Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o statusu i radu državljana trećih zemalja u Republici Hrvatskoj

NN 61/2018 (11.7.2018.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o statusu i radu državljana trećih zemalja u Republici Hrvatskoj

Ministarstvo unutarnjih poslova

1270

Na temelju članka 232. stavka 1. podstavka 3., 4., 7., 8., 9., 10., 12. i 25. Zakona o strancima (»Narodne novine« br. 130/11, 74/13, 69/17 i 46/18), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STATUSU I RADU DRŽAVLJANA TREĆIH ZEMALJA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Članak 1.

U Pravilniku o statusu i radu državljana trećih zemalja u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine« br. 52/12, 81/13, 38/15 i 100/17) u članku 1. stavku 2. iza podstavka 10. briše se točka i dodaje zarez te se dodaje podstavak 11. koji glasi:

» – Direktiva EU 2016/801 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2016. o uvjetima ulaska i boravka državljana trećih zemalja u svrhu istraživanja, studija, osposobljavanja, volonterstva, razmjene učenika ili obrazovnih projekata i obavljanja poslova au pair (SL L 132, 21. 5. 2016.).«.

Članak 2.

U članku 6. stavku 1. riječi: »Uredbom o načinu izračuna i visini sredstava za uzdržavanje stranca u Republici Hrvatskoj« zamjenjuju se riječima: »Uredbom o načinu izračuna i visini sredstava za uzdržavanje državljanina treće zemlje u Republici Hrvatskoj«.

Članak 3.

U članku 9. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Zahtjevu za odobrenje privremenog boravka u svrhu srednjoškolskog obrazovanja prilaže se:

– potvrda o sudjelovanju u priznatom, državnom ili regionalnom obrazovnom programu u kontekstu programa razmjene učenika koje je odobrilo ministarstvo nadležno za poslove znanosti i obrazovanja ili u obrazovnom projektu koji vodi obrazovna ustanova sukladno posebnom propisu

– potvrda o upisu u srednjoškolsku ustanovu ili prijavnica o upisu u srednju školu, a po završetku upisnog roka, najkasnije u roku od mjesec dana i potvrda o upisu u srednjoškolsku ustanovu

– suglasnost roditelja ili zakonskog zastupnika za planirani boravak u Republici Hrvatskoj

– dopis obrazovne ustanove ili ovlaštene organizacije koja provodi program razmjene učenika da će biti za njega odgovorna naročito u pogledu troškova školovanja i

– potvrda da će državljanin treće zemlje tijekom boravka imati osiguran smještaj u obitelji, u prostoru za smještaj unutar obrazovne ustanove ili, ako je predviđeno posebnim propisima, u drugom odabranom prostoru koji je u skladu s pravilima programa razmjene učenika ili obrazovnog projekta u kojem državljanin treće zemlje sudjeluje.«.

Članak 4.

U članku 10. iza stavka 3. dodaju se stavci 4., 5. i 6. koji glase:

»(4) O namjeri boravka iz članka 63. stavka 5. Zakona o strancima student će obavijestiti nadležnu policijsku upravu odnosno policijsku postaju prema mjestu boravka prilikom prijave kratkotrajnog boravka, na način da će priložiti pisanu obavijest u kojoj će navesti dužinu boravka te priložiti dozvolu boravka iz druge države članice EGP-a, kao i dokaz da je obuhvaćen programom Unije ili multilateralnim programom koji uključuje mjere mobilnosti ili sporazumom između dvaju ili više visokih učilišta.

(5) Radi utvrđivanja predstavlja li student iz članka 63. stavka 5. Zakona o strancima opasnost za javni poredak ili nacionalnu sigurnost, policijska uprava, odnosno policijska postaja dužna je zatražiti sigurnosnu provjeru od nadležne Agencije te izvršiti provjeru kod općinskog i županijskog suda te Ministarstva pravosuđa, a policijski službenici dužni su izvršiti provjere i u drugim potražnim evidencijama.

(6) Nadležna policijska uprava odnosno policijska postaja će podatke o namjeri boravka iz članka 63. stavka 5. Zakona o strancima evidentirati u službenim evidencijama o strancima na središnjem Informacijskom sustavu Ministarstva unutarnjih poslova. Nakon unošenja podataka, iz Informacijskog sustava Ministarstva unutarnjih poslova ispisuje se potvrda o prijavi mobilnosti.«.

Članak 5.

(1) Naslov iznad članka 11. mijenja se i glasi: »Privremeni boravak u svrhu istraživanja«.

(2) U stavku 1. riječi: »znanstvenog istraživanja« zamjenjuju se riječima: »istraživanja«, a riječi: »znanstveno-istraživačku djelatnost« zamjenjuju se riječima: »istraživačku djelatnost«.

(3) Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) O namjeri boravka iz članka 64. stavka 3. Zakona o strancima istraživač će obavijestiti nadležnu policijsku upravu odnosno policijsku postaju prema mjestu boravka prilikom prijave kratkotrajnog boravka, na način da će priložiti pisanu obavijest u kojoj će navesti dužinu boravka te priložiti dozvolu boravka iz druge države članice EGP-a kao i ugovor o gostovanju koji je sklopio u drugoj državi članici EGP-a.«.

(4) Iza stavka 2. dodaju se stavci 3., 4. i 5. koji glase:

»(3) O namjeri boravka iz članka 64. stavka 12. Zakona o strancima član obitelji istraživača iz članka 64. stavka 3. Zakona o strancima obavijestit će nadležnu policijsku upravu odnosno policijsku postaju prema mjestu boravka prilikom prijave kratkotrajnog boravka, na način da će priložiti pisanu obavijest u kojoj će navesti dužinu boravka te priložiti dozvolu boravka iz druge države članice EGP-a, kao i dokaz da je član obitelji.

(4) Radi utvrđivanja predstavlja li istraživač iz članka 64. stavka 3. Zakona o strancima odnosno član njegove obitelj iz članka 64. stavka 12. Zakona o strancima opasnost za javni poredak ili nacionalnu sigurnost, policijska uprava odnosno policijska postaja dužna je zatražiti sigurnosnu provjeru od nadležne Agencije te izvršiti provjeru kod općinskog i županijskog suda te Ministarstva pravosuđa, a policijski službenici dužni su izvršiti provjere i u drugim potražnim evidencijama.

(5) Nadležna policijska uprava odnosno policijska postaja će podatke o namjeri boravka iz članka 64. stavka 3. i članka 64. stavka 12. Zakona o strancima evidentirati u službenim evidencijama o strancima na središnjem Informacijskom sustavu Ministarstva unutarnjih poslova. Nakon unošenja podataka, iz Informacijskog sustava Ministarstva unutarnjih poslova ispisuje se potvrda o prijavi mobilnosti.«.

Članak 6.

(1) U članku 17. točka 3. briše se.

(2) Dosadašnje točke 4. i 5. postaju točke 3. i 4.

Članak 7.

U članku 18.b stavku 1. iza broja: »99.« dodaju se riječi: »i 99.a«.

Članak 8.

U članku 27. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Pri ocjenjivanju postojanja interesa Republike Hrvatske za izdavanje dozvole za boravak i rad pružatelju usluga u ime stranog poslodavca iz članka 78. stavka 4. Zakona o strancima utvrđuje se hoće li pružanje usluga doprinijeti povećanju gospodarske aktivnosti Republike Hrvatske, poticati otvaranje novih radnih mjesta, modernizirati i unaprijediti poslovanje, razviti proizvodnju s višim stupnjem prerade i proizvodnje usmjerene k izvozu, jačati konkurentske snage hrvatskog gospodarstva, prilagoditi hrvatsko gospodarstvo europskim standardima, uvesti postupke koji osiguravaju ekološki sigurne gospodarske aktivnosti, uštedu energije, uvođenje novih proizvodnih postupaka i novih proizvoda ili modernizaciju proizvodnje.«.

Članak 9.

U članku 28.b u stavku 1. riječi: »stavka 3.« zamjenjuju se riječima: »članka 21. stavka 1.«

Članak 10.

(1) U članku 33. u stavku 6. riječi: »privremeni boravak – član obitelji« zamjenjuju se riječima: »privremeni boravak – član obitelji državljanina Republike Hrvatske«.

(2) Iza stavka 7. dodaju se novi stavci 8., 9. i 10. koji glase:

»(8) Državljanima trećih zemalja kojima je odobren privremeni boravak u svrhu srednjoškolskog obrazovanja, studiranja ili istraživanja u dozvoli boravka na prvoj strani u rubriku »napomene« upisuju se riječi: »učenik«, »student« ili »istraživač«.

(9) Državljanima trećih zemalja kojima je odobrena dozvola za boravak i rad za volontiranje ili pripravništvo u dozvoli boravka na prvoj strani u rubriku »napomene« upisuju se riječi: »volonter« ili »pripravnik«.

(10) U dozvoli boravka državljanina treće zemlje kojem je odobren privremeni boravak u svrhu životnog partnerstva na prvoj strani u rubriku »napomene« upisuju se riječi: »životno partnerstvo.«.

(3) Dosadašnji stavci 8., 9., 10., 11. i 12. postaju stavci 11., 12., 13., 14. i 15.

Članak 11.

U članku 52. iza stavka 10. dodaje se stavak 11. koji glasi:

»(11) Državljaninu treće zemlje na privremenom ili stalnom boravku koji mijenja boravište ili prebivalište, nadležna policijska uprava odnosno policijska postaja će po službenoj dužnosti evidentirati odjavu prethodnog boravišta ili prebivališta.«.

Članak 12.

Na mrežnim stranicama Ministarstva unutarnjih poslova bit će dostupne informacije o dokumentaciji potrebnoj za podnošenje zahtjeva, o ulasku i boravku, pravima, obvezama i postupovnim jamstvima istraživača, studenata, učenika, volontera i pripravnika i, prema potrebi, članova njihovih obitelji.

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/18-01/60

Urbroj: 511-01-152-18-17

Zagreb, 29. lipnja 2018.

Ministar
dr. sc. Davor Božinović, v. r.