preuranjeni brod za prijevoz UPP-a koji je predao potvrdu o spremnosti prije vremena dolaska i koju operator terminala za UPP nije odbio.

(2) Brodu za prijevoz UPP-a koji kasni može odbiti pristajanje na terminal za UPP prije preuranjenog broda za prijevoz UPP-a ako operator terminala za UPP utvrdi da bi pristajanje zakašnjelog broda za prijevoz UPP-a omelo pristajanje preuranjenog broda za prijevoz UPP-a kad počne njegovo vrijeme dolaska.

(3) Iznimno od pravila propisanih u ovom članku, korisnici terminala za UPP mogu dogovoriti drugačija pravila, o čemu će pravovremeno pismenim putem obavijestiti operatora terminala za UPP.

(4) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka, operator terminala za UPP odobrit će dogovor korisnika terminala za UPP i postupiti sukladno istome, osim ako time ne ugrožava siguran rad terminala za UPP.

Vrijeme stajanja broda za prijevoz UPP-a

Članak 49.

(1) Dopušteno vrijeme stajanja za standardnu količinu tereta iznosi 30 uzastopnih sati, a u slučaju kada količina UPP-a koja se pretovaruje nije standardna količina tereta, operator terminala za UPP i korisnik terminala za UPP dogovaraju dulje ili kraće dopušteno vrijeme stajanja, ovisno o količini tereta.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, dopušteno vrijeme stajanja će biti produženo za bilo koje razdoblje odgode koje je uzrokovano jednim ili više sljedećih događaja:

1. kada je količina volumnog protoka pretovara UPP-a s broda za prijevoz UPP-a u terminal za UPP manja od one određene u specifikacijama broda za prijevoz UPP-a i količine određene u tehničkim uvjetima terminala za UPP, pri čemu se takva smanjena količina volumnog protoka pretovara UPP-a može isključivo pripisati terminalu za UPP,

2. za bilo koje razdoblje tijekom kojeg je dolazak na terminal za UPP, pristajanje, pretovar UPP-a i/ili odlazak s terminala za UPP odgođen ili spriječen zbog događaja više sile,

3. za bilo koje razdoblje tijekom kojeg se pretovar UPP-a odgađa ili je onemogućen zbog kvarova ili izvanrednih situacija na terminalu za UPP ili brodu za prijevoz UPP-a, a koji mogu imati za posljedicu opasnost za život, zdravlje ljudi, nastanak velike materijalne štete, onečišćenje okoliša,

4. zbog nepovoljnih vremenskih i/ili meteorološko-maritimnih uvjeta u luci.

(3) U slučaju iz stavka 2. točke 1. ovoga članka, operator terminala za UPP će nadoknaditi troškove korisniku terminala za UPP nastale zbog produženja dopuštenog vremena stajanja na odgovarajući način primjenjujući odredbe Priloga I. ovih Pravila.

(4) Stvarno vrijeme stajanja će početi kako slijedi:

1. u slučaju kad brod za prijevoz UPP-a dostavi potvrdu o spremnosti unutar vremena dolaska, po nastupu ranijeg od sljedećih događaja:

– šest sati nakon što je dostavljena potvrda o spremnosti i

– vrijeme u kojem je brod za prijevoz UPP-a privezan na terminal za UPP,

2. u slučaju kada brod za prijevoz UPP-a dostavi potvrdu o spremnosti prije vremena dolaska, po nastupu ranijeg od sljedećih događaja:

– šest sati nakon što je dostavljena potvrda o spremnosti i

– trenutak kad je brod za prijevoz UPP-a pristao na terminal za UPP,

3. u slučaju kada brod za prijevoz UPP-a dostavi potvrdu o spremnosti nakon vremena dolaska:

– u trenutku kada je brod za prijevoz UPP-a pristao na terminal za UPP.

(5) Stvarno vrijeme stajanja nastavlja se do nastupa ranijeg od sljedećih događaja:

– zadnja fleksibilna cijev za pretovar je odspojena i kapetan i/ili zapovjednik broda za prijevoz UPP-a je savjesno potvrdio da je nominirani teret u potpunosti pretovaren u terminal za UPP,

– brod za prijevoz UPP-a se otisne od terminala za UPP bez pretovara ili potpunog pretovara tereta.

Radnje pretovara UPP-a

Članak 50.

(1) Korisnik terminala za UPP dostavit će najkasnije dva dana prije vremena dolaska, operatoru terminala za UPP, narudžbu za pretovar UPP-a.

(2) Operator terminala za UPP na internetskoj stranici objavljuje obrazac narudžbenice za pretovar tereta.

(3) U slučaju kada korisnik terminala za UPP ne preda ili preda narudžbu za pretovar UPP-a nakon isteka roka iz stavka 1. ovoga članka, operator terminala za UPP ima pravo odbiti pristajanje broda za prijevoz UPP-a.

(4) Ukupni iznos pretovara UPP-a u narudžbi za pretovar UPP-a u usporedbi s količinama u odobrenom godišnjem i mjesečnom rasporedu usluga može odstupati samo u slučaju kada to nije protivno ograničenjima propisanim u članku 35. ovih Pravila i tehničkim uvjetima terminala za UPP.

(5) Operator terminala za UPP će odobriti narudžbu za pretovar UPP-a samo u slučaju kada je u cjelokupnom dopuštenom vremenu stajanja broda za prijevoz UPP-a ukupna nominacija svih korisnika terminala za UPP iznad minimalne dopuštene stope uplinjavanja UPP-a.

(6) Iznimno od roka za predaju dnevnih nominacija propisanog u članku 56. stavku 9. ovih Pravila, dnevna nominacija u slučaju pretovara UPP-a mora biti dostavljena operatoru terminala za UPP najkasnije s dostavom narudžbe za pretovar UPP-a.

(7) Operator terminala za UPP će prihvatiti količinu UPP-a na terminal za UPP prema količini UPP-a određenoj u narudžbi pretovara UPP-a, a koju je potvrdio operator terminala za UPP sukladno postupcima propisanim u tehničkim uvjetima terminala za UPP.

(8) Kapetan/zapovjednik broda za prijevoz UPP-a i/ili pomorski agent dužni su tijekom postupka pretovara UPP-a poštivati naredbe, upute, pravila i ostale zahtjeve vezane uz aktivnosti u luci i na terminalu za UPP koje postavi odgovorna osoba u luci i operator terminala za UPP.

(9) Pretovar UPP-a može se izvesti samo ako su kumulativno ispunjeni sljedeći uvjeti:

1. brod za prijevoz UPP-a ima svu dokumentaciju potrebnu za pretovar UPP-a i sukladno propisima je odobren od strane korisnika terminala za UPP i/ili treće strane za izvođenje pretovara UPP-a u dogovoreno vrijeme i

2. završen je postupak provjere u skladu s uvjetima sigurnosno kontrolnog lista brod za prijevoz UPP-a/terminal za UPP.

Članak 51.

Operator terminala za UPP ima pravo ne započeti ili zaustaviti već započeti pretovar UPP-a i zahtijevati od broda za prijevoz UPP-a da se odveže od terminala za UPP i dozvoli pristup drugim brodovima za prijevoz UPP-a u bilo kojem od sljedećih slučajeva:

1. primljena je opravdana naredba nadležne lučke kapetanije,

2. primljena je opravdana naredba nadležne osobe koja upravlja lukom,

3. nije dovršen postupak provjere propisanih preduvjeta ili je došlo do neispunjenja preduvjeta u skladu s uvjetima iz sigurnosno kontrolnog lista brod za prijevoz UPP-a/terminal za UPP,

4. brod za prijevoz UPP-a ne ispunjava ili nepravilno izvršava naredbe i/ili upute nadležne lučke kapetanije i/ili nadležne osobe koja upravlja lukom i/ili operatora terminala za UPP, postupke propisane u tehničkim uvjetima terminala za UPP ili ovim Pravilima ili druge preduvjete potrebne za izvođenje aktivnosti u luci i na terminalu za UPP, uključujući sigurnosne propise,

5. temeljem odluke operatora terminala za UPP ili nadležne osobe koja upravlja lukom da stanje broda za prijevoz UPP-a ili pretovar UPP-a predstavlja opasnost za život ili zdravlje ljudi, imovinu, okoliš i/ili rad terminala za UPP,

6. dostavljeni teret ne odgovara specifikaciji kvalitete UPP-a,

7. u slučaju drugih okolnosti propisanih u ovim Pravilima i/ili ugovoru o korištenju terminala za UPP i/ili koje su izvan kontrole operatora terminala za UPP.

Članak 52.

(1) Brod za prijevoz UPP-a je dužan po završetku pretovara UPP-a napustiti terminal za UPP što je prije moguće i omogućiti pristup terminalu za UPP ostalim korisnicima terminala za UPP, osim u slučaju kad nadležna lučka kapetanija i/ili nadležna osoba koja upravlja lukom izda brodu za prijevoz UPP-a drugačiju naredbu ili ako je operator terminala za UPP odobrio drugačiji postupak odvezivanja i/ili pristupa drugog broda za prijevoz UPP-a.

(2) U slučaju kada se brod za prijevoz UPP-a ne bi odvezao odmah po isteku dopuštenog vremena stajanja ili po završetku pretovara UPP-a, ovisno o tome koji trenutak nastupi ranije operator terminala za UPP ima pravo naplatiti naknadu korisniku terminala za UPP sukladno Prilogu I. ovih Pravila, osim u slučaju kada je brod za prijevoz UPP-a zaprimio naredbu sukladno stavku 1. ovoga članka ili je ispunjen neki od uvjeta iz članka 49. stavka 2. ovih Pravila.

Članak 53.

Kapetan i/ili zapovjednik broda za prijevoz UPP-a i operator terminala za UPP izvode pretovar UPP-a u skladu sa sigurnosnim pravilima. Operator terminala za UPP je odgovoran za ispravno izvođenje operacija pretovara UPP-a u terminal za UPP do trenutka odspajanja fleksibilnih cijevi za pretovar UPP-a od broda za prijevoz UPP-a.

Članak 54.

Operator terminala za UPP nije odgovoran za bilo kakve izravne ili neizravne gubitke, troškove i/ili štetu, naknadu za prekostojnicu, uključujući izmaklu korist, prema korisniku terminala za UPP, brodu za prijevoz UPP-a, vlasniku ili operatoru broda za prijevoz UPP-a, kapetanu ili zapovjedniku, dobavljaču UPP-a, prijevozniku i/ili posredniku, pomorskom agentu niti bilo kojoj trećoj strani u sljedećim slučajevima:

1. operator nije započeo pretovar UPP-a ili je zaustavio započeti pretovar UPP-a ili je postupio u skladu s uvjetima određenim u ovim Pravilima kada UPP ne odgovara specifikaciji kvalitete UPP-a ili drugih razloga propisanih ovim Pravilima i/ili

2. pretovar UPP-a je odgođen ili je protekao uz prekide zbog okolnosti izvan kontrole operatora terminala za UPP, a za koje operator terminala za UPP nije odgovoran.

Uplinjavanje UPP-a

Članak 55.

(1) Količine UPP-a za uplinjavanje se određuju sukladno odobrenom godišnjem i mjesečnom rasporedu usluga.

(2) Operator terminala za UPP će upliniti količinu UPP-a prema potvrđenoj dnevnoj nominaciji korisnika terminala za UPP.

(3) Količina UPP-a koja je uplinjena i otpremljena do točke isporuke, izračunava se za svakog korisnika terminala za UPP i jednaka je količini plina koja je stvarno raspoređena sukladno uvjetima propisanim u Prilogu II. ovih Pravila.

Dnevne nominacije količina plina

Članak 56.

(1) Korisnik terminala za UPP koji želi koristiti kapacitet uplinjavanja UPP-a, dužan je svakodnevno, radnim i neradnim danima, dostaviti operatoru terminala za UPP podatke o dnevnoj nominaciji količina plina, u mjernoj jedinici kWh/h, koje će otpremiti do točke isporuke u narednom plinskom danu.

(2) Korisnik terminala za UPP osim nominacije za naredni plinski dan može dostaviti nominacije za naredne dane tekućeg mjeseca.

(3) Korisnik terminala za UPP dužan je osigurati sigurnu predaju plina u transportni sustav sukladno mrežnim pravilima transportnog sustava, pri čemu je dužan:

1. nominirati odgovarajući kapacitet transportnog sustava na ulazu u transportni sustav koji je ujedno izlaz iz terminala za UPP ili

2. osigurati da korisnik transportnog sustava koji preuzima plin od korisnika terminala za UPP nominira odgovarajući kapacitet transportnog sustava na ulazu u transportni sustav koji je ujedno izlaz iz terminala za UPP.

(4) Podaci iz stavka 1. ili 2. ovog članka dostavljaju se razrađeno za svaki sat plinskog dana koji se nominira.

(5) Nakon zaprimanja dnevnih nominacija, operator terminala za UPP provjera jesu li nominacije u skladu s odobrenim godišnjim i/ili mjesečnim rasporedom usluga.

(6) Operator terminala za UPP i operator transportnog sustava razmjenjuju podatke iz dnevnih nominacija radi uparivanja nominacija, te u slučaju razlike u zaprimljenim nominacijama, primjenjuju pravilo manjeg, sukladno mrežnim pravilima transportnog sustava.

(7) Dnevna nominacija pojedinog korisnika terminala za UPP mora biti usklađena s odobrenim mjesečnim rasporedom usluga, pri čemu će operator terminala za UPP odobriti dnevnu nominaciju koju je dostavio korisnik terminala za UPP samo kada su kumulativno ispunjeni sljedeći uvjeti:

1. ispunjeni su uvjeti iz stavka 3. ovoga članka,

2. u slučaju odstupanja dnevnih nominacija od odobrenog mjesečnog rasporeda usluga, ista su u skladu s, na odgovarajući način primijenjenim, uvjetima iz članka 35. ovih Pravila,

3. ukupna dnevna nominacija svih korisnika terminala za UPP u pojedinom plinskom danu je iznad minimalne dopuštene stope uplinjavanja UPP-a i ispod maksimalne dopuštene stope uplinjavanja UPP-a, sukladno tehničkim uvjetima terminala za UPP.

(8) Operator terminala za UPP objavljuje na svojoj internetskoj stranici obrazac za dostavu dnevnih nominacija.

(9) Korisnik terminala za UPP dužan je dnevnu nominaciju za plinski dan D dostaviti operatoru terminala za UPP najkasnije do 13:00 sati na dan D-1, osim u slučaju iz članka 50. stavka 6. ovih Pravila.

(10) Korisnik terminala za UPP ima pravo renominirati odobrenu dnevnu nominaciju najkasnije do 4:00 sata u plinskom danu D-1 za plinski dan D, pri čemu će operator terminala za UPP odobriti renominacija ako je ona u skladu s uvjetima iz stavka 7. ovoga članka.

(11) Operator terminala za UPP ima pravo prilagoditi dostavljenu dnevnu nominaciju korisnika terminala za UPP na način da ukupne stvarne količine UPP-a koje odstupaju, prilagodi količinama UPP-a iz odobrenog godišnjeg i/ili mjesečnog rasporeda usluga, a posebice kada takva odstupanja dovode do neusklađenosti s odobrenim zajedničkim godišnjim rasporedom usluga, a koje mogu dovesti do nemogućnosti prihvata brodova za prijevoz UPP-a ili pretovara UPP-a ili nemogućnosti ispunjenja drugih obveza operatora terminala za UPP.

(12) U slučaju prilagodbe nominacija iz stavka 11. ovoga članka ili renominacije, korisnik terminala za UPP ili korisnik transportnog sustava koji preuzima plin na izlazu iz terminala za UPP koji je ujedno ulaz u transportni sustav, dužan je renominirati korištenje kapaciteta transportnog sustava.

(13) Nakon isteka roka iz stavka 9. odnosno stavka 10. ovoga članka, operator terminala za UPP u roku od 1 sata obavještava korisnika terminala za UPP i operatora transportnog sustava o iznosu prihvaćenih dnevnih nominacija.

(14) U slučaju kada operator terminala za UPP odbije dnevnu nominaciju, u roku 30 minuta obavještava korisnika terminala za UPP o razlozima odbijanja nominacije.

(15) U slučaju kada operator terminala za UPP odbije renominaciju, zadnja prihvaćena nominacija ili renominacija je važeća.

(16) Nominacija ili zadnja renominacija za određeni plinski dan koju prihvati operator terminala za UPP obvezujuća je za korisnika terminala za UPP.

(17) U slučaju kada korisnik terminala za UPP ne dostavi dnevnu nominaciju ili operator terminala za UPP ne odobri dostavljenu dnevnu nominaciju, smatra se da je nominirana količina UPP-a za uplinjavanje za naredni plinski dan jednaka količini plina iz odobrenog mjesečnog rasporeda usluga. U slučaju da ne postoji odobreni mjesečni raspored usluga, smatra se da je nominirana količina UPP-a za uplinjavanje za naredni plinski dan jednaka količini plina iz odobrenog godišnjeg rasporeda usluga.

X. SPECIFIKACIJA KVALITETE I MJERENJE UPP-a I UPLINJENOG PRIRODNOG PLINA

Specifikacija kvalitete UPP-a

Članak 57.

(1) Korisnik terminala za UPP dužan je osigurati da kvaliteta tereta dostavljena na terminal za UPP u vrijeme pretovara odgovara specifikaciji kvalitete UPP-a, a u vrijeme otpreme uplinjenog plina u transportni sustav odgovara standardnoj kvaliteti prirodnog plina određenoj u općim uvjetima opskrbe plinom.

(2) Operator terminala za UPP nije odgovoran za kvalitetu tereta koji se dostavlja u terminal za UPP.

(3) Operator terminala za UPP jamči da će sadržaj i specifikacije uplinjenog plina dostavljenog na točku isporuke odgovarati standardnoj kvaliteti prirodnog plina određenoj u općim uvjetima opskrbe plinom i u slučajevima miješanja UPP-a u spremnicima terminala za UPP, sve dok korisnici terminala za UPP koriste uslugu prihvata i otpreme UPP-a sukladno ovim Pravilima.

(4) Korisnik terminala za UPP dužan je uzeti u obzir da se parametri kvalitete UPP-a mijenjaju s protekom vremena, stoga se parametri kvalitete tereta mogu promijeniti tijekom transporta od luke ukrcaja do terminala za UPP, kao i da se parametri UPP-a dostavljenog u terminal za UPP mogu razlikovati od istih parametara kvalitete plina i mogu se shodno tome promijeniti tijekom transporta od luke ukrcaja do terminala za UPP. Operator terminala za UPP odobrit će pristajanje i/ili pretovar UPP-a samo u slučaju kada UPP na brodu za prijevoz UPP-a odgovara specifikaciji kvalitete UPP-a iz stavka 6. ovoga članka.

(5) Operator terminala za UPP, odnosno korisnik terminala za UPP dužan je bez odgađanja obavijestiti drugu stranu u slučaju bilo kakvog saznanja da dostavljeni teret ili teret koji tek treba biti dostavljen, predstavlja ili bi mogao predstavljati nestandardni UPP te u obavijesti opisati razinu očekivanog odstupanja.

(6) Korisnik terminala za UPP dužan je osigurati da kvaliteta tereta dostavljena u terminal za UPP u vrijeme pretovara odgovara slijedećoj specifikaciji kvalitete UPP-a:

Kemijski sastavmol %
Metan (CH4)minimalno 85
Etan (C2H6)maksimalno 7
Propan (C3H8) i viši ugljikovodicimaksimalno 6
Ugljični dioksid (CO2)maksimalno 2,5
Kisik (O2)maksimalno 0,001
Sadržaj sumporamg/m³
Sumpor ukupni (S)maksimalno 30
Sumporovodik i karbonil sulfid ukupno (H2S+COS)maksimalno 5
Merkaptani (RSH)maksimalno 6
Ostale vrijednosti
Gornja ogrjevna vrijednost Hg (kWh/m³)minimalno 10,28 maksimalno 12,75
Donja ogrjevna vrijednost Hd (kWh/m³)minimalno 9,25 maksimalno 11,47
Gornji Wobbe – indeks Wg (kWh/m³)minimalno 12,75 maksimalno 15,81
Donji Wobbe – indeks Wd (kWh/m³)minimalno 11,48 maksimalno 14,23
Relativna gustoćaminimalno 0,56 maksimalno 0,70


Sve vrijednosti odnose se na obujam plina od 1 m³ pri apsolutnom tlaku plina 101.325 Pa (1,01325 bar) i temperaturi plina 288,15 K (15 °C).

(7) Ukoliko se za vrijeme trajanja ugovora o korištenju terminala za UPP specifikacija kvalitete UPP-a iz stavka 6. ovoga članka značajno izmijeni, korisnik terminala za UPP ima pravo otkazati ugovorenu uslugu sukladno Prilogu I. ovih Pravila.

Članak 58.

(1) Operator terminala za UPP dužan je poduzeti odgovarajuće radnje kako bi utvrdio da je UPP koji se namjerava pretovariti u terminal za UPP i/ili UPP koji je u postupku pretovara u terminal za UPP u skladu sa specifikacijom kvalitete UPP-a te spriječiti svaki pretovar UPP-a koji se sukladno specifikacijama kvalitete UPP-a smatra nestandardnim UPP-om.

(2) Operator terminala za UPP će po primitku zahtjeva za prijavu broda za prijevoz UPP-a odbiti takav zahtjev, ako UPP koji je specificiran u tom zahtjevu ne odgovara specifikacijama kvalitete UPP-a i smatra se nestandardnim UPP-om.

(3) U slučaju kada sukladno stavku 2. ovog članka nije bilo moguće utvrditi nestandardni UPP, operator terminala za UPP dužan je prekinuti već započeti pretovar UPP-a u terminal za UPP kada prilikom uzorkovanja UPP-a koji se pretovaruje u terminal za UPP utvrdi da UPP ne odgovara specifikacijama kvalitete UPP-a i smatra se nestandardnim UPP-om.

(4) U slučaju iz stavka 3. ovog članka, odgovornost korisnika terminala za UPP koji je dopremio nestandardni UPP odrađena je sukladno Prilogu I. ovih Pravila

Članak 59.

(1) Kvaliteta i količina UPP-a mjeri se i određuje u skladu s odredbama članaka 60., 61. i 62. ovih Pravila.

(2) Operator terminala za UPP će na poseban zahtjev korisnika terminala za UPP temeljem povijesnih podataka i ostalih dostupnih pretpostavki preliminarno predvidjeti promjene u kvaliteti UPP-a koji je fizički uskladišten u terminalu za UPP te procijeniti u kojem bi trenutku UPP po specifikaciji kvalitete mogao postati nestandardni UPP.

Članak 60.

(1) Prije pretovara UPP-a iz broda za prijevoz UPP-a u terminal za UPP, nadzornik provjerava jesu li ispunjeni uvjeti iz stavaka 1. do 3. članka 62. ovih Pravila.

(2) Operator terminala za UPP, korisnik terminala za UPP i nadzornik zajedno sudjeluju u mjerenju tereta, prije i nakon pretovara UPP-a u terminal za UPP, uključujući mjerenje preostalog UPP-a, volumena, temperature i tlaka u spremniku broda za prijevoz UPP-a.

(3) Prilikom pretovara tereta u terminal za UPP, nadzornik priprema izvještaj o kvaliteti i količini UPP-a pretovarenog u terminal za UPP sukladno članku 3. Priloga II. ovih Pravila, a na temelju podataka o količini tereta koje je dužan osigurati kapetan broda za prijevoz UPP-a ili njegov zapovjednik te podataka o kvaliteti UPP-a i količini prekrcanog UPP-a u terminal za UPP koje je dužan osigurati operator terminala za UPP.

(4) Privremeni izvještaj kvalitete i količine UPP-a pretovarenog u terminal za UPP nadzornik priprema u roku od 24 sata nakon dovršenog pretovara UPP-a, a završni izvještaj kvalitete i količine UPP-a
pretovarenog u terminal za UPP unutar 72 sata nakon dovršetka pretovara UPP-a, osim u slučaju iz članka 62. stavka 6. ovih Pravila.

(5) Svi izvještaji, nalozi, specifikacije i druga dokumentacija u vezi s rezultatima mjerenja parametara kvalitete UPP-a moraju biti verificirani od strane neovisnog nadzornika, u prisutnosti operatora terminala za UPP i korisnika terminala za UPP ili ovlaštenog predstavnika korisnika terminala za UPP.

(6) Operator terminala za UPP dužan je u svakom trenutku pribaviti, koristiti i održavati opremu za skupljanje uzoraka UPP-a i za određivanje kvalitete pretovarenog UPP-a i svaku drugu opremu za mjerenje ili analizu UPP-a, a koja je potrebna da se provedu sva propisana mjerenja i analize UPP-a na plutajućoj jedinici za prihvat, skladištenje i uplinjavanje UPP-a.

Mjerenje pretovarenog UPP-a

Članak 61.

(1) Korisnik terminala za UPP dužan je osigurati da se prilikom pretovara UPP-a u brod za prijevoz UPP-a, mjerenje kvalitete i količine UPP-a provede sukladno međunarodnim ISO standardima u referentnim uvjetima i propisima kojima se uređuju postupci uzimanja uzoraka i njihova učestalost.

(2) ISO10976:2015 ili noviji standard koji ga stavlja izvan snage i zamjenjuje, smatra se minimalnim preduvjetom koji mora biti ispunjen za određivanje razine UPP-a u spremnicima broda, temperature, tlaka te tehničkih specifikacija za brod za prijevoz UPP-a.

(3) Sva mjerila, plinski kromatografi i druga mjerna oprema na terminalu za UPP koji se koriste za mjerenje kvalitete i količine UPP-a, koji se pretovaruje iz broda za prijevoz UPP-a, moraju biti umjereni i certificirani od strane nezavisnih ovlaštenih laboratorija, sukladno pravilima struke i prema, u tom trenutku, primjenjivim međunarodnim standardima.

(4) Operator terminala za UPP dužan je osigurati da prilikom pretovara UPP-a u terminal za UPP, mjerenje količina i kvalitete UPP-a provede sukladno međunarodnim ISO standardima u referentnim uvjetima i propisima kojima se uređuju postupci uzimanja uzoraka i njihova učestalost.

(5) Količina pretovarenog UPP-a izračunava se u donjoj i gornjoj ogrjevnoj vrijednosti.

(6) Količina pretovarenog UPP-a izražena u donjoj ogrjevnoj vrijednosti računa se sukladno sljedećoj formuli:

Gdje je:

E – količina pretovarenog UPP-a izražena u kWh NCV

V – količina pretovarenog UPP-a izražena u m³

d – gustoća UPP-a izražena u kg/m³ (kilogram po kubnom metru UPP-a)

Hm/nc – donja ogrjevna vrijednost mase UPP-a izražena u kWh/kg

Qbog – energetska vrijednost plina kojeg konzumira brod za prijevoz UPP-a tijekom pretovara UPP-a izražena u kWh NCV

Qr – energetska vrijednost plina vraćenog na brod za prijevoz UPP-a tijekom pretovara UPP-a izražena u kWh NCV

Izračun izražen u donjoj ogrjevnoj vrijednosti će biti definiran prema sljedećim uvjetima:

– donja ogrjevna vrijednost mjerena pri tlaku 1,01325 bar,

– donja ogrjevna vrijednost mjerena pri temperaturi 15° C/15° C.

(7) Količina pretovarenog UPP-a izražena u gornjoj ogrjevnoj vrijednosti računa se sukladno sljedećoj formuli:

Gdje je:

E – količina pretovarenog UPP-a izražena u kWh GCV

V – količina pretovarenog UPP-a izražena u m³

d – gustoća UPP-a izražena u kg/m³ (kilogram po kubnom metru UPP-a)

Hm/gc – gornja ogrjevna vrijednost mase UPP-a izražena u kWh/kg

Qbog – energetska vrijednost plina kojeg konzumira brod za prijevoz UPP-a tijekom pretovara UPP-a izražena u kWh GCV

Qr – energetska vrijednost plina vraćenog na brod za prijevoz UPP-a tijekom pretovara UPP-a izražena u kWh GCV

Izračuni se provode u donjoj i gornjoj ogrjevnoj vrijednosti u skladu sa sljedećim uvjetima mjerenja:

– gornja ogrjevna vrijednost na tlaku 1,01325 bar, temperaturi 15° C/15° C,

– gornja ogrjevna vrijednost na tlaku 1,01325 bar, temperaturi 25° C/0° C.

(8) Pretvorba donje ogrjevne vrijednosti plina u gornju ogrjevnu vrijednost plina izračunava se na sljedeći način:

Hm/gcv = Hm/ncv /0,901

(9) Svi izračuni moraju biti u skladu s ISO6976:2016 ili novijim standardom koji ga stavlja izvan snage i zamjenjuje.

Uzimanje uzorka UPP-a

Članak 62.

(1) Osim u slučaju kada je operator terminala za UPP odredio drugačije, kvaliteta pretovarenog UPP-a utvrđuje se kontinuiranim online plinskim kromatografom kao primarnim sustavom i sustavom isprekidanih uzimanja uzoraka koji koristi stalni tlačni/plutajući klip (CP/FP) spremnik kao pomoćni sustav.

(2) Svako uzorkovanje UPP-a i svi postupci vezani uz uzorkovanje UPP-a, uključujući uzorkovanje UPP-a prilikom pretovara UPP-a iz broda za prijevoz UPP-a u terminal za UPP provodi se sukladno standardu ISO 8943:2007 ili novijem standardu koji ga stavlja izvan snage i zamjenjuje.

(3) U slučaju kada se kvaliteta pretovarenog UPP-a utvrđuje pomoćnim sustavom, operator terminala za UPP uzima i unosi uzorke u tri CP/FP spremnika tijekom pretovara UPP-a. Takve spremnike s uzorcima zapečaćuje nadzornik koji svjedoči uzimanju uzoraka, a trošak uzorkovanja snosi operator terminala za UPP.

(4) Jedan CP/ FP spremnik s uzorkom koristi se za analizu, drugi spremnik je dostupan korisniku terminala za UPP, a trećeg zadržava operator terminala za UPP na vrijeme od 30 dana ili do trenutka kada operator terminala za UPP i korisnik terminala za UPP potpišu certifikat o zaprimanju tereta.

(5) U slučaju kada korisnik terminala za UPP iskoristi pravo korištenja svog spremnika uzorka, dužan ga je vratiti u roku od pet dana nakon primitka spremnika.

(6) Korisnik terminala za UPP ima pravo prigovoriti točnosti analize kvalitete UPP-a u roku od 30 dana koji rok započinje na dan kada je korisnik terminala za UPP preuzeo svoj spremnik uzorka ili odbio potpisati certifikat o zaprimanju tereta.

(7) Iznimno od stavka 5. ovoga članka, u slučaju kada korisnik terminala za UPP prigovori točnosti analize kvalitete UPP-a koju je napravio operator terminala za UPP, korisnik terminala za UPP ima pravo zadržati spremnik uzorka do dana podnošenja prigovora operatoru terminala za UPP, ali u svakom slučaju korisnik terminala za UPP je dužan vratiti spremnik uzorka u roku od 90 dana od primitka.

(8) U slučaju prigovora iz stavka 6. ovoga članka, operator terminala za UPP i korisnik terminala za UPP suglasit će se o ovlaštenom laboratoriju kojem se dostavlja spremnik uzorka na analizu.

Članak 63.

Plinski kromatograf operatora terminala za UPP koji se koristi za određivanje kvalitete UPP-a mora biti certificiran i umjeren sukladno pravilima struke i mjerodavnoj praksi, o čemu će posvjedočiti nadzornik i/ili korisnik terminala za UPP ili njegov predstavnik, operator terminala za UPP i/ili predstavnik operatora transportnog sustava prije puštanja u rad terminala za UPP i nakon svakog umjeravanja sukladno propisima.

Članak 64.

(1) U slučaju kada kontinuirani online plinski kromatograf kao primarni sustav i sustav isprekidanih uzimanja uzoraka koji koristi stalni tlačni/plutajući klip (CP/FP) spremnik kao pomoćni sustav nisu u funkciji, kvaliteta pretovarenog UPP-a određuje se u suradnji s nadzornikom, a na temelju izvještaja o teretu i stvarnih uvjeta putovanja, pri čemu se kvaliteta UPP-a određena u luci utovara smatra točnom.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, kvaliteta pretovarenog UPP-a određuje se temeljem povijesnih podataka o kvaliteti UPP-a iz iste utovarne luke i podataka o putovanjima s istom količinom isparavanja, a u slučaju da nije dostupno dovoljno povijesnih podataka za određivanje kvalitete UPP-a, primijenit će se model teoretskog starenja sukladno GIIGNL – LNG Custody Transfer Handbook iz 2017. godine v. 5.0 ili noviji model ako je objavljen.

(3) Ako su korisnik terminala za UPP i operator terminala za UPP suglasni da makar jedan od rezultata izračunatih temeljem stavka 2. ovoga članka ne daje ispravnu pretpostavku kvalitete UPP-a,
operator terminala za UPP i korisnik terminala za UPP će u dobroj vjeri i u suradnji s nadzornikom suglasno odabrati prihvatljivu metodu kako bi se utvrdila kvaliteta UPP-a.

XI. REVIZIJA KOLIČINA UPP-a I OTPREMLJENOG PLINA

Članak 65.

(1) Operator terminala za UPP dužan je korisnicima terminala za UPP omogućiti pristup informacijama o količini UPP-a u vlasništvu pojedinog korisnika terminala za UPP, a koja se nalazi u spremnicima terminala za UPP kao i o kvaliteti i količini UPP-a u terminalu za UPP.

(2) Pristup informacijama iz stavka 1. ovoga članka operator terminala za UPP omogućuje putem informacijskog sustava operatora terminala za UPP.

(3) Količina UPP-a i plina se određuje i ažurira, u skladu s Prilogom II. ovih Pravila.

(4) Operator terminala za UPP temeljem opravdanog zahtjeva korisnika terminala za UPP može omogućiti pristup svim podacima koji se odnose na utvrđivanje izračuna kvalitete i količine plina.

(5) Operator terminala za UPP provodi inventuru UPP-a u terminalu za UPP najmanje jednom godišnje, a u slučaju kada se tijekom inventure otkrije da se dostupna količina UPP-a u terminalu za UPP razlikuje od količina UPP-a izračunatih temeljem operativnih računa, pri čemu razlika ne prelazi dozvoljeni gubitak, tada se utvrđeni višak ili manjak UPP-a dodjeljuje korisnicima terminala za UPP proporcionalno kapacitetima uplinjavanja UPP-a koje su iskoristili tijekom razdoblja za koje je provedena inventura.

(6) Utvrđeni manjak UPP-a koji prelazi dozvoljeni gubitak raspoređuje se gubitku plina operatora terminala za UPP kojeg operator terminala za UPP nadoknađuje korisnicima terminala za UPP u skladu s postupcima u Prilogu II. ovih Pravila.

(7) Korisnik terminala za UPP ima pravo zatražiti od operatora terminala za UPP da provede izvanrednu inventuru prema odredbama Priloga II. ovih Pravila.

(8) U slučaju kada izvanredna inventura pokaže da dozvoljeni gubitak nije prekoračen, korisnik terminala za UPP koji je zahtijevao izvanrednu inventuru dužan je operatoru terminala za UPP platiti troškove nastale zbog izvanredne inventure.

XII. ODRŽAVANJE TERMINALA ZA UPP

Članak 66.

(1) Operator terminala za UPP dostavlja obavijest korisnicima terminala za UPP o izvođenju redovnih radova održavanja na način kako slijedi:

1. svake godine najkasnije do 1. srpnja, operator terminala za UPP na internetskoj stranici objavljuje godišnji raspored planiranih radova redovnog održavanja za narednu plinsku godinu u kojem su naznačeni dani planiranog prestanka ili ograničenja pružanja usluge prihvata i otpreme UPP-a zbog redovnog održavanja terminala za UPP, a koji ne mogu biti dulji od sedam dana,

2. operator terminala za UPP ima pravo izvoditi radove održavanja u danima koji nisu naznačeni u rasporedu radova redovnog održavanja objavljenom do 1. srpnja pod uvjetom da njihovo ukupno trajanje zajedno s planiranim godišnjim radovima redovnog održavanja ne prelazi sedam dana i omogućuju uredno korištenje usluge prihvata i otpreme UPP-a pri čemu korisnici terminala za UPP moraju o točnim danima izvođenja takvih radova održavanja biti obaviješteni najkasnije 60 dana prije početka izvođenja radova,

3. operator terminala za UPP ima pravo izvoditi redovne radove održavanja vezane za suhi pristan sukladno propisima kojima se uređuje pomorstvo i u slučajevima kada je ugrožen siguran rad terminala za UPP; život ili zdravlje ljudi, okoliš ili imovina operatora terminala za UPP i/ili korisnika terminala za UPP, pri čemu mora najaviti izvođenja remonta plutajuće jedinice za prihvat, skladištenje i uplinjavanje UPP-a najkasnije u roku od 30 dana nakon saznanja činjenice da je nužan remont.

(2) U odnosu na stavak 1. ovoga članka, operator terminala za UPP nastoji u razumnoj mjeri:

1. izvoditi radove održavanja u vrijeme održavanja regulatornih i zakonskih pregleda i/ili kad se po objavljenom godišnjem rasporedu održavanja operatora transportnog sustava izvodi održavanje na transportnom sustavu,

2. u drugom terminu izvesti radove održavanja koji bi se inače trebali izvesti tijekom bilo kojeg vremena dolaska broda za prijevoz UPP s ciljem minimalnog ometanja prava korisnika terminala za UPP.

(3) Operator terminala za UPP ima pravo ograničiti i/ili onemogućiti korištenje terminala za UPP i pružanje usluga prihvata i otpreme UPP-a i nestandardnih usluga u razdoblju i u opsegu koji je povezan s radovima održavanja, koji se izvode nakon što su korisnici terminala za UPP obaviješteni sukladno ovim Pravilima.

(4) Izvanredni radovi održavanja koji uzrokuju prekid uplinjavanja UPP-a ili ograničenje korištenja ugovorene usluge mogu se odvijati samo ako se radi o kvarovima koji mogu imati za posljedicu opasnost za život i zdravlje ljudi, nastanak veće materijalne štete ili onečišćenje okoliša.

(5) Operator terminala za UPP će dostaviti pisanu obavijest korisnicima terminala za UPP o izvanrednim radovima održavanja, odmah nakon saznanju da su takvi radovi potrebni.

(6) Korisnici terminala za UPP će uzeti u obzir raspored redovnih i izvanrednih radova održavanja te će u dobroj vjeri surađivati s operatorom terminala za UPP da prilagode svoje odobrene godišnje i mjesečne rasporede usluga prema radovima održavanja.

(7) Operator terminala za UPP će u slučaju izvanrednog održavanja biti odgovoran za štetu koja nastane korisnicima terminala za UPP sukladno Prilogu I. ovih Pravila.

XIII. PROMJENE I OGRANIČENJA UPRAVLJANJA TERMINALOM ZA UPP

Članak 67.

(1) Kako bi osigurao kontinuiran, redovan i siguran rad terminala za UPP i redovno pružanje usluge prihvata i otpreme UPP-a, operator terminala za UPP ima pravo isprazniti spremnike plutajuće jedinice za prihvat, skladištenje i uplinjavanje UPP-a korištenjem kapaciteta uplinjavanja UPP-a ili na drugi način ukloniti UPP i/ili prirodni plin koji pripada korisniku terminala za UPP u sljedećim slučajevima:

1. brod za prijevoz UPP-a dolazi prema odobrenom rasporedu usluga, a spremnici plutajuće jedinice za prihvat, skladištenje i uplinjavanje UPP-a nisu dovoljno prazni da prihvate puni teret zbog toga što jedan ili više korisnika terminala za UPP ne koristi kapacitet uplinjavanja UPP-a prema rasporedu usluga,

2. specifikacija kvalitete UPP-a u spremnicima plutajuće jedinice za prihvat, skladištenje i uplinjavanje UPP-a ne odgovara specifikaciji kvalitete UPP-a ili se približava najnižoj dozvoljenoj granici specifikacije kvalitete UPP-a pri čemu operator terminala za UPP ima pravo na pretovar takvog UPP-a iz spremnika terminala za UPP na brod za prijevoz UPP-a i odvoz takvog UPP-a s terminala za UPP,

3. u drugim slučajevima kad je uklanjanje UPP-a ili prirodnog plina iz plutajuće jedinice za prihvat, skladištenje i uplinjavanje UPP-a potrebno da bi se osigurala sigurnost života ili zdravlja ljudi, okoliša ili prijeti veća materijalna šteta na imovini operatora terminala za UPP ili korisnika terminala za UPP.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, operator terminala za UPP ima pravo prodati UPP i/ili plin, primjenjujući na odgovarajući način pravila za prodaju plina u otvorenom postupku prodaje, najpovoljnijem ponuditelju, za račun korisnika terminala za UPP čije količine plina prodaje.

(3) Prodaja plina sukladno ovom članku smatra se nestandardnom uslugom operatora terminala za UPP, a naplaćuje se sukladno cjeniku nestandardnih usluga.

(4) Operator terminala za UPP poduzima razumne mjere kako bi uskladio s korisnicima terminala za UPP provedbu radnji opisanih u ovom članku, a da bi se ublažili rizici i/ili gubici korisnika terminala za UPP i/ili operatora terminala za UPP.

(5) UPP koji je uplinjen i otpremljen s terminala za UPP ili na druge načine uklonjen iz spremnika plutajuće jedinice za prihvat, skladištenje i uplinjavanje UPP-a, u slučajevima navedenim stavku 1. točkama 1. ili 2. ovoga članka, oduzima se iz virtualno uskladištenih količina UPP-a korisnika terminala za UPP, a svaka odgovornost pripisuje se onom korisniku terminala za UPP čije su radnje ili propusti radnji rezultirali postupcima operatora terminala za UPP opisanim u ovom članku.

(6) U slučaju kada spremnici plutajuće jedinice za prihvat, skladištenje i uplinjavanje UPP-a sadrže nestandardni UPP koji ne može biti uplinjen i otpremljen u transportni sustav, a koji posjeduje više korisnika terminala za UPP, operator terminala za UPP utvrdit će korisnika ili korisnike terminala za UPP čije su radnje ili propusti radnji rezultirale nastankom nestandardnog UPP-a u spremnicima.

(7) U slučaju kada se bar jedan korisnik terminala za UPP ne slaže s odlukom iz stavka 6. ovoga članka, ima pravo o tome obavijestiti operatora terminala za UPP u roku od tri dana od dostave odluke.

(8) U slučaju iz stavka 7. ovoga članka, svi korisnici terminala za UPP i operator terminala za UPP dužni su u roku od 10 dana odabrati nezavisnog stručnjaka koji će donijeti konačnu odluku, a u slučaju kada korisnici terminala za UPP ne uspiju izabrati nezavisnog stručnjaka unutar propisanog roka, izabrat će ga operator terminala za UPP.

(9) Sve nastale troškove povezane s nestandardnim UPP-om iz stavka 6. ovoga članka dužan je nadoknaditi onaj korisnik terminala za UPP čije su radnje ili propusti radnji rezultirale nastankom nestandardnog UPP-a i/ili prekidom rada terminala i/ili su dovele do potrebe za uklanjanjem nestandardnog UPP-a iz spremnika terminala za UPP.

Članak 68.

(1) Operator terminala za UPP ima pravo promijeniti kapacitet uplinjavanja UPP-a iz odobrenog rasporeda usluga i/ili raspored vremena dolaska brodova za prijevoz UPP-a u sljedećim slučajevima:

1. prekid ili ograničenje pružanja usluge prihvata i otpreme UPP-a u slučajevima opisanim u članku 67. ovih Pravila i/ili

2. raskid bar jednog ugovora o korištenju terminala za UPP prije isteka njegove valjanosti i/ili

3. nastanak rizika za neprekinut, učinkovit i siguran rad terminala za UPP.

(2) Operator terminala za UPP nastoji promjene iz stavka 1. ovoga članka provesti na način da što manje utječu na odobreni raspored usluga korisnika terminala za UPP čije radnje nisu razlog za navedene promjene.

(3) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka operator terminala za UPP dužan je unutar 24 sata obavijestiti korisnike terminala za UPP o svakoj promjeni u odobrenim rasporedima usluga. Promijenjene rasporede usluga koje je objavio operator terminala za UPP obvezne su za sve korisnike terminala za UPP.

(4) U slučaju nastanka štete sukladno stavku 1. ovoga članka, korisnik terminala za UPP ili operator terminala za UPP, ovisno o tome tko je odgovoran za nastalu štetu, nadoknadit će nastalu štetu ostalim korisnicima terminala za UPP odnosno operatoru terminala za UPP u skladu s Prilogom I. ovih Pravila.

Ograničenje ili prekid pružanja usluge prihvata i otpreme UPP-a

Članak 69.

(1) Operator terminala za UPP ima pravo ograničiti ili prekinuti pružanje usluge prihvata i otpreme UPP-a u skladu s postupkom i uvjetima određenim u propisima kojima se uređuje tržište plina i ovim Pravilima.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, operator terminala za UPP dužan je obavijestiti korisnika terminala za UPP o razlozima ograničenja ili prekidu pružanja usluge prihvata i otpreme UPP-a.

(3) Operator terminala za UPP nastoji korisniku terminala za UPP ostaviti razuman rok za usklađivanje opsega korištenja usluge prihvata i otpreme UPP-a s ograničenjem ili prekidom pružanja usluge prihvata i otpreme UPP-a.

(4) Operator terminala za UPP ima pravo ograničiti ili prekinuti pružanje usluge prihvata i otpreme UPP-a bez krivnje korisnika terminala za UPP kako bi zaštitio javni interes, neprekinut i siguran rad terminala za UPP ili u drugim slučajevima izrijekom predviđenim u propisima kojima se uređuje energija, uređenje energetskih djelatnosti, tržište plina ili ovim Pravilima, ugovoru o korištenju terminala za UPP ili ugovoru o zajedničkom korištenju terminala za UPP, uključujući, ali ne ograničavajući se na:

1. kada je to nužno za sprječavanje nesreće na terminalu za UPP ili na brodu za prijevoz UPP-a i/ili sprječavanje opasnosti za život ili zdravlje ljudi, okoliš i/ili imovinu, u slučajevima više sile, neodobrenih radnji od strane treće strane i/ili nesreća, kvarova ili ostalih tehničkih razloga,

2. kada je to potrebno zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta i/ili meteorološko-maritimnih uvjeta i/ili više sile i/ili izvanrednih uvjeta rada terminala za UPP, a kako je određeno u tehničkim uvjetima terminala za UPP.

(5) Operator terminala za UPP će u slučaju ograničenja ili prekida pružanja usluge prihvata i otpreme UPP-a, zbog okolnosti koje se mogu pripisati odgovornosti operatora terminala za UPP, biti odgovoran za štetu koja nastane korisnicima terminala za UPP u skladu s Prilogom I. ovih Pravila.

(6) Operator terminala za UPP će imati pravo prekinuti ili ograničiti pružanje usluge prihvata i otpreme UPP-a korisniku terminala za UPP bez prethodne najave u slučajevima određenim u stavku 4. ovoga članka, kao i u slučaju nezgode, kvara ili greške u radu na terminalu za UPP i/ili na brodu za prijevoz UPP-a i/ili povezanoj opremi. U bilo kojem od navedenih slučajeva, operator terminala za UPP dužan je odmah pisanim putem obavijestiti korisnika terminala za UPP o prekidu ili ograničavanju pružanja usluge prihvata i otpreme UPP-a i navesti razlog za takvo ograničenje ili prekid i očekivano trajanje.

(7) Operator terminala za UPP ima pravo prekinuti ili ograničiti korištenje terminala za UPP, osim u slučaju krivnje korisnika terminala za UPP, kada je to izrijekom propisano sukladno ovim Pravilima i/ili ugovoru o korištenju terminala za UPP i/ili ugovoru o zajedničkom korištenju terminala za UPP uključujući, ali ne ograničavajući se na sljedeće situacije:

1. korisnik terminala za UPP ili druga nadležna osoba za brod za prijevoz UPP-a ne napravi savjesnu provjeru usklađenosti broda za prijevoz UPP-a s terminalom za UPP sukladno tehničkim uvjetima terminalna za UPP,

2. kvaliteta UPP-a na terminalu za UPP ne odgovara specifikaciji kvalitete UPP-a,

3. korisnik terminala za UPP ne plaća operatoru terminala za UPP naknadu za pružene usluge ili druge obvezne naknade, kazne ili nije dostavio valjano sredstvo osiguranja plaćanja.

(8) U slučaju iz stavka 7. točke 1. ovoga članka, operator terminala za UPP pisanim putem će obavijestiti korisnika terminala za UPP, najkasnije 24 sata nakon donošenja odluke o prekidu ili ograničenju usluge prihvata i otpreme plina o razlogu, vremenu i trajanju prekida ili ograničenja.

(9) U slučaju iz stavka 7. točke 2. ovoga članka, operator terminala za UPP odmah po prekidu ili ograničenju usluge prihvata i otpreme plina, pisanim putem obavješćuje korisnika terminala za UPP-a o razlogu, vremenu i trajanju prekida ili ograničenja.

(10) U slučaju iz stavka 7. točke 3. ovoga članka, operator terminala za UPP će najkasnije 10 dana prije prekida ili ograničenja usluge prihvata i otpreme plina, pisanim putem obavijestiti korisnika terminala za UPP-a o razlogu, vremenu i trajanju prekida ili ograničenja i ostavlja korisniku terminala za UPP primjeren rok da otkloni razloge prekida ili ograničenja. U slučaju kada korisnik terminala za UPP ne otkloni razloge u naknadno ostavljenom roku, operator terminala za UPP ima pravo raskinuti ugovor o korištenju terminala za UPP i ugovor o zajedničkom korištenju terminala za UPP, zbog skrivljenog ponašanja korisnika terminala za UPP.

(11) U svakom slučaju iz ovog članka, operator terminala za UPP u slučaju prekida ili ograničenje usluge prihvata ili otpreme UPP-a dužan je dostaviti obavijest svim korisnicima terminala za UPP na čija prava i obveze taj prekid ili ograničenja utječu.

XIV. PRODAJA UPP-a ILI PRIRODNOG PLINA KORISNIKA TERMINALA ZA UPP U OTVORENOM POSTUPKU

Članak 70.

(1) Korisnik terminala za UPP dužan je upliniti i otpremiti cjelokupnu količinu UPP-a koja je u terminalu za UPP i koja je u njegovom vlasništvu prije dana prestanka važenja ugovora o korištenju terminala za UPP po bilo kojoj pravnoj osnovi.

(2) U slučaju kada korisnik terminala za UPP pravovremeno ne uplini i otpremi cjelokupnu količinu UPP-a sukladno stavku 1. ovoga članka, operator terminala za UPP ima pravo temeljem otvorenog postupka prodaje, prodati najpovoljnijem ponuditelju cjelokupnu ili dio količina UPP-a koje nisu uplinjene i/ili prirodnog plina koje će se otpremiti, u ime i za račun korisnika terminala za UPP.

(3) Prodaja plina iz stavka 2. ovoga članka u otvorenom postupku je nestandardna usluga operatora terminala za UPP i naplaćuje se sukladno cjeniku nestandardnih usluga.

(4) Nakon provedenog otvorenog postupka prodaje, operator terminala za UPP će bez odgode predati prihode od prodaje korisniku terminala za UPP, pri čemu prvo namiruje svoja potraživanja prema korisniku terminala za UPP, i to:

– cijenu nestandardne usluge prodaje nepovučenog UPP-a odnosno prirodnog plina,

– eventualna dugovanja za pružene usluge za vrijeme trajanja ugovora o korištenju terminala za UPP,

– trošak fizičkog i virtualnog skladištenja količine UPP-a dodijeljenog korisniku terminala za UPP, a koji odgovara visini naknade za skladištenje plina za razdoblje od datuma prestanka važenja ugovora o korištenju terminala za UPP do dana prodaje plina,

– bilo kakvu štetu koju je operator terminala za UPP pretrpio zbog nepovlačenja plina,

– bilo koje drugo potraživanje koje je operator terminala za UPP imao vezano za bilo koju pruženu uslugu prema korisniku terminala za UPP.

XV. NAKNADA ŠTETE

Članak 71.

Operator terminala za UPP dužan je braniti obeštećenu stranu korisnika terminala za UPP od bilo kojih i svih šteta odnosno nadoknaditi takve štete sukladno uvjetima definiranim u Prilogu I. ovih Pravila.

Članak 72.

Korisnik terminala za UPP dužan je braniti obeštećenu stranu operatora terminala za UPP u odnosu na bilo koje i sve štete odnosno nadoknaditi takve štete sukladno uvjetima definiranim u Prilogu I. ovih Pravila.

XVI. OBJAVLJIVANJE PODATAKA I RAZMJENA INFORMACIJA

Operativna suradnja

Članak 73.

(1) Operator terminala za UPP i operator transportnog sustava dužni su sklopiti ugovor iz članka 7. stavka 4. ovih Pravila najkasnije do početka plinske godine 2020./2021.

(2) Operator terminala za UPP razmjenjuje sa sudionicima tržišta plina podatke koji su definirani odredbama ovih Pravila, a za potrebe postupke ugovaranja, izrade rasporeda usluga, nominiranja i izvještavanja kao i ostale informacije u skladu s propisima kojima se uređuje tržište plina.

(3) Razmjena podataka iz stavka 2. ovoga članka odvija se putem informacijske platforme operatora terminala za UPP i/ili elektroničkom poštom, osim kada je ovim Pravilima propisano drugačije.

Objavljivanje informacija

Članak 74.

(1) Operator terminala za UPP dužan je redovito objavljivati i ažurirati podatke na svojoj internetskoj stranici.

(2) Operator terminala za UPP na svojoj internetskoj stranici objavljuje najmanje sljedeće:

1. ova Pravila uključujući Priloge,

2. tehničke uvjete terminala za UPP,

3. kontakt podatke i adresu elektroničke pošte za dostavu podataka i komunikaciju s energetskim subjektima,

4. informacije o godišnjem postupku ugovaranja usluge prihvata i otpreme UPP-a,

5. informacije o postupku ugovaranja kratkoročnih kapaciteta uplinjavanja UPP-a,

6. informacije o raspodijeljenim i slobodnim kapacitetima uplinjavanja UPP-a,

7. zajednički raspored usluga,

8. popis odobrenih brodova za prijevoz UPP-a,

9. informacije o nastanku okolnosti i/ili uvjeta i njihovih promjena koje bi mogle imati utjecaja na redovan rad i korištenje terminala za UPP,

10. informacije o hitnim situacijama i događajima više sile,

11. poveznice na informacije koje je objavio operator transportnog sustava o tehničkim kapacitetima transportnog sustava na točki isporuke,

12. raspored održavanja terminala za UPP,

13. obrazac zahtjeva pristupa informacijskoj platformi operatora terminala za UPP i obrazac ugovora za korištenje informacijske platforme operatora terminala za UPP,

14. ostale informacije sukladno ovim Pravilima.

(3) Operator terminala za UPP je na svojoj internetskoj stranici dužan objaviti informacije u skladu s LNG predloškom GLE Transparency Template sukladno uputi udruženja plinske infrastrukture Europe, Gas Infrastructure Europe.

(4) Operator terminala za UPP je dužan svim zainteresiranim stranama omogućiti pristup informacijama koje se odnose na uslugu prihvata i otpreme UPP-a i nestandardne usluge.

(5) Korisnik terminala za UPP dužan je dostavljati svoje zahtjeve, obavijesti i informacije operatoru terminala za UPP sukladno postupcima i pod uvjetima propisanim u ovim Pravilima, ugovoru o korištenju terminala za UPP i ugovoru o zajedničkom korištenju terminala za UPP.

(6) Korisnici terminala za UPP i operator terminala za UPP dostavljaju svoje zahtjeve, obavijesti i informacije putem e-poruke i/ili informacijskog sustava, osim kada je sukladno odredbama ovih Pravila ili po uputi operatora terminala za UPP potrebno dostaviti izvornik dokumenata.

Članak 75.

(1) U svrhu razmjene podataka putem informacijskog sustava operatora terminala za UPP, operator terminala za UPP i korisnik terminala za UPP sklapaju ugovor o korištenju informacijskog sustava.

(2) Nakon sklapanja ugovora iz stavka 1. ovoga članka, operator terminala za UPP će dodijeliti korisnički račun, lozinku za pristup i korisnička prava te omogućiti pristup informacijskoj platformi operatora terminala za UPP korisniku terminala za UPP.

(3) Zahtjevi, obavijesti i/ili informacije koje se dostavljaju u skladu s člankom 74. stavkom 5. ovih Pravila smatrat će se propisno dostavljenim, ako su podneseni u ime korisnika terminala za UPP od osobe koju je propisno ovlastio korisnik terminala za UPP.

(4) Operator terminala za UPP i korisnik terminala za UPP dužni su poduzeti sve mjere kako bi osigurali razmjenu podataka sukladno propisima kojima se propisuju sigurnosna pravila razmjene informacija.

(5) Razmjena podataka između operatora terminala za UPP i korisnika terminala za UPP provodi se na hrvatskom jeziku kad je korisnik terminala za UPP registriran u Republici Hrvatskoj, a u suprotnom na engleskom jeziku, osim ako se strane nisu dogovorile drugačije.

Članak 76.

(1) Operator terminala za UPP i korisnik terminala za UPP dužni su u hitnim slučajevima ili događajima ili uvjetima koji mogu utjecati na ispunjavanje ovih Pravila i/ili ugovora o korištenju terminala za UPP, bez odgađanja obavijestiti drugu stranu.

(2) U slučaju nastupa rizika pojave okolnosti koje dovode u opasnost brod za prijevoz UPP-a ili teret, ljudski život, zdravlje, imovinu ili okoliš, korisnik terminala za UPP ili njegov ovlašteni predstavnik dužan je odmah nakon saznanja za takvu okolnost, bez odgađanja, telefonskim putem obavijestiti operatora terminala za UPP i nastavno najmanje svaka četiri sata, o promjenama okolnosti do potpunog prestanka opasnosti.

XVII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 77.

Danom stupanja na snagu ovih Pravila prestaju važiti Pravila korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin (»Narodne novine«, broj 34/2018).

Članak 78.

Ova Pravila stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Urbroj: 118/UP 2018

Zagreb, 2. srpnja 2018.

Direktorica društva
dr. sc. Barbara Dorić, v. r.

PRILOG I.

OPĆI UVJETI KORIŠTENJA TERMINALA ZA UKAPLJENI PRIRODNI PLIN

Predmet Općih uvjeta

Članak 1.

Predmet ovih Općih uvjeta je određivanje međusobnih prava i obveza operatora terminala za UPP i korisnika terminala za UPP, kao i utvrđivanje uvjeta koji će se primjenjivati na pružanje usluga operatora terminala za UPP.

Definicije

Članak 2.

Osim ako nije drugačije izrijekom definirano u ovim Općim uvjetima, pojmovi korišteni u ovim Općim uvjetima imaju značenje utvrđeno Pravilima i propisima kojima se uređuje energija, reguliranje energetskih djelatnosti i tržište plina.

Sklapanje ugovora o korištenju terminala za UPP

Članak 3.

(1) Kako bi ostvario pravo na usluge operatora terminala za UPP, korisnik terminala za UPP je obvezan s operatorom terminala za UPP sklopiti ugovor o korištenju terminala za UPP, a čiji su sastavni dio ovi Opći uvjeti.

(2) Ugovor o korištenju terminala za UPP će sadržavati, između ostalog, posebne odredbe koje se tiču:

– informacija o energetskim subjektima koji sklapaju ugovor o korištenju terminala za UPP,

– kapaciteta uplinjavanja UPP-a raspodijeljenog korisniku terminala za UPP za pojedinu plinsku godinu za vrijeme trajanja ugovora o korištenju terminala za UPP,

– razdoblje trajanja ugovora o korištenju terminala za UPP i

– drugih odredbi oko kojih se mogu dogovoriti operator terminala za UPP i korisnik terminala za UPP.

Prava koja proizlaze iz ugovorene usluge

Članak 4.

Operator terminala za UPP dužan je pružati ugovorene usluge u skladu s uvjetima određenim u Pravilima, ovim Općim uvjetima i ugovorom o korištenju terminala za UPP.

Prava i dužnosti operatora terminala za UPP

Članak 5.

Prava i dužnosti operatora terminala za UPP uređena su propisima kojima se uređuje energija, regulacija energetskih djelatnosti, tržište plina, Pravilima i ugovorom o korištenju terminala za UPP.

Prava i dužnosti korisnika terminala za UPP

Članak 6.

Korisnik terminala za UPP ima pravo:

1. pristupa terminalu za UPP u skladu s odredbama propisa kojim se uređuje tržište plina, Pravilima i ugovorom o korištenju terminala za UPP,

2. koristiti ugovorenu uslugu sukladno Pravilima i ugovoru o korištenju terminala za UPP,

3. trgovati neiskorištenim kapacitetom na sekundarnom tržištu u skladu s odredbama Pravila.

Članak 7.

Korisnik terminala za UPP dužan je:

– u potpunosti podmiriti dospjele račune koje je izdao operator terminala za UPP na ime naknade za korištenje terminala za UPP, cijene nestandardnih usluga operatora terminala za UPP kao i druge obveze plaćanja ukoliko iste proizlaze iz ugovora o korištenju terminala za UPP te operatoru terminala za UPP dostaviti osiguranje plaćanja u skladu s ovim Općim uvjetima,

– osigurati tehničke uvjete za komunikaciju s operatorom terminala za UPP,

– dostaviti operatoru terminala za UPP sredstvo osiguranja plaćanja u skladu s ovim Općim uvjetima,

– osigurati da dostavljeni UPP zadovoljava specifikaciju kvalitete UPP-a,

– koristiti usluge u skladu s odobrenim rasporedima usluga,

– koristiti usluge terminala za UPP u skladu s tehničkim uvjetima terminala za UPP,

– obavijestiti operatora terminala za UPP o bilo kakvim promjenama okolnosti koje bi mogle dovesti do raskida ugovora o korištenju terminala za UPP ili su bitne za provedbu ugovora o korištenju terminala za UPP,

– odgovarati za prijevoz i pristajanje svakog tereta kojeg korisnik terminala za UPP ima pravo iskrcati na terminalu za UPP sukladno tehničkim uvjetima terminala za UPP i Pravilima,

– osigurati kapacitet transportnog sustava ili opskrbljivača plinom koji će od njega preuzeti plin na izlazu iz terminala za UPP koji je ujedno ulaz u transportni sustav, sukladno Pravilima i

– osigurati tajnost povjerljivih informacija koje su dostupne korisniku terminala za UPP.

Članak 8.

Korisnik terminala za UPP također ima i druga prava i dužnosti koja su uređena propisima kojima se uređuje tržište plina, Pravilima, ovim Općim uvjetima i ugovorom o korištenju terminala za UPP.

Naknada za korištenje terminala za UPP

Članak 9.

(1) Korisnik terminala za UPP dužan je platiti operatoru terminala za UPP naknadu za korištenje terminala za UPP.

(2) Korisnik terminala za UPP dužan je platiti naknadu za korištenje terminala za UPP iz stavka 1. ovoga članka bez obzira je li zaista koristio uslugu prihvata i otpreme UPP-a u iznosu koji odgovara ugovorenom kapacitetu uplinjavanja UPP-a.

(3) Naknada za korištenje terminala za UPP utvrđuje se i obračunava sukladno metodologiji utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina i odluci o iznosu tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina koje donosi Agencija.

(4) Obračun i račun na ime naknade za korištenje terminala za UPP te konačni obračun naknade za korištenje terminala za UPP i račun koji se izdaje slijedom konačnog obračuna, operator terminala za UPP izrađuje i dostavlja korisniku terminala za UPP u rokovima koji su određeni u metodologiji utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina koju donosi Agencija.

(5) U slučaju izmjene odluke o iznosu tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina iz stavka 3. ovoga članka, a koje bitno utječu na ekonomske ili komercijalne odredbe ugovora o korištenju terminala za UPP, ugovorne strane će postupiti sukladno članku 46. ovih Općih uvjeta.

Članak 10.

(1) Korisnik terminala za UPP dužan je platiti operatoru terminala za UPP naknadu temeljem pruženih nestandardnih usluga operatora terminala za UPP.

(2) Cijena nestandardnih usluga operatora terminala za UPP se utvrđuje sukladno metodologiji utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina, prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina i javnu uslugu opskrbe plinom koju donosi Agencija.

(3) U slučaju izmjene okolnosti koje bitno utječu na ekonomske ili komercijalne odredbe ugovorenih nestandardnih usluga, ugovorne strane će postupiti sukladno članku 46. ovih Općih uvjeta.

Članak 11.

Naknada za korištenje terminala za UPP fakturira se mjesečno u skladu s člankom 12. ovih Općih uvjeta.

Izdavanje računa i plaćanje

Članak 12.

(1) Operator terminala za UPP dostavlja korisniku terminala za UPP najkasnije do 15.-og dana u tekućem mjesecu račun za usluge pružene u prethodnom mjesecu.

(2) Korisnik terminala za UPP dužan je podmiriti račune koje je izdao operator terminala za UPP u roku od 15 dana od dana kada je operator terminala za UPP izdao račun.

(3) U slučaju da posljednji dan roka iz stavka 2. ovoga članka pada na neradni dan, kao posljednji dan roka računa se sljedeći radni dan.

(4) Obveza plaćanja smatra se izvršenom na dan kada novac bude proknjižen na poslovnom računu operatora terminala za UPP.

(5) Svi će računi biti izdani kroz informacijski sustav operatora terminala za UPP.

(6) Korisnik terminala za UPP sklapanjem ugovora o korištenju terminala za UPP potvrđuje da je suglasan s načinom izdavanja računa iz stavka 5. ovoga članka.

(7) U slučaju da informacijski sustav operatora terminala za UPP nije raspoloživ, ili u slučaju da korisnik terminala za UPP i operator terminala za UPP dogovore da će računi biti izdavani na drugačiji način, računi će se dostavljati korisniku terminala putem preporučene pošte ili kurirske službe.

(8) Od datuma izdavanja računa koji je označen na računu počinje se računati rok dospijeća plaćanja.

(9) Za svaki dan kašnjenja u isplati naknada, korisnik terminala za UPP obvezan je platiti zakonsku zateznu kamatu koja je važeća za relevantno razdoblje.

Članak 13.

(1) U slučaju bilo kakvog osporavanja pojedinih stavki ili iznosa obračunatih od strane operatora terminala za UPP, korisnik terminala za UPP ovlašten je operatoru terminala za UPP dostaviti pisani prigovor u kojem navodi stavke i razloge za takvo osporavanje, te osporeni iznos (dalje u tekstu: obavijest o odstupanju računa).

(2) Korisnik terminala za UPP dužan je u obavijesti o odstupanju računa navesti stavke i razloge osporavanja te naznačiti osporeni iznos.

(3) Nakon što operator terminala za UPP zaprimi obavijest o odstupanju računa iz stavka 1. ovoga članka, operator terminala za UPP će odgovoriti na nju najkasnije u roku od 10 dana.

(4) Operator terminala za UPP i korisnik terminala za UPP (dalje u tekstu: strane) će pokušati postići pisani dogovor u dobroj vjeri unutar razdoblja od 10 kalendarskih dana otkad korisnik terminala za UPP primi odgovor od operatora terminala za UPP odnosno proteka roka za davanje odgovora sukladno stavku 2. ovoga članka.

(5) Ako strane ne uspiju postići dogovor iz stavka 4. ovoga članka, bilo koja strana može pokrenuti postupak rješavanja sporova sukladno članku 48. ovih Općih uvjeta.

(6) U slučaju da se arbitražnom odlukom utvrdi obveza isplate ili nadoknade bilo kojeg iznosa bilo kojoj strani, odgovarajuće zatezne kamate će se također platiti po stopi zakonskih zateznih kamata, izračunatoj od datuma na koji se trebala izvršiti uplata, odnosno, kada je primjenjivo, od datuma na koji je izvršena nepravovremena uplata.

(7) Obavijest o odstupanju računa iz stavka 1. ovoga članka ne odgađa plaćanje dospjelih obveza po zaprimljenom računu.

Članak 14.

(1) Svi iznosi navedeni u ovim Općim uvjetima pisani su bez PDV-a, osim ako je drugačije navedeno. Ako se PDV naplaćuje na bilo koju uplatu koju strana obavlja povezano s ugovorom o korištenju terminala za UPP ili raskidom ugovora o korištenju terminala za UPP, strana koja obavlja uplatu će strani koja prima uplatu, uz samu uplatu, platiti i iznos koji se odnosi na PDV.

(2) Operator terminala za UPP ne može biti odgovoran za troškove i izdatke koji nastanu trećoj strani od strane korisnika terminala za UPP, a koji se između ostaloga odnose na carine i/ili troškove uvoza, trošarine, porez na prijevoz ili bilo koje druge poreze povezane s UPP-om, tegljačima, lučkim naknadama, uslugama pilota, troškovima agenta i svim drugim sličnim troškovima koji su povezani s brodom za prijevoz UPP-a korisnika terminala za UPP, UPP-om korisnika terminala za UPP i/ili pristajanjem broda za prijevoz UPP-a korisnika terminala za UPP na terminal za UPP.

Osiguranje plaćanja

Članak 15.

(1) Kako bi se osigurale sve obveze plaćanja korisnika terminala za UPP temeljem ugovora o korištenju terminala za UPP te obveze koje nastanu kao posljedica njegova prestanka, korisnik terminala za UPP obvezan je dostaviti sredstvo osiguranja plaćanja operatoru terminala za UPP u skladu s ovim Općim uvjetima.

(2) Sredstvo osiguranja plaćanja mora biti valjano i na snazi za cijelo razdoblje ugovora za koje je ugovorena usluga prihvata i otpreme UPP-a, od datuma stupanja na snagu ugovora o korištenju terminala za UPP, a kako je određeno u ugovoru o korištenju terminala za UPP te najmanje 60 dana nakon isteka razdoblja trajanja ugovora o korištenju terminala za UPP ili nakon ispunjenja svih obveza korisnika terminala za UPP u slučaju raskida ugovora o korištenju terminala za UPP (dalje u tekstu: razdoblje osiguranja plaćanja).

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, za ugovore koji se sklapaju po završetku postupka ugovaranja dugoročnog zakupa kapaciteta, a koji se provode prije planiranog početka rada terminala za UPP, sredstvo osiguranja plaćanja dostavlja se sukladno pravilima provedbe obvezujuće faze zakupa kapaciteta odnosno najkasnije šest mjeseci prije početka rada terminala za UPP te se obnavlja prije svake plinske godine za vrijeme trajanja ugovora o korištenju terminala za UPP sukladno članku 19. ovih Općih uvjeta.

(4) Sredstvo osiguranja plaćanja za ozbiljnost ponude koje se dostavlja prilikom podnošenja ponude u postupku ugovaranja dugoročnog zakupa kapaciteta mora biti važeće do trenutka dostave sredstva osiguranja plaćanja iz stavka 3. ovoga članka.

(5) Sve troškove vezane uz osiguranje plaćanja, uključujući dostavu novog sredstva osiguranja plaćanja, snosi korisnik terminala za UPP.

Članak 16.

(1) Za usluge ugovorene u godišnjem postupku ugovaranja usluga prihvata i otpreme UPP-a odnosno u postupku ugovaranja dugoročnog zakupa kapaciteta, korisnik terminala za UPP je obvezan dostaviti sredstvo osiguranja plaćanja u skladu s ovim člankom.

(2) Korisnik terminala za UPP koji ima ocjenu (rejting) najmanje BBB od S&P/Fitch ili Baa2 od Moody’s FC LT i korisnik terminala za UPP koji nema predmetnu ocjenu ali tu ocjenu ima njegova povezana osoba, neće biti obvezan dostaviti sredstvo osiguranja plaćanja, za vrijeme dok korisnik terminala za UPP, odnosno njegova povezana osoba, ima takvu ocjenu, pod uvjetom da dostavi operatoru terminala za UPP:

1. dokaz da ima takvu ocjenu, odnosno da takvu ocjenu ima njegova povezana osoba i

2. korporativnu garanciju s ovršnom klauzulom koju daje korisnik terminala za UPP (ako korisnik terminala za UPP ima prethodno navedenu ocjenu), odnosno korporativnu garanciju s ovršnom klauzulom koju daje povezana osoba korisnika terminala za UPP (ako povezana osoba ima prethodno navedenu ocjenu) kojom takva povezana osoba jamči, kao solidarni jamac uz korisnika terminala za UPP, da će korisnik terminala za UPP podmiriti sve dugove koji nastanu temeljem ugovora o korištenju terminala za UPP i/ili kao posljedica raskida ugovora o korištenju terminala za UPP. Korporativna garancija mora imati sadržaj prihvatljiv operatoru terminala za UPP. U korporativnoj garanciji mora biti navedeno da je za obveze iz korporativne garancije mjerodavno hrvatsko pravo te da je za sporove nadležan hrvatski sud.

(3) Za društva koja ne ispunjavaju niti jedan od uvjeta iz stavka 2. ovoga članka, korisnik terminala za UPP će morati dostaviti sredstvo osiguranja plaćanja u iznosu koji odgovara 50% ukupnih naknada za korištenje terminala za UPP uvećano za PDV (ako je PDV primjenjiv) za narednu plinsku godinu.

(4) Osiguranje plaćanja iz stavka 3. ovoga članka mora biti dano kao:

1. novčani depozit u eurima (u slučaju da korisnik terminala za UPP ima sjedište izvan Republike Hrvatske), odnosno u kunama (u slučaju da korisnik terminala za UPP ima sjedište u Republici Hrvatskoj), polaganjem gotovine na depozitni račun operatora terminala za UPP ili

2. bezuvjetna i neopoziva bankarska garancija naplativa »na prvi poziv«, i »bez prigovora«, izdana od banke prihvatljive operatoru terminala za UPP, sa sadržajem koji je prihvatljiv operatoru terminala za UPP, na rok važenja najmanje 60 dana nakon isteka naredne plinske godine, a koju je korisnik terminala za UPP dužan obnavljati sukladno članku 19. ovih Općih uvjeta, tako da za cijelo vrijeme razdoblja osiguranja operator terminala za UPP ima valjano sredstvo osiguranja plaćanja sukladno ovim Općim uvjetima.

(5) U slučaju ugovaranja usluge prihvata i otpreme UPP-a u godišnjem postupku ugovaranja usluge prihvata i otpreme UPP-a, korisnik terminala za UPP dužan je dostaviti sredstvo osiguranja plaćanja najkasnije u roku od 15 dana prije početka plinske godine u kojoj je ugovorena usluga.

(6) Smatra se da je korisnik terminala za UPP dostavio sredstvo osiguranja plaćanja kad operator terminala za UPP na adresi sjedišta zaprimi izvornik korporativnog jamstva, bankarske garancije, odnosno kad su novčana sredstva proknjižena na depozitnom računu te je operatoru terminala za UPP omogućeno raspolaganje tim sredstvima.

(7) Operator terminala za UPP će vratiti sredstvo osiguranja plaćanja korisniku terminala za UPP na njegov zahtjev, ako je korisnik terminala za UPP uredno ispunio sve svoje obveze iz ugovora o korištenju terminala za UPP i u vezi s istim.

(8) Odredbe o sredstvu osiguranja plaćanja za usluge ogovorene u godišnjem postupku ugovaranja usluge prihvata i otpreme UPP-a na odgovarajući način se primjenjuju na postupak ugovaranja dugoročnih kapaciteta uplinjavanja UPP-a.

Članak 17.

(1) Za usluge ugovorene putem ugovaranja kratkoročnih kapaciteta, osiguranje plaćanja će iznositi 100% ukupnih naknada za korištenje terminala za UPP za ugovorenu uslugu uplinjavanja UPP-a, uvećano za PDV, ako je PDV primjenjiv.

(2) Osiguranje plaćanja iz stavka 1. ovoga članka mora biti dano kao:

1. novčani depozit u eurima (u slučaju da korisnik terminala za UPP ima sjedište izvan Republike Hrvatske), odnosno u kunama (u slučaju da korisnik terminala za UPP ima sjedište u Republici Hrvatskoj), polaganjem gotovine na depozitni račun operatora terminala za UPP ili

2. bezuvjetna i neopoziva bankarska garancija naplativa »na prvi poziv«, i »bez prigovora«, izdana od banke prihvatljive operatoru terminala za UPP, sa sadržajem koji je prihvatljiv operatoru terminala za UPP, na rok važenja najmanje 60 dana nakon isteka ugovorene usluge.

(3) Korisnik terminala za UPP dužan je dostaviti sredstvo osiguranja plaćanja najkasnije u roku od 15 dana nakon potpisa ugovora o korištenju terminala za UPP u slučaju ugovaranja kratkoročnih kapaciteta uplinjavanja UPP-a.

Članak 18.

(1) Ako korisnik terminala za UPP ili njegova povezana osoba koja daje jamstvo u skladu s člankom 16. ovih Općih uvjeta prestane imati ocjenu BBB od S&P/ Fitch ili Baa2 od Moody’s FC LT, korisnik terminala za UPP će biti dužan dostaviti operatoru terminala za UPP novo sredstvo osiguranja plaćanja u skladu s člankom 16. ovih Općih uvjeta u roku od 15 dana od datuma promjene ocjene (rejtinga).

(2) U svrhu članaka 16. i 17. ovih Općih uvjeta, u slučaju da financijska institucija koja daje osiguranje plaćanja prestane biti prihvatljiva operatoru terminala za UPP, korisnik terminala za UPP dužan je na poziv operatora terminala za UPP u roku 15 dana dostaviti novo sredstvo osiguranje plaćanja, sa istim iznosom i uvjetima te sadržajem prihvatljivim operatoru terminala za UPP, izdano od strane financijske institucije koja je prihvatljiva operatoru terminala za UPP.

Članak 19.

(1) U slučaju kada je korisnik terminala za UPP ugovorio uslugu prihvata i otpreme UPP-a za više uzastopnih plinskih godina, dužan je najkasnije 15 radnih dana prije početka svake naredne plinske godine obnoviti i dostaviti novu bankarsku garanciju ili drugo odgovarajuće sredstvo osiguranja plaćanja sukladno ovim Općim uvjetima.

(2) Postupak iz stavka 1. ovoga članka ponavlja se tijekom cijelog razdoblja osiguranja plaćanja, tako da za cijelo vrijeme razdoblja osiguranja plaćanja operator terminala za UPP drži valjanu bankarsku garanciju sukladno ugovorenim uvjetima.

(3) Bankarska garancija mora biti izdana u pisanom obliku na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Ako Korisnik dostavi bankarsku garanciju na stranom jeziku, uz izvornik bankarske garancije mora dostaviti ovjereni prijevod na hrvatskom jeziku.

(4) U slučaju da nova bankarska garancija nije izdana u roku iz stavka 1. ovoga članka ili ako financijska institucija koja izdaje sredstvo osiguranja plaćanja više nije prihvatljiva operatoru terminala za UPP, a korisnik terminala za UPP nije dostavio novo sredstvo osiguranja plaćanja sukladno članku 18. ovih Općih uvjeta, operator terminala za UPP će imati pravo naplatiti bankarsku garanciju i položiti primljena sredstva kao gotovinski depozit na depozitni račun operatora terminala za UPP. Ovaj će depozit predstavljati sredstvo osiguranja plaćanja sve dok korisnik terminala za UPP ne dostavi operatoru terminala za UPP novu bankarsku garanciju sukladno članku 16. odnosno 17. ovih Općih uvjeta, nakon čega će operator terminala za UPP vratiti korisniku terminala za UPP sredstva dobivena naplatom bankarske garancije.

(5) Radi izbjegavanja dvojbi, operator terminala za UPP nije obvezan plaćati bilo kakve kamate korisniku terminala za UPP na iznos depozita iz stavka 4. ovoga članka. U slučaju da operator terminala za UPP primi kamate na depozit, takve kamate se neće automatski uračunavati u ispunjenje obveza korisnika terminala za UPP po ugovoru o korištenju terminala za UPP, nego će se pripisivati iznosu ukupnog depozita te će ih operator terminala za UPP biti ovlašten koristiti pod istim uvjetima pod kojima je operator terminala za UPP ovlašten koristiti osiguranje plaćanja sukladno ovim Općim uvjetima.

(6) U slučaju da korisnik terminala za UPP ne ispuni bilo koju obvezu plaćanja koja nastane temeljem ugovora o korištenju terminala za UPP ili kao posljedica njegova prestanka, uključujući obvezu naknade štete, ili zakasni s ispunjenjem neke od svojih obveza iz ugovora o korištenju terminala za UPP, operator terminala za UPP će biti ovlašten naplatiti, odnosno koristiti osiguranje plaćanja radi podmirenja bilo koje tražbine nastale na temelju ugovora o korištenju terminala za UPP i u vezi s tim ugovorom. Operator terminala za UPP neće koristiti osiguranje plaćanja u svrhu namirenja nepodmirene tražbine prema korisniku terminala za UPP prije nego proteknu tri radna dana od dospijeća predmetne tražbine prema korisniku terminala za UPP.

Članak 20.

(1) U slučaju da operator terminala za UPP koristi osiguranje plaćanja za namirenje obveza korisnika terminala za UPP, neovisno o tome je li osiguranje plaćanja korišteno u cijelom iznosu ili u dijelu, korisnik terminala za UPP se obvezuje dostaviti operatoru terminala za UPP novo sredstvo osiguranje plaćanja, u iznosu koji odgovara iznosu koji je naplaćen temeljem korištenog sredstva osiguranja plaćanja u roku 10 dana od dana kada je operator terminala za UPP koristio osiguranje plaćanja.

(2) Stavak 1. ovoga članka primjenjuje se na odgovarajući način i na obveze korisnika terminala za UPP koje nastanu nakon prestanka ili raskida ugovora o korištenju terminala za UPP kao posljedica neispunjenja obveza korisnika terminala za UPP iz tog ugovora.

(3) Ukoliko korisnik terminala za UPP ne dostavi osiguranje plaćanja u roku iz stavka 1. ovoga članka, operator terminala za UPP će imati pravo raskinuti ugovor o korištenju terminala za UPP.

(4) Bez utjecaja na bilo koja druga prava koja operator terminala za UPP ima temeljem članka 19. ovih Općih uvjeta, ako korisnik terminala za UPP ne dostavi ili ne obnovi sredstvo osiguranja plaćanja na način i unutar rokova propisanih ovim Općim uvjetima i u skladu s odredbama ugovora o korištenju terminala za UPP, operator terminala za UPP ima pravo raskinuti ugovor o korištenju terminala za UPP sukladno članku 40. ovih Općih uvjeta, uz ostavljanje naknadnog roka za ispunjenje od tri radna dana. Time se ne dovode u pitanja ostala prava operatora terminala za UPP na temelju ugovora o korištenju terminala za UPP, ovih Općih uvjeta ili Pravila, a posebice pravo potraživanja naknade štete od korisnika terminala za UPP koja je nastala operatoru terminala za UPP kao posljedica raskida ugovora o korištenju terminala za UPP.

Naknada štete od strane operatora terminala za UPP

Članak 21.

Operator terminala za UPP će zaštititi, braniti, nadoknaditi štetu i ne smatrati obeštećene strane korisnika terminala za UPP odgovornima za bilo koje i sve štete, isključujući neizravnu štetu, koje se potražuju od ili koju pretrpi bilo koja obeštećena strana korisnika terminala za UPP u mjeri u kojoj takve štete nastanu temeljem ili vezano uz ugovor o korištenju terminala za UPP te su prouzročene od strane operatora terminala za UPP u svakom slučaju osim u slučaju krajnje nepažnje ili namjere na strani obeštećene strane korisnika terminala za UPP, kao posljedica bilo kojeg od sljedećeg:

1. bilo kakve štete učinjene na imovini operatora terminala za UPP ili imovini bilo kojih od obeštećenih strana operatora terminala za UPP ili

2. bilo kakve osobne ozljede ili smrti (uključujući smrtonosnu ozljedu, bolest ili oboljenje) zaposlenika, osoblja ili uslužnog osoblja operatora terminala za UPP ili bilo koje od obeštećenih strana operatora terminala za UPP ili

3. bilo koje i sve štete ili štete u okolišu, uključujući kazne izrečene od nadležnog tijela, uključujući štete na ime kontrole, otklanjanja, sanacije, obnove i čišćenja onečišćenja ili kontaminacije, do kojeg dođe zbog onečišćenja ili kontaminacije koja je posljedica požara, urušavanja tla, cijeđenja, istjecanja ili bilo kojeg drugog nekontroliranog ili nezakonitog istjecanja tekućina, plina, vode ili drugih tvari, koje dolazi od bilo koje imovine operatora terminala za UPP ili imovine obeštećenih strana operatora terminala za UPP, uključujući izlijevanje ili propuštanje goriva, maziva, nafte, brtvila, boja, otapala, balasta, kaljuže, otpada ili kanalizacije.

Naknada štete od strane korisnika terminala za UPP

Članak 22.

Korisnik terminala za UPP će zaštititi, braniti, nadoknaditi štetu, i ne smatrati obeštećene strane operatora terminala za UPP odgovornima za bilo koje štete, isključujući neizravnu štetu, koje se potražuju od ili koju pretrpi bilo koja obeštećena strana operatora terminala za UPP u mjeri u kojoj takve štete nastanu temeljem ili vezano uz ugovor o korištenju terminala za UPP te su prouzročene od strane korisnika terminala za UPP u svakom slučaju osim u slučaju krajnje nepažnje ili namjere na strani obeštećene strane operatora terminala za UPP, kao posljedica bilo kojeg od sljedećeg:

1. bilo kakve štete učinjene na imovini korisnika terminala za UPP ili imovini bilo koje od obeštećenih strana korisnika terminala za UPP ili

2. bilo kakve osobne ozljede ili smrti (uključujući smrtonosnu ozljedu, bolest ili oboljenje) bilo kojeg od zaposlenika, osoblja ili uslužnog osoblja korisnika terminala za UPP ili bilo koje od obeštećenih strana korisnika terminala za UPP ili

3. bilo koje i sve štete ili štete u okolišu, uključujući kazne izrečene od nadležnog tijela, uključujući štete na ime kontrole, otklanjanja, sanacije, obnove i čišćenja sveg onečišćenja ili kontaminacije, do kojeg dođe zbog onečišćenja ili kontaminacije koja je posljedica požara, urušavanja tla, cijeđenja, istjecanja ili bilo kojeg drugog nekontroliranog ili nezakonitog istjecanja tekućina, plina, vode ili drugih tvari, koje dolazi od bilo koje imovine korisnika terminala za UPP ili imovine obeštećenih strana korisnika terminala za UPP, uključujući izlijevanje ili propuštanje goriva, maziva, nafte, brtvila, boja, otapala, balasta, kaljuže, otpada ili kanalizacije.

Članak 23.

(1) Strana koja ima pravo na naknadu štete u skladu s člancima 21. i 22. ovih Općih uvjeta, odmah će obavijestiti drugu stranu koja je obvezna nadoknaditi štetu po bilo kojim potraživanjima prema kojima se treba nadoknaditi šteta.

(2) Obavijest iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se najkasnije u roku od 30 dana nakon što strana koja ima pravo na naknadu štete stekne saznanja o nastanku šteta iz članka 21. i 22. ovih Općih uvjeta.

(3) Strana koja ima pravo na naknadu štete ima pravo osporiti, braniti se i voditi parnicu (i angažirati pravne savjetnike po svom izboru u vezi s tim) u vezi s bilo kojim potraživanjem, radnjom, tužbom ili postupkom od bilo koje druge strane koja tvrdi ili protiv koje se tvrdi, a proizlazi iz bilo koje stvari u odnosu na koju ima pravo na naknadu štete, te će razumni troškovi toga biti podložni spomenutoj naknadi štete, pod uvjetom da će strana koja ima obvezu nadoknaditi štetu drugoj strani imati pravo da preuzme i kontrolira obranu od takvog zahtjeva, radnje, tužbe ili postupka o svom trošku i kroz pravne savjetnike po svom izboru.

(4) Niti jedna strana koja ima pravo na naknadu štete se neće nagoditi oko potraživanja, radnje, tužbe ili postupka oko kojeg ima pravo na naknadu štete od druge strane, bez prethodnog pisanog pristanka druge strane koja je obvezna nadoknaditi štetu, ako je takva druga strana zadovoljila preduvjete iz ovog članka čiji pristanak neće biti nerazumno uskraćen ili odgođen.

Sanacija štete u okolišu

Članak 24.

(1) Operator terminala za UPP (ili bilo koja od njegovih povezanih osoba) ima pravo poduzeti bilo koje korake koji su razumno potrebni u vezi sa sanacijom bilo koje štete u okolišu za koju je odgovorna bilo koja obeštećena strana korisnika terminala za UPP.

(2) U mjeri u kojoj je korisnik terminala za UPP odgovoran sukladno članku 22. točki 3. ovih Općih uvjeta za štetu u okolišu, korisnik terminala za UPP će obeštetiti operatora terminala za UPP (ili njegove povezane osobe) za sanaciju i/ili troškove čišćenja i operator terminala za UPP (i njegove povezane osobe) neće imati nikakvu odgovornost prema korisniku terminala za UPP u odnosu na takvu sanaciju i/ili radnje čišćenja.

(3) Korisnik terminala za UPP će biti obvezan obeštetiti operatora terminala za UPP ili njegove povezane osobe u mjeri u kojoj postupanje operatora terminala za UPP ili njegovih povezanih osoba prouzroči daljnju štetu ili oštećenje, ako:

1. postupanje operatora terminala za UPP ili njegovih povezanih osoba je poduzeto na temelju prethodne pisane suglasnosti korisnika terminala za UPP ili

2. operator terminala za UPP ili njegove povezane osobe su obvezni sukladno propisima poduzeti takve sanacijske radnje ili

3. radnje operatora terminala za UPP ili njegovih povezanih osoba su poduzete u suradnji sa osiguravajućim društvom korisnika terminala za UPP i bilo kojim nadležnim tijelom.

(4) Neovisno o stavku 3. ovog članka, ako su operator terminala za UPP ili njegove povezane osobe postupali s krajnjom nepažnjom ili namjerom u poduzimanju radnji iz stavka 3. ovoga članka, korisnik terminala za UPP neće biti obvezan obeštetiti operatora terminala za UPP ili bilo koju njegovu povezanu osobu, u mjeri u kojoj radnje operatora terminala za UPP ili njegovih povezanih osoba prouzrokuju daljnju štetu.

(5) Ispunjenje ili neispunjenje bilo koje takve radnje od strane operatora terminala za UPP (ili njegovih povezanih osoba) neće osloboditi korisnika terminala za UPP bilo koje od obveza korisnika terminala za UPP temeljem ugovora o korištenju terminala za UPP te neće utjecati na bilo koja druga prava ili pravne lijekove bilo koje od obeštećenih strana operatora terminala za UPP temeljem ugovora o korištenju terminala za UPP ili koja bi imali temeljem druge osnove.

Članak 25.

(1) Ukupna plaćanja koja bilo koja strana bude obvezna platiti temeljem članaka 21. do 24. ovih Općih uvjeta, bit će bez novčanog ograničenja. Strane će osigurati i održavati na snazi, o vlastitom trošku, valjana i provediva sredstva osiguranja plaćanja kako bi pokrila svoje obveze temeljem članaka 21. i 23. ovih Općih uvjeta u slučaju operatora terminala za UPP i članaka 22. i 23. ovih Općih uvjeta u slučaju korisnika terminala za UPP.

(2) Odgovornost operatora terminala za UPP za štetu zbog neizvršavanja usluga za vrijeme redovnog rada terminala za UPP, osim kada se te usluge ne izvršavaju zbog događaja više sile, održavanja terminala za UPP ili bilo kojeg drugog razloga za kojeg operator terminala za UPP nije odgovoran, ne može premašiti:

1. iznos od 50.000,00 EUR (pedeset tisuća eura) po danu prema svim korisnicima terminala za UPP i

2. iznos od 20.000.000,00 EUR (dvadeset milijuna eura) ukupno u odnosu na bilo koju kalendarsku godinu prema svim korisnicima terminala za UPP.

(3) Odgovornost operatora terminala za UPP iz stavka 2. ovoga članka prema svakom pojedinom korisniku terminala za UPP, neće ni u kojem slučaju biti veća od razmjernog dijela predmetnog najvećeg iznosa koji se utvrđuje sukladno ugovorenoj usluzi pšrihvata i otpreme UPP-a takvog korisnika terminala za UPP.

Obveze u pogledu prekostojnice

Članak 26.

Ako, u odnosu na bilo koji valjano odobren teret ili potvrđeni povratni pretovar, stvarno vrijeme stajanja utvrđeno sukladno članku 49. Pravila bude duže od dopuštenog vremena stajanja, operator terminala za UPP će biti dužan platiti korisniku terminala za UPP:

– naknadu za brodove za prijevoz UPP-a s bruto kapacitetom do 60,000 m³ u iznosu od 23,000 EUR po danu, u odnosu na dodatno utrošeno vrijeme i/ili potvrđeni povratni-pretovar,

– naknadu za brodove za prijevoz UPP-a s bruto kapacitetom između 60,000 m³ i 110,000 m³ u iznosu od 39,000 EUR po danu, u odnosu na dodatno utrošeno vrijeme i/ili potvrđeni povratni-pretovar,

– naknadu za brodove za prijevoz UPP-a s bruto kapacitetom iznad 110,000 m³ u iznosu od 56,000 EUR po danu, u odnosu na dodatno utrošeno vrijeme i/ili potvrđeni povratni-pretovar i

– razumno dokumentirane troškove koji stvarno nastanu korisniku terminala za UPP u dodatno utrošenom vremenu.

Članak 27.

Ako zbog bilo koje radnje ili propusta korisnika terminala za UPP, broda za prijevoz UPP-a ili kapetana/zapovjednika broda za prijevoz UPP-a, pretovar tereta nije završen unutar dopuštenog vremena stajanja, korisnik terminala za UPP dužan je platiti operatoru terminala za UPP naknadu za prekostojnicu, kako slijedi:

– naknadu za brodove za prijevoz UPP-a s bruto kapacitetom do 60,000 m³ u iznosu od 23,000 EUR po danu, u odnosu na dodatno utrošeno vrijeme i/ili potvrđeni povratni-pretovar,

– naknadu za brodove za prijevoz UPP-a s bruto kapacitetom između 60,000 m³ i 110,000 m³ u iznosu od 39,000 EUR po danu, u odnosu na dodatno utrošeno vrijeme i/ili potvrđeni povratni-pretovar,

– naknadu za brodove za prijevoz UPP-a s bruto kapacitetom iznad 110,000 m³ u iznosu od 56,000 EUR po danu, u odnosu na dodatno utrošeno vrijeme i/ili potvrđeni povratni-pretovar i

– razumno dokumentirane troškove koje plati operator terminala za UPP bilo kojem drugom korisniku terminala za UPP kao posljedicu kašnjenja.

Članak 28.

(1) U slučaju nastupa okolnosti iz članka 26. ili članka 27. ovih Općih uvjeta, naknada za prekostojnicu za prekoračenje dopuštenog vremena stajanja, koje je trajalo manje od jednog dana, bit će izračunata na proporcionalnoj osnovi.

(2) Naknade naznačene u člancima 26. i 27. ovih Općih uvjeta mogu biti izmijenjene godišnje od strane operatora terminala za UPP sukladno prosječnom godišnjem povećanju hrvatskog indeksa potrošačkih cijena kojeg objavljuje Državni zavod za statistiku.

Članak 29.

(1) Bilo koja strana će nadoknaditi bilo kakve izravne gubitke koji nastanu zbog radnji ili propusta druge strane u slučaju potrebe za izvanrednim radovima održavanja zbog krivnje takve druge strane, osim u slučaju kada su izvanredni radovi održavanja potrebni zbog događaja više sile.

(2) U svim slučajevima, naknada za prekostojnicu mora biti plaćena u roku od 20 radnih dana od dana primitka računa. Ako se uplata ne izvrši unutar tog razdoblja, strana koja ima obavezu platiti naknadu za prekostojnicu u skladu s člancima 26. i 27. ovih Općih uvjeta, imat će obvezu platiti drugoj strani zakonske zatezne kamate, koje su primjenjive u tom razdoblju.

(3) Svi zahtjevi za isplatu naknade za prekostojnicu moraju biti podneseni drugoj strani u roku od 180 dana od datuma kada je nastupio događaj prekostojnice. U protivnom će istekom navedenog roka strana koja potražuje naknadu izgubiti svoje pravo na potraživanje iz članaka 26. i 27. ovih Općih uvjeta.

(4) Za svako nepoštivanje vremena dolaska od strane korisnika terminala za UPP, naznačenog u odobrenom mjesečnom rasporedu usluga, korisnik terminala za UPP će operatora terminala za UPP obeštetiti od bilo kakve štete nastale operatoru terminala za UPP, osim kad su takva nepoštivanja rezultat radnji operatora terminala za UPP ili njegovog propusta ili ostalih okolnosti sukladno Pravilima, ovim Općim uvjetima i/ili ugovoru o korištenju terminala za UPP, koje korisnik terminala za UPP i/ili osoba odgovorna za upravljanje brodom za prijevoz UPP-a bez svoje krivnje nisu mogli predvidjeti i/ili kontrolirati.

(5) Operator terminala za UPP će obeštetiti od bilo kakve štete nastale korisniku terminala za UPP zbog nepoštivanja vremena dolaska sukladno odobrenom mjesečnom rasporedu usluga, iz razloga koji se mogu pripisati operatoru terminala za UPP, osim kad su takva nepoštivanja rezultat radnji korisnika terminala za UPP ili njegovog propusta ili ostalih okolnosti sukladno Pravilima, ovim Općim uvjetima i/ili ugovoru o korištenju terminala za UPP, koje operator terminala za UPP i/ili obeštećena strana operatora terminala za UPP bez svoje krivnje nisu mogli predvidjeti i/ili kontrolirati.

(6) Za svako nepoštivanje zahtjeva za odvezivanje od terminala za UPP i omogućavanja pristupa terminalu za UPP drugim brodovima za prijevoz UPP-a i/ili odlaska iz luke, korisnik terminala za UPP će obeštetiti operatora terminala za UPP od bilo kakve štete nastale operatoru terminala za UPP, osim kad su takva nepoštivanja rezultat radnji operatora terminala za UPP ili njegovog propusta ili drugih okolnosti sukladno Pravilima, ovim Općim uvjetima i/ili ugovoru o korištenju terminala za UPP, koje korisnik terminala za UPP i/ili osoba odgovorna za upravljanje brodom za prijevoz UPP-a bez svoje krivnje nisu mogli predvidjeti i/ili kontrolirati.

(7) Svako onemogućavanje odvezivanja od terminala za UPP i/ili omogućavanje isplovljavanja s terminala za UPP i/ili odlaska iz luke broda za prijevoz UPP-a, operator terminala za UPP će obeštetiti od bilo kakve štete nastale korisniku terminala za UPP, osim kad su takva onemogućavanja rezultat radnji korisnika terminala za UPP ili njegovog propusta ili drugih okolnosti sukladno Pravilima, ovim Općim uvjetima i/ili ugovoru o korištenju terminala za UPP, koje operator terminala za UPP i/ili obeštećena strana operatora terminala za UPP bez svoje krivnje nisu mogli predvidjeti i/ili kontrolirati.

(8) Operator terminala za UPP će ishoditi i održavati na snazi ovlaštenja, dozvole i odobrenja koja traže nadležna tijela za upravljanje i održavanje plutajuće jedinice za prihvat, skladištenje i uplinjavanje UPP-a.

(9) Korisnik terminala za UPP će ishoditi i održavati na snazi ovlaštenja, dozvole i odobrenja koja zahtijevaju nadležna tijela za izvršavanje njegovih obveza temeljem ugovora o korištenju terminala za UPP.

(10) Ako korisnik terminala za UPP ne potpiše i ne dostavi operatoru terminala za UPP potpisani primjerak ugovora o korištenju terminala za UPP u roku sukladno odredbama Pravila, tada će korisnik terminala za UPP biti dužan platiti operatoru terminala za UPP naknadu koja se računa kako slijedi:

    tarifna stavka za uslugu prihvata i otpreme UPP-a (EUR/MWh)

Gdje je:

Q – kapacitet uplinjavanja UPP-a tražen od strane određenog korisnika terminala za UPP tijekom prve plinske godine (ukoliko je zahtjev podnesen tijekom godišnjeg postupka ugovaranja usluge prihvata i otpreme UPP-a) ili tijekom cijelog perioda pružanja usluge (ukoliko je zahtjev podnesen tijekom ugovaranja kratkoročnog kapaciteta uplinjavanja UPP) u m³ UPP

H – predviđena donja ogrjevna vrijednost prirodnog plina (kWh/m³ prirodnog plina) određena od strane operatora terminala za UPP

µ – predviđen koeficijent ekspanzije (m³ UPP/ m³ prirodnog plina) određen od strane operatora terminala za UPP

(11) Radi izbjegavanja dvojbi, za potrebe članaka 26 do 29. ovih Općih uvjeta, radnje ili propusti operatora transportnog sustava čija je odgovornost kontrola ulaska uplinjenog UPP-a u transportni sustav, nisu radnje ili propusti operatora terminala za UPP.

Isključivanje odgovornosti za neizravnu štetu

Članak 30.

Niti jedna strana neće biti odgovorna drugoj strani za neizravnu štetu prouzročenu običnom nepažnjom štetnika.

Isplata naknade štete

Članak 31.

(1) Ako bilo koji iznos bude trebalo isplatiti bilo kojoj strani (dalje u tekstu: strana primatelj) kao naknadu štete od druge strane (dalje u tekstu: strana platitelj) sukladno odredbama ovih Općih uvjeta, onda će strana primatelj, predati strani platitelju račun sa specifikacijom iznosa koji se duguje (dalje u tekstu: račun obeštećenja).

(2) Strana platitelj će, sukladno stavku 3. ovoga članka, platiti strani primatelju iznos definiran u računu obeštećenja u roku od 20 radnih dana nakon zaprimanja računa obeštećenja od strane strane platitelja.

(3) Bilo koje plaćanje koje je dospjelo temeljem ugovora o korištenju terminala za UPP na dan koji nije radni dan će se izvršiti narednog radnog dana. Svi računi obeštećenja će se izdavati i biti plativi u valuti euro, osim kada korisnik terminala za UPP ima sjedište u Hrvatskoj, u kojem slučaju će iznos iz računa obeštećenja biti plativ u kunskoj protuvrijednosti, prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke, važećem na dan izdavanja računa.

(4) Ako se strana platitelj ne slaže s bilo kojim elementom računa obeštećenja, podmirit će cjelokupan nesporni iznos takvog računa obeštećenja te će odmah obavijestiti stranu primatelja o razlozima za takvo neslaganje (dalje kao: prigovor na račun obeštećenja) te će u slučaju da je došlo do očitih pogrešaka u računanju, strana platitelj platiti ispravan iznos nakon obavještavanja strane primatelja o grešci.

(5) U slučaju da strane ne uspiju riješiti spor u odnosu na račun obeštećenja u roku 20 dana od zaprimanja prigovora na račun obeštećenja, predmet će se uputiti pred arbitražu sukladno članku 48. ovih Općih uvjeta.

(6) Brzo nakon rješenja bilo kojeg spora o računu obeštećenja, iznos koji je dogovoren ili utvrđen da je dospio za plaćanje, bit će plaćen od strane korisnika terminala za UPP ili operatora terminala za UPP (ovisno o slučaju) drugoj strani, zajedno s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama od izvornog datuma dospijeća do dana plaćanja dospjelog iznosa.

(7) Račun obeštećenja može se osporiti od strane koja ga je primila ili izmijeniti od strane koja ga je izdala, putem pisane obavijesti dostavljene drugoj strani u roku od šest mjeseci nakon njegovog zaprimanja ili slanja, ovisno o slučaju.

Viša sila i gubitak plutajuće jedinice za prihvat, skladištenje i uplinjavanje UPP-a

Članak 32.

(1) Strana (dalje u tekstu: strana pogođena višom silom) neće biti odgovorna za:

1. bilo koji neuspjeh da ispuni bilo koju od svojih obveza temeljem ugovora o korištenju terminala za UPP ili

2. za bilo koji gubitak ili štetu ili kašnjenje koje proizlazi iz neuspjeha, zakašnjenja ili propusta u izvršavanju svojih obveza radi ili koje proizlazi iz bilo kojeg događaja više sile.

(2) Događaj više sile znači bilo koji događaj i/ili okolnost čiji nastanak i utjecaj je izvan razumne kontrole strana, a učinke kojih nije moguće spriječiti ili izbjeći postupanjem i pažnjom savjesnog operatora terminala za UPP odnosno savjesnog korisnika terminala za UPP, pri čemu događaj više sile onemogućuje neku od strana (u potpunosti ili djelomično) u ispunjenju obveza prema drugoj strani, sukladno ugovoru o korištenju terminala za UPP.

(3) U mjeri u kojoj takvi događaji ili okolnosti zadovoljavaju opću definiciju događaja više sile sukladno stavku 2. ovoga članka, događaj više sile će primjerice uključivati, sljedeće događaje ili okolnosti:

– atmosferski poremećaji, poplave, munje, tajfuni, tornada, uragani ili oluje ozbiljne prirode, potresi, vulkanske erupcije, odroni zemlje, slijeganje tla, ispiranje, plimni valovi, tsunami ili druge prirodne katastrofe,

– ratovi, blokade (zemalja, luka ili zračnih luka), javne međunarodne trgovinske sankcije, embargo, ustanci, pobune, piratski činovi, građanski nemiri, terorizam, radnje državnih neprijatelja, sabotaža, invazije, revolucije ili preuzimanje vlasti vojnim ili drugim ne-pravnim sredstvima,

– bilo koji štrajk, isključenje s rada (»lockout«) ili industrijske smetnje u luci ili drugom postrojenju na kojem je plutajuća jedinica za prihvat, skladištenje i uplinjavanje UPP-a usidrena ili na koje ili iz kojeg prolazi,

– kemijska ili radioaktivna kontaminacija ili ionizirajuće zračenje,

– požar, nesreća, strukturalni kolaps ili eksplozija,

– sudar, brodolom, navigacijske i pomorske opasnosti,

– epidemije, kuga, ili karantena,

– kršenje internetske sigurnosti ili internetski napad,

– probijanje zvučnog zida,

– zrakoplovne nesreće,

– odluke Vlade Republike Hrvatske donesene sukladno propisu kojim se uređuje energija u slučaju poremećaja na domaćem tržištu zbog neočekivanog ili neprekidnog manjka energije, neposredne ugroženosti, neovisnosti i jedinstvenosti države te velikih prirodnih nepogoda ili tehnoloških katastrofa (krizne situacije) sukladno propisu kojem se uređuje energija,

– propust, nezakonito ili diskriminirajuće kašnjenje ili odbijanje od strane bilo kojeg nadležnog tijela da izda, izmijeni ili obnovi dozvolu potrebnu da bi operator terminala za UPP ili korisnik terminala za UPP mogao ispunjavati svoje obveze po ugovoru o korištenju terminala za UPP, ili ukidanje, izmjena, poništenje ili opoziv takve dozvole od strane takvog nadležnog tijela, osim ako je takav propust, nezakonito ili diskriminirajuće kašnjenje ili odbijanje ili ukidanje, izmjena, poništenje ili opoziv prouzročen skrivljenim ponašanjem operatora terminala za UPP ili korisnika terminala za UPP (uključujući povredu ili kršenje uvjeta i obveza iz bilo koje postojeće dozvole ili drugog zahtjeva),

– nacionalizacija, oduzimanje, izvlaštenje, prisilno stjecanje, zapljena bilo koje imovine (uključujući plutajuću jedinicu za prihvat, skladištenje i uplinjavanje UPP-a) od strane bilo kojeg nadležnog tijela.

Članak 33.

(1) Čim to postane moguće nakon nastupa događaja za kojeg strana smatra da bi mogao rezultirati događajem više sile, a u svakom slučaju u roku od tri kalendarska dana od dana nastupa događaja više sile, strana pogođena višom silom će obavijestiti drugu stranu o takvom događaju više sile opisujući u razumnim pojedinostima:

1. događaj koji je dao povod potencijalnoj ili stvarnoj tvrdnji o događaju više sile, uključujući, ali ne ograničeno na mjesto i vrijeme kada je takav događaj nastupio,

2. u mjeri koja je poznata ili utvrdiva, obveze koje mogu biti ili su stvarno bile u zakašnjenju ili onemogućene za ispunjenje i procijenjeni vremenski period tokom kojeg takvo izvršenje obveza može biti obustavljeno ili umanjeno, uključujući procijenjeni opseg takvog smanjenja izvršenja obveza i

3. pojedinosti aktivnosti koje je potrebno provesti kako bi se osiguralo potpuno nastavljanje redovnog izvršenja obveza temeljem ugovora o korištenju terminala za UPP.

(2) Obavijesti iz stavka 1. ovoga članka će biti dopunjavane i ažurirane u razumnim intervalima tokom trajanja takvog događaja više sile te će se u njima specificirati radnje koje se poduzimaju da se otklone okolnosti koje su prouzrokovale takav događaj više sile i datum na koji se očekuje da takav događaj više sile i njegovi učinci završe. Strana pogođena višom silom će koristiti razumne napore da ublaži učinke takvog događaja više sile i da nastavi sa redovnim izvršavanjem obveza temeljem ugovora o korištenju terminala za UPP čim to bude razumno izvedivo.

Posljedice događaja više sile i gubitka plutajuće jedinice za prihvat, skladištenje i uplinjavanje UPP-a

Članak 34.

(1) U mjeri u kojoj je ispunjenje obveza strane pogođene višom silom spriječeno ili u zakašnjenju zbog događaja više sile, takve obveze će biti obustavljene te strana pogođena višom silom neće biti odgovorna za neispunjenje takvih obveza za vrijeme trajanja događaja više sile. Strana pogođena višom silom će koristiti razumne napore da ublaži učinke događaja više sile i nastavi s izvršavanjem obveza čim to postane razumno izvedivo, a u mjeri u kojoj strana pogođena višom silom ne iskoristi razumne napore da prevlada ili ublaži učinke događaja više sile, neće biti oslobođena odgovornosti za štetu za bilo koje kašnjenje ili nemogućnost ispunjenja koje je moglo biti izbjegnuto koristeći razumne napore.

(2) Za vrijeme trajanja događaja više sile kada je operator terminala za UPP strana pogođena višom silom, korisnik terminala za UPP nastavit će plaćati naknade za kapacitet uplinjavanja UPP-a operatoru terminala za UPP proporcionalno stvarno pruženoj usluzi prihvata i otpreme UPP-a.

(3) Za vrijeme trajanja događaja više sile kada je korisnik terminala za UPP strana pogođena višom silom, korisnik terminala za UPP nastavit će plaćati naknade za kapacitet uplinjavanja UPP-a
operatoru terminala za UPP u punom iznosu prvih 30 dana od nastanka događaja više sile, u iznosu od 75% od punog iznosa u sljedećih 30 dana, i u iznosu od 50% od punog iznosa za preostalo vrijeme trajanja događaja više sile.

(4) Ako jedan ili više događaja više sile sprječava ili rezultira kašnjenjem strane pogođene višom silom da ispuni sve ili značajan dio njenih obveza ili bilo koje njene bitne obveze temeljem ugovora o korištenju terminala za UPP u neprekinutom razdoblju od 3 mjeseca ili duže (dalje u tekstu: produženi događaj više sile), tada će strana koja nije strana pogođena višom silom imati pravo raskinuti ugovor o korištenju terminala za UPP s otkaznim rokom od 30 dana, a posljedice takvog raskida će biti kako je određeno u članku 41. stavku 6. ovih Općih uvjeta.

(5) Da bi strana koja nije pogođena višom silom imala pravo na raskid ugovora o korištenju terminala za UPP, uz uvjete propisane stavkom 4. ovoga članka, u slučaju događaja više sile mora joj biti neprekinuto onemogućeno korištenje kapaciteta uplinjavanja UPP-a, u iznosu od najmanje 30% ugovorenog kapaciteta uplinjavanja UPP-a za tu plinsku godinu, sukladno ugovoru o korištenju terminala za UPP.

(6) U slučaju događaja više sile, u mjeri u kojoj to nije regulirano ovim Općim uvjetima, strane će imati prava i obveze kako je predviđeno propisima kojima se uređuje energija i propisima kojima se uređuju obvezni odnosi.

(7) Ako u bilo koje vrijeme, plutajuća jedinica za prihvat, skladištenje i uplinjavanje UPP-a:

– u potpunosti propadne, naknada za korištenje terminala za UPP će se prestati plaćati te operator terminala za UPP može raskinuti ugovor o korištenju terminala za UPP u vrijeme i na dan njegovog gubitka ili

– bude utvrđena izvedenim potpunim gubitkom ili sporazumnim potpunim gubitkom, naknada za korištenje terminala za UPP će se prestati plaćati te operator terminala za UPP može raskinuti ugovor o korištenju terminala za UPP u vrijeme i na dan na koji se osiguravatelji plutajuće jedinice za prihvat, skladištenje i uplinjavanje UPP-a slože da je nastupio izvedeni potpuni gubitak ili sporazumni potpuni gubitak ili ako takav sporazum nije postignut s osiguravateljima plutajuće jedinice za prihvat, skladištenje i uplinjavanje UPP-a dan na koji je utvrđeno od strane nadležnog suda da je nastupio izvedeni potpuni gubitak ili sporazumni potpuni gubitak plutajuće jedinice za prihvat, skladištenje i uplinjavanje UPP-a ili

– nestane, naknada za korištenje terminala za UPP će se prestati plaćati te operator terminala za UPP može raskinuti ugovor o korištenju terminala za UPP u vrijeme i na dan primitka posljednje vijesti o plutajućoj jedinici za prihvat, skladištenje i uplinjavanje UPP-a.

(8) Posljedice raskida ugovora o korištenju terminala za UPP sukladno stavku 5. ovoga članka, izuzev u slučajevima iz članka 41. stavaka 2. i 4. ovih Općih uvjeta, bit će kako je utvrđeno u članku 41. stavku 6. ovih Općih uvjeta.

Prekid pružanja usluga

Članak 35.

(1) Operator terminala za UPP može prekinuti pružanje svih usluga koje su predmet ovih Općih uvjeta, ako korisnik terminala za UPP nije duže od 30 dana podmirio dva uzastopno ispostavljena računa na ime naknade za korištenje terminala za UPP u skladu s člankom 9. ovih Općih uvjeta ili postoji dulje kršenje obaveza plaćanja od strane korisnika terminala za UPP ili nije obnovio sredstvo osiguranja plaća sukladno ovim Općim uvjetima. Prekid pružanja usluga se obavlja samo u odnosu na onog korisnika terminala za UPP koji krši svoje obveze.

(2) Dulje kršenje obaveza plaćanja iz stavka 1. ovoga članka od strane korisnika terminala za UPP će se smatrati da postoji ako dug nije plaćen unutar 10 radnih dana od datuma na koji je opomena za plaćanje upućena korisniku terminala za UPP putem preporučene poštanske pošiljke, kurirske službe ili sustava slanja poruka certificiranog sadržaja, a da korisnik terminala za UPP nije platio taj iznos ili prigovorio sukladno ovim Općim uvjetima.

Članak 36.

(1) Prekid usluga će se početi primjenjivati od trenutka kad korisnik terminala za UPP bude obaviješten o prekidu, osim usluga koje su već ugovorene za plinski dan u tijeku, za koji će prekid stupiti na snagu od sljedećeg plinskog dana.

(2) Kad korisnik terminala za UPP izvrši dobrovoljnu uplatu za sve neplaćene iznose zajedno s odgovarajućim kamatama, kao i sve fiksne iznose koji su nastali i dospjeli tijekom razdoblja prekida usluga, operator terminala za UPP će odmah nastaviti s pružanjem usluga, te će ovaj nastavak proizvoditi učinke od sljedećeg plinskog dana nakon dostave korisniku terminala za UPP obavijesti o nastavku pružanja usluga.

(3) Korisnik terminala za UPP će snositi sve troškove koji nastanu operatoru terminala za UPP kao posljedica prekida i nastavka pružanja usluga sukladno ovim Općim uvjetima, pri čemu korisnik terminala za UPP odgovara operatoru terminala za UPP za nastalu štetu najviše do iznosa od 10.000.000,00 EUR (deset milijuna eura).

(4) U slučaju kada je nastalo ograničenje ili prekid pružanja usluga zbog okolnosti koje se mogu pripisati odgovornosti operatora terminala za UPP, a za koje operator terminala za UPP odgovara sukladno ovim Općim uvjetima, Pravilima i ugovoru o korištenju terminala za UPP, pri čemu nastane šteta korisnicima terminala za UPP, operator terminala za UPP snosi troškove koji nastanu korisnicima terminala za UPP kao posljedica ograničenja ili prekida pružanja usluga.

(5) U slučaju iz stavka 4. ovoga članka, operator terminala za UPP odgovara korisnicima terminala za UPP do iznosa stvarno nastale štete, a najviše do ukupnog iznosa od 10.000.000,00 EUR (deset milijuna eura) prema svim korisnicima terminala za UPP kojima je nastala šteta. U slučaju iz ovog članka, korisnik terminala za UPP kojem je nastala šteta ima pravo na alikvotni dio prema ukupnom kapacitetu uplinjavanja UPP-a koji je ugovorio za plinsku godinu u kojoj je šteta nastala.

(6) U svakom slučaju, prekid pružanja usluga neće osloboditi korisnika terminala za UPP od njegove obveze da podmiri sva neplaćena dospjela dugovanja ili dugovanja koja bi mogla nastati u budućnosti, uključujući dospjele zatezne kamate.

(7) Za vrijeme trajanja prekida pružanja usluga, korisnik terminala za UPP ne može ugovoriti dodatni kapacitet uplinjavanja UPP-a.

Članak 37.

(1) Tijekom radova održavanja terminala za UPP, operator terminala za UPP ima pravo djelomično ili potpuno prekinuti usluge, kako je to utvrđeno u članku 66. Pravila.

(2) Pored slučaja iz stavka 1. ovoga članka, operator terminala za UPP ima pravo djelomično ili potpuno prekinuti usluge sukladno članku 67. Pravila.

(3) Operator terminala za UPP ima pravo ograničiti ili prekinuti usluge i u drugim slučajevima kad je takvo pravo ili obveza predviđena sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske, uključujući, ali ne ograničavajući se na situacije predviđene propisom kojim se uređuje tržište plina.

(4) Korisnik terminala za UPP nije dužan podmiriti naknadu za korištenje terminala za UPP u slučaju redovnih radova održavanja vezanih za suhi pristan i izvanrednih radova održavanja, za vremenski period u kojem terminal za UPP nije pružio ugovorene usluge i u iznosu kapaciteta uplinjavanja koji nije bio dostupan korisniku terminala za UPP.

Trajanje i prestanak ugovora o korištenju terminala za UPP

Članak 38.

Ugovor o korištenju terminala za UPP će prestati proizvoditi učinke kad istekne ugovoreno razdoblje pružanja usluge (dalje u tekstu: datum prestanka usluga).

Članak 39.

(1) Ugovorne strane su ovlaštene raskinuti ugovor o korištenju terminala za UPP u slučajevima predviđenim propisima i ugovorom o korištenju terminala za UPP.

(2) Operator terminala za UPP može raskinuti ugovor o korištenju terminala za UPP iz sljedećih razloga:

1. temeljem zajedničkog sporazuma obje strane,

2. u slučajevima produženog događaja više sile ili gubitka plutajuće jedinice za prihvat, skladištenje i uplinjavanje UPP-a sukladno članku 33. ovih Općih uvjeta,

3. nakon proteka roka od 30 dana od trenutka kad korisnik terminala za UPP bude obaviješten o prekidu pružanja usluga zbog neplaćanja naknada za korištenje terminala za UPP, ako razlozi za prekid nisu otklonjeni,

4. ako zbog kršenja obveza korisnika terminala za UPP iz ugovora o korištenju terminala za UPP, operator terminala za UPP izvrši više od četiri puta u godini trajanja ugovora o korištenju terminala za UPP prekid usluga sukladno ovim Općim uvjetima. U ovom slučaju i prije korištenja prava na raskid ugovora o korištenju terminala za UPP, operator terminala za UPP mora od korisnika terminala za UPP koji krši obveze, zatražiti rješavanje nastale situacije, te mu dati naknadni rok od najviše 10 dana kako bi ispunio obveze. Ako navedeni rok protekne, a korisnik terminala za UPP koji krši obveze ne otkloni kršenje, ugovor o korištenju terminala za UPP će se smatrati raskinutim temeljem samog zakona,

5. ako korisnik terminala za UPP ne dostavi ili obnovi osiguranje plaćanja u skladu s člancima 15. do 20. ovih Općih uvjeta,

6. ako korisnik terminala za UPP propusti održati na snazi bilo koje osiguranje koje je obvezan održavati na snazi temeljem ugovora o korištenju terminala za UPP i propusti otkloniti takav propust u roku od 60 dana od zaprimanja obavijesti od operatora terminala za UPP kojim se to od njega zahtjeva,

7. u slučaju da korisnik terminala za UPP prekrši bilo koju svoju drugu bitnu obvezu temeljem ugovora o korištenju terminala za UPP, ako kršenje nije otklonjeno niti u naknadnom roku za ispunjenje od 10 dana od dostave obavijesti o raskidu. Ako navedeni rok protekne, a korisnik terminala za UPP ne otkloni kršenje obveze, ugovor o korištenju terminala za UPP će se smatrati raskinutim temeljem samog zakona,

8. u slučaju da korisnik terminala za UPP ne plati bilo koji iznos koji je dospio temeljem ili vezano uz ugovor o korištenju terminala za UPP, nakon što je operator terminala za UPP ostavio dodatan rok i pozvao korisnika terminala za UPP da ispuni obveze, a on ih nije ispunio u naknadnom roku.

Članak 40.

Korisnik terminala za UPP može raskinuti ugovor o korištenju terminala za UPP iz sljedećih razloga:

1. temeljem zajedničkog sporazuma obje stranke,

2. u slučajevima produženog događaja više sile u skladu s člankom 33. ovih Općih uvjeta,

3. u slučaju da operator terminala za UPP prekrši bilo koju svoju drugu bitnu obvezu temeljem ugovora o korištenju terminala za UPP, ako kršenje nije otklonjeno niti u naknadnom roku za ispunjenje od 10 dana od dostave obavijesti o raskidu. Ako navedeni rok protekne, a operator terminala za UPP ne otkloni kršenje obveze, ugovor o korištenju terminala za UPP će se smatrati raskinutim temeljem samog zakona ili

4. ako u bilo kojoj kalendarskoj godini trajanja ugovora o korištenju terminala za UPP, ukupna odgovornost operatora terminala za UPP prema svim korisnicima terminala za UPP za propust da pruži usluge, bude veća od 10.000.000,00 EUR (deset milijuna eura), a prema svakom pojedinom korisniku terminala za UPP, veća od razmjernog dijela predmetnog najvećeg iznosa, koji se utvrđuje sukladno ugovorenoj usluzi prihvata i otpreme UPP-a takvog korisnika terminala za UPP.

Članak 41.

(1) Ako raskid ugovora o korištenju terminala za UPP nastupi prije isteka datuma prestanka usluga, korisnik terminala za UPP će operatoru terminala za UPP platiti iznos ekvivalentan naknadama za korištenje terminala za UPP koje bi korisnik terminala za UPP platio operatoru terminala za UPP do datuma prestanka usluga, kao da ugovor o korištenju terminala za UPP nije raskinut, i povrh toga bilo koju naknadu štete (isključujući neizravnu štetu) koja može nastati kao posljedica raskida ugovora o korištenju terminala za UPP, osim u slučajevima kad je ugovor o korištenju terminala za UPP raskinut u skladu s člankom 39. stavkom 2. točkama 1. i 2. ili člankom 40. točkama 1., 2., 3. i 4. ovih Općih uvjeta. Ukupna, kumulativna, cjelokupna odgovornost korisnika terminala za UPP prema operatoru terminala za UPP, temeljem ili u vezi sa takvim raskidom ugovora o korištenju terminala za UPP neće ni u kojem slučaju biti veća od 20.000.000,00 EUR (dvadeset milijuna eura). Ograničenje odgovornosti iz ovog stavka se ne primjenjuje u slučaju namjere ili krajnje nepažnje operatora terminala za UPP. Takvi iznosi bit će u potpunosti plaćeni na datum raskida ugovora o korištenju terminala za UPP.

(2) Ako plutajuća jedinica za prihvat, skladištenje i uplinjavanje UPP-a propadne, kako je predviđeno ovim Općim uvjetima zbog krivnje ili kršenja obveze (uključujući zakonsku obvezu) ili kršenja ugovora o korištenju terminala za UPP od strane korisnika terminala za UPP, posljedice takvog raskida će biti kako je predviđeno u stavku 1. ovog članka.

(3) Ako raskid ugovora o korištenju terminala za UPP nastupi prije datuma prestanka usluga sukladno članku 40. točkama 3. i 4. ovih Općih uvjeta, takav raskid će biti bez utjecaja na bilo koje gubitke, odgovornosti i troškove koji mogu nastati korisniku terminala za UPP kao posljedica takvog raskida, te će korisnik terminala za UPP biti ovlašten potraživati naknadu štete od operatora terminala za UPP u odnosu na bilo koje gubitke, odgovornosti i troškove koji korisniku terminala za UPP mogu nastati kao posljedica takvog raskida, isključujući bilo koju neizravnu štetu. Ukupna, kumulativna, cjelokupna odgovornost operatora terminala za UPP prema svim korisnicima terminala za UPP, temeljem ili u vezi sa takvim raskidom ugovora o korištenju terminala za UPP, neće ni u kojem slučaju biti veća od 20.000.000,00 EUR (dvadeset milijuna eura), a prema svakom pojedinom korisniku terminala za UPP neće biti veća od razmjernog dijela predmetnog najvećeg iznosa, koji se utvrđuje sukladno ugovorenoj usluzi prihvata i otpreme UPP-a takvog korisnika terminala za UPP. Ograničenje odgovornosti iz ovog stavka se ne primjenjuje u slučaju namjere ili krajnje nepažnje operatora terminala za UPP.

(4) Ako je plutajuća jedinica za prihvat, skladištenje i uplinjavanje UPP-a propala kako je predviđeno ovim Općim uvjetima zbog krivnje, kršenja obveze (uključujući zakonsku obvezu) ili kršenja ugovora o korištenju terminala za UPP od strane operatora terminala za UPP, posljedice takvog raskida će biti kako je predviđeno u stavku 3.ovoga članka.

(5) Kako bi se izračunao iznos kojeg će korisnik terminala za UPP platiti operatoru terminala za UPP sukladno stavku 1. ovoga članka, strane će uzeti u obzir reguliranu tarifu na snazi u vrijeme raskida ugovora o korištenju terminala za UPP kao da je ugovor ostao na snazi.

(6) Ako raskid ugovora o korištenju terminala za UPP nastupi prije datuma prestanka usluga sukladno ovim Općim uvjetima, niti jedna strana neće imati nikakvih tražbina prema drugoj strani kao posljedica ili u vezi s takvim raskidom.

(7) Usprkos raskidu ugovora o korištenju terminala za UPP, osiguranje plaćanja koje je predao korisnik terminala za UPP u skladu s člancima 15. do 20. ovih Općih uvjeta ostat će na snazi i u posjedu operatora terminala za UPP sve dok ne budu ispunjene sve obveze korisnika terminala za UPP.

Osiguranje

Članak 42.

Operator terminala za UPP je odgovoran za ugovaranje i održavanje polica osiguranja u odnosu na terminal za UPP i bilo koju drugu imovinu u vlasništvu operatora terminala za UPP koju operator terminala za UPP smatra za to prikladnom, uključujući sljedeće:

– osiguranje imovine od svih rizika u odnosu na pristan i plinovod,

– osiguranje trupa i strojeva (pomorski i ratni rizici) i klupsko osiguranje (eng. »Protection and Indemnity«) za štetu u odnosu na plutajuću jedinicu za prihvat, skladištenje i uplinjavanje UPP-a,

– osiguranje tereta UPP-a od svih rizika u odnosu na UPP za bilo koje vrijeme kada se takav UPP ili plin nalazi u terminalu za UPP,

– osiguranje operatora terminala za UPP od odgovornosti i

– osiguranje odgovornosti poslodavca i/ili osiguranje tražbina radnika ako se zahtijeva sukladno mjerodavnom pravu.

Članak 43.

Korisnik terminala za UPP odgovoran je za ugovaranje i održavanje, o svom trošku, polica osiguranja u odnosu na brod za prijevoz UPP-a i bilo koje druge imovine u vlasništvu korisnika terminala za UPP koje korisnik terminala za UPP smatra za to prikladnim, uključujući sljedeće:

– osiguranje trupa i strojeva (pomorski i ratni rizici) i klupsko osiguranje (eng. »Protection and Indemnity«) u odnosu na bilo koji brod za prijevoz UPP-a,

– široko opće osiguranje od odgovornosti prema trećim osobama i

– osiguranje odgovornosti poslodavca i/ili osiguranje tražbina radnika ako se zahtijeva sukladno mjerodavnom pravu.

Dostava obavijesti

Članak 44.

Osim u slučajevima koji se odnose na radnje o kojima se mora dostaviti obavijest u skladu s Pravilima, sva druga komunikacija među stranama koja se odnosi na ugovor o korištenju terminala za UPP, bit će dostavljena običnom ili elektroničkom poštom.

Prijenos ugovora o korištenju terminala za UPP

Članak 45.

(1) Trgovanje kapacitetom uplinjavanja UPP-a na sekundarnom tržištu moguće je sukladno člancima 21. do 24. Pravila.

(2) Korisnik terminala za UPP i operator terminala za UPP ne mogu djelomično niti u potpunosti prenijeti ugovor o korištenju terminala za UPP, niti prenijeti prava iz ugovora o korištenju terminala za UPP, bez prethodne pisane suglasnosti druge strane, čiji pristanak neće biti uskraćen bez opravdanog razloga ako bi osoba na koju se prenosi (nova strana) ispunjavala sve uvjete sukladno Pravilima, ovim Općim uvjetima i ugovoru o korištenju terminala za UPP.

(3) Ograničenje mogućnosti prijenosa prava iz ugovora o korištenju terminala za UPP navedeno u prethodnom stavku ovog članka se ne primjenjuje u slučaju kad operator terminala za UPP ustupa tražbine koje ima prema korisniku terminala za UPP temeljem ugovora o korištenju terminala za UPP trećim osobama radi osiguranja financiranja terminala za UPP.

Stabilnost odredbi ugovora o korištenju terminala za UPP

Članak 46.

(1) U slučaju da tijekom važenja sklopljenog ugovora o korištenju terminala za UPP dođe do izmjena ili dopuna odredbi zakonskih i drugih propisa koji su bili na snazi u vrijeme stupanja ugovora o korištenju terminala za UPP na snagu, a koje bitno utječu na ekonomske ili komercijalne odredbe ugovora o korištenju terminala za UPP ili na druge bitne interese ugovornih strana, ugovorne strane pristupit će pregovorima u svrhu eventualnih izmjena ili dopuna ugovora o korištenju terminala za UPP kojima bi se osigurala ravnoteža interesa i planiranih ekonomskih rezultata ugovornih strana koji su postojali u trenutku sklapanja ugovora o korištenju terminala za UPP i koji su sukladni odredbama sklopljenog ugovora o korištenju terminala za UPP.

(2) Odredba stavka 1. ovoga članka neće se primjenjivati u slučaju izmjena ili dopuna zakonskih i drugih propisa kojima se uređuju radni odnosi, zaštita prirode i okoliša, zaštita zdravlja ljudi, zaštita na radu, zaštita ljudi i sigurnost imovine.

(3) Ukoliko se strane ne dogovore sukladno odredbama stavka 1. ovoga članka, korisnik terminala ima pravo raskinuti ugovor o korištenju terminala za UPP sukladno članku 40. ovih Općih uvjeta.

Mjerodavno pravo i jezik ugovora o korištenju terminala za UPP i ugovora o zajedničkom korištenju terminala za UPP

Članak 47.

(1) Za ugovor o korištenju terminala za UPP i ugovor o zajedničkom korištenju terminala za UPP i bilo koji spor ili potraživanje koji proizlaze iz njih ili su povezani s njima mjerodavno je hrvatsko pravo i tumači ih se u skladu s hrvatskim pravom, isključujući primjenu kolizijskih pravila koja bi uputila na primjenu prava druge države.

(2) Ugovori iz stavka 1. ovoga članka sklapaju se na hrvatskom i engleskom jeziku, a u slučaju nepodudaranja između teksta na hrvatskom i engleskom jeziku, mjerodavna je inačica na hrvatskom jeziku.

Sporovi koji proizlaze iz ugovora o korištenju terminala za UPP i ugovora o zajedničkom korištenju terminala za UPP

Članak 48.

(1) Bilo kakav spor ili zahtjev koji proizlazi iz ili u vezi s ugovorom o korištenju terminala za UPP i/ili ugovorom o zajedničkom korištenju terminala za UPP (dalje u tekstu: spor), uključujući bilo koje pitanje koje se tiče njihovog postojanja, valjanosti ili raskida, bit će konačno riješeni arbitražom u skladu s Arbitražnim pravilima Međunarodne trgovačke komore (ICC Pravila), a arbitražno vijeće sastojat će se od tri arbitra.

(2) Za arbitražnu klauzulu iz ovoga članka mjerodavno je hrvatsko pravo.

(3) Ništa u ovom članku neće onemogućiti ili spriječiti korisnika terminala za UPP da koristi pravne lijekove koje predviđa hrvatsko prisilno pravo, kao što su pravni lijekovi koji se odnose na zaštitu od nezakonitih radnji operatora terminala za UPP, predviđeni propisima kojima se uređuje tržište plina i propisima kojima se uređuje regulacija energetskih djelatnosti.

Povjerljivost

Članak 49.

(1) Korisnik terminala za UPP i operator terminala za UPP dužni su:

– čuvati tajnim i ne otkriti (u cijelosti ili djelomično) bilo kojoj trećoj strani odredbe ugovora o korištenju terminala za UPP niti bilo koje druge informacije koje su im otkrivene od strane ili u ime druge strane ugovora o korištenju terminala za UPP (bilo usmeno, pisano ili u drugom obliku) u vezi s ugovorom o korištenju terminala za UPP, osim:

1. s prethodnim pisanim odobrenjem druge strane ili

2. na temelju zahtjeva regulatornog tijela, suda ili drugog nadležnog tijela ili

3. na temelju zakonske obveze,

– ne koristiti povjerljive informacije osim u svrhe povezane s ugovorom o korištenju terminala za UPP i

– osigurati da njihovi radnici, članovi uprave ili nadzornog odbora, članovi/dioničari, povezane osobe, suradnici, vanjski savjetnici ili bilo koja treća osoba koju angažira strana, njene povezane osobe ili članovi/dioničari, čuvaju tajnima i sve takve povjerljive informacije tretiraju kao tajne.

(2) Obveze čuvanja povjerljivosti informacija predviđene ovim člankom ostat će u primjeni i nakon prestanka ugovora o korištenju terminala za UPP ili prijenosa prava i obveza korisnika terminala za UPP i/ili operatora terminala za UPP po ugovoru o korištenju terminala za UPP, u razdoblju od tri godine nakon takvog prestanka ili prijenosa ugovora o korištenju terminala za UPP.

Vlasništvo i rizik

Članak 50.

(1) Vlasništvo nad UPP-om i plinom korisnika terminala za UPP neće niti u kojem trenutku prijeći operatoru terminala za UPP, te će ostati na korisniku terminala za UPP.

(2) Operator terminala za UPP je odgovoran korisniku terminala za UPP za štetu ili gubitak UPP-a i plina, koja nastane odnosno do koje dođe, za vrijeme kada je UPP ili plin u terminalu za UPP, osim u slučaju događaja više sile, kao i u slučaju dozvoljenog gubitka UPP-a.

(3) Odgovornost za gubitak ili oštećenje UPP-a u smislu stavka 2. ovoga članka prelazi na operatora terminala za UPP u trenutku prolaska UPP-a preko točke pretovara.

(4) Odgovornost za gubitak ili oštećenje plina u smislu stavka 2. ovoga članka prelazi na korisnika terminala za UPP u trenutku prolaska točke isporuke u transportni sustav.

PRILOG II.

POLITIKA RASPODJELE PRIRODNOG PLINA

Opće odredbe

Članak 1.

(1) Politika raspodjele prirodnog plina utvrđuje načela računanja prirodnog plina dostupnog na terminalu za UPP.

(2) Politika raspodjele prirodnog plina sastavljena je u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

(3) Ova verzija Politike raspodjele prirodnog plina je sastavni dio Pravila.

(4) Politika raspodjele prirodnog plina sastavljena je i primjenjuje se u skladu s načelima transparentnosti, nediskriminiranja korisnika terminala za UPP te jasnoće, objektivnosti i razboritosti.

(5) Operator terminala za UPP koristi pravo vlasništva prema količini prirodnog plina koji ostaje u plinovodu koji povezuje terminal za UPP, a koji je potreban da se održi neprekinuti rad terminala za UPP.

(6) Količina prirodnog plina u terminalu za UPP koja pripada svakom korisniku terminala za UPP i operatoru terminala za UPP računa se zasebno.

(7) Količina prirodnog plina računa se u jedinicama energije (kWh).

Definicije

Članak 2.

(1) Razdoblje izvještavanja – razdoblje u kojem se vrši inventura prirodnog plina u terminalu za UPP.

(2) Ostale definicije Politike raspodjele prirodnog plina primjenjuju se na način na određene u Pravilima.

Računanje UPP-a pretovarenog s broda za prijevoz UPP-a u terminal za UPP

Članak 3.

(1) U skladu s postupcima i uvjetima određenim u Pravilima, nadzornik priprema izvještaj o kvaliteti i količini, u kojem se navode sljedeće informacije:

– opće informacije o teretu (ime broda za prijevoz UPP-a, ostvarena ruta broda za prijevoz UPP-a, terminal za UPP za primitak tereta, korisnik terminala za UPP ili njegov ovlašteni predstavnik koji koristi pravo vlasništva spram tereta),

– podaci o mjerenju količine tereta u spremnicima brodova za prijevoz UPP-a prije i nakon pretovara tereta,

– volumen UPP-a (m³) u spremnicima brodova za prijevoz UPP-a prije i poslije pretovara tereta,

– temperatura UPP-a u brodu za prijevoz UPP-a prije pretovara UPP-a,

– gustoća UPP-a određena pod temperaturom naznačenom u prethodnoj točki,

– prosječna donja ogrjevna vrijednost UPP-a i parametri kvalitete,

– količina prirodnog plina vraćenog na brod za prijevoz UPP-a tijekom pretovara UPP-a i njen izračun,

– količina prirodnog plina potrošena od strane broda za prijevoz UPP-a tijekom pretovara UPP-a i njen izračun,

– količina prirodnog plina potrošena od strane broda za prijevoz UPP-a tijekom transporta i njen izračun,

– količina UPP-a pretovarena na terminal za UPP u jedinicama energije (kWh), volumena (m³) i mase (kg).

(2) Na temelju izvještaja o kvaliteti i količini koje je pripremio nadzornik, operator terminala za UPP priprema certifikat o zaprimanju tereta, koji je potpisan od strane predstavnika operatora terminala za UPP i korisnika terminala za UPP. Certifikat o zaprimanju tereta definira količinu UPP-a u jedinicama energije (kWh) i u volumenu (m³).

Članak 4.

Nakon zaustavljanja pretovara UPP-a prije završetka ukupnog pretovara, a koji je zaustavljen nakon zahtjeva operatora terminala za UPP zahtjeva da se brod za prijevoz UPP-a otisne od terminala za UPP u slučajevima predviđenima Pravilima, certifikat o zaprimanju tereta priprema se samo za količinu UPP-a koja je stvarno pretovarena s broda za prijevoz UPP-a u terminal za UPP. Nakon ponovnog vezivanja broda za prijevoz UPP-a, preostala količina UPP-a koja se pretovaruje s broda za prijevoz UPP-a u terminal za UPP određuje se sukladno procedurama određenima u članku 3. ove Politike raspodjele prirodnog plina.

Računanje uplinjenog UPP-a na terminalu za UPP

Članak 5.

(1) Ukupna količina uplinjenog UPP-a na terminalu za UPP po plinskom danu određuje se na točki isporuke u transportni sustav mjernim uređajima koji su instalirani u plinskoj mjernoj stanici (MS).

(2) Korisnik terminala za UPP dat će operatoru terminala za UPP dnevne nominacije u svrhu dodjeljivanja količine plina u točki isporuke (obrazac kojeg operator terminala za UPP objavljuje na internetskoj stranici).

Članak 6.

(1) Ukupna stvarna količina uplinjenog UPP-a po plinskom danu dodjeljuje se korisnicima terminala za UPP proporcionalno dnevnim nominacijama te se računa prema formuli navedenoj u nastavku. Ako korisnik terminala za UPP ne podnese dnevnu nominaciju, smatra se da je količina UPP-a nominirana za uplinjavanje na plinski dan jednaka količini određenoj za plinski dan u posljednjem odobrenom mjesečnom rasporedu ili godišnjem rasporedu.

(2) Ukupna stvarna količina uplinjenog UPP-a po plinskom danu dodijelit će se korisnicima terminala za UPP prema sljedećoj formuli:

Gdje je:

– količina uplinjenog prirodnog plina u terminalu za UPP po plinskom danu za određenog korisnika terminala za UPP (kWh),

– ukupna količina uplinjenog plina u terminalu za UPP po plinskom danu (kWh),

– kapacitet uplinjavanja terminala za UPP nominiran od strane određenog korisnika terminala za UPP (kWh),

n – broj korisnika terminala za UPP.

Članak 7.

(1) Količina UPP-a u jedinicama energije (kWh) računa se prema sljedećoj formuli:

E = VSGD × d × Hm

Gdje je:

E – količina UPP-a izražena u energetskoj vrijednosti (kWh),

VSGD – količina UPP-a izražena u jedinicama volumena (m³) na mjernoj temperaturi,

d – prosječna gustoća UPP-a (kg/m³) na prosječnoj temperaturi mjerenja volumena,

Hm – prosječna donja ogrjevna vrijednost UPP-a (kWh/kg).

(2) Uplinjena količina prirodnog plina u jedinicama energije (kWh) računa se prema sljedećoj formuli:

E = VGD × Hm

Gdje je:

E – količina prirodnog plina izražena u energetskoj vrijednosti (kWh),

VGD – količina prirodnog plina izražena u jedinicama volumena (m³),

Hm – prosječna donja ogrjevna vrijednost UPP-a (kWh/m³).

(3) Količina UPP-a izražena u jedinicama mase (kg) računa se prema sljedećoj formuli:

M = VSGD × d

Gdje je:

M – količina UPP-a izražena u jedinicama mase (kg),

VSGD – količina UPP-a izražena u jedinicama volumena (m³) na mjernoj temperaturi,

d – prosječna gustoća UPP-a (kg/m³) na prosječnoj temperaturi mjerenja volumena.

(4) Količina prirodnog plina izražena u jedinicama mase (kg) računa se prema sljedećoj formuli:

M = VGD × d

Gdje je:

M – količina prirodnog plina izražena u jedinicama mase (kg),

VGD – količina prirodnog plina izražena u jedinicama volumena (m³),

d – prosječna gustoća UPP-a (kg/m³).

Članak 8.

Tijekom provjere mjerne opreme instalirane u MS-u ili kad se otkrije kvar MS-a, količina ponovno uplinjenog UPP-a tijekom tog razdoblja u terminalu za UPP određuje se na temelju podataka dobivenih iz mjernih uređaja instaliranih na plutajućoj jedinici za prihvat, skladištenje i uplinjavanje iza jedinice za ponovno uplinjavanje, uzimajući u obzir odstupanja količine prirodnog plina koja se nalazi u plinovodu koji povezuje terminal za UPP.

Izračun i obračun gubitka plina terminala za UPP

Članak 9.

(1) Operator terminala za UPP svakog dana izračunava ukupnu količinu gubitka plina terminala za UPP po plinskom danu kako slijedi:

Ukupni gubitak plina terminala za UPP po plinskom danu određuje se temeljem sljedeće formule:

GP = K0 – K1 + PP – DP

Gdje je:

GP – količina UPP-a utrošena po plinskom danu za tehnološke potrebe terminala za UPP (kWh),

K0 – količina UPP-a u terminalu za UPP na početku plinskog dana (kWh),

K1 – količina UPP-a u terminalu za UPP na kraju plinskog dana (kWh),

PP – količina UPP-a prihvaćena u terminal za UPP po plinskom danu (kWh),

DP – količina prirodnog plina uplinjenog po plinskom danu u terminalu za UPP (kWh).

(2) Dozvoljeni gubitak plina određuje se temeljem sljedeće formule:

DGG ≤ 0,02 × PG

Gdje je:

DGG – dozvoljeni gubitak plina po plinskoj godini (kWh),

PG – količina UPP-a prihvaćena u terminal po plinskoj godini (kWh).

(3) Nedozvoljeni gubitak plina određuje se temeljem sljedeće formule:

NGG = GG – DGG

Gdje je:

NGG – nedozvoljeni gubitak plina po plinskoj godini (kWh),

GG – ukupni gubitak plina po plinskoj godini (kWh),

DGG – dozvoljeni gubitak plina po plinskoj godini (kWh).

Članak 10.

(1) Za potrebe alokacije ukupnog gubitka plina terminala za UPP, svakog radnog dana terminala za UPP operator terminala za UPP određuje virtualno uskladištenu količinu UPP-a koja pripada svakom korisniku terminala za UPP na početku svakog plinskog dana na temelju sljedećih formula i principa:

Virtualno uskladištena količina UPP-a koja pripada svakom korisniku terminala za UPP na početku svakog plinskog dana računa se prema sljedećoj formuli:

Gdje je:

– virtualno uskladištena količina UPP-a koja pripada određenom korisniku terminala za UPP na početku plinskog dana (kWh),

– virtualno uskladištena količina UPP-a koja pripada određenom korisniku terminala za UPP početkom prethodnog plinskog dana (kWh),

– količina ponovno uplinjenog UPP-a u prethodnom plinskom danu za određenog korisnika terminala za UPP (kWh),

– gubitak plina korisnika terminala za UPP po prethodnom plinskom danu (kWh),

– količina UPP-a prihvaćena u terminal za UPP od određenog korisnika terminala za UPP ili koja se planira prihvatiti u terminal za UPP (kWh) u sklopu rasporeda korisnika terminala za UPP koji je odobrio operator terminala za UPP, ovisno o tome što je kasnije odobrio operator terminala za UPP,

– na plinski dan, kad se izmijenjena količina UPP-a određenog korisnika planira prihvatiti u terminal za UPP i ista je odobrena od strane operatora terminala za UPP terminala za UPP. Razlika između izmijenjene količine UPP-a koja se planira prihvatiti u terminal određenom korisniku terminala za UPP i određena količina UPP-a koja se prethodno planirala prihvatiti u terminal za UPP određenom korisniku terminala za UPP, prema situaciji definiranoj u opisu ,

– na plinski dan, kad je količina UPP-a određenog korisnika prihvaćena u terminal za UPP i odobrena od operatora terminala za UPP, razlika između stvarne količine UPP-a prihvaćene u terminal za UPP za određenog korisnika terminala za UPP i posljednje planirane količine UPP-a koja je korištena za svrhe računanja virtualno uskladištene količine UPP-a, prema situaciji definiranoj u opisu ,

– količina prirodnog plina izgubljena tijekom nesreće ili kvara dodijeljena određenom korisniku terminala za UPP (kWh),

– razlika (manjak ili višak) u količini UPP-a utvrđena tijekom inventure i dodijeljena određenom korisniku terminala za UPP (kWh),

i ∈ [1; n],

n – broj korisnika terminala za UPP.

(2) Ako korisnik terminala za UPP započne s korištenjem usluge prihvata i otpreme UPP-a kasnije nego što je količina UPP-a tog korisnika terminala za UPP prihvaćena u terminal za UPP, ili ako korisnik terminala za UPP već koristi usluge prihvata i otpreme UPP-a i preostala virtualno uskladištena količina UPP-a tog korisnika terminala za UPP je dostatna za korištenje usluge (uključujući gubitak plina korisnika terminala za UPP), onda će se količina UPP-a tog korisnika terminala za UPP prihvaćena u terminal za UPP u svrhu računanja virtualno uskladištene količine UPP-a smatrati prihvaćenom na zadnji plinski dan pretovara UPP-a.

(3) Ako korisnik terminala za UPP počne koristiti usluge prihvata i otpreme UPP-a ranije nego je količina UPP-a tog korisnika terminala za UPP prihvaćena u terminal za UPP ili ako korisnik terminala za UPP već koristi usluge prihvata i otpreme UPP-a, a preostala količina UPP-a tog korisnika terminala za UPP nije dostatna za korištenje usluge (uključujući gubitak plina korisnika terminala za UPP), onda će se za svrhu računanja virtualno uskladištene količine UPP-a sljedeća količina UPP-a planirana za prihvat u odobrenom rasporedu tog korisnika terminala za UPP prebaciti na plinski dan na koji preostala virtualno uskladištena količina UPP-a nije dostatna za korištenje usluga.

Članak 11.

(1) Alokaciju ukupnog gubitka plina na radni dan terminala za UPP na svakog korisnika terminala za UPP operator terminala za UPP određuje svakog plinskog dana na temelju sljedeće formule:

Gdje je:

– gubitak plina korisnika terminala za UPP po plinskom danu,

– ukupni gubitak plina terminala za UPP po plinskom danu,

– virtualno uskladištena količina UPP-a koja pripada određenom korisniku terminala za UPP na početku plinskog dana (kWh),

i ∈ [1; n],

n – broj korisnika terminala za UPP.

(2) Alokaciju ukupnog gubitka plina, dozvoljenog te nedozvoljenog gubitka na radni dan terminala na svakog korisnika terminala operator terminala za UPP određuje svake plinske godine na temelju sljedeće formule:

Gdje je:

– gubitak plina korisnika terminala po plinskoj godini,

– ukupni gubitak plina terminala po plinskoj godini,

– ukupna godišnja količina plina prihvaćena u terminal za pojedinog korisnika (kWh),

i ∈ [1; n],

n – broj korisnika terminala.

Gdje je:

– dozvoljeni gubitak plina korisnika terminala po plinskoj godini,

– ukupna godišnja količina plina prihvaćena u terminal za pojedinog korisnika (kWh),

i ∈ [1; n],

n – broj korisnika terminala.

Gdje je:

– nedozvoljeni gubitak plina korisnika terminala po plinskom danu,

– gubitak plina korisnika terminala po plinskoj godini,

– dozvoljeni gubitak plina korisnika terminala po plinskoj godini,

i ∈ [1; n],

n – broj korisnika terminala.

Članak 12.

U slučajevima gdje se ne izvodi uplinjavanje UPP-a na terminalu za UPP zbog greške korisnika terminala za UPP, ukupni gubitak plina terminala za UPP po plinskom danu pripisuje se korisnicima terminala za UPP odgovornima za ometanje procesa uplinjavanja proporcionalno količini UPP-a koju su nominirali, a računa se prema sljedećoj formuli:

Gdje je:

– gubitak plina korisnika terminala za UPP po plinskom danu odgovornog za ometanje procesa ponovnog uplinjavanja u terminalu za UPP (kWh),

GP – ukupni gubitak plina terminala za UPP po plinskom danu (kWh), izračunat prema stavku 1. članka 9. ove Politike raspodjele prirodnog plina,

– količina UPP-a nominirana za uplinjavanje UPP-a od strane korisnika terminala za UPP odgovornog za ometanje procesa uplinjavanja UPP-a u terminalu za UPP (kWh),

i ∈ [1; k],

k – broj korisnika terminala za UPP koji su odgovorni za ometanje procesa uplinjavanja UPP-a u terminalu za UPP.

Članak 13.

U slučajevima kad se izvođenje pretovara UPP-a nastavlja duže od jednog (1) plinskog dana, ukupni gubitak plina terminala za UPP računa se kako slijedi: količina UPP-a u terminalu za UPP mjeri se prije i poslije izvođenja pretovara UPP-a, a ukupni gubitak plina terminala za UPP utvrđuje se za cijelo razdoblje pretovara UPP-a. Računanje ukupnog gubitka plina terminala za UPP nakon završetka izvođenja pretovara UPP-a izvodi se prema normalnoj proceduri do kraja tekućeg plinskog dana. Ukupni gubitak plina terminala za UPP tijekom izvođenja pretovara UPP-a proporcionalno se pripisuje određenim plinskim danima za vrijeme kojih su se odvijala izvođenja pretovara UPP-a korisnicima terminala za UPP prema članku 11. ove Politike raspodjele prirodnog plina.

Članak 14.

Ukupni gubitak plina terminala za UPP po plinskom danu zbog određenog korisnika terminala za UPP, izračunat prema članku 12. ove Politike raspodjele prirodnog plina, bit će oduzet od količine UPP-a na računu tog korisnika terminala za UPP. Skrivljeni ukupni gubitak plina od strane određenog korisnika terminala za UPP kroz izvještajni mjesec navodi se u izvještaju računanja prirodnog plina za mjesec izvještavanja za tog korisnika terminala za UPP, kako je to određeno u članku 18. ove Politike raspodjele prirodnog plina.

Članak 15.

(1) Ukupni gubitak plina terminala za UPP bit će kompenziran korisnicima terminala za UPP od strane operatora terminala za UPP kad se prekine pružanje usluga terminala za UPP zbog održavanja terminala za UPP (osim ako se potreba za spomenutim održavanjem terminala za UPP pojavila krivicom korisnika terminala za UPP ili zbog više sile).

(2) Nedozvoljeni gubitak terminala za UPP bit će kompenziran korisnicima terminala za UPP od strane operatora terminala za UPP.

(3) Operator terminala za UPP će korisnicima terminala za UPP obračunom na kraju plinske godine kompenzirati nedozvoljeni gubitak plina akumuliran tijekom plinske godine, izračunato putem mutatis mutandis prema sljedećoj formuli:

Gdje je:

– iznos za kompenzaciju određenom korisniku terminala za UPP u eurima,

– gubitak plina terminala za određenog korisnika terminala za UPP (kWh), akumuliran tijekom plinske godine u slučajevima iz članka 15. ove Politike raspodjele prirodnog plina,

W CEGH vrijednost plinskog indeksa na dan za koji se treba isplatiti kompenzacija (cijena određena prema CEGHIX izvještajnom indeksu jedan dan prije dana za koji se treba isplatiti kompenzacija),

i ∈ [1; n],

n – broj korisnika terminala za UPP,

Faktor pretvorbe iz GCV u NCV iznosi 0,901.

Računanje dostupne količine UPP-a za posudbu

Članak 16.

(1) Postupci prijenosa dostupne količine UPP-a za posudbu, vraćanje povratne količine UPP-a i njihovo računanje definirano je ugovorom o zajedničkom korištenju terminala za UPP. Opseg takvih transakcija temelji se na fizičkom skladištenju tereta, tj. stvarnoj količini UPP-a dostupnoj na terminalu za UPP i izračunatoj za svakog korisnika terminala za UPP prema članku 17. ove Politike raspodjele prirodnog plina.

(2) Posuđivanje i/ili vraćanje tereta za prethodni plinski dan izradit će se do 11 sati ujutro sljedećeg radnog dana.

(3) Korisniku terminala koji je posuđuje UPP, u skladu s uvjetima i odredbama određenim u ovoj Politici raspodjele prirodnog plina pripisuje se: ukupni gubitak plina terminala za UPP pripisiv uplinjenoj količini UPP-a, manjak/višak UPP-a određen tijekom inventure i pripisiv dostupnoj količini UPP-a, ukupni gubitak plina terminala za UPP zbog greške korisnika terminala za UPP i dozvoljeni gubitak.

(4) Dostupna/povratna količina UPP-a uključuje uplinjenu količinu UPP-a pripisivu onome tko pozajmljuje UPP, ukupni gubitak plina terminala za UPP pripisiv količini ponovno uplinjenog UPP-a, manjak/višak UPP-a određen tijekom inventure pripisiv dostupnoj količini UPP-a, ukupni gubitak plina terminala za UPP zbog greške korisnika terminala za UPP i dozvoljeni gubitak.

Usklađivanje izračuna prirodnog plina

Članak 17.

Svakog radnog dana operator terminala za UPP određuje stvarnu količinu UPP-a dostupnu na terminalu za UPP na kraju svakog plinskog dana prema svakom korisniku terminala za UPP, prema sljedećoj formuli:

Gdje je:

– količina UPP-a za određenog korisnika terminala za UPP na kraju plinskog dana (kWh),

– količina UPP-a za određenog korisnika terminala za UPP na početku plinskog dana (kWh), koja će odgovarati količini UPP-a za određenog korisnika terminala za UPP na kraju prethodnog plinskog dana,

količina UPP-a pretovarena u terminal za UPP po plinskom danu za određenog korisnika terminala za UPP (kWh),

– količina ponovno uplinjenog UPP-a po plinskom danu za određenog korisnika terminala za UPP (kWh),

– ukupan gubitak plina terminala za UPP po plinskom danu za određenog korisnika terminala za UPP (kWh),

– dostupna (primljena) količina UPP-a određenog korisnika terminala za UPP po plinskom danu (kWh),

– povratna (vraćena) količina UPP-a određenog korisnika terminala za UPP po plinskom danu (kWh),

i ∈ [1; n],

n – broj korisnika terminala za UPP.

Članak 18.

(1) Za potrebe operativnog upravljanja, svakog radnog dana operator terminala za UPP šalje putem e-maila izvještaj o izračunu prirodnog plina koji prikazuje količinu UPP-a koju posjeduje određeni korisnik terminala za UPP na početku i na kraju plinskog dana, količinu UPP-a koja je prihvaćena u terminal za UPP, uplinjena, te dostupnu i povratnu količinu UPP-a, kao i Ukupan gubitak plina korisnika terminala za UPP.

(2) Nakon isteka mjeseca izvještavanja, tijekom prvih 10 (deset) radnih dana sljedećeg mjeseca, operator terminala za UPP putem e-maila šalje korisnicima terminala za UPP izvještaj o izračunu prirodnog plina za mjesec izvještavanja koji prikazuje količinu UPP-a koju je posjedovao određeni korisnik terminala za UPP tijekom mjeseca izvještaja, količinu UPP-a koja je prihvaćena u terminal za UPP, količinu koja je uplinjena, ukupni gubitak plina korisnika terminala za UPP, kao i rezultate inventure pripisane određenom korisniku terminala za UPP, koji mora biti potpisan od strane korisnika terminala za UPP unutar 3 (tri) radna dana nakon datuma izvještaja.

(3) Nakon isteka plinske godine, tijekom prvih 10 (deset) radnih dana sljedećeg mjeseca, operator terminala za UPP putem e-maila šalje korisnicima terminala izvještaj o obračunu prirodnog plina za plinsku godinu izvještavanja koji prikazuje količinu UPP-a koju je posjedovao određeni korisnik terminala za UPP tijekom obračunske plinske godine, količinu UPP-a koja je prihvaćena u terminal za UPP i količinu koja je uplinjena u obračunskoj plinskoj godini, ukupni gubitak korisnika terminala za UPP u obračunskoj plinskoj godini, rezultate inventure pripisane određenom korisniku terminala za UPP u obračunskoj plinskoj godini te iskazan nedozvoljeni gubitak akumuliran tijekom obračunske plinske godine.

Inventura prirodnog plina

Članak 19.

(1) Operator terminala za UPP izvršava inventuru prirodnog plina uskladištenog u terminalu za UPP najmanje jednom godišnje prema proceduri određenoj u pravnim aktima. Ako je potrebno, operator terminala za UPP će izvršiti izvanrednu »teret do tereta« inventuru i inventure nakon isteka Ugovora o zajedničkom korištenju terminala za UPP. Za svrhe izračuna, operator terminala za UPP će izvršavati mjesečne inventure prirodnog plina.

(2) Operator terminala za UPP će izvijestiti korisnike terminala o planiranoj inventuri ne kasnije od 10 (deset) kalendarskih dana prije početka inventure.

(3) Predstavnici korisnika terminala za UPP imaju pravo sudjelovati u inventuri. Korisnici terminala za UPP izvijestit će operatora terminala za UPP o svojoj namjeri da sudjeluju u inventuri ne kasnije od 5 (pet) kalendarskih dana prije početka inventure.

Članak 20.

Izvanredna inventura u terminalu za UPP može se izvršiti nakon zaprimanja razumnog zahtjeva korisnika terminala za UPP nakon niže opisane procedure:

1. Korisnici terminala za UPP razumiju da su, kako bi se osigurao neometan i učinkovit rad terminala za UPP, mogućnosti operatora terminala za UPP da izvrši inventuru ograničene.

2. Korisnik terminala za UPP, koji želi da se na terminalu za UPP izvrši izvanredna inventura, podnijet će operatoru terminala za UPP zahtjev za izvršavanjem izvanredne inventure (Dodatak br. 1 Politike raspodjele prirodnog plina). U zahtjevu za izvršavanjem izvanredne inventure, korisnik terminala za UPP navest će objektivne razloge za takav zahtjev te željeni datum i vrijeme inventure. korisnik terminala za UPP podnijet će zahtjev operatoru terminala za UPP ne kasnije od 20 (dvadeset) kalendarskih dana prije željenog datuma inventure navedenog u zahtjevu.

3. Nakon zaprimanja zahtjeva za izvršavanjem izvanredne inventure, operator terminala za UPP će donijeti odluku o njegovom zadovoljenju ili odbijanju unutar 5 (pet) kalendarskih dana od datuma zaprimanja zahtjeva.

4. Nakon donošenja odluke o zadovoljenju zahtjeva, operator terminala za UPP će izvijestiti korisnike terminala za UPP o planiranoj izvanrednoj inventuri, njenom datumu i vremenskom terminu ne kasnije od sljedećeg radnog dana nakon dana usvajanja odluke.

5. Nakon donošenja odluke o odbijanju zahtjeva, operator terminala za UPP će izvijestiti korisnika terminala za UPP, navodeći razloge odbijanja zahtjeva za izvršenjem izvanredne inventure, ne kasnije od sljedećeg radnog dana od dana usvajanja odluke.

Članak 21.

(1) Za svrhe inventure, razdoblje inventure smatra se razdobljem od datuma završetka zadnje inventure izvršene u terminalu za UPP do datuma početka trenutne, godišnje ili izvanredne inventure.

(2) Glavni direktor operatora terminala za UPP određuje datum i vrijeme inventure svojom naredbom, osniva inventurnu komisiju i određuje predsjednika inventurne komisije.

(3) Tijekom inventure odredit će se stvarna količina prirodnog plina uskladištena u FSRU-u i u priključnom plinovodu.

Članak 22.

Ustanovljeni manjak (višak) UPP-a tijekom inventure pripisuje se korisnicima terminala za UPP proporcionalno uplinjenoj količini UPP-a na koju imaju pravo tijekom razdoblja inventure, prema sljedećoj formuli:

Gdje je:

Ni – manjak (višak) UPP-a za određenog korisnika terminala za UPP (kWh),

N – ukupni manjak (višak) UPP-a, otkriven tijekom inventure (kWh),

– količina uplinjenog prirodnog plina za određenog korisnika terminala za UPP na terminalu za UPP tijekom razdoblja izvještavanja (kWh),

i ∈ [1; n],

n – broj korisnika terminala za UPP.

Članak 23.

Kad se ne provodi uplinjavanje UPP-a na terminalu za UPP, ustanovljeni manjak (višak) UPP-a tijekom inventure pripisuje se korisnicima terminala za UPP proporcionalno količini UPP-a koja im pripada na početku plinskog dana prema sljedećoj formuli:

Gdje je:

Ni – manjak (višak) UPP-a koji pripada određenom korisniku terminala za UPP (kWh),

N – ukupni manjak (višak) UPP-a ustanovljen tijekom inventure (kWh),

– količina UPP-a koja pripada određenom korisniku terminala za UPP na početku plinskog dana (kWh),

i ∈ [1; n],

n – broj korisnika terminala za UPP.

Članak 24.

(1) Nakon određivanja manjka koji prelazi dozvoljeno mjerno odstupanje, inventurna komisija može započeti istragu kako bi se utvrdilo službeno objašnjenje razlike.

(2) Nakon izvršenja inventure UPP-a, komisija za inventuru pripremit će sažetak inventure i dokumente koji se odnose na mjerenja količine UPP-a, ustanovljeni manjak (višak) te pripisivanje korisnicima terminala za UPP. Sažetak inventure bit će potpisan od strane svih članova inventurne komisije koji su sudjelovali u inventuri.

(3) Ispravci u nastavku izvršit će se u dokumentima izračuna prirodnog plina operatora terminala za UPP na temelju dokumenata koje je pripremila i odobrila inventurna komisija:

1. Količina UPP-a u dokumentima računanja bit će dostatno umanjena do manjka UPP-a pripisanog određenom korisniku terminala za UPP sukladno članku 22. ove Politike raspodjele prirodnog plina). Za tu će količinu operator terminala za UPP pripremiti akt otpisa prirodnog plina, koji će potpisati operator terminala za UPP i predstavnici korisnika terminala za UPP.

2. Količina UPP-a u dokumentima izračuna bit će dostatno povećana do viška UPP-a pripisanog određenom korisniku terminala za UPP sukladno člancima 22., 23. i 24. . ove Politike raspodjele prirodnog plina. Za tu će količinu operator terminala za UPP pripremiti akt prihvaćanja prirodnog plina, koji će potpisati operator terminala za UPP i predstavnici korisnika terminala za UPP.

3. Virtualno uskladištena količina UPP-a koja pripada određenom korisniku terminala za UPP bit će povećana ili umanjena zbog viška ili manjka ustanovljenog tijekom inventure.

Računanje prirodnog plina u slučaju nesreća ili kvarova na terminalu za UPP

Članak 25.

(1) Istraga nesreća ili kvarova koji se dogode na terminalu za UPP bit će izvršena prema proceduri uspostavljenoj pravnim aktima Republike Hrvatske.

(2) Operator terminala za UPP će odmah, ali ne kasnije od 4 (četiri) sata nakon nesreće ili otkrivanja kvara obavijestiti relevantna hrvatska tijela i korisnike terminala za UPP o nesreći ili kvaru na terminalu za UPP i izdati obavijest na internetskoj stranici operatora terminala za UPP.

(3) Istražna komisija osnovat će se za svrhu provođenja istrage nesreće ili kvara na terminalu za UPP, a kako je to uspostavljeno u relativnim pravnim aktima Republike Hrvatske.

(4) Količina prirodnog plina izgubljenog za vrijeme nesreće ili kvara i količina UPP-a koja nije ponovno uplinjena zbog nesreće ili kvara bit će izračunata tijekom istrage o nesreći ili kvaru.

(5) Nakon što je nesreća ili kvar na terminalu za UPP istražen, certifikat obrasca određenog pravnim aktima bit će sastavljen i potpisan od strane svih članova komisije koji su sudjelovali u istrazi.

Članak 26.

(1) Ispravci u nastavku bit će izvršeni u dokumentima izračuna prirodnog plina operatora terminala za UPP na temelju certifikata istrage nesreće ili kvara koji je pripremila i odobrila istražna komisija:

1. Cijela količina prirodnog plina izgubljena kao rezultat nesreće ili kvara bit će pripisana korisnicima terminala za UPP proporcionalno njihovoj količini UPP-a u terminalu za UPP na početku plinskog dana, kad se dogodila nesreća ili kvar, a izračunato prema formuli navedenoj u nastavku:

Gdje je:

Ai – količina prirodnog plina izgubljena tijekom nesreće ili kvara pripisana određenom korisniku terminala za UPP (kWh),

A – ukupna količina prirodnog plina izgubljenog tijekom nesreće ili kvara (kWh),

– količina UPP-a za određenog korisnika terminala za UPP na početku plinskog dana kad se dogodila nesreća ili kvar (kWh),

i ∈ [1; n],

n – broj korisnika terminala za UPP.

2. Količina prirodnog plina u dokumentima izračuna bit će smanjena dostatno količini prirodnog plina izgubljenoj tijekom nesreće ili kvara, a pripisane određenom korisniku terminala za UPP prema točki 1. stavka 1. članka 26. ove Politike raspodjele prirodnog plina. Za tu će količinu operator terminala za UPP pripremiti otpisni obrazac prirodnog plina, koji će utvrditi operator terminala za UPP i predstavnici korisnika terminala za UPP.

3. Ako istražna komisija odredi da se nesreća ili kvar na terminalu za UPP dogodila zbog greške operatora terminala za UPP, operator terminala za UPP će nadoknaditi količinu prirodnog plina u vlasništvu određenog korisnika terminala za UPP izgubljenu tijekom nesreće ili kvara prema formuli u nastavku:

Ci = Ai × W

Gdje je:

Ci – iznos za nadoknadu određenom korisniku terminala za UPP (EUR),

Ai – količina UPP-a izgubljenog tijekom nesreće ili kvara koji treba biti pripisan određenom korisniku terminala za UPP (kWh) izračunat prema prema točki 1. stavka 1. članka 26. ove Politike raspodjele prirodnog plina,

W – CEGH vrijednost plinskog indeksa na dan za koji se treba isplatiti kompenzacija (cijena određena prema CEGHIX izvještajnom indeksu jedan dan prije dana za koji se treba isplatiti kompenzacija),

i ∈ [1; n],

n – broj korisnika terminala za UPP.

4. Količina UPP-a koja nije ponovno uplinjena kao rezultat nesreće ili kvara bit će izračunata kao razlika između stvarno uplinjene količine UPP-a i količine UPP-a koja se trebala upliniti u skladu s mjesečnim rasporedom unutar razdoblja od nesreće ili kvara do ponovnog početka rada terminala za UPP:

Gdje je:

S – količina UPP-a koja nije uplinjena kao rezultat nesreće ili kvara (kWh),

– količina UPP-a za koju se zatražilo uplinjavanje unutar razdoblja od nesreće ili kvara do potpunog nastavka rada terminala za UPP, s obzirom na količinu UPP-a koja se treba upliniti prema mjesečnom rasporedu,

DA – količina UPP-a uplinjena unutar razdoblja od nesreće ili kvara do ponovnog početka rada terminala za UPP (kWh),

i ∈ [1; n],

n – broj korisnika terminala za UPP.

(2) Šteta pretrpljena zbog neuplinjavanja količine UPP-a tijekom nesreće ili kvara bit će nadoknađena prema procedurama uspostavljenima u Pravilima, Općim uvjerima i Ugovoru o korištenju terminala za UPP.

Porezne obveze koje se odnose na upravljanje terminalom
za UPP

Članak 27.

(1) Korisnici terminala za UPP odgovorni su za propisno izvršenje poreznih obveza koje se primjenjuju na njihove terete, uključujući ali ne ograničeno na carine, PVD, PDV na uvoz i/ili trošarine, kao i za izvršenje procedura carina i/ili trošarina prema uvjetima i procedurama određenima pravnim aktima.

(2) U slučaju uspostavljanja carinskog skladišta i/ili skladišta za trošarinu oporezive robe, operator terminala za UPP će biti odgovoran za propisno ispunjavanje obaveza, primjenjivo na vlasnike carinskih skladišta i/ili vlasnike skladišta za trošarinu oporezive robe, prema uvjetima i procedurama uspostavljenima u pravnim aktima.

Završne odredbe

Članak 28.

(1) Operator terminala za UPP će pripremiti, odobriti i objaviti ovu Politiku raspodjele prirodnog plina zajedno s Pravilima. Odredbe ove Politike raspodjele prirodnog plina nisu podložne pregovorima između operatora terminala za UPP i korisnika terminala za UPP.

(2) Izmjenama i dopunama ove Politike raspodjele prirodnog plina pristupit će se nakon promjene zahtjeva pravnih akata koji reguliraju izračun prirodnog plina, odredbi ostalih relevantnih pravnih akata i/ili procesa u tijeku u terminalu za UPP, koji utječu na izračun prirodnog plina. regulacija energetskih djelatnosti.