Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućim mrežama plivaricom palamidarom, plivaricom ciplaricom, plivaricom lokardarom, plivaricom igličarom i plivaricom oližnicom

NN 62/2018 (13.7.2018.), Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućim mrežama plivaricom palamidarom, plivaricom ciplaricom, plivaricom lokardarom, plivaricom igličarom i plivaricom oližnicom

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1293

Na temelju članka 12. stavka 1. točke 2. i članka 26. stavka 11. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 62/17.), a slijedom Odluke o donošenju Plana upravljanja ribolovom okružujućim mrežama plivaricama u Republici Hrvatskoj (klasa: 324-01/17-01/846, urbroj: 525/13/1282-17-1 od 1. prosinca 2017. godine), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O OBAVLJANJU GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU OKRUŽUJUĆIM MREŽAMA PLIVARICOM PALAMIDAROM, PLIVARICOM CIPLARICOM, PLIVARICOM LOKARDAROM, PLIVARICOM IGLIČAROM I PLIVARICOM OLIŽNICOM

Članak 1.

U Pravilniku o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućim mrežama plivaricom palamidarom, plivaricom ciplaricom, plivaricom lokardarom, plivaricom igličarom i plivaricom oližnicom (»Narodne novine« br. 30/2018 i 49/2018) članak 8. stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Ribolov plivaricom oližnicom u skladu s člankom 3. stavkom 3. ovoga Pravilnika dozvoljen je isključivo:

– u akvatoriju poluotoka Istre između rta Lako na njegovoj zapadnoj obali i rta Crna Punta na njegovoj istočnoj obali;

– u ribolovnoj podzoni E4;

– u ribolovnoj podzoni F2.«

Članak 2.

U članku 11. stavku 1. riječi »15. srpnja 2018. godine« zamjenjuju se riječima »1. rujna 2018. godine«.

Članak 3.

U članku 12. stavku 2. na kraju rečenice briše se točka i dodaju se riječi:

»osim za ribolovni alat plivarica ciplarica kada se Odobrenje za ribolov u skladu s člankom 3. stavkom 3. ovoga Pravilnika može izdati i za plovilo dulje od 15 metara i to isključivo u slučaju da je potreban broj ribolovnih dana u referentnom periodu iz stavka 1. točka 2. ovoga članka ostvaren plovilom i ribolovnim alatom za koje se traži Odobrenje te da od 1. siječnja 2012. godine nije došlo do prijenosa ribolovnog alata sukladno stavku 4. ovoga članka.«

Članak 4.

U članku 18. riječi »15. srpnja 2018. godine« zamjenjuju se riječima »1. rujna 2018. godine«.

Članak 5.

Prilog 2. se briše.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/18-01/23

Urbroj: 525-13/0340-18-5

Zagreb, 11. srpnja 2018.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske i ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.